Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışan temsilcisinin görevlerinden biri değildir?


İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili çalışmalara katılma

Çalışmaları izleme

Gerekli imkanları sağlamak

Tehlike kaynağının yok edilmesi

Tekliflerde bulunma


2.Soru

İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma yükümlülüğü ile alakalı aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


Bir tür yönetime katılma modeli oluşturur.

Bir danışma kurulu niteliğindedir.

Üç aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı bir işyeri olmalıdır.

Her kurul birbirinden bağımsız çalışmalar yapar.

İşyerinde devamlı olarak en az yüz çalışan olmalıdır.


3.Soru

I- Evli olmadan birlikte yaşanılan partner
II- Yıllardır görüşülmeyen çocuk
III- Uzakta yaşayan eş
Yukarıda verildiği kadar yakınlık düzeyine sahip bireylerden hangisi manevi tazminat hakkına sahip olabilir?


Yanlız I

Yanlız II

Yanlız III

I ve II

II ve III


4.Soru

Verilen ifadelerden hangisi iş güvenliği uzmanlarının görevlerinden biri değildir?


Risk değerlendirme

Yönetim kurulunu toplama

Rehberlik ve danışmanlık

eğitim, bilgilendirme ve kayıt

Çalışma ortamını gözetimi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanlarının görevlerinden biridir?


Sağlık gözetimiyle ilgili rehberlik ve danışmanlık yapmak

Risk değerlendirmesi yapmak 

Sağlık gözetimi yapmak

İlk yardım ve müdahale ile ilgili eğitim ve bilgilendirme yapmak

Yetkili hastahanelerle işbirliği yapmak


6.Soru

İş kazaları ve meslek hastalıklarının ekonomik maliyeti dünya gayri safi hasılasının yüzde kaçını kapsamaktadır?


2

4

6

8

10


7.Soru

İşyeri sağlık ve güvenlik birimlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre kaç metrekareden az olmayacak şekilde bir ilk yardım ve acil müdahale odası bulunmalıdır?


4

6

8

10

12


8.Soru

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisine eklenen bölüm ILO’nun kurulmasında kanuni dayanak oluşturmuştur?
 


Filadelfiya Antlaşması

Cenevre Antlaşması

Lahey Barış Antlaşması

Versay Barış Antlaşması

Paris Barış Antlaşması


9.Soru

"Belirlenen ilke ve kurallara ulusal mevzuata yansıtılmadan uyulması istendiğinde çıkarılan, üyeler için bağlayıcı olan ve doğrudan uygulanan bir düzenlemedir" tanımı iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının hukuki araçlarından hangisini ifade etmektedir?


Mevzuat

Direktif

Karar

Tavsiye

Tüzük


10.Soru

550 çalışanı bulunan bir iş yerinde asgari kaç çalışan temsilcisi görevlendirilmelidir?


1

2

3

4

5


11.Soru

İlke ve kuralların belirlenmesinde temel araçtır. Uluslararası antlaşma niteliğindedir, ulusal politikaya yol gösterir ve onaylayan ülkeyi bağlar şeklinde tanımlana kavram İLO'nun temel uygulama araçlarından hangisidir.


Sözleşme

Protokol

Tavsiye kararı

Kanun

Kanun hükmünde kararname


12.Soru

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birime ne ad verilmektedir?


İnsan kaynakları birimi

Muhasebe birimi

İş sağlık ve güvenlik birimi

Üretim Birimi

Sendika birimi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenleri kapsayan direktifler arasında değildir?


Kanserojen ve Mutajenlere Maruz Kalmalarına Bağlı Risklerden
Korunmaları Hakkında Direktif

Biyolojik Etkenlere Maruz Kalmalarına Bağlı Risklerden Korunmaları
Hakkında Direktif

Asbeste Maruz Kalmalarından Kaynaklanan Risklerden Korunmaları
Hakkında Direktif

 Toplumun Sağlığının iyonlaştırıcı ışınların  Yol Açtığı Tehlikelerden
Korunması için Temel Güvenlik Standartları Getiren Direktif

 Tıbbi Müdahalenin iyileştirilmesinde Asgari Sağlık ve Güvenlik
Gerekleri Hakkında Direktif


14.Soru

AB'nin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yapılan düzenlemelerde, aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği direktiflerinden biri olarak belirlenmemiştir?


İşçilerin sağlık ve güvenliiğini korumak için uygulanacak temel ilke ve kurallar

İşçilerin sağlık ve güvenliğini bir iş kolunda veya işte ya da bir tehlike veya riskten korumak için uyulacak asgari gerekler

Demografik özellikleri veya iş ilişkileri nedeni ile risk grubu oluşturan işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak için uyulacak asgari gerekler

İşçileri, tehlike ve risklerden korumak için kullanıllan teçhizat ile asgari gerekler

İşverenin sağlık ve güvenliğini korumak için asgari gerekler


15.Soru

İşveren işin durdurulması tarihinden itibaren kaç işgünü içinde itirazda bulunabilir?


5

6

7

15


16.Soru

İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden işçiye verilen tazminat/tazminatlar aşağıdakilerden hangisidir?


Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Maddi tazminat

Manevi tazminat

Maddi ve manevi tazminat

Destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat


17.Soru

İşyerindeki risk unsurları ve acil hallerde yapılacak işlerin usul ve esaslarıyla alakalı görev alanı hangisidir?


İş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak

Alınması gereken tedbirleri planlamak ve belirlemek

Eğitim programları hazırlamak

Önleme politikası geliştirmek

Yıllık rapor hazırlamak


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ulusal sağlık hizmetlerinin işlevlerinden biri değildir?


Çalışma çevresi yönetimi

Bilgilendirme

İlk yardım

Danışmanlık

Kazanç


19.Soru

İşlemiş zarar dönemi hangi süreyi kapsar?


Kaza anında kayıp iş süresi

Maddi tanzimat davasının olduğu süre

Kaza anı ile maddi tazminat davasının başlangıç tarihi arasında geçen süre

Kaza anı ile maddi tazminat davasının hüküm tarihi arasında geçen süre

İşe başlangıç tarihi ile kaza arasında geçen süre


20.Soru

Turizm işletme belgeli tesisler, işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak hangi bakanlıkça denetlenir?


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı