Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Ulusal düzey hizmet grup planları

II. İl afet müdahale planları

III. Yerel düzey hizmet grubu planları

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) yukarıdakilerden hangisi/ hangileri tamamlanarak oluşturulmuştur?


Yalnız I

I ve II

Yalnız III

II ve III

I, II ve III


2.Soru

ülke düzeyinde uygulanacak Afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma planlarını yapmak ile sorumlu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?


TAMP

AFAD

HAP

İl özel idaresi

İL-SAP


3.Soru

I. İl Afet Müdahale Planları (İAMP)

II. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)

III. Türkiye Risk Azaltma Planı (TARAP)

IV. Türkiye Afet İyileştirme Planı (TASİP)           

Yukarıdakilerden hangileri taktik seviyede planlardır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

I, II ve III

II, III ve IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Iinsan topluluklarını ve yerleşim birimlerini zarar görebilir ha^le getiren ana faktörler arasında değildir?


Yoksulluk ve az gelişmişlik

Orman ve çevre tahribi

Genç nüfusun azalması

Denetimsiz kentleşme

Sivil kargaşalar


5.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “bir toplumun, bir yapının veya hizmetin, tehlike oluştuğunda görebileceği hasar veya zararın olası ölçüsü” olarak tanımlanmaktadır?


Tehlike kavramı 

Risk kavramı 

Tehlike değerlendirmesi kavramı 

Zarar görebilirlik kavramı

Tehlike analizi kavramı 


6.Soru

Risk, tehlike, varlıklar ve zarar görebilirlik arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?


Varlıklar = Tehlike x Risk x Zarar Görebilirlik

Tehlike = Risk x Varlıklar x Zarar Görebilirlik

Zarar Görebilirlik= Tehlike x Varlıklar x Risk 

Risk = Tehlike x Varlıklar x Zarar Görebilirlik

Risk = (Tehlike/Varlıklar) x Zarar Görebilirlik


7.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ait bina ve tesisler için hangisinin hazırlanması gerektiği belirtilmiştir?


Acil durum planlarının işyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanması

Afet ve Acil Durum Planlarını

Acil durum planlaması

Acil durum planlarının işyerlerinde afet ve acil durum hükümlerini vurgulaması

İş kazalarını önleyici tedbirler alması


8.Soru

İyi bir afet planının hazırlanabilmesi ve bunun kullanılabilir olması için hangi unsurları barındırması gerekmektedir?


Detaylı bilgiler barındıran, değiştirilemez

 

Pratik, anlaşılabilir, ulaşılabilir, güncel

 

Plan afet sonrasında ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulur

 

Yabancı kaynaklardan yararlanılır, teori içeriklidir

 

Teorik, güncellenemez


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı ya da teknolojik kaynaklı olaylardan birisi değildir?


gıda zehirlenmeleri

salgın hastalıklar

yangınlar

çığ düşmeleri 

kazalar 


10.Soru

I. Bölgelerin ne tip afet veya acil durumlara meyilli olduğunun bulunması

II. Bölgelere ne tip tehlikelerin gerçekleşme olasılığı olduğu

III. Tehlike analiziyle hasar tespiti yapılabilmesi

IV. Tehlike analizi ile tehlikenin büyüklüğünün belirlenebilmesi

Yukarıdakilerden hangileri tehlike analizinin faydalarındandır?


I-II

II-III

I-II-III

I-II-IV

II-III-IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işyerinde meydana gelebilecek acil durumlarda dikkate alınacak hususlardan değildir?


Yangın,tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali

Sabotaj ihtimali

Risk değerlendirmesi sonuçları

İlkyardım ve tahliye gerektirecek olaylar

Çalışanların görev ihmali


12.Soru

Bir planlama faaliyetinin ilk aşaması ne olmalıdır?


İmkân, fırsat ve kaynakların belirlenmesi

Amaca ulaşmak için gereken insan gücünün belirlenmesi

Sorunlar ve ihtiyaçların belirlenmesi

Malzeme kaynakları ve örgütlenme şeklinin belirlenmesi

Eylemlerin izlenmesi


13.Soru

  • İyileştirme
  • Zarar azaltma
  • Hazırlık 
  • Müdahale

Yukarıdaki eylemler aşağıdakilerden hangisinin döngüsüdür?


İklim döngüsü

Yer şekilleri döngüsü

Acil durum döngüsü

Doğal afet döngüsü

Afet yönetimi döngüsü


14.Soru

TAMP tarafından oluşturulan müdaha­le organizasyon sisteminde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?


Ulusal ve yerel düzeyde operasyon

Bilgi ve planlama

Lojistik ve bakım

Finans ve idari işler

Ulaşım


15.Soru

Türkiye topraklarının kaçta kaç oranı birinci ve ikinci derece deprem tehlikesi altında olduğu bilinmektedir?


% 33

% 86

% 66

% 15

% 50


16.Soru

I. Tehlike belirleme afet/tehlike türü hakkında uzmanlarca yapılmalıdır.

II. Tehlike belirlemede öncelikle çalışma bölgesi ve etrafında geçmişe dair afet/acil durumlar hakkında veri toplanır.

III. Tehlikenin etkisi büyüklüğüyle doğru orantılı olduğundan tehlike büyüklüğü belirlenmelidir.

IV. Tehlikelerin etkili olabileceği süreler mevsimlerle ilişkilendirilmez.

Yukarıdakilerden hangileri tehlike belirleme çalışmaları ile ilgili doğrudur?


I-II

II-III

III-IV

I-II-III

II-III-IV


17.Soru

Bir olayın doğurduğu olumsuz sonuçların toplamına ne denir?


Kayıp 

Zarar 

Risk 

Afet

Tehlike 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir afet planının temel özellikleri arasında yer almaz?


Pratiklik

Anlaşılırlık

Güncellik

Gizlilik

Ulaşılabilirlik


19.Soru

İyileştirme evresindeki faaliyetlerle birlikte başlayan zarar azaltma evresi ne zamana kadar devam eder?


Yeni bir afet olana kadar

AFAD bölgeye müdahale edene kadar

Bölgeye yetkili bir koordinatör atanana kadar

Arççı sarsıntılar bitene kadar

Afet alanı boşaltılıp güvenlik önlemleri alınana kadar


20.Soru

  1. en kısa sürede çok sayıda insan hayatı kurtarmak
  2. tedavi sürecinin aksamamasını sağlamak
  3. psikolojik ve sosyal destek sağlamak

Yukarıdakilerden hangileri müdahale faaliyetlerinin ana hedefi kapsamındadır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III