Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tatbikat planlama süreci kapsamında yapılır?


Lojistik destek unsurları belirlenir.

Tatbikatın amacı ve ulaşılmak istenen hedefler belirlenir.

Senaryonun detayları çalışılır.

Haberleşme yöntemleri kesinleştirilir.

Gözlem ve değerlendirme ekibince süreç değerlendirilir.


2.Soru

Aşağıda sıralanan şıklardan hangileri değerlendirme ekibinde yer alacak olan kişilerin taşıdığı özellikler olmalıdır?

 1. İnsani ilişkiler, duyarlılık
 2. Tarafsız olma
 3. Kendi kendini yönlendirebilme
 4. Değişen durumlara hızlı uyum sağlama
 5. Yardıma istekli olma
 6. Dürüstlük ve güvenilirlik


Yalnız II

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV, V,VI


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tatbikat izleme ve değerlendirmede karşılaşılan sorunlardan birisi değildir?


Gerçekçi izleme ve değerlendirmenin yapılmaması

Tatbikatta görev alan katılımcıların yeteri kadar istekli olmaması

Değerlendirme yapan kişilerin masabaşı yerine alana inip değerlendirme yapması

Gerçekçi değerlendirme ve izleme ile elde edilen sonuçların dikkate alınmaması

Tatbikat sırasında ortaya çıkan hatalar ve sorunların gizlenmesi


4.Soru

 1. Degerlendirmenin planlanması ve organize edilmesi
 2. Verilerin analiz edilmesi
 3. Tatbikatın gözlemlenmesi ve verilerin toplanması

Deprem senaryosunun hazırlanmasında izlenecek yolda yukarıdaki maddeler hangi sırayla uygulanmalıdır?


I – II – III

I - III – II

II – I – III

II – III – I

III – I – II


5.Soru

Kentsel deprem risk senaryolarının hazırlanması genelde kaç aşamada incelenir?


1

2

3

4

5


6.Soru

 1. Yönetimde karar vermek 
 2. Uzmanlardan ve danışmanlardan bilgi ve görüş almak
 3. Alt birimlerin çalışma ve faaliyetlerini izlemek ve kontrol etmek

Yukarıdaki bilgilerin hangisinde raporlar ile ilgili ifadeler doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


7.Soru

aşağıdakilerden hangisi Avrupa-Atlantik Afet Tepki Birimi (EADRU) tarafından her yıl bir ülkede düzenlenen “Saha Sonuç Yönetimi Tatbikatları”nın genel amaçlarından biri değildir?


Sivil Olağanüstü Hal Planlaması (CEP) Bölgesi’ndeki ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek ve ulusal kapasitelerinin NATO Avrupa
Atlantik Ortaklığı Konseyi (NATO EAPC) kapsamında geliştirilmesini sağlamak

Ülkelerin afet ve acil durum plan-program prosedürlerinin oluşturulmasını ya da geliştirilmesini desteklemek,

Komşu ülkeler arasında sınır geçiş prosedürlerini uygulamak ve işbirliğini arttırmak

Komşu ülkeler arasında sınır geçiş prosedürlerini uygulamak ve işbirliğini arttırmak

Tatbikatın düzenleneceği ülkelerin uluslararası yardım alma ve bunu etkin bir şekilde organize etme, uluslararası yardım kurtarma ekiplerinin yönetimi noktasında kapasitesini arttırmak


8.Soru

Deprem senaryoları Aşağıdakilerin hangisinde kullanılmaz?


İl, ilçe ve yerleşmelerde zarar azaltma çalışmalarında

İl, ilçe ve yerleşmelerde afet müdahale planlarının hazırlanmasında

Afet yönetiminin her aşaması ile ilgili hazırlanması gereken plan ve çalışmalarda

Tatil planlarında

Deprem tatbikatları ve benzeri çalışmalarda


9.Soru

Türkiye’de doğal afetlerin her yıl sebep olduğu doğrudan ekonomik kayıp gayri safi milli hasılanın yüzde kaçıdır?


% 5

% 0

% 15

% 3

% 1


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi saha tatbikatının dezavantajlarından biridir?


O¨lçek ve boyutu değişebilir.

Daha nadir kullanılan kaynakların kullanımına olanak sağlar.

Planlama ve uygulaması uzun zaman alır.

Gerçek zamanlı veya sıkıştırılmış zamanlı oynanabilir.

Operasyonel/saha pratiğinin yansıtıldığı tatbikatlardır.


11.Soru

Mevcut yapı stokunun incelenerek yapı tipi haritalarının çıkartılması, her bir yapı tipi için “hasar görebilirlik” oran ve ihtimallerinin yöresel verilere dayalı olarak belirlenmesi çalışmaları hangi risk senaryosu hazırlama safhasına dahil edilebilir?


Hasar görebilirlik belirlemeleri

Depremsellik ve Mikro bölgelendirme

Deprem Risk Senaryoları

İyileştirme çalışmaları

Müdahale


12.Soru

I. Veri ve bilgi toplanması

II. Jeolojik ve zemin özellikleri

III. Tehlikenin kaynağı

IV. Olası etkileri veya şiddeti

V. Harita hazırlanması

Potansiyel bir tehlikenin belirlenmesi için yukarıdakilerden hangileri üzerinde çalışmaların yapılması gereklidir?


I, II

III, IV

I, V

I, III, IV

I, II, III, IV, V


13.Soru

Deprem gibi yıkıcı sonuçları olan afetler sonrasında kaç gün müdahale süreci olarak kabul edilir?


3-6 gün

6-9 gün

5-8 gün

7-10 gün

9-12 gün


14.Soru

BM INSARAG Bölgesel Deprem Simülasyon Tatbikatları göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdakilerden hangisi uluslararası kuruluşlar için olan hedeflerden değildir?


Acil bir durumun başlangıcında uluslararası afet önleme mekanizmalarının hayata geçirilmesi ve uygulanmasını test etme

INSARAG ve UNDAC / OSOCC  afet müdahale yöntemlerini tanımak ve bu kapsamda eğitim almak

Uluslararası USAR ekiplerinin INSARAG ikaz, seferberlik, konuşlanma ve koordinasyon prosedürlerine katılımı sayesinde mevcut INSARAG yöntemlerini geçerli kılmak

Acil bir durumda uluslararası USAR ve tıbbi ekiplerin gelişi, karşılanması ve koordinasyonunda UNDAC ekibinin rolünü test etmek/bu konuda pratik yapmak

Faal durumda olan bir UNDAC ekibini destekleyen sivil toplum kuruluşları ve özel sektör partnerlerinin rollerini test etmek


15.Soru

 1. Jeolojik, Sismolojik verilerin derlenmesi 
 2. Deprem kaynak bölgelerinin belirlenmesi 
 3. Azalım ilişkilerinin belirlenmesi

Deprem tehlikesinin belirlenmesinde izlenecek yolda yukarıdaki maddeler hangi sırayla uygulanmalıdır?


III - II – I

III – I – II

II – I – III

II – III – I

I – II – III


16.Soru

I. Yangın güvenliği ekiplerinin oluşturulması, II. Ekiplere yangın eğitimi verilmesi, III. Uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 2 kez yapılması “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”  ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?


I, II ve III

Yalnız III

I ve III

II ve III

I ve II


17.Soru

Türkiye’de en çok yıkılan konut sayısının sebebi aşağıda verilen doğa kaynaklı afet türlerinden hangisidir?


Çığ

Sel

Heyelan

Deprem

Kaya düşmesi


18.Soru

Türkiye'de tatbikatlar ile ilgili ilk yasal mevzuat hangi yılda yayınlanmıştır?


1950

1955

1957

1958

1960 


19.Soru

Kırılması düşünülen fay doğrultu atımlı bir fayken sizin gidip genelde normal atımlı fay verilerinden yararlanarak üretilmiş azalım ilişkisini kullanmanız doğru mudur? Nelerden yararlanılmalıdır?


Doğru sonuç verir.

Doğru sonuç verir, sadece yöreye özgü azalım ilişkilerinden yararlanılmalıdır.

Doğru değildir. Mümkünse yöreye özgü, mümkün değilse ülkeye özgü, o da mümkün değilse yöre ile benzer özelliklerde olduğu düşünülen dünya ölçeğindeki verilerden, azalım ilişkilerinden yararlanılmalıdır.

Yanlış sonuç verir, değerleri tekrar incelemek gerekir.

Yanlış sonuç verir, kırılması düşünülen fay hiçbir yöreye benzemez.


20.Soru

“Ulusal Afet Tatbikatı” ne sıklık ile gerçekleştirilmelidir?


Her yıl

İki yılda bir tekli yıllarda

Üç yılda bir

İki yılda bir çift yıllarda

Dört yılda bir