Afet Yönetimi 1 Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Afet sonrası afetlerin etkilerinin analizi,
  2. Afet sonrası müdahale
  3. Oluşacak zararların azaltılmasına yönelik faaliyetler
  4. Afet sonrası normal yaşama dönme çabaları
  5. Afetler oluşmadan önce olası can ve mal kayıplarına karşı korunmaya yönelik faaliyetler

Yukarı verilmiş olan faaliyetlerden hangileri, risk yönetimi kapsamında değerlendirilir?


I-II

II-III

III-IV

III-V

IV-V


2.Soru

Bilgi ve tecrübelerin paylaşımını sağlayan, ortak proje geliştirme imkanı sunan ve uluslararası yardımların koordinasyonunu sağlayan  paydaş aşağıdakilerden hangisidir?


Bireyler ve Aileler

Uluslararası kuruluşlar

Medya

Özel sektör

Sivil toplum kuruluşları


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin zarar azaltma aşamasında yapılması gereken çalışmalardan biridir?


Yaralıların önceliklerine göre, uygun yerlere naklini ve tedavilerini sağlamak

Afetin doğurabileceği ekonomik ve sosyal kayıpların en düşük düzeyde kalmasını veya yaraların bir an önce sarılmasını sağlamak

İhtiyaç duyulan bilimsel ve teknik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması

Barınma ihtiyaçlarına kalıcı çözümlerin geliştirilmesi, daha gelişmiş ve güvenli daimi iskânın sağlanması

İl düzeyinde “Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlarının” hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesi,


4.Soru

Afet öncesi çalışmalar için yön gösterici ve destekleyici olması açısından bir bölgede yaşanması muhtemel bir afet için (deprem, sel, fırtına, sanayi tesisi kazası vb.) hazırlanan öngörüye ne ad verilir?


Afet filmi

Senaryo Afet

Düşünülen Afet

Afet hazırlığı

Afet önü


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin iyileştirme aşamasında yapılması gereken faaliyetlerden biridir?


Barınma ihtiyaçlarına kalıcı çözümlerin geliştirilmesi

Afetin büyüklüğü, yeri, zamanı ve etkilerini tespit etmek

Afet haberini alır almaz afetin olası etkilerini tahmin edebilmek için hasar tahmini yapmak 

• Afet hakkında daha detaylı bilgiler elde etmek için olay mahalline giderek rapor hazırlamak

 Afetlerin o yerin genel hayatına etkili olup olmadığının tespit edilmesi,


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müdahale aşamasından yapılan çalışmalardan biri değildir?


Haber alma ve ulaşımın sağlanması

İhtiyaçların belirlenmesi

Geçici iskân yerlerinin kurulması

Güvenliğin sağlanması

Afet senaryoları


7.Soru

Ülkemizde deprem için konutların zorunlu olarak sigortalanması sistemi aşağıda hangi olaydan sonra yürürlüğe girmiştir?


17 Ağustos 1999 depremi

27 Aralık 1939 Erzincan depremi

 1942 Tokat Erbaa depremi

1944 Bolu Gerede depremi

19 Ağustos 1966 Muş Varto depremi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin müdahale aşamasında gerçekleştirilen faaliyetlerden birisidir?


Kentsel dönüşüm

Afet Bilgi Sisteminin kurulması

Alarm ve erken uyarı sistemlerinin kurulması

Afete uğramış topluluklarının daimi iskanlarının sağlanması

İlk yardım


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet riskini engellemek veya azaltmak amacıyla insanların tehlikelere karşı, zamanında ve gerektiği gibi davranmalarına imkân tanıyacak şekilde haberdar edilmesini sağlama faaliyetidir?


Acil durum

Erken uyarı

Tahmin

İkaz

Riskli durum


10.Soru

Enkazların kaldırılması, afetzedelerin rehabilitasyonu ve güvenli alanların oluşturulması gibi faaliyetleri içeren aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Önleme

Hazırlık

İyileştirme

Etki analizi

Zarar azaltma


11.Soru

"Afet" kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Toplumun tamamı veya belli kesimler için kayıplar doğuran olaylardır.

Etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olduğu doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaylardır.

Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur.

Afet, doğa ya da teknoloji kaynaklı tehlikeleri içerir.

Acil durumun boyutu afete göre sınırlı olur.


12.Soru

  1. Orman yangınları
  2. Biyolojik kazalar 
  3. Sel
  4. Kuraklık

Yukarıdakilerden hangileri, doğa kaynaklı afetler arasında yer alır?


I-II

I-III

II-III

II-IV

III-IV


13.Soru

Afet risk yönetiminin amacı, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Afete dönüşebilecek tehlikenin tümüyle ya da kısmen önlenmesi ve olası zararların mümkün olduğunca azaltılması

Afetle ilgili öncelikli eğitimlerin verilmesi ve toplumun bilgilendirilmesi

Afetle ilgili finansmanın sağlanması ve küresel bağlantıların kurulması

Afetle ilgili kurumların işbirliğinin kurulması

Afetle ilgili yaşanan binaların belirlenmesi ve eylem planının oluşturulması


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetin tanımı içerisinde yer alan insan kaynaklı afetler bir örnektir?


Tsunami

Sel

Deprem

Nükleer tesis kazası

Toprak Kayması


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma çalışmalarının genel yaklaşımlarındandır?


Afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya büyük kayıplar
doğurmaması için gereken önlemlerin alınmasıToplumun afet tehlikesi ve riski konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve baş edebilme kapasitesinin geliştirilmesi

Afet öncesi ve sonrasında uygulanan mevzuat ve kurumsal yapılanmanın geliştirilmesi

Araştırma-geliştirme politika ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

İhtiyaç duyulan bilimsel ve teknik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması


16.Soru

Aşağıda afet yönetimi için verilen bilgilerden hangisi söylenemez?


Her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olma sürecini içerir.Zarar/risk azaltma sürecini içerir.

Müdahale etme ve iyileştirme amacıyla mevcut kaynakları organize eden analiz sürecini içerir.

Afet yönetimi sürekli değildir.

Planlama, karar alma ve değerlendirme süreçlerini içerir.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makro ölçekte afet tehlike haritasında yer alan özelliklerden biridir?


Zemin çeşidi ve sıvılaşma bilgilerini içermesi

Haritanın büyük ölçekli olması

Mahalle bilgilerini içermesi

Yapı parsel bilgileri içermesi

Zemin taşıma kapasitesi bilgileri içermesi


18.Soru

Afet yönetiminde geleneksel afet yönetimi anlayışında birbirinden kopuk görünen afet öncesi ve afet sonrası süreçlerin bütüncül olarak değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen yeniden yapılanma sürecine aşağıdaki kuruluşlardan hangisi öncülük etmiştir?


Avrupa Birliği

NATO

Güney Asya Birliği

Dünya Bankası

Birleşmiş Milletler


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplum tabanlı afet hazırlık sisteminin özelliklerinden biridir?


Sistemin çalışmaları sadece kurumsal faaliyetlerle sınırlıdır.

Risklerin yönetiminde bireyler değil kurumlar rol almalıdırlar.

Topluma tabanlı afet yönetimi sistemine göre, toplumun yaşam alanları içerisinde tehlike yaratan unsurlar konusunda bilgilendirilmeleri sağlanması esastır.

Sadece Sivil toplum kuruluşlarına afet ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmalıdır.

Risk yaratan ve risk oluşturan durumlar hakkında bireyler değil öncelikle ülkedeki tüm resmi kurum ve kuruluşlar bilgilendirilmelidir.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin dolaylı etkilerine bir örnektir?


Kitlesel göç

Konutların yıkılması

Doğalgaz borularının hasar görmesi

Can kayırları

Topoğrafyanın değişmesi