Afet Yönetimi 1 Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, afet yönetiminin müdahale aşamasına aittir?


Arama ve kurtarma çalışmaları

Tıbbi yardım faaliyetleri

Enkazların kaldırılması

Afetzedelerin barınma ihtiyacı

Afetten zarar gören bireylerin tahliyesi


2.Soru

Erken uyarı sistemlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak.

Planlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapmak.

Yaklaşan tehlike olaylarıyla ilgili uyarıları tespit etmek, öngörmek ve gerektiğinde uyarı yayınlamaktır. 

Yıkıcı bir deprem sırasında ve sonrasında gerekli bilgilerin hızlı bir şekilde toplanmasını sağlamaktır.

Müdahale anında kullanılmak üzere araç, gereç ve insan gibi mevcut kaynakların neler olduğunun belirlenmesini amaçlar.


3.Soru

I. Hazırlık ve müdahale olmak üzere iki aşamadan oluşur.

II. Her ölçekteki tehlikeleri kapsar.

III. Kapasite geliştirmeye yönelik faaliyetler içerir.

Yukarıdakilerden hangisi TAMP'ın temel prensipleri arasında yer alır?  


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

I ve II

II ve III


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde ana çözüm ortaklarının ulusal düzeydeki (taktik) görevlerinden biridir?


 Operasyon planlarının hazırlık çalışmalarına katılmak

Gerekli personel, araç, gereç, ekipmanları vb. temin etmek

Özel sektör ile çalışarak gerekli kaynakları sağlamak

Operasyonların yürütülmesine destek vermek

Operasyon için gerekli teknolojik yenilikleri takip etmek


5.Soru

Nüfusu 50.000 üzerinde olan il ve ilçelerde, kaç konutun bir daha kullanılamayacak derecede ağır hasar görmesi, genel hayata etkililik kriterlerinden biridir?


40

50

60

70

80


6.Soru

I. Hizmet grubu organizasyonunu kurmak, yapılacak hizmetin bütününü analiz etmek. II. İhtiyaç halinde destek çözüm ortaklarını göreve çağırmak ve bilgilendirmek. III. Afetin meydana gelmesi halinde mevcut güç ve kaynakların, etkin ve veriml ibir şekilde kullanılmasını sağlamak. Yukarıdakilerden hangileri TAMP çerçevesinde Ana Çözüm Ortaklarının ulusal düzeydeki (taktik)görevleri arasındadır?


Yalnız I.

I. ve II.

I. ve III.

II. ve III.

I. II. ve III.


7.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi afet müdahale seviyesine göre, kamu yönetimi birimleri ve kurumlarıyla işbirliği içerisinde afete müdahalede yer alan uluslararası kuruluşlar, sivil ve özel oluşumlardan biridir?


Merkezi Yönetim

Yerel Yönetimler

Birleşmiş Milletler kuruluşları, hükümetler arası kuruluşlar

Kamu kurum ve kuruluşları

Akademik kurum ve kuruluşlar


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TAMP Planlama Sürecinin Kapasite geliştirme sürecinde yapılması gereken çalışmalardan birisidir? 


Tüm hizmet grupları planlarının bütünleştirilmesi;

Finansman temini: Kapasite artırımı için projeler ve finansman takviminin belirlenmesi

Ulusal düzey hizmet grubu sorumlusu bakanlığın yerel teşkilatları tarafından hazırlanacak operasyonel planların il afet müdahale planlarına entegrasyonu;

Hizmet gruplarının personel, haberleşme, mesaj, bilgi aktarımı, raporlara ve envanterlere ulaşımı sağlayacak ortak bilgi işlem portalı hazırlanması;

Hepsi 


9.Soru

I. Operasyon planlarının hazırlık çalışmalarına katılmak

II. Gerekli personel, araç, gereç, ekipmanları vb. temin etmek

III. Operasyonların yürütülmesine destek vermek

IV. Operasyon için gerekli teknolojik yenilikleri takip etmek

Yukarıdakilerden hangileri TAMP çerçevesinde Destek Çözüm Ortaklarının görevleri arasındadır?


I. ve II.

II. ve IV.

I. II. ve III.

II. III. ve IV.

I. II. III. ve IV.


10.Soru

"Günümüzdeki afet yönetiminin ve müdahalenin şekillenmesine uzanan süreç ......... hizmetleri çerçevesinde şekillenmiştir" cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


İlk yardım

Arama kurtarma

Sivil savunma 

Afetle mücadele

Kızılay-Kızılhaç


11.Soru

Afet özelliği taşıyan ve doğrudan siyasi parametrelerle ilişkili olan durum aşağıdakilerden hangisidir?


Karmaşık insani acil durumlar

Teknoloji kaynaklı afetler

Afetlerin zincirleme ve ikincil etkileri

Güvenlik kaynaklı acil durum

Doğa kaynaklı afet


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TAMP hazırlık aşaması faaliyetlerinin analiz sürecine ait adımlarındandır?


Planların egitimi 

Tüm hizmet grupları planlarının bütünleştirilmesi 

Hizmet grubu ekiplerinin kurulması 

Hizmet grubu acil durum irtibat numaralarının tespiti 

İhtiyaç duyulan konularda mevzuat degisikligi için yapılacak çalısmalar 


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma aşaması için söylenemez?


Afet meydana geldikten sonra tespit edilen toplumun zayıf ve dirençsiz noktalarının onarılması aşamasında başlar.

Ülke ve bölge ölçeğinden kent, mahalle ve tek yapı ölçeğine kadar farklı bir çok ölçekte çalışmalar yürütülmesi gerekmektedir.

Zararın tazmin edilmesi ve çeşitli kayıpların yeniden yerine konulabilmesi her zaman mümkün olabilmektedir.

Bir çok farklı kurum ve kuruluş ile farklı disiplinlerin (mühendislik, mimarlık, sosyal bilimler, sağlık vb.) belirlenen hedef ve stratejiler doğrultusunda birlikte çalışmasını gerektirmektedir.

Afetin ortaya çıkardığı zararın büyüklüğü ve yaygın olması da afetin şiddetine, etkilediği alanın genişliğine ve afetten etkilenen toplulukların başedebilme kapasitelerine bağlıdır.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir afet yönetiminde sistemin omurgasını oluşturan kurumların özellikleri arasında değildir?


Bilgili, eğitimli ve deneyimli personellerden oluşturulmalı ve personel eğitim ve tatbikatlarla sürekli geliştirilmeli,

Halkın katılımı engellenmeli,

Bilgi ve teknolojiye ulaşma ve etkin kullanma kapasitesi yüksek olmalı,

Yeterli ve kolay kullanılabilir mali kaynağa sahip olmalı,

Bütün paydaşlarla işbirliği yapma ve koordinasyon sağlama yeteneği gibi temel özelliklere sahip olmalı,


15.Soru

Ülke, bölge, kent veya yerleşme birimi ölçeğinde tehlike ve riskin belirlenmesi, analizi, riskin azaltılabilmesi için imkân, kaynak ve önceliklerin belirlenmesi, politika ve stratejik plan ve eylem planlarının hazırlanması ve yaşama geçirilmesi sürecine ne ad verilir?


Afet risk yönetimi

Afet yönetimi

Acil durum yönetimi

Risk yönetimi

Stres yönetimi


16.Soru

I. Tahmine dayalı uyarı sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi

II. Yetkililerin ve risk altındaki nüfusun eğitimi

III. Acil durum müdahale politikalarının standartlarının belirlenmesi ve organizasyonu

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri afete hazırlık çalışmalarında afet ve acil durum müdahalesinin etkililiğini ve etkisini arttırmak için yapılacaklardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I-II

II-III

I-II-III


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltmayı başarabilmek ile doğrudan orantılıdır?


Değerlendirme ölçütü oluşturma

Bina yapım maliyetlerini belirleme

Yeşil alanları imara açma

Acil müdahale planı oluşturma

Afet sonrası çadır ihtiyacını önceden belirleme


18.Soru

'Hafif arama-kurtarma' afet yönetim sistemi ve afet planları içerisinde hangi başlık altında ele alınır?


Kaynak Yönetimi

Erken Uyarı Sistemleri

Bilgi Yönetimi

Eğitim ve Tatbikatlar

Koordinasyon


19.Soru

Afet yönetiminin, kriz ve acil durum yönetiminden temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?


Afet yönetiminin sürekli olması.

Kriz ve acil durum yönetiminin sürekli olması

Afet yönetimini kapsamında müdahelenin alanında uzman kişi ve kuruluşlar tarafından sağlanması.

Kriz ve acil durum yönetiminde müdahelenin ivedilikle sağlanması.

Kriz ve acil durum  kapsamında müdahelenin alanında uzman kişi ve kuruluşlar tarafından sağlanması.


20.Soru

  1. Operasyon planlarının hazırlık çalışmalarına katılmak
  2. Gerekli personel, araç, gereç, ekipmanları vb. temin etmek
  3. Operasyonların yürütülmesine destek vermek
  4. Eğitimli personelin sürekliliğini sağlamak

Yukarıdakilerden hangileri TAMP çerçevesinde Destek Çözüm Ortaklarının görevlerindendir?


I, II, III

II ve IV

I, III, IV

I, II, IV

I, II, III, IV