Afet Yönetimi 1 Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tehlikelerin yol açabileceği ani ya da uzun süreli olumsuz etkilerle ülke ve toplumun  temel yapılarını korumak suretiyle, yaşam koşullarını aynen sürdürerek ya da koşullarını  planlarından vazgeçmeden dönüştürerek, baş edebilme kapasitesine ne ad verilir?


Afete dayanıklılık

Afete müdahale

Kriz

Pasif korunma

Afet yönetimi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hazırlık evresinde yapılması gereken başlıca faaliyetler arasında yer almaz?


Alarm ve erken uyarı sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi

Planlarda görev alacak personellerin eğitimlerinin yapılması, tatbikatlarla bilgi ve becerilerinin arttırılması

Merkezi ve il düzeyinde afet planlarının hazırlanması ve geliştirilmesi

Bölgesel seviyede ihtiyaç merkezlerinin belirlenerek, malzeme stoklarının yapılması

İhtiyaç anında kullanabilmesi için bölgede yaşayanların katılımıyla ekonomik fon oluşturulması


3.Soru

I.Acil müdahale kapsamında sağlanması gereken asgari hizmetleri yerine getirmeye yönelik olarak Acil Durum Hizmetleri 10 hizmet grubundan oluşmaktadır.

II. Mevcut haberleşme kaynaklarını belirlemek ve kurumlar arası entegrasyonu sağlamak, afet alanındaki faal iletişim tesislerini belirlemek ve geçici iletişim tesisleri kurmak, koordine etmek ve işletmek Haberleşme HG'nin görevleri arasındadır.

III. Afet bölgesinde etkilenen elektrik, doğalgaz vb. enerji ile ilgili alt yapı tesislerinin acil onarımını yapmak, yaptırmak ve devamlı hizmet vermesini sağlamak Enerji HG'nin görevleri arasındadır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I.

I. ve II.

I. ve III.

II. ve III.

I. II. ve III.


4.Soru

Üzerinde sürekli çalışılan ve uygulamada geliştirilen insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerinde en temel olarak alınan kural aşağıdakilerden hangisidir? 


Yardım öncelikleri yalnızca ihtiyaç temelinde belirlenir.

Yardımlar belli bir siyasal ya da dini görüşü desteklemek için kullanılmayacaktır.

İnsani zorunluluklar önceliklidir.

Kültürlere ve geleneklere saygılı olunacaktır. 

Hesap verebilirlik sağlanmalıdır.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri afete müdahalede koordinasyonu kolaylaştırıcı başlıca faaliyetlerin arasında yer alır?

I- Koordinasyonun sağlayacağı fonların ortak kullanım çerçevesinde güvence altına alınması;

II-Karar verme süreçlerinin yerel düzeyde ve yerel katılımcılar da dahil edilerek gerçekleştirilmesi

III-Faaliyet için yeterli kurumsal bilgi ve tecrübe, eleman, donanım ve mali kaynağın varlığı


I

I-II

II-

II-III

I-III


6.Soru

Kobe depremi sonrasında yeniden yapılanma süreci çerçevesinde vergi indirimi kararı aşağıdaki aşamalardan hangisinde alınmıştır?


Planlama süreci

Planın uygulanması

Depremden hemen sonraki dönem

Tüm yapım süreci

İnşa süreci


7.Soru

Afet bölgesinde, afete tepki gösterecek ilk grup aşağıdakilerden hangisidir?


Bölge halkı

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 

İşletmeler

Afet yönetiminden sorumlu kurum ve uzmanlar 

Acil durum müdahale görevlileri


8.Soru

TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) kapsamında 10 Ana Çözüm Ortağı (8 Bakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı-AFAD, Kızılay) ve koordinasyonundan sorumlu oldukları ulusal düzeyde 28 Hizmet Grubu yer alır. TAMP çerçevesinde Ana Çözüm Ortaklarının görevleri şöyle belirlenmiştir: a) Ulusal düzeyde (taktik)  görevler, b) Yerel düzeyde (operasyonel) görevler. Aşağıdakilerden hangisi yerel düzeyde (operasyonel) görevler arasında yer alır?


Özel sektör ile çalışarak gerekli kaynakları sağlamak

Hizmet grubu kapasite geliştirme çalışmalarını yapmak

Hizmet grubu hazırlık ve planlama çalışmalarını yönetmek

Operasyon çalışmaları için sabit ve seyyar tesisler ile görevlileri belirlemek

İhtiyaç halinde destek çözüm ortaklarını göreve çağırmak ve bilgilendirmek


9.Soru

'Hizmet grubunun kaynak-envanter tespiti' TAMP Planlama Sürecinin hangi aşamasında yapılmaktadır?


Organizasyon

Analiz

Kapasite geliştirme

Entegrasyon

Yenilenme


10.Soru

Afetler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


Afetler, meydana geldiklerinde toplumun tamamını her yönüyle olumsuz etkileyen durumlardır.

Afetler, yaşam faaliyetlerini tamamen durduran olumsuz durumlardır.

Afetler, olayın kendisinden çok hazırlıksız toplumlar için yüzleşecekleri sonuçlardır.

Meydana geldikleri anda toplulukları ve çevreyi olumsuz etkileyen ve normal düzeni bozan afetlerin oluşmamalarını engellemek mümkün değildir.

Afet yönetimindeki yaklaşımlar, afet olduktan sonra harekete geçmek prensibine dayanmaktadır.


11.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) olayın etki derecesine göre uluslararası yardıma ihtiyaç varsa kaçıncı seviyede müdahale söz konusudur?


1. seviye

2. seviye

3. seviye

4. seviye

5. seviye


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin, risk yönetimi aşamasıdır?


Hazırlık - İyileştirme 

Zarar azaltma  - Hazırlık

Zarar azaltma  - Müdahale

Hazırlık - Müdahale

Zarar azaltma - Hazırlık - Müdahale


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi / hangileri TAMP'ın hedefleri arasındadır?

I-Hayat kurtarmak

II-Ekonomik destek vermek

III- Halk sağlığını korumak ve sürdürmek

IV- Mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak


I

I-II

II-III-IV

I-III-IV

II-IV


14.Soru

TAMP çerçevesinde Ana Çözüm Ortaklarının görevleri belirlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal düzeyde (taktik) görevler arasında yer almaz?


Operasyon çalışmaları için sabit ve seyyar tesisler ile görevlileri belirlemek,

Hizmet grubu organizasyonunu kurmak, yapılacak hizmetin bütününü analiz etmek,

Hizmet grubu hazırlık ve planlama çalışmalarını yönetmek,

Hizmet grubu kapasite geliştirme çalışmalarını yapmak,

İhtiyaç halinde destek çözüm ortaklarını göreve çağırmak ve bilgilendirmek.


15.Soru

İl düzeyi afete müdahale hizmetlerine baktığımızda aşağıdakilerden hangisi “Ön İyileştirme Hizmet Grupları” arasında yer alır?


Yangın Hizmet Grubu

Haberleşme Hizmet Grubu

Hasar Tespit Hizmet Grubu

Ulaşım Alt Yapı Hizmet Grubu

Güvenlik ve Trafik Hizmet Grubu


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de afet yönetimi üzerine çıkarılan kanunlardan biri değildir?


1959 yılı 7269 sayılı Afet Kanunu

1958 yılı 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu

1944 yılı 4623 sayılı “Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun”

1958 yılı 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı'nın Kurulması Kanunu

1939 yılı 3773 sayılı Bolu-Gerede Depremi Yardım Kanunu


17.Soru

Aşağıdaki çalışmalardan hangisi kriz yönetimi kapsamı içerisinde yer almaktadır?


Etki analizi

Afetlerin etkilerini anlamak

Hazırlık, tahmin ve erken uyarı

Kayıp ve zararların azaltılması

Haritalamak


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet bölgesinde altyapı (su, kanalizasyon, arıtma vb.) ve yapı stokunda meydana gelen yaklaşık ön hasar boyutunu ivedilikle belirlemek ve üst makamları bilgilendirmek ile sorumludur?


Enerji hizmet grubu

Arama ve kurtarma hizmet grubu 

Hasar tespit hizmet grubu 

Nakliye hizmet grubu 

Altyapı hizmet grubu 


19.Soru

7269 sayılı yasa, afetler sonrasında yapılacak yardımların şeklini belirleyebilmek amacıyla hangi kavramı tanımlayarak, bir sınır koymuştur?


Genel Hayata Etkililik

Afet Etüt Raporu

İyileştirme

Hak Sahibi

Geçici Barındırma


20.Soru

I. Kullanım sonrası denetim aşaması

II. Yapının kullanıma açılış aşaması

III. İnşaa aşaması

IV. Proje aşaması

Yukarıda verilen yapı denetim sürecinin aşamalarının doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


IV-III-I-II

III-IV-I-II

IV-III-II-I

I-II-III-IV

I-II-IV-III