Anne Baba Eğitimi Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bireyin kendine ilişkin görüşleri, duyguları ve beklentilerine ne ad verilir?


Sembol değişimi

Benlik tasarımı

Kendini gerçekleştirme

Haz ilkesine göre hareket etme

Ahlak ilkesine göre hareket etme


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anne Çocuk Eğitim Programı'nın üç temel unsurundan biri olan Anne Destek Programı'nın içeriklerinden biridir?


Aile planlamasının farklı yönlerinin tartışılması

El-göz koordinasyonunun geliştirilmesi

Sayısal becerilerin geliştirilmesi

Sağlıklı gebelik ile ilgili bilgilendirme yapılması

Çocuk gelişimi ve sağlıklı beslenme konularının tartışılması


3.Soru

 1. Genetik faktörler
 2. Çevresel faktörler
 3. Yaşam biçimi

Yetişkinler arasında fiziksel açıdan bireysel farklılıkların gözlenmesinde hangisi etkilidir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


4.Soru

Hangisi bireyin ikincil grup ilişkileri içinde yer almaz?


Kardeşler

Okul arkadaşları

Mesleki örgütler

Dinsel kuruluşlar

Öğretmenler


5.Soru

Anne Çocuk Eğitim Programı hangi yaş grubu çocukları hedeflemektedir?


1-3

2-4

5-6

4-8

7-11


6.Soru

Gelişimsel Eğitim Programı (GEP) ile ilgili hangisi doğrudur?


0-4 ve 4-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır.

Eğitimin tamamı halk eğitim merkezlerinde gerçekleşmektedir.

Haftada üç kez, 40’ar dakikalık dersler şeklinde uygulanmaktadır.

Annelerin demokratik tutum ve eşitlik davranışlarının arttığı bulunmuştur.

Annelerin aşırı koruyuculuk davranışının azaldığı gözlemlenmiştir.


7.Soru

 1. Okula devam eden öğrenci sayısı artmıştır.
 2. Anneler çocuklarıyla konuşmaya daha az zaman ayırmaya başlamıştır.
 3. Çocukların okul başarılarında artış olmuştur.
 4. Anneler, çocuklarını cezalandırmayı bırakmışlardır.

Hangisi Erken Destek Araştırma Projesi’nin saptanan sonuçları arasına yer alır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

III ve IV


8.Soru

Yaz Anaokulları ve Anne Destek Programı için birbirini destekleyen hangi eğitim programları geliştirilmiştir?


Erken Destek Programı ve Okulöncesi Eğitim Programı   

Okulöncesi Eğitim Programı ve Anne Destek Programı

Gelişimsel Eğitim Programı ve Anne Destek Programı

Baba Destek Eğitimi Programı ve Erken Destek Programı

Anne Destek Programı ve Baba Destek Eğitimi


9.Soru

 1. Özerkliğe karşı utanç ve kuşku
 2. Güvene karşı güvensizlik
 3. Girişkenliğe karşı suçluluk
 4. Başarıya karşı yetersizlik

Hangisi seçenekte Erikson’a göre bireyin ilk dört gelişim dönemi içinde çözmesi gereken karmaşalar doğru sırayla verilmiştir?


IV-I-II-III

I-IV-III-II

III-II-IV-I

II-III-I-IV

II-I-III-IV


10.Soru

Hangisi ailenin belli başlı işlevlerinden birisi değildir?


Çocukları toplumun cinsel düzenlemelerine karşı olarak yetiştirmek

İnsan soyunun devamını sağlamak

Çocukların beslenmesi ve temel gereksinimlerini karşılamak

Çocukların toplumsallaşmalarını sağlamak

Toplumun değerlerini ve kültürünü çocuklara aktarma


11.Soru

Sigmund Freud’un geliştirmiş olduğu Psikanalitik Kuram’la ilgili olarak hangisi doğrudur?


Kişiliğin id, ego, süperego ve altego olarak dört ana sistemden oluştuğunu savunur.

Süperego, toplumun değerleriyle uyuşmayan biyolojik kökenli temel dürtüleri temsil eder.

İd, kültürel değerlerle ilgili ahlaki normlar temsil eder.

Ego, kişiliğin gerçeklik ilkesine göre hareket eden, kısmen bilinçli bölümünü temsil eder.

Ergenlik yıllarında özümsenmiş olan sosyal normların yetişkinlikte kişiliği etkilediğini savunur.


12.Soru

Yetişkinlerin müzik, sinema, tiyatro, dans, el sanatları, resim ve heyken gibi alanlardaki ilgi ve yeteneklerini geliştirmek veya kendilerini gerçekleştirmeleri için ilgi duydukları konularda, öğrenmek istedikleri alanlarda gelişimlerini sağlamak üzere gerçekleştirilen eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?


Özdoyum için eğitim

Toplumsal duyarlılık eğitimi

Yurttaşlık eğitimi

Genel kültür eğitimi

aile eğitimi


13.Soru

Hangisinde ekonominin temel öğeleri doğru olarak verilmiştir?


Üretim, sermaye, rant

Emek, rant, bölüşüm

Üretim, tüketim, bölüşüm

Doğa, sermaye, teşebbüs

Emek, tüketim, doğa


14.Soru

Yetişlkinlerin güdülenmişlliği sağlanmalı, eğitim teknolojisinden yararlanarak sıkıcı olmayan, ilgi çekici materyaller hazırlanmalı, tekrarlar ve pekiştireçler kullanarak, uygulamalara yer verilerek öğrenme yaşantısı gerçekleştirilmelidir.

Yukarıda bahsedilen uygulamalar yetişkin eğitimi ilkelerinini hangisiyle doğrudan ilgilidir?


Kalıcılığın sağlanması

Etkin katılımın sağlanması

Yararlılık

Uygulamaya dönüklük

Serbestlik


15.Soru

Yetişkinlerin yaşamlarının belirli zaman dilimlerinde ne yapmaları gerektiğine ilişkin toplumsal beklentiler ve yaşam olayları da gittikçe esnemektedir. Neugarten bunu hangi ifade ile adlandırmıştır?


Saatsizlik

İçsel biyolojik saat

Sosyal saat

Uzaklaşma

Psikososyal gelişim


16.Soru

Uygulama gerçekleştirilirken süreç içerisinde ve sonrasında daha önce belirlenen ölçme ve değerlendirme işlemleri yapılarak programın ne derece amaca ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi yetişkin eğitimi program geliştirme sürecinin hangi aşamasıyla ilgilidir?


İhtiyaç saptama

Planlama

Uygulama

Değerlendirme

Düzenleme


17.Soru

Bireylere okuma-yazmanın yanı sıra yaşam için gerekli bazı temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanır.

Yukarı bahsedilen yetişkin eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?


Okuma yazma öğretimi ve temel eğitim

Genel kültür eğitimi

Yurttaşlık eğitimi

Toplumsal duyarlılı eğitimi

Özdoyum eğitimi


18.Soru

Hangisinde Kübler-Ross’a göre ölüm ile karşı karşıya kalan yetişkinlerin geçirdiği aşamalar doğru sıra ile verilmiştir?


Depresyon, öfke, pazarlık, inkâr, kabul

İnkâr, depresyon, pazarlık, kabul, öfke

Öfke, inkâr, pazarlık, kabul, depresyon

Pazarlık, öfke, inkâr, kabul, depresyon

İnkâr, öfke, pazarlık, depresyon, kabul


19.Soru

Erken Çocukluk Gelişimi Programları’nın günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmiş en son hali hangisidir?


Benim Ailem Anne ve Çocuk Eğitim Programı

Gelişimsel Eğitim Programı

Anne Eğitimi Programı

Okulöncesi Veli-Çocuk Eğitim Programı

Baba Destek Eğitim Programı