Çalışma Ekonomisi 1 Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hem emek hem de sermaye faktörleri değişken olduğunda, ücret oranı ile firmanın istihdam düzeyi arasındaki ilişkiyi gösteren eğri hangisidir?


Eş-ürün eğrisi

Uzun dönem emek talep eğrisi

Toplam gelir eğrisi

Marjinal gelir eğrisi

Ortalama üretim eğrisi


2.Soru

Veri faktör miktarlarında ve teknoloji düzeyinde üretilebilecek çıktı miktarını gösteren matematiksel eşitliğe ne ad verilir?


Emeğin Marjinal Ürünü

Üretim Fonksiyonu

Azalan Verimler Kanunu

Emeğin Marjinal Ürün Geliri

Marjinal Teknik İkâme Oranı


3.Soru

Grafikte verilen A ülkesi başlangıçta SL0 da dengedir. Ancak A ülkesine kitlesel göç ile 3 milyon kişi gelmiştir.

Verilen bilgilere göre emek arz eğrisinin değişimi hangi eğri ile gösterilir?


SL0

SL1

SL2

w0

L1


4.Soru

I. Emek talebinin ücret esneklik değerleri 0 ile 1 arasında değişmektedir. II. Ücret oranı ile emek talebi ters ilişkili olduğu için esnekliğin işareti aslında negatiftir. III. Ed= 0 olması durumunda eğri tam inelastik, Ed= 1 olması durumunda ise tam esnektir.                                                Yukarıda emek talebinin ücret esnekliğine ilişkin verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


Yalnızca I

Yalnızca II

Yalnızca III

I ve II

I ve III


5.Soru

Esneklik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Esneklik bir tepki ölçme aracıdır

Emek talep esnekliği emek talebinin ücret değişmelerine karşı duyarlılığını gösterir

Bir malın fiyatı değiştiğinde talep miktarı görece daha büyükse esnek olmayan talep söz konusudur

Hükümet asgari ücrette yapılacak bir artışın istihdamda ne kadar daralma yaratacağını emek talep esnekliği biliniyorsa hesaplayabilir

Sendikalar ücret taleplerinin istihdamı nasıl etkileyeceğini emek talep esnekliği yardımıyla bilebilirler


6.Soru

A, B ve C'nin üç kişiden oluştuğunu varsayalım. W1 ücretinde A ve B şahsı 40’ar saat çalışıyor ve C şahsı bu ücreti piyasaya girmek için yeterli bulmuyorsa (sıfır saat çalışma), bu ücret düzeyinde piyasadaki toplam çalışma süresi 80 saat olacaktır. Bu analiz aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır?


Piyasa Emek Arz Eğrisi

Farksızlık Eğrisi

Geriye Kıvrımlı Bireysel Emek Arz Eğrisi

İkâme Etkisi

Bütçe Kısıtı


7.Soru

'' Çeşitli ücret düzeylerinde piyasadaki bireylerin  tek tek çalışma sürelerini toplarsak o ücret düzeyinde piyasadaki toplam emek arz miktarını bulabiliriz. Böylece ....................................eğrisine ulaşılmış olur. '' şeklinde verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi kavram getirilmelidir.? 


Piyasa emek arz eğrisi 

Piyasa eğrisi 

Toplam piyasa arzı 

Piyasa dengesi

Emek piyasası 


8.Soru

Neo-klasik Çalışma/Boş Zaman Modeline göre birey haftada en çok kaç saat çalışabilir?


168

100

68

40

35


9.Soru

"Üzerindeki her noktada farklı gelir ve boş zaman kombinasyonları ile aynı fayda düzeyini gösteren eğridir."
Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma verilen addır?


Bütçe Kısıtı

Ücret oranı

Farksızlık Eğrisi

Çalışma Kararı Dengesi

Gelir ve İkame Etkileri


10.Soru

Emek piyasalarında kullanılan işgücü miktarı hangi faktöre bağlıdır?


Üretim fonksiyonu

İşgücünün marjinal verimliliği

Bireysel tercihler

Ücret geliri

Demografi


11.Soru

Basit bir üretim fonksiyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Emek

Sermaye

Üretim

Teknik bilgi

Sosyal sermaye


12.Soru

I.Emek göçü II.Boş zaman tercihi III.Doğum oranının ölüm oranından fazla olması Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri emek piyasasında işçi sayısının artmasına sebep olan unsurlar arasında yer alır?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnızca II


13.Soru

I- Ücretler ölçülebilir nitelikte iken, mesleğin diğer özellikleri böyle değildir.

II- Her ne kadar bazı kimseler için emek arz kararında ücret dışı unsurlar etkili olabilse de pek çok kişi bu kararı ücret oranlarına bakarak vermektedir.

III- Ücret oranı bir mesleğin daha esnek özelliklerindendir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri emek arz eğrisinde dikey eksende çalışma koşulları yerine ücret oranının yer almasının nedenlerindendir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve III

II ve III

I,II ve III


14.Soru

Sermaye ve diğer bütün faktörler sabitken ücret oranı ile firmanın emek talep miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?


Kısa dönem emek talep eğrisi

Eş-maliyet eğrisi

Eş-ürün eğrisi

Uzun dönem emek talep eğrisi

Gelir eğrisi


15.Soru

Firma cari ücret düzeyinde bütün işçileri istihdam etmeye istekli fakat bu ücretin üzerinde hiçbir işçi istihdam etmeyecekse emek talep esnekliği aşağıdakilerden hangisidir? 


Esnek talep

Birim talep esnekliği

Esnek olmayan talep

Tam esnek talep

Tam inelastik


16.Soru

Kârını maksimize etmek isteyen işveren için işe alacağı son işçinin firmaya sağladığı parasal getiri maliyetine eşit olduğunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


İstihdam artar.

Emek faktörünün niteliği değişir.

Ücretler artar.

İşletmenin kârı artar.

İstihdam durma noktasına ulaşır.


17.Soru

I. Çapraz esneklik değerleri pozitif ya da negatif işaret taşıyabilir.II. Çapraz esneklik değeri negatif ise bunlar ikâme faktörlerdir. Yani, girdilerden
birinin fiyatındaki artış diğerinin talebini arttırır.III. Emek talebinin çapraz ücret esnekliği pozitif işaret taşıyorsa faktörler arasındaki ilişki tamamlayıcıdır. Yani, bir girdinin fiyatındaki artış diğerinin talebini azaltır. Yukarıda "emek talebinin çapraz ücret esnekliğine" ilişkin verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


Yalnızca I

Yalnızca II

Yalnızca III

I ve II

I ve III


18.Soru

Aslı Hanım, göçün yerel işgücünün ücretlerine etkisi, insan sermayesinin bireysel getirileri ve ekonomik refah üzerindeki etkileri hakkında bir ödev hazırlamaktadır.

Aslı Hanım'ın ödevi "temel olarak" hangi çalışma alanı kapsamında değerlendirilebilir?


Göç sosyolojisi

Çalışma ekonomisi

Kamu maliyesi

Çalışma sosyolojisi

Antropoloji


19.Soru

U¨retilen malın fiyat esnekliği ne derece yüksekse emek talebi o ölçüde .... olacaktır. İfadesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?


Bağımsız

Katı

İlişkili

Sabit

Esnek


20.Soru

I. Tercihler doğuştan subjektiftir.

II. Tercihler kişilerin etnik yapısından etkilenebilir.

III. Tercihler kişiden kişiye farklılık gösterir.

Tercihlerle ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III