Çalışma Ekonomisi 1 Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

TEÜF uygulamasında kaç temel belirleyici söz konusudur?


4

2

3

5

1


2.Soru

I. Firmalar karlarını, işçiler ise faydalarını maksimize etme peşindedirler.

II. İş piyasasında çok sayıda işçi ve işveren vardır, sendikalar yoktur.

III. Piyasadaki bütün işler işçilerin rekabetine açıktır.

Yukarıdakilerden hangileri tam rekabetçi bir emek piyasası için kabul edilen varsayımlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


3.Soru

İşçi devri maliyetinin yüksekliğine dayanan ve ücretlerin azalma yönünde katılığını açıklayan ücret teorisi aşağıdakilerden hangisidir?


İçeridekiler - Dışarıdakiler Teorisi

Örtülü Anlaşmalar Teorisi

Satın Alma Gücü Teorisi

Etkin Ücret Teorisi

Marjinal Verimlilik Teorisi


4.Soru

I. Klasik teoriler ücretlerin neden doğal ücretler düzeyinde kilitlendiğini Malthus’ un nüfus teorisine dayandırmakta iken, Marx bunu kapitalizmin kalabalık bir işsizler ordusu yaratmasına bağlar. II. Klasik iktisatçıların bakış açısıyla doğal ücret işçinin çalışma gücünü koruması ve neslini devam ettirebilmesi için gerekli malların tutarı ile ölçülmekte iken, Marx işçinin iklim ve toplumsal gelişme koşullarına göre değişen sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını da doğal ücrete dahil etmiştir. III. Artık değerin artışı,  klasik iktisatçıların bakış açısına göre çalışma sürelerinin uzamasıyla, Marx’ a göre ise işgücünün veriminin artmasıyla mümkündür. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Klasik Ücret Teorisi ve Marksist Ücret Teorisi (Artık Değer Teorisi) arasındaki farklılıklar arasında yer alır?


Yalnızca III

I ve III

II ve III

I ve II

I, II ve III


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin kalkınmaya katkılarından değildir?


Ekonomik, toplumsal, kültürel, politik yapı ve ilişkilerde değişmeye uyum sağlayacak bireysel ve örgütsel davranışların kazandırılması

toplumun kalkınmanın gerektirdiği değişime hazırlanması

Ekonomik yapıda öngörülen değişme ve gelişmenin gerektirdiği insan gücünün, istenilen yer, zaman ve nitelikte hazırlanması

Üretim ve istihdam artışını sağlayacak, ekonomik büyümeye yön verecek sermaye sınıfının girişimci, lider ve elit niteliklerinin geliştirilmesi

Gelir dağılımında denge, gelişmişlik farklarının, cinsiyetler arasındaki eşitsizliklerin artması


6.Soru

Emeğin ücreti arttığında uzun dönemde istihdam aşağıdaki etkilerden hangisi nedeniyle azalır?


Yayılma Etkisi

Ölçek Etkisi

Gelir Etkisi

Ölçek Etkisi+ İkame Etkisi

İkame Etkisi+Gelir Etkisi


7.Soru

Ücret oranındaki bir değişmeye bağlı olarak sermayenin emek yerine kullanılması nedeniyle emek talebinde meydana gelen değişime ne ad verilir?


Gelir etkisi

Ölçek etkisi

İkame etkisi

Ücret etkisi

Zaman etkisi


8.Soru

Beşeri sermaye modeli arz yönlü Neoklasik bir teoridir, aşağıdakilerden hangisi “beşeri sermaye” için yanlıştır?


Beşeri sermaye fiziksel sermayeye benzer.

Lise ya da üniversiteye gitmek ya da çek-up yaptırmak beşeri sermaye yatırımıdır.

Beşeri sermaye kamulaştırılabilir, satılabilir ve satın alınabilir.

Beşeri sermayede geleceğe dönük yatırım kararı ve verimlilik ve kazanç beklentisi vardır.

Bilgisayar kursuna yazılmak ya da yabancı dil kursuna gitmek bireyin gelecekte gelirini artıracağı için beşeri sermaye yatırımıdır.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangileri Somel’e göre eğitim ile ilgili olarak doğrudur?

  1. eğitim, işgücü verimini artırır.
  2. Gelişmiş” ülkeler, eğitime daha fazla kaynak ayırdıkları için ortaya çıkan “eğitimdeki kalite farkı, işgücünün üretkenliğine yansır.
  3. eğitim nedeniyle oluşan üretkenlik farkı, “kişi başına sabit sermaye stoku” nedeniyle oluşan farktan daha önemlidir.


I,II,IIII,II,IVI,III,IV

I,II,III

II,III,IV


10.Soru

Emeğe olan talep iki unsura bağlıdır; bunlardan birisi ürünün üretilmesinde emeğin ne derece verimli olduğudur,  diğeri aşağıdakilerden hangisidir?


Firmaların karı

Ürünün piyasa değeri

Kaç işçinin istihdam edildiği

Ürünün üretim sürecinin fiyatı

Firmaların bulundukları ürün grubu


11.Soru

Tam rekabetçi emek piyasası kararlı denge halinde olduğunda denge ücretinde meydana gelen sapmalar olabilir sonuçta piyasa zaman içinde tekrar denge ücretine dönecektir bu durumun adı aşağıdakilerden hangisidir?


Uzun dönem kanunu

Açık ifade kanunu

Tek ücret kanunu

Çoklu ücret kanunu

Ücret eşitleme kanunu


12.Soru

Beşeri sermaye modelinde yatırım kararında söz konusu olan toplam maliyet hem parasal maliyeti hem de fırsat maliyetini içerir buradan hareketle aşağıdakilerden hangisi fırsat maliyetidir?


Üniversite harcı

4-5 yıl Çalışma karşılığı muhtemel gelir

Yurt parası

Kitap parası

ulaşım gideri


13.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde ifade edilen varsayımlardan hangisi Tam Rekabet Piyasasının temel varsayımları arasında yer almaz? 


İşçinin bir işten diğerine geçişini engelleyen kıdem şartı veya firma içinden
elemanların işe alınması gibi kurumsal engeller vardır. 

Firmalar kârlarını, işçiler ise faydalarını maksimize etme isterler. 

Piyasa şeffaftır. Firmalar ve işçiler piyasadaki işler ve ücretler hakkında tam bilgiye sahiptirler.

İşçiler beceri ve verimlilik bakımından, işler ise ücret dışı gelirler ve çalışma şartları bakımından homojendir. 

İş piyasasında çok sayıda işçi ve işveren vardır, sendikalar yoktur.


14.Soru

Neoklasik modelde eğitim bir tüketim malıdır ve insanlar okula ve üniversiteye gider çünkü yeni bilgiler elde etmekten hoşlanır ilave bilgi elde etmenin marjinal faydası bu bilgiyi elde etmek için harcanan zamana göre marjinal maliyete ya da fırsat maliyetine eşitlenir, bunun sonucunda neye ulaşılır?


Gelir etkisine

Lüks mal talebine

Optimal eğitim talebine

Kadın-erkek ücret farklılıklarına

Verimlilik ve kazanç beklentilerine


15.Soru

Klasik iktisatçılara göre uzun dönem emek arz eğrisi doğal ücret düzeyinde aşağıdaki özeliklerden hangisine sahiptir?


Orijinden çıkan

Esnektir

Reel ücret eksenine diktir

İnelastiktir

Sonsuz esnekliktedir


16.Soru

I.Bilgi eksikliği II.Firma büyüklüğü  III.Emek hareketliliğini kısıtlayan unsurlar  IV.Sendika üyeliği Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri ücret farklılıklarına neden olan iş piyasası aksaklıkları arasında yer almaktadır?


I ve II

I ve III

I ve IV

II ve III

II ve IV


17.Soru

Telafi edici ücret farklılığı (TEÜF) uygulamasının çeşitli nedenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?


Gelir düzensizliği

İşin statüsü

Ücret artış ihtimali

Yan ödemeler

Çalışanın yaşı


18.Soru

İnsanların mal ve hizmetleri bizzat onlardan sağladıkları fayda nedeniyle talep etmelerine karşılık işverenlerin ancak bir şey üretecekler ise emek talep etmeleri emek piyasalarının aşağıdaki özelliklerinin hangisi ile ilgilidir?


Emek talebinin türetilmiş bir talep olması

Emek piyasalarında bilgi eksikliğinin olması

Emek piyasalarında işgücünün heterojen olması

Emek piyasalarında işlerin heterojen olması

Piyasaların çok sayıda olması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Telafi ücret farklılığı uygulamasının nedenlerinden biri değildir?


İstenmeyen işlerde gönüllü çalışmayı teşvik etmek

Ölüm ve yaralanma riski

Gelir düzenliliği

İşin statüsü

Ücret artış ihtimali


20.Soru

Emek arz veya talep eğrilerindeki kaymaya bağlı olarak veri ücret düzeyinde emek arz miktarının emek talep miktarından fazla olması durumuna ne ad verilir?


Üretim fazlası

Miktar fazlası

Emek fazlası

Arz fazlası

Talep fazlası