Çalışma Ekonomisi 1 Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir piyasada talep fazlası aşağıdaki durumlardan hangisi ile mümkün olur?


Emek arzı sabitken, emek talebinin artması durumunda

Ücret farklılıklarının kalıcı olması durumunda

Emek arzı ve emek talebinin eşit olması durumunda

Emek talebi sabitken, emek arzının çoğalması durumunda

Emek arzı sabitken, emek talebinin azalması durumunda


2.Soru

Aşağıdaki ücret farklılıklarından hangisi işgücünün heterojenliğinden kaynaklanır?


Bireysel tercihlerin farklılığı

Emek hareketliliğini kısıtlayan unsurlar

İşlerin beceri gereklerinin farklı olması

Etkin ücret ödemelerinden kaynaklanan farklılıklar

İşverenenin ayrımcılık yapma eğiliminde olması


3.Soru

Klasik iktisat ekolü ne zaman, nerede ortaya konulmuştur?


18.yy Fransa

18.yy İngiltere

18.yy Almanya

17.yy Roma

17.yy İtalya


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapitalist sistemi sınıf, sömürü,sermaye birikim süreci, artı değer ve toplumsal yeniden üretim gibi kavramlarla analiz eder?


Marksist teori

Eleme yaklaşımı

Kuramcı iktisat

Eleme hipofizi

Feminist teori


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Telafi Edici Ücret Farklılığı (TEÜF) uygulamasının nedenlerinden biri değildir?


Ölüm ve yaralanma riski 

Ücret artış ihtimali 

İşçinin talebi 

Yan ödemeler 

İşin statüsü 


6.Soru

Aşağıdaki konulardan hangisi iktisadın bir alt dalı olan eğitim ekonomisi kapsamına girmez?


Eğitimin finansmanı

Eğitimin yöntemleri

Eğitim ve sanayinin etkileşimi

İşgücü piyasasında eğitimin getirisi

Eğitimin ekonomik büyümeye etkisi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi piyasada talep fazlasın oluşmasına yol açmaktadır?


Emek talebi sabitken emek arzının artması

Emek arzı sabitken emek talebinin azalması

Emek talebi sabitken emek arzının sabitlenmesi

Emek arzı sabitken emek talebinin artması

Emek arzı artarken emek talebinin artması


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi emeğin piyasa ücretinin doğal ücretin altında olduğu durumda meydana gelecek olaylardan biridir?


İşçilerin refah düzeylerinin artması

İnsanların evliliklerini ertelemesi

Nüfus artışının olması

Emek arzının artması

Kıtlık kanununun devreye girmesi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi bir emek piyasasının varsayımlarından biri değildir?


Firmalar kârlarını, işçiler ise faydalarını maksimize etme peşindedirler.

Firmalar ve işçiler piyasadaki işler ve ücretler hakkında tam bilgiye sahiptirler.

İşçiler beceri ve verimlilik bakımından, işler ise ücret dışı gelirler ve çalışma şartları bakımından birbirinden farklıdır.

İş piyasasında çok sayıda işçi ve işveren vardır, sendikalar yoktur.

İşçinin bir işten diğerine geçişini engelleyen kıdem şartı veya firma içinden elemanların işe alınması gibi kurumsal engeller yoktur.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işyerinde eğitim türlerinden biridir? 


Teknik bilgisayar eğitimi

Elektrikçilik eğitimi

Firmaya özgü eğitim

Muhasebe teknikleri eğitimi

Marangozluk eğitimi


11.Soru

Ortodoks iktisat teorisine göre eğitim ve sağlık hizmetlerinin ortak özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?


Her ikisi de standartlaşmış ve tek tipleşmiştir.

İkisinde de hiyerarşik bir başvuru süreci vardır.

İkisi de öngörülemeyen ve kişinin kararından bağımsız olarak ortaya çıkan sorunlara sahiptir.

Her ikisi de dışsallıklar yaratır ve yarı kamu malıdır.

Her ikisi de birikimli bir sürece karşı gelir.


12.Soru

Emek piyasasında tam rekabet dengesi sözkonusu ise; bu durumda emek arz ve talebinin birbirine eşit olduğu ücret düzeyinde işsizlik olmayacaktır. Bu ücret düzey aşağıdaki seçeneklerde verilen ücret ifadelerinden hangisi ile açıklanmaktadır? 


Piyasayı temizleyen ücret düzeyi

Koruma ücret düzeyi 

Rezerve ücret düzeyi 

Asgari ücret düzeyi 

Doğal Ücret Düzeyi 


13.Soru

I. Büyük firmalar küçük firmalara oranla daha emek yoğun firmalardır ve yüksek ücret ile emek kalitesini arttırmayı amaçlar. II. Büyük firmalardaki uzmanlaşma daha fazla işyerinde eğitim yatırımı gerektirir ve  eğitim ile birlikte verimliliğin ve ücretlerin artması beklenen bir durumdur. III. Büyük firmalar işgücünü denetlemenin güçlüğü nedeniyle  etkin ücret modellerinden ‘kaytarma modeli’ çerçevesinde yüksek ücret verirler. Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri firma ölçeği büyüdükçe ücretlerin de artmasının nedenleri arasında yer almaktadır?


Yalnızca I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Doğal Ücret Teorisi’nin başlıca hatalarından biridir?


Emeği bir mal gibi değerlendirmemeleri

Malthus’un Nüfus Teorisi’ne dayandırılmış olması

Ücret yükselmelerine bağlı olarak nüfusun otomatik bir şekilde azalacağı varsayımıyla hareket edilmesi

Emek talebinin sürece dahil edilmesi

Kısa dönemli ücret artışını açıklamak için ortaya atılmış olması


15.Soru

"İş arama esnasında piyasada çalışamamak nedeniyle kaybedilen gelir" kavramı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


Bilgi eksikliği 

İş aramanın doğrudan maliyeti 

İş aramanın dolaylı maliyeti 

Beşeri sermaye farklılığı 

Beşeri sermaye yatırımı 


16.Soru

Grafikte yer alan Z ve Y harfleri ile gösterilen eğrilerin doğru biçimi hangi seçenekte yer almaktadır?


Z için ML (Emek Ürünü) ve Y için W (Ücret)

Z için SL (Emek Arzı) ve Y için DL (Emek Talebi)

Z için SL (Emek Talebi) ve Y için EV (Emek Verimi)

Z için MRPL (Marjinal Ürün Geliri) ve Y için DL (Emek Talebi)

Z için SL (Emek Talebi) ve Y için DL (Emek Arzı)


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Schultz (1963)'un eğitimin faydaları üzerine yaklaşımı içinde yer alır?

I. S¸u anki tüketim bileşeni,

II. Geleceğe dair bir tüketim bileşeni  

III. Yatırım bileşeni yani beşeri sermaye yatırımı


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II ve III

Yalnız III


18.Soru

İş aramak -bütün maliyetlerine karşılık- eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak gibi bir ................... dır/dir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olacaktır.


Fırsat maliyeti

Rekabet

Emek hareketliliği

Psikolojik maliyet

Beşeri sermaye yatırımı


19.Soru

İş piyasalarının başlıca görevi işgücünün etkin dağılımını gerçekleştirmektir ve bu oldukça zor bir iştir buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Piyasalar emek arz ve talebi yönünden oldukça dinamiktir.

Piyasada ücretler değişebilir ve emek hareketlidir böylece piyasanın hareketliliği sağlanmış olur.

Piyasalar arz yönünden her yıl piyasaya yeni çalışanlar girer. ve mevcut çalışanların bir kısmı da iş değiştirir.

Piyasada dengenin bozulması durumunda ekonomik kriz ortaya çıkar ve çok sayıda firma kapanır, çok sayıda çalışan işten çıkartılır.

Piyasalar talep yönünden firmaların kapanması piyasadan çekilmesiyle bazı firmaların piyasa yeni giriş yapmasıyla ve bazılarının da işlerini büyütmesiyle ilave çalışana ihtiyaç olur.


20.Soru

Emeğin fiyatı olan ücretin temel belirleyicileri aşağıdaki seçeneklerde verilen ikililerden hangisidir? 


Emek Arzı - Emek Talebi 

Emeğin Marjinal Verimliliği-Emeğin Marjinal Maliyeti 

Marjinal Ürün Değeri- Emeğin Marjinal Maliyeti 

Mal ve Hizmet Talebi- Emeğin Marjinal Ürün Değeri 

Marjinal Kâr- Marjinal Maliyet