Ceza Hukukuna Giriş Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İlgilinin rızasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


Kişinin üzerinde mutlak surette tasarrufta bulunabileceği bir hakkın varlığı gerekir

Kişi rızaya ehil olmalıdır

İlgilinin rızasının fiili hukuka uygun hale getirebilmesi için, rızanın geçerli bir şekilde açıklanmış olması gerekir

Kişilerin kendilerine ait her hak üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilmeleri mümkündür

Rıza açıklaması, açık veya örtülü, yazılı veya sözlü olabilir


2.Soru

Eski ceza kanunu failin lehine olduğu için sonuç ceza eski ceza kanununa göre belirlenirken bu ceza, lehe olduğu için yeni infaz kanununa göre infaz edilebilir yahut bunun tam tersinin olması da mümkündür şeklindeki uygulama aşağıdakilerden hangisidir?


Çapraz uygulama

Direkt uygulama

Dolaylı uygulama

Doğrudan uygulama

Keyfi uygulama


3.Soru

Suçun yapısal unsurlarını, ceza sorumluluğu için aranan koşulları ve yaptırımları incelenmesi aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?


Ceza muhakemesi hukuku

Ceza infaz hukuku

Maddi ceza hukuku

Özel hukuk sorumluluğu

Katlanma yükümlülüğü


4.Soru

Bir kimsenin kendisini veya başkasını hedef alan bir saldırı karşısında, savunma amacına yönelik olarak ve bu saldırıyı defedecek ölçüde kuvvet kullanmasına ne denir?   


Haksız tahrik

Meşru savunma

Görevin ifası

Suç işleme

Hakkın kullanılması


5.Soru

Bir fiil, işlendikten sonra yürürlüğe giren bir kanunla suç hâline getirilmişse bu kanun geçmişe yürütülerek bu fiili işleyen kişi cezalandırılamaz. Sonradan yürürlüğe giren kanun ancak yürürlüğe girdikten sonraki fiiller bakımından uygulama alanı bulabilir.

Bu kural ceza hukukundaki aşağıdaki prensiplerden hangisine ilişkindir?


Geriye yürüme yasağı

Kanunilik ilkesi

Lehe kanunun geçmişe yürümesi

Mülkilik esası

Kıyas yasağı


6.Soru

İşlenen fiille ilgili olarak failin şahsen kınanıp kınanmayacağı konusundaki yargıyı ifade eden kavram, aşağıdakilerden hangisidir?


Hukuka aykırılık

Kusur

Meşru müdafaa

Mücbir sebep

Yaptırım


7.Soru

Zor kullanma TCK'nin hangi maddelerine göre düzenlenir?


20 ve 21

21 ve 22

22 ve 23

23 ve 24

24 ve 25


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kusurun unsurlarıdır?    


Gözlem ve irade yeteneği

Empati ve algılama yeteneği

Algılama ve irade yeteneği     

Gözlem ve algılama yeteneği

Empati ve irade yeteneği


9.Soru

Hırsızlık amacıyla kuyumcuya giren bir hırsız, altın sandığı fakat altın olmayan, altın renginde, değeri az üç adet bilezik çalmıştır. Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  


Fail cezada indirim yapılmasını gerektiren nitelikli hali bilmese bile bundan faydalanır

Fail nitelikli halden ceza almaz

Fail nitelikli hali bilmediği için cezada indirim almaz

Fail nitelikli hali bilmediği için cezası artar

Bu olayda nitelikli hal aranmaz


10.Soru

Ceza hukukunun diğer hukuk disiplinleri arasındaki yerine ve alt disiplinlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Maddi ceza hukuku, suçun yapısal unsurlarını, ceza sorumluluğu için aranan koşulları
ve yaptırımları inceler.

Ceza infaz hukuku ise ceza muhakemesi sonunda hükmedilen yaptırımların infazıyla
ilgili düzenlemeleri ihtiva eden hukuk dalıdır.

Ceza muhakemesi suçun aydınlatılmasına yönelik araştırma ve yargılama faaliyetlerinden oluşan süreci ve bu süreçte yer alan sujelerin hak ve yetkilerini düzenleyen kurallardan oluşur. 

Ceza hukuku özel hukuk içerisinde yer alır. 

Ceza ilişkisinde devlet, üstün; suç işleyen kişi ise katlanan durumundadır. 


11.Soru

Taksir ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

Taksirin cezalandırılmasının nedeni, dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlal edilmesidir.

TCK’nin öngördüğü sistemde, taksir “bilinçsiz taksir” ve “bilinçli taksir” şeklinde ikili bir ayrıma tâbi tutulmuştur.

Bilinçli taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

Bilinçli taksiri bilinçsiz taksirden ayıran temel ölçüt, bilinçli taksirde istenmeyen netice fail tarafından öngörülürken bilinçsiz taksirde öngörülmemektedir.


12.Soru

Güvenlik görevlisi A, görev yaptığı alışveriş merkezine gelen B’yi bir gün önce işlenen kapkaç fiilinin failine benzettiği için yakalar. Ancak gerçekte B, bir gün önce işlenen olayın faili değildir. 

Olayda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?


Suçun nitelikli hallerinde hata

Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hata

Suçun maddi unsurlarında hata

Hedefte sapma

Kusurluluğu azaltan bir nedenin maddi şartlarında hata


13.Soru

Kasten öldürme suçunun canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlenmesi suçun nitelikli unsurlarından hangisine örnektir?


Fiilin işlendiği yer veya zaman itibarıyla nitelikli unsurlar

Failin vasfı itibarıyla nitelikli unsurlar

Mağdurun vasfı itibarıyla nitelikli unsurlar

Fiilin işleniş tarzı itibarıyla nitelikli unsurlar

Fail ile mağdur arasındaki ilişki itibarıyla nitelikli unsurlar


14.Soru

I.  Davranış normlarına aykırılık teşkil etmesi.

II. Belli bir kişinin hukukunun ihlal edilmesi.

III. Hukuk toplumundak düzenin bozulmasına sebebiyet vermesi

Yukarıdakilerden hangilerinin kesinlikle olması durumunda kamu hukuku sorumluluğundan bahsedilebilir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

I, II ve III


15.Soru

Bazı suçların kanuni tanımında, bu suçların ancak özel bir yükümlülük altında bulunan ve belli bir özelliğe sahip olan kişiler tarafından işlenebileceği kabul edilmektedir. Bu suçlara ne ad verilir.


İhmal Suçu

Özgü Suçlar

Tehlike Suçları

Kamu Güvenine Karşı suçlar

Bilişim Suçları


16.Soru

  1. Suçun mağduru, suçun konusunun ait olduğu kişidir.
  2. Mağduru olmayan bir suç yoktur.
  3. Mağdur gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir.

Yukarıda mağdur ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II 

II ve III

I, II ve III


17.Soru

Kanunda açık bir şekilde suç olarak tanımlanmamış bir fiilin, bununla bazı yönlerden benzerlik arz eden başka bir fiile ilişkin suç tanımı kapsamında değerlendirilmesi durumu hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Kıyas 

Lafzi yorum 

Tarihi yorum

Sistematik yorum

Dar yorum


18.Soru

  1. Genel kanun-özel kanun ilişkisi ile genel norm-özel norm ilişkisi aynı şeyi ifade etmektedir.
  2. Özel norm-genel norm ilişkisinde özel normun önceliği ilkesi geçerlidir. 
  3. Özel norm-genel norm ilişkisi, normun genel kanun veya özel kanunda yer almasına göre tayin edilir. 

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III


19.Soru

I. Hırsızlık suçu

II. Yağma suçu

III. Kasten adam öldürme

IV. Özel belgede sahtecilik

Düzenleniş biçimine göre suçlar ele alındığında yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri tek hareketli suçlara örnek teşkil etmektedir?


I ve II

I ve III

I ve IV

II ve III

III ve IV


20.Soru

Suç işlendiği şüphesi üzerine gerçekte ortada suç teşkil eden bir fiil bulunup bulunmadığı, bulunması hâlinde kim tarafındanve ne şekilde gerçekleştirildiğinin aydınlatılmasına yönelik araştırma ve yargılama faaliyetlerinden oluşan süreci ve bu süreçte yer alan sujelerin hak ve yetkilerini düzenleyen kurallardan oluşan ceza hukuku disiplini aşağıdakilerden hangisidir?


Maddi ceza hukuku

Şekli ceza hukuku

İnfaz hukuku

Kabahatler hukuku

Hukuk muhakemeleri hukuku