Ceza Hukukuna Giriş Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Maddi unsur

II. Manevi unsur

III. Hukuka ayırılık

IV. Kusur

Yukarıda verilenlerden hangileri suçta bulunması gereken unsurlardır?


I ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


2.Soru

  1. Suç işlendiği şüphesi üzerine gerçekte ortada suç teşkil eden bir fiil bulunup bulunmadığını araştırmak
  2. Ceza sorumluluğu için aranan koşulları belirlemek
  3. Ceza yargılamasında yer alan sujelerin hak ve yetkilerini düzenlemek

Yukarıdakilerden hangileri ceza muhakemesi hukukunun konuları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


3.Soru

Failin lemiş olduğu fiil nedeniyle kusurlu salıp salmama kendisine uygulanacaolan yaptırımın çeşidi bakımından önemlidir. Fail,lediği fiil bakımından kusurlu salı- yorsa hakkında ceza” yaptırımı uygular. Buna karşılık, faillemiş olduğu fiilden dolayı kusurlu sayılamıyorsa cezalanlmamümkün değildir. Kusurlu sayılamayan faile ceza yaptırımı uygulanamaz ise de olayın özelliğine göre ve şartlarının varğı halinde ............................... uygulanabilecektir

Yukarıdaki boşluğa uygun düşecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Güvenlik tedbiri

İhtiyati haciz

Zor alım

Tazyik hapsi

Kefalet


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde görevin ifası şeklindeki hukuka uygunluk nedeni söz konusu değildir? 


İcra memurunun haciz işlemi yapmak için borçlunun konutuna girmesi

Alacaklının borçlunun elindeki malları almak için borçlunun konutuna girmesi

Mahkeme tarafından hakkında zorla getirilme kararı alınan şüphelinin kolluk kuvvetince evinden getirilmesi

Hakkında tutuklama kararı verilmiş bir kişinin yakalanmasını sağlamak için polisin havaya ateş açması

Hukuka aykırı bir toplantının dağıtılması için kolluk görevlisinin zor kullanması


5.Soru

I. Meşru savunma hukuka uygunluk sebebinin uygulanabileceği hallerde, kolluk
görevlilerinin zor veya silah kullanma yetkisini düzenleyen kanun hükümlerine
başvurulmaksızın, doğrudan TCK’nin meşru savunmaya ilişkin hükümlerine dayalı
olarak değerlendirme yapılması gerekir.

II.Kolluk görevlileri, bir saldırı durumu ve dolayısıyla meşru savunma hâlinde olmadan
da belirli hâllerde silah kullanma yetkisine sahiptirler. Silah, bazı hallerde zor kullanma yetkisi bağlamında kullanılabilir. 

III. Kolluk kuvvetlerinin kullanacağı silahın ateşli silah olması şart değildir.

IV.Kolluk görevlileri, hakkında yakalama veya tutuklama kararı verilmiş ya da hapis
cezasına mahkûm edilmiş bir kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla da silah
kullanabilirler. 

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


Hiçbiri

I ve IV

II ve III

I,II ve IV

Hepsi


6.Soru

  1. Her haksızlık kanunlarda suç olarak tanımlanmış değildir.
  2. Ceza hukuku toplumsal yaşamın ihlal edildiği her durumda devreye girer.
  3. Toplumsal yaşam bakımından önem taşıyan menfaatlerin ihlali suç olarak tanımlanır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


7.Soru

Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler?


Fabrikalarda

Eğitim kurumlarında

Sağlık tesislerinde

Talih oyunları işletmelerinde

İçkili yerlerde


8.Soru

14 yaşındaki A ile cinsel ilişkiye giren 19 yaşındaki B, cinsel istismar suçundan başlatılan soruşturma ve neticesinde açılan kamu davasında A'nın rızasının olduğunu söylemiştir. A da rızasının olduğunu doğrulamıştır. Buna göre B'nin cezai sorumluluğuna ilişkin aşağıda verilen önermelerden hangisi doğrudur? 


TCK, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda 15 yaşından küçüklerin rızasına etki tanımamıştır. A cinsel istismar suçundan sorumludur. 

TCK, genel hükümlerde ilgilinin rızası düzenlendiğinden, ilgilinin rızası fiili hukuka uygun hale getirmiştir. Cezai sorumluluğu yoktur. 

Fiil TCK genel hükümlerde düzenlenen meşru savunma kapsamında olduğu için hukuka uygundur. Cezai sorumluluğu yoktur. 

Fiil, TCK genel hükümlerde düzenlenen hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedeni kapsamında kaldığı için hukuka uygundur. Cezai sorumluluğu yoktur. 

Fiil, TCK genel hükümlerde düzenlenen ilgilinin rızası kapsamındadır. Kusurluluğa etki eden bir neden olarak cezası indirilerek verilecektir. 


9.Soru

İnsanın çevresindeki olayları gözlemleyebilme yeteneğine ne ad verilir?


Gözlemleme

Kusur yargısı

Algılama yeteneği

Kusur yeteneği

İrade yeteneği


10.Soru

Karanlık bir yolda yürüyen K, arkasından hızla kendisine doğru gelmekte olan T’nin kendisine saldıracağını sanarak onu etkisiz hâle getirmiştir. K’nin cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


K'nın haksız tahrik nedeniyle cezalandırılmaması gündeme gelir.

K'nın fiilinde, zorunluluk hâli dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi söz konusudur.

K'nın fiili, kusurluluğu etkileyen nedenlerden akıl hastalığının irdelenmesini gerektirmektedir.

K, meşru savunmanın maddi şartlarında hataya düşmüştür.

K'nın kusurluluğunu etkileyen herhangi bir neden bulunmamaktadır. K, gerçekleştirmiş olduğu fiilden dolayı kasten sorumludur. 


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaş küçüklüğü ile ilgili doğru bir ifadedir?


Birinci grup yaş küçükleri için cezai sorumluluk alt yaş sınırı on beş yaşını henüz doldurmuş olmaktır.

İkinci yaş grubu küçükleri on beş yaşını doldurmuş on sekiz yaşını doldurmamış çocuklardır.

Üçüncü yaş grubu küçükler,  on sekiz yaşını doldurmuş çocuklardır.

İkinci grup yaş küçükler hakkında güvenlik tedbirine hükmedilemez.

Birinici yaş grubundaki çocukların ceza sorumluluklarının olmadığı normatif olarak kabul edilimştir.


12.Soru

Suçun yapısal unsurlarını, ceza sorumluluğu için aranan koşulları ve yaptırımları inceleyen ceza hukuku alt disiplini hangisidir?


Ceza muhakemesi hukuku

İnfaz hukuku

Maddi ceza hukuku

Şekli ceza hukuku

Usuli ceza hukuku


13.Soru

Akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?


Cezai indirim yapılır

Cezası iki kat artırılır

Tam ceza verilir

Ceza verilmez

Ceza yarı oranda artırılır


14.Soru

Hangi yaş grubunda çocukların cezai sorumluluk bakımından kusur yeteneğine mutlak bir şekilde sahip olmadıkları kabul edilmiştir?


12

13

15

16

18


15.Soru

Kastın türleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?


Kast, failin işlediği suçun maddi unsurları hakkındaki bilginin derecesine göre üçe ayrılır.

İftira suçu sadece doğrudan kast ile işlenen bir suçtur.

Pencere camının arkasında bulunan kişiyi yaralamak amacıyla atılan taşın pencere camını kırması olası kasta örnektir.

Doğrudan kastın haksızlık içeriği olası kasta nazaran daha azdır.

Fail, işlediği suçun maddi unsurlarını tümüyle düşünmüş, öngörmüş ve dolayısıyla bütün bunlar hakkında bilgiye sahip olmuş ise olası kast vardır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi suçun maddi unsurlarından biri değildir?


Mağdur

Suçun konusu

Fiil

Fail

Amaç veya saik


17.Soru

"Basit bir yaralama fiili ağır bir yaralamaya nazaran “daha az” hukuka aykırıdır."

Yukarıdaki ifade hakkında ne söylenebilir?


Doğrudur. Haksızlığın ağırlığı açısından bir yorumda bulunulmuştur.

Yanlıştır. Hukuka aykırılıkta herhangi bir derecelendirme yapılmaz.

Yanlıştır. Hukukun bütünlüğü ilkesine bir atıfta bulunulmuştur.

Yanlıştır. Hukuk düzeni tek değildir, farklı disiplinlere göre aykırılık değişir.

Doğrudur. Yaralama hayatı tehdit etmiyorsa aykırılık yoktur.


18.Soru

Kusur kavramı ve kusur yeteneği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Fail işlemiş olduğu fiilden dolayı kusurlu sayılamıyorsa cezalandırılması mümkün değildir.

Kusurlu sayılamayan faile ceza yaptırımı uygulanamaz ise de olayın özelliğine göre ve şartlarının varlığı halinde “güvenlik tedbiri” uygulanabilecektir.

Haksızlık bilinci, işlemiş olduğu fiilin suç değil haksızlık teşkil ettiğinin bilinmesidir.

Algılama yeteneği ve irade yeteneği, derecelendirmeye tabi tutulamaz unsurlardır.

Kusur, haksızlık teşkil eden fiilin unsurları arasında yer almaz.


19.Soru

I. Görevin ifası

II. Meşru savunma

III. Hakkın kullanılması

IV. İlgilinin Rızası

V. Suçun bilinmemesi

Yukarıdakilerden hangileri hukuka uygunluk nedenleri arasındadır?


Hiçbiri

I,II ve III

I,II,III ve IV

I ve II

Hepsi


20.Soru

İcrai bir davranışla işlenen bir suçun ihmali davranışla işlendiği hallerde aşağıdaki suçlardan hangisinden söz edilir?


Gerçek ihmali suç

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç

Zincirleme suç

Görünüşte ihmali suç

Serbest hareketli suç