Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan çocuğa tuvalet eğitimi verilirken "dokunulmazlık" çalışması içinde öncelikle ne yapılması gerekmektedir?


Tuvalette kapının kapatılmasının öğretimi

Duşta kabinin kapatılmasının sağlanması

Bedenin belli kısımların görülmemesinin sağlanması amacıyla çevrenin kontrol edilmesi

Tuvalet sonrası temizliğini kendisinin yapmasının sağlanması

Sosyal paylaşım alanlarında cinsel organının kapatılmasının sağlanması


2.Soru

Bebeklerin %2’sinde görülen besin alerjisinin içinde bulunan betalakta globülin aşağıdaki besinlerden hangisinde bulunmaktadır?


Yumurta

Balık

Çilek

İnek Sütü

Pirinç


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kas ve iskelet sistemi ile ilgili fiziksel yetersizliklerden birisi değildir?


Rett sendromu

Ateşli romatizma

Romatoitartit

Kalça çıkığı

Hemofili


4.Soru

Zeka bölümü katsayılarına göre zihinsel yetersizlik sıfıflandırmasına uygun olarak "orta düzey zihinsel yetersizlik" düzeyinin zeka bölümü puanları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


50-55'ten yaklaşık 70'e kadar.

35-40'tan 50-55'e kadar.

20-25'ten 35-40'a kadar.

20-25'ten aşağıya.

60'tan yukarıya.


5.Soru

Aşağıdaki besinlerden hangisinin bir çölyak hastası tarafından tüketilmesi sakıncalı olur?


Şeker

Mısır

Pirinç

Arpa

Kurubaklagil


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel geriliğin postnatal nedenleri arasındadır?


Düşük doğum ağırlığı

Prematüre doğum

Doğum esnasında oksijensiz kalmak

Annenin hamilelikte uyuşturucu kullanması

Çocuk ihmal ve istismarı


7.Soru

I. Engellilerin insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, kendi seçimlerini yapma özgürlüğünü ve bağımsızlığını kapsayacak şekilde bireysel özerkliğine saygı gösterilmesi esastır. II. Engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin sağlanması esastır. III. O¨zel eğitim okul ve sınıflarında eğitim gören öğrencilerin değer- lendirilmesinde, öncelikle bireyselleştirilmiş eğitim planlarında konulan amaçların gerçekleştirilmesi esas alınır. IV. Engellilerin ve engelliliğin her tür istismarının önlenmesi esastır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 5378 sayılı engelliler kanunu kapsamındadır?


I

I ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II ve IV


8.Soru

573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre; özel eğitim hizmetlerinin düzenlemek, koordineli şekilde yürütülmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?


Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Özel Eğitim Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Birimi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Okul Rehberlik Servisi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü


9.Soru

Çocukların zekâ düzeyini belirlemek amacıyla kullanılan zekâ testleri kaç yaşından sonra uygulanabilmektedir?


4 yaş

6 yaş

8 yaş

10 yaş

12 yaş


10.Soru

  1. Abdominal kasların fonksiyon bozukluğu
  2. Sinir sistemi bozuklukları
  3. Kronik kabızlık nedeniyle artmış karın içi basıncı
  4. Uzun süre yatar pozisyonda kalma

Yukarıda verilen bilgiler aşağıda yer alan gelişimsel yetersizlik türlerinden hangisine neden olmaktadır?


GÖRH

Rett sendromu

Hemofili

Çölyak

Diyare


11.Soru

20-25’ten 35-40’a kadar zekâ Bölümü katsayılarına göre zihinsel yetersizliği sahip bir birey tıbbı sınıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangi sınıfa girmektedir?


Orta düzey 

Ağır düzey

Hafif düzey 

Çok ağır düzey

Zihinsel yetersizliği bulunmamaktadır.


12.Soru

"Saldırganca davranmadan kendi güvenliğini sağlama davranışının öğretimi" gelişimsel yetersizliği olan bireylerde mahremiyeti koruma çalışmalarından hangisidir?


İzinsiz teması reddetme ve rapor etme

İzin alma-izin verme

Yabancıyı ayırt etme

Reddi kabul etme

Kişisel alanını koruma


13.Soru

Hem zihinsel işleyişte (akıl yürütme, öğrenme, problem çözme) hem de kavramsal, sosyal ve uyumsal yaşam becerileri kapsayan uyumsal davranışlarda önemli kısıtlamalarla karakterize olan durum aşağıdakilerden hangisidir?


Zihinsel Yetersizlik

Gelişimsel Yetersizlik

Gelişimsel Gerilik

Otizm Spektrum Bozukluğu

Öğrenme Güçlüğü


14.Soru

573 sayılı özel eğitim hakkındaki kararnamenin 7. ilkesi aşağıdakilerden  hangisidir?


“Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, özel eğitim gerektiren bireylerin,
Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda, genel ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamaya yönelik esasları
düzenlemektir.''

''Bu Kanun Hükmünde Kararname; özel eğitim gerektiren bireyler ile onlara doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim hizmetlerini; bu hizmetleri sağlayacak okul, kurum ve programları kapsar”

“Özel eğitime erken başlamak esastır''

“Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür''

“Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılmalarının sağlanması esastır''


15.Soru

573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır

Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür

Özel eğitime erken başlamak esastır

Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitsel performansları dikkate alınarak, amaç, muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verilir

Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülmesi için her türlü rehabilitasyonlarını sağlayacak kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır


16.Soru

I. İç çamaşırı ve eşofmanını indirip kaldırma

II. Tuvalet sonrası temizliğini kendisinin yapması

III. Yüzünü yıkaması

Dokunulmazlık çalışması için öncelikli olarak çocuğun yukarıdaki becerilerden hangisinde bağımsızlık kazanması gerekmektedir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


17.Soru

Ülkemizde mevcut olan ve daha çok aileye soru sormaya dayanan gelişimsel değerlendirme aracı aşağıdakilerden hangisidir?


VUDÖ

AGTE

GEÇDA

DENVER II

DSM-V


18.Soru

Gelişimsel gerilik

Gelişimsel yetersizlik

I

Süreç raporlandırılır

Özel eğitim raporu süreci uygulanır

II

Bireysel eğitim verilir

Aile eğitimi verilir

III

Erken çocuklukta görülür

Doğumdan hemen sonra tanılanır

IV

Ortadan kaldırılabilir                                              

Yaşam boyu devam eder

V

Sağlıklı gelişen akranlarıyla birlikte eğitim alır

Özel eğitim kurumlarında eğitim alır

 Hangisi/hangileri gelişimsel gerilik ile gelişimsel yetersizlik gösteren çocuklar arasındaki farklardan biridir?


I, II, III, IV ve V

I, II, III ve V

I, III, IV ve V

II ve V

Yalnız V


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çocukların gelişimlerinin değerlendirilmesi için geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapıldığı testlerden biri değildir?


Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Vineland Uyum Davranış O¨lçeği (VUDO¨)

Denver II testi

Desteklerin Yoğunluğu Ölçeği

Gazi Erken C¸ocukluk Değerlendirme Aracı (GEC¸DA)


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliklerin değerlendirilmesi ve tanılanması sürecindeki ikinci basamaktır ?


Tıbbı değerlendirme

Eğitsel değerlendirme

Kapsayıcı değerlendirme

Okul temelli değerlendirme

Akademik değerlendirme