Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyin zeka bölüm puanı aşağıdakilerden hangisidir?


50-55’ten yaklaşık 70’e

35-40’tan 50-55’e

20-25’ten 35-40’a

20-25’ten 10-15'e

10-15'ten aşağıya


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemde gözlenen otizm spektrum bozuklukları belirtilerindendir?


Beslenmede aşırı seçici olmamak

Sıklıkla öfke nöbetleri geçirmek

Rutinlere aşırı bağlılık göstermemek

Kendisini diğer insanlardan soyutlamamak

Günlük yaşamda konuşarak iletişim kurmak


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH) belirtileri arasında yer almamaktadır?


Karın ağrısı

Sürekli ağlama

Kusma

Aşırı geğirme

Çok uyuma


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihin engelli bireylerin problem davranışlarının oluşmasına yönelik işlevlerden biri değildir?


İlgi elde etme

Öz bakım becerisinden kaçma

İçsel uyarandan kaçma

İlgiden kaçma

Nesne ya da etkinlik elde etme


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Otizm spektrum bozukluğunun erken belirtilerinden biri değildir?


6 ayı geçtiği halde başkalarına gülümsememek

12 ayı geçtiği halde agulamamak

16 ayı geçtiği halde tek bir sözcük bile söyleyememek

Başkalarının mimiklerini taklit etmek

24 ayı geçtiği halde iki sözcüklük basit cümlecikler kurmamak


6.Soru

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” un yürürlüğe girmesiyle birlikte; hiçbir sosyal güvencesi ve geliri bulunmayan engellilere üç aylık dönemler hâlinde engel oranlarına göre farklı miktarlarda maaş bağlanmaktadır. Bu Kanun’a göre maaş bağlanan engelli oranları aşağıda yer alan hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


%40-69 engelli aylığı, %70 ve üzeri engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı

%20-49 engelli aylığı, %70 ve üzeri engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı

%20-39 engelli aylığı, %60 ve üzeri engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı

%40-69 engelli aylığı, %80 ve üzeri engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı

%30-69 engelli aylığı, %80 ve üzeri engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı


7.Soru

Doğum öncesi, doğum sırası ya da doğum sonrası erken çocukluk çağında (0-7 yaş), beyinde meydana gelen bir hasara bağlı olarak ortaya çıkan yürüme, hareket ve duruş bozuklukları ile seyreden bir bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?


Serepral palsi

Spina Bifida

C¸ocuk Felci

Omurilik Zedelenmesi

Multiple Skleroz


8.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan birey ile normal gelişim gösteren bireyler arasındaki etkileşimin arttırılması, birbirlerinden öğrenerek karşılıklı çıkar sağlamalarına imkan sağlayan model aşağıdakilerden hangisidir?


Akran Destekleme Modeli

Doğrudan ve Dolaylı İşbirliği Modelleri

Ailelerle İş Birliği Kurma

İş Birliği ile Danışmanlık

İş Birliği ile Öğretim / Bakım / Rehabilitasyon 


9.Soru

Kısa süreli bakım hizmetleri kaç günle sınırlandırılmıştır?


20 gün

60 gün

15 gün

30 gün

45 gün


10.Soru

Sadece hamburger yemek gibi tek tip gıda ile beslenmek, yetersizliği olan bireylerin beslenme problemlerinden olan hangi şekildeki yemek seçiciliğine girmektedir?


Dokusuna göre

Besleyen kişiye göre

Isısına göre

Yere göre 

Gıda türüne göre


11.Soru

Uyumsal davranışların değerlendirilmesi aşağıdakilerden hangisi Kavramsal davranışlardan biridir?


Yemek yeme

Kişiler arası ilişkiler

İfade edici dil becerileri

Yasalara uyma

Sorumluluk alma


12.Soru

Hangisi gelişimsel yetersizliği olan bireylerin gereksinim duyduğu kişisel bakım hizmetlerinden birisi değildir?


Tırnak kesimine yardımcı olunması

Saçlarının taranmasına yardımcı olunması

Banyo yaptırılması

Giyim alışverişinin yapılması

Kıyafetlerini giyip çıkarmasına yardımcı olunması


13.Soru

Ağır ve çok ağır düzede zihinsel yetersizliği olan bireylerin yaklaşık %80’inde beslenme problemleri gözlenmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi beslenme problemleriyle ilişkili değildir?


Pika hastalığı

Kilonun normal seyri

Yemek reddi

Yemek seçiciliği

Aşırı kilo


14.Soru

..................., yetersizliği olan bireyin günlük yaşamını sürdürmede az da olsa desteğe gereksinim duyması, bazen bağımsız olabilmesi, işlevsel baş kontrolüne sahip olması, eklemlerinde işlevlerini sınırlayan ve ağrıya neden olan şekil bozukluklarının olması, bireysel gereksinimlerinde yardımcı aletleri (yürüme cihazı, koltuk değneği, uyarlanmış aletler) kullanması, okul başarısını ya da yaşına uygun motor becerilerin kazanılmasını engelleyen duyu-algı bozukluklarının olması durumudur. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?


Ortopedik yetersizlik

Sağlıkla ilgili yetersizlik

Orta derecede fiziksel yetersizlik

Hafif derecede fiziksel yetersizlik

Ağır derecede fiziksel yetersizlik


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Otizm spektrum bozukluğunun erken belirtileri arasında yer almamaktadır?


Başka çocuklarla oynarken fazlaca patronluk yapmak

Hangi ayda olursa olsun gelişimde gerileme göstermek

12 ayı geçtiği hâlde agulamamak, parmakla bir şeyi işaret etmemek ya da ‘bay-bay’ gibi jestleri yapmamak

6 ayı geçtiği hâlde başkalarına gülümsememek

16 ayı geçtiği hâlde tek bir sözcük bile söylememek


16.Soru

  1. Normalin üstünde konuşma hızı
  2. Sosyal etkileşimde yetersizlik
  3. Yinelenen davranışlar
  4. İlgi alanlarında sınırlılık
  5. Erken çocukluk dönemi

Hangisi/hangileri otizm kavramı içinde yer alır?


I, II, III, IV ve V

II, III, IV ve V         

I, II ve III

II ve IV

Yalnız V


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik çizelgesi hazırlama aşamasında gerçekleştirilmesi gereken basamaklardan değildir?


Etkinlik seçme

Resimleri oluşturma

Araç gereçleri hazırlama

Çevreyi düzenleme

Kişisel becerilerin öğretimini planlama


18.Soru

Aşağıdaki dönemlerden hangisi tuvalet eğitiminin verildiği dönemdir?


Oral dönem (0-18ay)

Anal dönem (18-36.ay)

Fallik dönem (36-60.ay)

Gizil (Latent) dönem (7-11y)

Genital dönem (11-18y)


19.Soru

Süreç boyunca uygulanan yaklaşım analiz edilir. Bütün sürecin değerlendirmesi yapıldığı bakım planı hazırlama bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?


Değerlendirme

Bakım Gereksinimlerinin Tanımlanması

Bakım Planı Hazırlama

Bakım Planını Uygulama

Gözden Geçirme


20.Soru

Bireylerde glutene karşı kronik alerjik hassasiyet olarak tanımlanan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?


Konstipasyon

Diyare

Çölyak hastalığı

Kistik fibrozis

Gastroözofageal reflü hastalığı