Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

.......................... gözleyerek öğrenmeyle ilgili alan yazından ortaya çıkmış bilimsel dayanaklı ve etkili bir öğretim yöntemidir.

Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Doğal öğretim

Ayrık denemelerle öğretim

Video modelle öğretim 

İpucu sunarak öğretim

Sistematik öğretim


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliğe sahip çocukların tuvalet eğitimi için yapılması gerekenler arasında yer almaz?


Tuvalet eğitimi sırasında çocuğa baskı yapılmamalıdır.

Tuvalet eğitimi sırasında kararlı olunmalıdır.

Tuvalet eğitimi başlatılmadan önce eğitim ortamı düzenlenmelidir.

Aşırı fiziksel kontrol uygulanmalıdır.

Çocuğun kendiliğinden başlattığı girişimler pekiştirilmelidir.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan hizmetlerdendir?


Umut evleri

Özel Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi

Özel bakım merkezi

Evde sağlık hizmeti

Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan bireylerin öz bakım becerilerini edinmelerini etkileyen faktörlerden biri değildir?


Büyük kas becerilerindeki yetersizlik

Fiziksel gelişimde yetersizlik

El-göz koordinasyonundaki yetersizlik

Küçük kas becerilerindeki yetersizlik

Bilişsel becerilerde yetersizlik


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kas - İskelet sistemi ile ilgili giziksel yetersizliklerden biri değildir?


Kas Hastalığı

Rett Sendromu

Kol–Bacak Eksikliği

Doğuştan Şekil Bozukluğu

Romatoid Artrit (RA)


6.Soru

Sinir sisteminin zedelenmesi, kazalar, travmalar, doğumsal anomalileri, hastalıklar ya da genetik problemler nedeniyle kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesi olarak tanımlanan yetersizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Sağlık yetersizliği

Zihinsel yetersizlik

Ortopedik yetersizlik

Down Sendromu

Otizm Spektrum Bozukluğu


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anayasanın 61. maddesinin ikinci fıkrasını ifade etmektedir?


"Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır"

"Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz"

"Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir"

“Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına  intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.

“Kimse, eğitim ve öğrenim  hakkından yoksun bırakılamaz"


8.Soru

Bireylerin yiyecekleri yutmama, ağızda tutma veya tükürme gibi beslenmeye ilişkin davranışları söz konusu ise aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılarak zihinsel yetersizliği olan bireyin beslenmesi sağlanabilir?


Sabit Kaşık

Fiziksel Yardım

Yeniden Sunma

Eş zamanlı Sunum

Sıralı Sunum


9.Soru

I. Giyinme becerisi, soyunma becerisinden daha az karmaşıktır.

II. Giyinme becerilerinde, az karmaşık olandan karmaşık olan beceriye doğru sıralama yapılmalıdır.

III. Giyinme becerilerinin öğretimi olabildiğince yapılandırılmış ortamlarda yapılmalıdır.

IV. Giyinme becerilerinin analizinde sadece tüm basamakların öğretimi stratejisi uygulanmalıdır.

V. Giyinme becerisinin öğretiminde ipuçları giderek azaltılmalıdır. 

Yukarıda giyinme becerisi ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve IV

IV ve V

II ve V


10.Soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 


Tüm çocuklar için erken çocukluk dönemi çok önemlidir. 

Gelişimsel yetersizlikler yaşam boyu etkisini gösterir. 

Gelişimsel gerilikler desteklenerek ortadan kaldırılabilir.

Gelişim, büyüme demektir. 

Alkol kullanımı, gelişimsel yetersizliğin doğum öncesi nedenlerinden biridir. 


11.Soru

I. Ankara Gelişim Tarama Envanteri

II. Gazi Erken C¸ocukluk Değerlendirme Aracı

III. Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Yukarıdakilerden hangisi ülkemizde Gelişimsel Yetersizliğin tanılanmasında kullanılan yöntemler arasındadır?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

I, II ve III


12.Soru

Aşağıdaki psikoseksüel gelişim dönemlerinden hangisi zekâ gelişiminde işlem öncesi dönemin, sembolik evresine paralel olan dönemdir? 


Oral Dönem

Anal Dönem

Fallik Dönem

Genital Dönem

Latent Dönem


13.Soru

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde işitme kaybı olan bireyleri değerlendirmek, alanına uygun program hazırlamak ve uygulamak kimin görevidir?


Yönetici

Fizyoterapist

Odyoloji/konuşma bozuklukları uzmanı veya eğitim odyoloğu

Rehber öğretmen

Psikolog


14.Soru

I. İçsel uyaran elde etmeII. İlgi elde etmeIII. Dışsal uyaran elde etmeIV. İlgiden kaçmaYukarıdakilerden hangisi veya hangileri zihinsel yetersizliği olan bireylerin problem davranışlarının işlevlerindendir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


15.Soru

"Sinir sisteminin zedelenmesi, kazalar, travmalar, doğumsal anomalileri, hastalıklar ya da genetik problemler nedeniyle kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesi" olarak tanımlanan yetersizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Ortopedik yetersizlik

Zihin yetersizliği

Sağlık yetersizliği

Psiko-motor yetersizliği

Gelişimsel yetersizlik


16.Soru

Zihinsel yetersizliği olan bireylerde görülen uyku problemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenemez?

  1. Zihinsel yetersizliği olan bireylerde uyku problemlerinin görülme oranı normal gelişim gösteren bireylerle benzer orandadır. 
  2. Zihinsel yetersizliği olan bireylerde görülen uygu problemleri genellikle davranışsal ve gelişimsel problemlerdir. 
  3.  Zihinsel yetersizliği olan bireylerde  uyku problemleri genellikle dört farklı biçimde ortaya çıkmaktadır. 


I

II

III

I-II

I-III


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yetersizliğe neden olan doğum öncesi engellerden biri değildir?


Kan uyuşmazlığı

Annede şeker hastalığı

Annenin 35 yaşından büyük olması

Plasenta yetersizliği

Babanın 20 yaşından küçük olması


18.Soru

  1.  Sembolik dönem
  2.  Sembol öncesi dönem
  3.  Sözel dönem 

Yukarıda zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin iletişim dönemleri karışık olarak verilmiştir.Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde iletişim becerileri gelişimsel olarak sıraya uygundur?


a-b-c

a-c-b

b-c-a

b-a-c

c-b-a


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin özelliklerinden biridir? 


Pek çoğu okul öncesi dönemde fark edilmeyebilirler. 

Okuma, yazma ve matematik gibi temel akademik konuları öğrenebilirler.

Bireyler çoğunlukla okul öncesi dönemde gelişimlerindeki geriliklerle fark edilirler.

Bu bireylere iş meslek becerilerinin öğretimine ağırlık verilmektedir.

Bireyler kendilerinden beklenilen pek çok günlük yaşam becerisini öğrenebilirler.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ayrık denemelerle öğretim yöntemi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?


Zincirleme becerilerin öğretiminde yaygın olarak kullanılır.

Temeli UDA ilkelerine dayanmaktadır.

Tek basamaklı becerilerin öğretiminde kullanılmaz.

Her bir deneme üçlü izlerlik sürecine göre yapılır.

Bireyin öncül olarak belirlenen uyaranlara belirgin tepkiler vermesi ve diğer durumlarda tepki vermemesi ilkesine dayanmaktadır.