Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Güney Afrika siyasetinde belirleyici olan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?


Ulusal Parti

Demokrat Parti

Afrika Ulusal Kongresi

İnkhata Özgürlük Partisi

Yeni Ulusal Parti


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan ile ilgili doğru bil bilgidir?


Yeni kurulan medeniyetlerden biridir

Mutlak monarşinin beşiği olarak nitelendirilmektedir

Tarımsal ürün ithalatçısı bir ülkedir

Son yıllarda ekonomisi düzenli olarak küçülmektedir

Askeri ve enerji üretiminde nükleer teknolojiye sahiptir.


3.Soru

Ülkeler arası fiyat farklılığını ortadan kaldırarak farklı para birimleri cinsinden elde edilen toplam gelir ile satın alınabilecek mal ve hizmet miktarını ölçen milli gelir hesaplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Satınalma gücü paritesi.

İnsani kalkınma indeksi.

Kolonyalizm.

Neo- kolonyalizm.

Modernleşme kuramı.


4.Soru

Hindistan'da müslüman karşıtlığı temelinde bir kimlik siyaseti izleyen parti aşağıdakilerden hangisidir?


Kongre Partisi

Janata Parti

Bharatiya Janata Parti

Hindistan Komünist Partisi

Lok Sabha


5.Soru

Brezilya'da ordunun tasarruf ve kısıtlama politikaları ile 1967 yılından sonra görülmeye başlanan ve yıllık büyüme hızının %10 ve ülkenin ihracatının dört katına çıktığı döneme ne ad verilir?


Brezilya Mucizesi

Brezilya Patlaması

Brezilya Parlaması

Yeni Brezilya

Brezilya Reformu


6.Soru

1988 sonrasında Brezilya'da hangi yönetim biçimi önplandadır.


Monarşi

Başkanlık

Askeri rejim

Otokrasi

Teokrasi


7.Soru

1985 sonrası dönemde Brezilya’nın siyasal sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


İki partili sistem hakimdir.

Meclisteki temsilciler sıklıkla parti değiştirir.

Patronaj ilişkileri hiç etkili değildir.

Bütün partiler aynı ideolojik görüşe sahiptir.

Sadece ulusal seviyedeki liderler parti içinde güce sahiptir.  


8.Soru

Güney Afrika’daki Apartheid rejiminin bitmesi sonrası oluşturulan demokratik anayasa hangi tarihte kabul edilmiştir?


10 Mayıs 1994

18 Mayıs 1991

27 Nisan 1994

22 Aralık 1993

11 Şubat 1990


9.Soru

Gelir değişikliğine bağlı olarak tüketim miktarında kaydedilen değişikliği ifade eden orana karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Yatırım eğilimi

Tüketimin yüksekliği

Marjinal tüketim eğilimi

Gelir dağılımı

Marjinal maliyet oranı


10.Soru

İkinci dünya savaşı sonrası ABD ve Güney amerika ülkelerini içeren birlik aşağıdakileren hangisidir?


ANZUK

ANSUS.

SEATO.

Rio Paktı.

Bağdat paktı.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1990’lı yıllarda Çin’de yaşanan ekonomik kalkınmanın beraberinde getirdiği sosyo-ekonomik sorunlardan biri değildir?


Yeniden yapılandırılması gereken kamu sektörü işletmeleri ve devlet bankaları

Gelir dağılımındaki eşitsizlik

Yoksulluk sınırı altında yaşayan nüfus oranında önemli azalma

Nüfusun yaşlanması ve sosyal güvenlik sisteminin reformu

Ülke topraklarının çölleşmesi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelere sosyal gelişmişlik ile ilgili sorunlardan biridir?


GSYİH seviyesinde düşüklük

Okur yazarlık oranlarının düşüklüğü

Gelir dağılımı adaletsizliği

Kronik yoksulluk

Demokratikleşmenin sorunlu olması


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin sağlık, eğitim ve gelir alanındaki ortalama başarılarını dikkate almakla kalmaz, bunun yanı sıra her bir alandaki eşitsizlik düzeyini ortalamadan “düşmek” yoluyla bu başarıların vatandaşlara nasıl dağıtıldığını da değerlendirir?


Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi

Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi

İnsani Gelişme Endeksi

Gayrisafi Millî Hasıla Endeksi

Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi


14.Soru

Hindistan ilk nükleer silah denemesini hangi yılda gerçekleştirmiştir?


1949

1965

1970

1971

1974


15.Soru

Hindistan'da tacirler, toprak sahipleri ve çiftçilerden oluşan kast grubu hangisidir?


 Kshatriyalar

S¸udralar 

Vaişyalar

Dokunulmazlar

Brahminler


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Brezilya'da ki başkanlık sisteminin sorunlu yönlerinden biridir?


Başkanın sunduğu yasa tasarılarına öncelik tanınması

Başkana Kanun Hakkında Kararname çıkarma yetkisinin verilmesi

Başkanın partisinin yasama organında çoğunluğu sağlamasının zor olması

Parçalanmış parti sistemi

Başkana verilen kısmi veto hakkı


17.Soru

The Native Labour Regulation Act (Yerli İşçi Yasası) kaç yılında düzenlenmiştir?


1902

1910

1911

1909

1914


18.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Çin, idare yapısı hakkında bilgi vermemektedir?


Merkezî yönetim bakanlıklarının her bölgede temsilcileri bulunmamaktadır.

Tüm ülke eyaletlere, özerk bölgelere ve doğrudan doğruya merkeze bağlı şehirlere bölünmüştür.

Özerk bölgeler ve özerk iller azınlık etnik grupların özerklik uyguladıkları yerlerdir.

Eyalet valileri merkezden atanır.

Devlet gerekli gördüğü zaman özel idari bölgeler kurabilir.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hollanda kökenli beyazlar anlamındadır?


Afrikaanslar.

Apartheid.

ANC.

Başkanlık sistemi.

Patronaj.


20.Soru

Brezilya'da Cardoso’nun bakanlık döneminde uygulanan hangi planla enflasyonu düşürme başarısı sağlanmıştır?


Kur Planı

Real Plan

Marshall Planı

Brexit Planı

Büyük Kalkınma Planı