Genel İşletme Ara 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangi kapsamlı fizibilite çalışmasında işletmede kimler çalışacağı, hangi yetki ve sorumluluklarla görev yapacakları gibi konulara karar verilmektedir? 


Ekonomik araştırmalar

Teknik araştırmalar

Finansal araştırmalar

Hukuki araştırmalar

Örgütsel araştırmalar


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fizibilite çalışmaları kapsamında yer almaz?


Siyasi araştırmalar
Ekonomik araştırmalar
Teknik araştırmalar
Finansal araştırmalar
Örgütsel araştırmalar

3.Soru

İşletmelerde örgüt yapısının temel işlevi nelerdir?


İşletmenin dış çevreyle iletişim kanallarını belirlemek
İşletmelerin işgücü piyasası ile olan ilişkilerinde belirleyici olmak
İşletmenin beşeri boyutuyla ilgilenmek
Ast-üst ilişkilerini, izlenmesi gereken iletişim kanallarını ve işletme amaçlarının hiyerarşik düzenini ortaya koymak
İşletmelerin ulaşmaya çalıştıkları hedefleri belirlemek

4.Soru

Holdinglerde pay senetlerini satın alan işletme, diğer işletmenin en az yüzde kaç payını satın almış olmalıdır?


30

35

40

45

50


5.Soru

I. Yerli işletmeler
II. Özel işletmeler
III. Özerk işletmeler
IV. Genel işletmeler
V. Yabancı işletmeler
VI. Kar amacı gütmeyen işletmeler
VII. Kamu işletmeleri
Yukarıdaki işletmelerden hangisi sermaye mülkiyeti açısından işletme türleri arasında yer alır?


I, II, III

I, II, V, VII

II, III, IV, VI

III, IV, V, VI

IV, V, VI, VII


6.Soru

İşletmelerde toplam üretimin, pazarlamanın, insan kaynakları ve yönetiminin önemli bir kısmı, yabancı ülkelerde yapılıyorsa bu işletmeye ne ad verilir?


Uluslararası İşletmeler

Ulusal İşletmeler

Çok Uluslu İşletmeler

Kamu İktisadi İşletmeler

Kollektif Şirketler


7.Soru

Hangisi işletmelerin kuruluş yeri seçiminde dikkate aldıkları faktörler arasında sayılmamaktadır?


Hammadde

Pazara yakınlık

Ulaştırma

İşgücü

Moda


8.Soru

Dünyaca ünlü otomotiv firmasının örgütsel yapısı; resmi kurallar, düzenlemeler, iş tanımları, etik kodlar, örgüt içindeki etik davranışı teşvik eder biçimde tasarımlanmıştır. Firmanın örgütsel yapısı, etik davranışı olumlu yönde etkileyen hangi faktörü gözönünde bulundurmaktadır?


Bireyin ahlaki gelişim seviyesi
Bireysel özellikleri
Yapısal değişkenler
Örgüt kültürü
Sorunun etki gücü

9.Soru

Aşağıdaki amaçlardan hangisi çağdaş anlamdaki işletmelerin amaçlarından biri değildir?


Fayda 
Kar
Ekonomik sürdürebilirlik
Sosyal sürdürebilirlik
Çevresel sürdürebilirlik

10.Soru

Devlet tarafından kamu yararını korumak amacıyla kurulmuş, belli uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren, bu alanlardaki uygulama kalıplarını belirleyen veya çeşitli düzenlemeler yapan resmi kuruluşlara ne denmektedir?


Kamu otoriteleri

Sivil toplum kuruluşları

Denetleyici kurumlar

Düzenleyici kurumlar

Ombursman


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş anlamdaki işletmelerin amaçları arasında yer almaz?


Kar
Entropi
Ekonomik sürdürülebilirlik
Sosyal sürdürülebilirlik
Çevresel sürdürülebilirlik

12.Soru

İşletmelerin kuruluş aşamasında fizibilite araştırmaları yapılır? Aşağıdakilerden hangisi bu araştırmalardan biri değildir?


Sosyal araştırmalar

Ekonomik araştırmalar

Teknik araştırmalar

Hukuki araştırmalar

Örgütsel araştırmalar


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, etik ve yasa kavramları ile ilişkilendirilemez? I. Etik, özgür seçimlerin hükmettiği davranışlardır II. İnsan davranışları, hukuk sistemi içinde değerler ve yasalarla tanımlanmış davranışlardır III. İnsan davranışlarını özgür seçimleri şekillendirir IV. Etik açıdan kabul edilebilir davranış, hem yasal olarak hem de toplumun büyük bir kesimi tarafından ahlaki açıdan kabul edilemez V. Etik, bir kişi veya grubun davranışlarının doğruluğunu ve yanlışlığını belirleyen kurallar ve ilkelerdir


I. ve II
Yalnız III.
Yalnız IV.
I. ve V.
Yalnız V.

14.Soru

Bir işletmenin toplam sermayesi 120.000 TL dir. Sermayenin %60'ını öz sermaye oluşturmaktadır. İşletmenin ilgili dönemdeki net kârı 36.000 TL olduğuna göre işletmenin finansal kârlılık oranı aşağıdakilerden hangi seçenekte verilmiştir?


0,40
0,50
0,60
0,70
0,80

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özünde işletmelerin çevre yönetim sistemlerini akredite eden etik ve sosyal sorumluluk konusunda yol gösterici standartlardan birisidir?


Dinler arası bildirge

The CAUX Roundtable

UN Global Compact

ISO 14000

SA 8000


16.Soru

Topluma kaynakların aktarımı ya da yürütülen projelerle toplumun refahının artırılması ve yaşam kalitesini iyileştirmenin ön plana çıktığı sorumluluk düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?


Ekonomik sorumluluklar

Etik sorumluluklar

Yasal sorumluluklar

Hayırsever sorumluluklar

Küresel sorumluluklar


17.Soru

Satın alınan herhangi bir ürünün somut faydasına eşlik eden satış sonrası hizmetler, garanti koşulları, ödeme kolaylıkları ve ürün imajı gibi etkenleri kapsayan daha bütünleşik bir yapıya ne denmektedir?


Bireysel müşteri

Endüstriyel müşteri

Tedarikçi

Stratejik ortaklık

Genişletilmiş ürün kavramı


18.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi finansal karlılığın ölçüsüdür?


Toplam borçlar/ toplam varlıklar

Toplam stoklar/ toplam satışlar

Fiili sonuçlar/ planlanan sonuçlar

Girdi/Çıktı

Net Kar / Özsermaye


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sağladığı faydalardan biri değildir?


Şekil değişikliği
Zaman değişikliği
Yönetim değişikliği
Yer değişikliği
Mülkiyet değişikliği

20.Soru

Girişimci, yatırım faaliyetlerine başlarken bazı unsurlara dikkat etmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?


İşletmeyi kurmayı hedeflediği ülkenin ekonomik durumunu
İşletmenin içinde bulunacağı pazarı ve rakiplerini
Doğal kaynak kullanımı 
Tedarikçilerin istekleri 
Yeni teknoloji