Genel İşletme Ara 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda verilen hangi çalışmalardan hangisi Fizibilite çalışmaları içerisinde yer alır? I – Ekonomik II- Finansal III- Kişisel gelişim çalışmaları IV- Fiziksel Çevre


I ve III
II ve IV
Yalnızca IV
III ve IV
I ve II

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özellikle büyük şirketlerin iş etiği yönetiminde kullandıkları yaklaşımlar ya da araçlardandır? 1) Etik kodlar 2) Risk analizi ve yönetimi 3) Sosyal sözleşme


Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1 ve 2
1, 2 ve 3

3.Soru

I-Ürün üreten işletmelerII-Hizmet üreten işletmelerIII-Ticaret işletmeleriYukarıda verilen işletmelerin sınıflandırılması aşağıdaki seçeneklerden hangisine göre yapılmıştır?


İşletmelerin niceliksel büyüklüklerine göre
İşletmelerin niteliksel büyüklüklerine göre
İşletmelerin yaptıkları işlere göre
İşletmelerin sermaye mülkiyetlerine göre
İşletmelerin yasal statülerine göre

4.Soru

Hangisi girişimcilerin işletme kurma istemelerinin altında yatan nedenlerden değildir?


Toplumda saygınlık elde etmek

Sosyal statü elde etmek

Kendi işinin patronu olmak

İstihdam yaratma

Borç bulma


5.Soru

  1. Ahlak, bir toplumda birey ya da grupların uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallardır.
  2. Ahlak bilimi olan etik ise birey veya grubun davranışlarının doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında hüküm vermeyi sağlayan ahlaki ilkeler ve değerler toplamıdır.
  3. Kurumların toplumla etkileşimi sonucu oluşan kararlarında ve eylemlerinde geçerli olan ahlaki ilkeler, değerler ve standartlar ise iş etiğini oluşturur.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I, II ve III

I ve II

II ve III

I ve III

Yalnız III


6.Soru

Küreselleşme ile birlikte işletmelerin girdi sağlama alanları oldukça genişlemiş ve bu sayede işletmelerin yaptıkları işe yoğunlaşarak öz değerlerini arttırma fırsatı doğmuştur. Bu durum işletmenin sektörel çevre bileşenlerinin hangisi kapsamında ele alınmaktadır?


Müşteriler
Tedarikçiler ve stratejik ortaklıklar
İşgücü piyasası
Rakipler ve rekabet
Düzenleyici kurumlar ve çıkar grupları

7.Soru

I. Şirket sırlarının rakip şirkete satılması.II. Şirket araçlarının iş dışında kullanımı.III. Görevde yükselme sınavında aynı puanı alan iki kişiden birinin seçilmesi.Yukarıda verilen olaylardan hangisi / hangileri etik olmayan davranışlara örnek olarak verilebilir?


Yalnız I
I ve II
I, II ve III
Yalnız II
I ve III

8.Soru

İşletmenin tüm çevresini etkileyebilme potansiyeli olan en dış çevre aşağıdakilerden hangisidir?


Siyasal- Yasal çevre

Ekonomik çevre

Sosyokültürel çevre

Küresel çevre

Doğal çevre


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin dönemsel olarak sonucunu ölçmek, işletmeyi denetlemek, çalışanları motive etmek ve büyüyerek yaşamını devam ettirmekte kullanılan araçtır?


Ekonomik sürdürülebilirlik
Sosyal sürdürülebilirlik
Kâr
Çevresel sürdürülebilirlik
Siyasal sürdürülebilirlik

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sektörel çevresini oluşturan bileşenlerden birisi değildir?


Rakipler ve rekabet

Sosyokültürel çevre

Müşteriler

Tedarikçiler ve stratejik ortaklıklar

İşgücü piyasası


11.Soru

İnsanların varlığının kabul edilerek ve onlara toplumda bir yer verilerek giderilen ihtiyaçlar aşağıdakilerden hangisidir?


Fizyolojik ihtiyaçlar

Güvenlik ihtiyacı

Ait olma ve sevgi ihtiyacı

Saygı ihtiyacı

Kendini gerçekleştirme ihtiyacı


12.Soru

İşletmedeki bir çalışan işletmeye ait olan ofis malzemesini evine götürmeye tereddüt etmezken, işletmenin parasını zimmetine geçirmeme konusunda oldukça duyarlı davranış göstermektedir. İlgili davranışların etik olup olmamasını etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?


Bireyin ahlaki gelişim seviyesi
Bireysel özellikler
Yapısal değişkenler
Örgüt kültürü
Sorunun etki gücü

13.Soru

Sosyal sorumlu olma yolunda işletmeler için süreçte yer alan adımlar karışık olarak verilmiştir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? I. İşletmenin sosyal sorumluluk alanlarının belirlenmesi II. Paydaş gruplarının tanınması III. Kaynaklar ve önceliklerin belirlenmesi IV. Paydaşlarla ilgili konuların belirlenmesiVI. Paydaşlardan geribildirim alınması V. Kurum kültürünün gözden geçirilmesi VI. Paydaşlardan geribildirim alınması


V. II. IV. I. III. VI.
II. III. IV. I. V. VI.
I. II. VI. IV. III. V.
V. III. II. VI. IV. I.
V. II. I. IV. VI. III.

14.Soru

Sosyal sorumlu bir işletme olma yolundaki işletmeler için süreçte yer alan adımlar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi son sırada yer almalıdır?


Kurum kültürünün gözden geçirilmesi

Paydaş gruplarının tanınması

Paydaşlardan geri bildirim alınması

Paydaşlarla ilgili konuların belirlenmesi

İşletmenin sosyal sorumluluk alanlarının tespit edilmesi


15.Soru

İşletme kurma aşamasındaki ekonomik, teknik, finansal, hukuki ve örgütsel araştırmaların tamamına genel olarak ne ad verilir?


Yatırım projesi

Ön araştırma

Fizibilite çalışmaları

Yatırım yerinin belirlenmesi çalışmaları

Müşteri araştırması çalışmaları


16.Soru

İşletmelerde takımlar, ekipler, proje grupları, çalışma grupları, dostluk grupları gibi gruplar Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidinde yer alan hangi ihtiyacın giderilmesi için oluşturulmuştur? 


Fizyolojik

Güvenlik

Ait olma ve Sevgi

Saygı

Kendini gerçekleştirme


17.Soru

İşletmenin üretimde kullanılacak üretim faktörlerini satın almak için ihtiyaç duyacağı kaynakların temin edilmesi işletmenin hangi fonksiyonunun görevidir?


Ar-ge

Üretim

Finansman

Halkla ilişkiler

Pazarlama


18.Soru

Üretim işletmelerinde üretilecek ürünün temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 


Hammadde  
Yeni teknoloji 
Pazara yakınlık 
Enerji kaynağına yakınlık 
İklim ve çalışma şartları 

19.Soru

Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme özelliğine ne denir?


Çaba

Fayda

Talep

Kazanç

Faaliyet


20.Soru

Bir işletmede kimin, neyi, hangi yetkiyle gerçekleştireceğinin ortaya konması sürecine ne ad verilir?


Planlama

Örgütleme

Yürütme

Denetim

Kontrol