Genel Muhasebe 1 Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşletmelerde muhasebe süreciyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Finansal tablolar genel geçici mizandan sonra düzenlenir.

Açılış kaydından sonra dönem içi mali işlemlerin kaydı yapılır.

Dönem sonuna kadar planlanan sürelerde (aylık, üç aylık vb) düzenlenen mizanlara ara mizan denir.

Kesin mizan envanter kayıtlarından sonra yapılır.

Finansal tablolar kesin mizandan sonra düzenlenir.


2.Soru

Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el
değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması
gereken tutara ne ad verilir?


Kayıtlı değer

Nominal değer

Piyasa değeri

Gerçeğe uygun değer

Alış değeri


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mal ya da hizmet satışından doğan alacaklardandır?


Şüpheli alacak
Ticari alacak
Senetli alacak
Senetsiz alacak
Değersiz alacak

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ticari Alacaklar grubunda yer alır?


Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Şüpheli Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Personelden Alacaklar

5.Soru

I. İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin, satılmasının veya tüketilmesinin beklenmesi II. Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulması III. Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi IV. Raporlama döneminden sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesi için kullanılmak üzere veya başka bir nedenle sınırlandırılmamış olmak koşuluyla söz konusu varlıkların nakit veya nakit benzeri olması. Bu şartlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girmektedir?


Uzun vadeli borçlar olarak sınıflandırma şartları
Kısa vadeli borçlar olarak sınıflandırma şartları
Duran varlık olarak sınıflandırma şartları
Dönen varlık olarak sınıflandırma şartları
Öz kaynakların sınıflandırılmasına ilişkin esaslar

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrak niteliğindeki senetlerden biri değildir?


Kambiyo Senetleri
Mal Senetleri
Adi Senetler
Bono
Poliçe

7.Soru

A işletmesi B işletmesinden 15.5.20X1 tarihinde 211 no.lu fatura ile 3.000 + %18 KDV karşılığında kredili mal satın almıştır. İşlemin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


153 TICARI MALLAR HS.             3.000

      191 INDIRILECEK KDV HS.    540

          191.01 Alıslara Ait Ind.KDV

                   320 Satıcılıar HS.          3.540

153 TICARI MALLAR HS.             3.000         

                   320 Satıcılıar HS.          3.000

320 Satıcılıar HS.                                 3.540

153 TICARI MALLAR HS.                   3.000

191 INDIRILECEK KDV HS.                  540

                             191 .01 Alıslara Ait Ind.KDV                  

153 TICARI MALLAR HS.                             3.000

      191 INDIRILECEK KDV HS.    540

          191.01 Alıslara Ait Ind.KDV

                        100 KASA HS.                3.540

153 TICARI MALLAR HS.          3.000

                                 100 KASA HS.              3.000


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme faaliyetleri sonucunda ortakların varlıklar üzerindeki haklarındaki artışı ifade eden kavramdır?


Zarar
Yabancı Kaynaklar
Dönen Varlıklar
Kâr
Duran Varlıklar

9.Soru

“A” İşletmesi 5 Mayıs tarihinde devamlı müşterisi olan “X” işletmesine peşin fiyatı 8.000 TL. olan bir malı, kredili olarak 90 gün vadeli 8.400 TL. + 670 TL. KDV’ye satmıştır. Buna göre aşağıdaki finansal kayıtlardan hangisi doğrudur?


Yurt İçi Satışlar Hesabı 9.070 TL. alacaklandırılır.

Alıcılar Hesabı 8.400 TL. borçlandırılır.

Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade Farkı Hesabı 400 TL. borçlandırılır.

Yurt İçi Satışlar Hesabı 8.000 TL. alacaklandırılır.

Alıcılar Hesabı 8.000 TL. borçlandırılır.


10.Soru

Borçlu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen; alacaklı emrine belirlenen tarihte ve yerde,kayıtsız ve koşulsuz belirli bir tutarın ödenmesi yükümlülüğünü kapsayan bir yıldan kısa süreli kıymetli evraklara ne ad verilir?


Devlet tahvili

Yatırım fonu

Gelir ortaklığı senedi

Bono

Kâr ve zarar ortaklığı belgesi


11.Soru

İşletmeler genellikle bankalardan kredi sağlamak veya teminat mektubu almak
için alacak senetlerini bankalara rehine verirler yapılan bu işlem ne olarak adlandırılır?


Senetlerin teminata verilmesi

Senetlerin kırdırılması

Senetlerin reeskontu

Senetlerin temliki 

Senetlerin protesto ettirilmesi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devamlı envanter yönteminin temel özelliklerinden biridir?


Tek tip malın alım-satımı için uygun bir yöntemdir.

Dönem içinde istenildiğinde stokların hem miktarı hem de maliyeti tespit edilebilir.

Mal hareketlerini optik okuyuculu elektronik sistemi ile takip edemeyen işletmeler tarafından tercih edilir.

Az sayıda mal satışı yapan işletmelerin kullandığı bir yöntemdir.

Faaliyet hacmi büyük olmayan işletmeler tercih etmektedir.


13.Soru

Hisse Senetleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I- Hamiline yazılı hisse senetlerinin üzerinde ortağın adı yazılı değildir. II- Nama yazılı hisse senetlerinin üzerinde ise mutlaka ortağın adı yazılı olmak zorundadır. III- Hamiline hisse senedi teslim yolu ile el değiştirebilir.


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
I, II, III

14.Soru

Daha önce ihraç edilmiş menkul kıymetlerin işlem gördüğü, yani yeniden alım satımının yapıldığı piyasalara ne ad verilir?


Birincil Piyasa
İkincil Piyasa
Üçüncül Piyasa
Forex Piyasaları
Borsa

15.Soru

Anonim şirketler ile kamu kurum ya da kuruluşlarının, faaliyetlerinin finansmanında ihtiyaç duydukları fonları sağlamak amacı ile ihraç edilen borçlanma senetleri aşağıdakilerden hangisidir?


Hazine Bonosu
Finansman Bonosu
Tahvil
Gelir Ortaklığı Senedi
Yatırım Fonu Katılım Belgesi

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal borçlar içerisinde yer alır?


Borç senetleri

Nakit

Kredi alacakları

Hisse senetleri

Ticari alacaklar


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geçici (kısa vadeli) menkul kıymet yatırımlarından biri değildir?


Hisse Senetleri
Özel Kesim Tahvili
Diğer Menkul Kıymetler
Alacak Senedi
Kamu Kesim Tahvili

18.Soru

I. Yabancı paralar Türk Lirası cinsinde kayda alınır
II. Aktif karakterli bir hesaptır
III. Hesap kalan verdiğinde alacak kalanı verir
IV. Hesabın borç ve alacak toplamları birbirine eşitse hesap kapalıdır
V. Kasaya para girişleri hesabı borçlandırır.
Kasa hesabı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, IV ve V


19.Soru

İşletmelerin ana faaliyet konusunu oluşturan mal veya hizmet satışlarından ortaya çıkan, çek ve senede bağlanmamış alacaklar, hangi hesapta izlenir?


Alacak Senetleri
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Alıcılar
Şüpheli Diğer Alacaklar

20.Soru

İşletmenin kayıtlı durumu ile fiili durumu arasındaki uyumsuzlukları hangi kayda göre anlaşılır?


Envanter
Geçici mizan
Kesin mizan
Ara mizan
Kapanış kaydı