Halkla İlişkiler Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Basın bülteni/makale yazmak ve dağıtmak, basın listesi hazırlamak,II. Basın konferansı, basın resepsiyonu ve basın gezisi düzenlemek,III. Medya enformasyon servisi oluşturmak,IV. Yöneticiler için basın, radyo ve televizyonda röportaj imkânları yaratmak,V. Tepe yönetimle yakınlık kurarak sorunların hızlı şekilde çözümlenmesini sağlamak. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri genel olarak bir halkla İlişkiler biriminin görevleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I
Yalnız V
II, III, V
I, II, IV
I, II, III, IV

2.Soru

Halkla ilişkiler kampanya planlamasında strateji hangi aşamada belirlenir? 


Sorun saptama 
Araştırma 
Uygulama 
Değerlendirme 
Planlama

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler görevlilerinin çalışmalarından biri değildir?


Medyayla ilişkileri sürdürmek

Krizleri yönetmek

Bilanço düzenlemelerini yapmak

Sosyal sorumluluk çalışmaları yapmak

Sponsorluk uygulamalarını gerçekleştirmek


4.Soru

Kuruluşa ait halkla ilişkiler temalı haberleri medyada yer alması amacıyla hazırlayarak gazete ve dergilerle paylaşan bir halkla ilişkiler uzmanı aşağıdaki halkla ilişkiler ortam ve araçlarından hangisini kullanmış olur?


Basın Bülteni
Basın Toplantısı
Basın Resepsiyonu
Basın Gezisi
Basın Röportajı

5.Soru

İnsan istek ve ihtiyaçlarını belirleyen ve bunların karşılanması için gerekli mal ve hizmetleri sağlayan bir yönetim fonksiyonuna ______ denir?


Medya

Halkla ilişkiler

Propaganda

Pazarlama

Sponsorluk


6.Soru

“Kuruluşla ilgili kamuları, müşterileri, plan ve programları eşgüdümlemek ve yönetmek, bunun yanında ise ilgili kamular arasında istenilen ilişkileri oluşturmak için kuruluşu idare etmektir.” Halkla ilişkilerin bu tanımı hangi yönünü vurgulayan bir tanımdır?


İletişim yönetimi olarak tanımlanmasıdır.
Halkla ilişkilerin ilişki kavramı üzerine tanımlanmasıdır.
Reklam yönetimi yönünden tanımlanmasıdır.
Finansal fonksiyonu yönünden bir tanımlamadır.
Bir yönetim fonksiyonu olarak tanımlanmasıdır.

7.Soru

1.Hedef kitlesi kurum içi çalışanlarıyla sınırlıdır.2. İletişim sürecinin iki yönlü doğasının vurgulandığı bir iletişim fonksiyonudur. 3. Karşılıklı yarar ve anlayışa, iyi niyete odaklanır.4. Ticari zorunluluklar ve sosyal sorumluluk davranışı arasında bir denge 5. İletişim veya stratejik iletişime odaklanır.Yukarıdaki ifadelerden hangileri, halkla ilişkiler tanımlarının ortak noktalarındandır?


1,2,3
1,2,3,4
2,3,4,5
3,4,5
2,4,5

8.Soru

I. Planlama II. Örgütleme III. Etkileme IV. Satış V. Kontrol Kuruluşlarda yönetim süreci yukardaki fonksiyonlarından hangilerinden oluşur?


Yalnızca I
II ve IV
II, III ve IV
Yalnızca III
I, II, III ve V

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmalarının amaçlarından biri değildir?


Hedef kitle ile çift yönlü iletişimi sağlamak
Tutundurma faaliyetlerine destek olmak
Çalışanlarla olumlu işbirliği içinde olmak
Kurum kimliğini oluşturmak
Kurumun bütçesini oluşturmak

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkilerin doğrudan amaçları arasında yer almaz?


İç hedef kitlenin kurumla ilgili gelişmelerden haberdar edilmesi
Memnuniyetsizliklerin belirlenmesi
Çeşitli ortamlarda yöneticilerle buluşulması
Sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi
Kurumla ilgili medyaya bilgi verilmesi

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumun dış halkla ilişkilerde yararlanabileceği bir araçtır?


Blog
Kurum dergisi
Mektup
Kitap
Broşür

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelecekteki hedef kitle olarak değerlendirilir?


Marjian hedef kitleler
Savunanlar
Birincil hedef kitleler
Öğrenciler ve potansiyel müşteriler
İkincil hedef kitleler

13.Soru

I. Medya İlişkileriII. DuyurumIII. Finansal İlişkilerIV. Siyasal İlişkilerYukarıdakilerden hangileri, halkla ilişkilerin uygulama alanları kapsamındadır?


I-III
II-IV
I-II-III
II-III-IV
I-II-IV

14.Soru

New York Üniversitesi’nde verdiği ilk dersle ve yazdığı ilk kitapla halkla ilişkilerin meslekleşme yolundaki isim aşağıdakilerden hangisidir ?


Edward Bernays
Ivy Lee
Everett M.Rogers
Taylor Barnum
Lee & Parker

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri sosyal medya değildir?


Twitter

Facebook

Fotoğraf Paylaşım Siteleri (Flicker)

Ses Paylaşım Siteleri (Podcast)

Gazeteler


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internet temelli bir iç halkla ilişkiler aracıdır? 


Mektup 
Broşür
İntranet 
Kitap 
Yıllık

17.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi doğru strateji oluşturmada dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?  


Esnek olmak 
Araştırmalardan kaçınmak 
Bütünü düşünmek 
Kaynaklar konusunda gerçekçi olmak
Bağlantıyı kaybetmemek 

18.Soru

Halkla ilişkilerde niceliksel araştırma yöntemlerinden biri olan "Örnekleme Yöntemi " nasıl tanımlanır?


Ön testten geçirilerek hazırlanan ve bir takım sorulardan oluşan bir soru formunun görüşmeciler tarafından deneklere çeşitli yöntemlerle uygulanarak bilgi toplanmasıdır.
Araştırma hedefinin tamamına değil de bir kısmının seçilerek, seçilen kısmından veri toplanarak tüm hedef hakkında yorum yapılmasıdır.
Görüşmeci ile katılımcının bire bir olarak yüzyüze yaptığı, süresi en az 30 dakika ile 2 saat arasında olan nitel veri toplama yöntemidir.
Araştırmacının insanları, nesneleri ve olayları sistematik bir şekilde gözleyerek teşhis ve not etme ile veri elde ettiği bir yöntemdir.
Araştırmaya konu olan hedef kitlenin zihnindekini keşfetmek ve bakış açısını, duygusunu, düşüncesini, niyetini ve davranışını belirlemektir.

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sorun saptama aşamasında ikincil elden yapılan araştırmalara bir örnek olarak verilebilir?


SWOT analizi
Sanayi odalarının raporlarının derlenmesi
Pazardaki rekabet analiz edilmesi
Personelin görüşlerinin alınması
Hedef kitlenin analiz edilmesi

20.Soru

Halkla ilişkiler hedefleri nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiğini ifade eder. Ölçümlenebilir halkla ilişkiler hedefleri yaratmak için hedefin taşıması gereken bazı özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?


Kuruluşa nitelikli işgören çekilmesi
Bir veya birden çok hedef kitlenin tanımlanması
Konseptte ve pratikte ölçülebilir olması
Bir zaman planlamasının olması
Arzu edilen bir getirinin tanımlanması