Hücre Kimyası Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, hücrelerin mitokondrilerinde sentezlenen, çoğu metabolik reaksiyonda enerji kaynağı olarak kullanılan moleküldür?


DNA

RNA

ADP

ATP

Lizozom


2.Soru

Protein sentezinin yapıldığı organel aşağıdakilerden hangisidir?


Ribozom

Mitokondri

Lizozom

Kloroplast

Golgi kompleksi


3.Soru

  1. Çekirdekten uzaklaştıkça yoğunluğu azalan bir küre şeklindedir.
  2. Enerji düzeyleri arttıkça daha küçük küreler şeklinde gösterilirler.
  3. Çekirdeği çevreleyen loblar şeklinde sınır yüzey diyagramlarına sahip orbitallerdir.
  4. Orbitaller düğüm düzlemine sahiptir.

Hangisi ya da hangileri s orbitaline ait özellikler arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

III ve IV

I, III ve IV


4.Soru

'......: Bir gazın çözünürlüğünün basınç ile ilişkisini ortaya koyan yasa yasasıdır.' Boş bırakılan yer için uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Yasa

Kolligatif özellikler

Henry yasası

Membran

Osmoz


5.Soru

Replikasyon sırasında DNA çift ipliğin ayrılmasında hangi enzim rol oynar?


Transferaz

Primaz

Polimeraz

Helikaz

DNA Topoizomeraz


6.Soru

Orbitallerin şekillerini açıklayan ve orbital türünü belirten kuantum sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


Başlama kuantum sayısı (n)

Açısal momentum kuantum sayısı (l)

Magnetik kuantum sayısı (ml)

Dördüncü kuantum sayısı (mi)

Hepsi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ökaryotik organizmalardan biri değildir?


Arkealar

Bitkiler

Hayvanlar

Fungiler

Protistler


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çözeltilerde çözünen maddelerin kolligatif özelliklerinden biri değildir?


Ozmatik basınç

Buhar basıncı

Kaynama noktası

Donma noktası

Polarlık


9.Soru

16S elementinin periyodik cetveldeki yeri hangisidir?


3. periyot 3A grubu

3. periyot 4A grubu

3. periyot 5A grubu

3. periyot 6A grubu

3. periyot 7A grubu


10.Soru

İlk defa bölünmeyen manasındaki atom kelimesini kim kullanmıştır?


Dalton

Newton

Demokritus

Aristoteles

Joseph John Thomson


11.Soru

20 g NaOH 400 mL suda çözündüğünde elde edilen çözeltinin molaritesi aşağıdakilerden hangisidir? (Na=23 g/mol; O=16 g/mol; H=1 g/mol)


0,25

0,5

0,75

1

1,25


12.Soru

Bitki hücresinde plazma zarını çevreleyen hücre duvarının ana bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?


Elastin

Fibronektin

Selüloz

Keratin

Peptidoglikan


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hücredeki işlevlerine göre belirlenen protein gruplarından değildir?


Düzenleyici proteinler

Katalizör proteinler

Korunma proteinleri

Kompleks proteinler

Taşıma proteinleri


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi protein kapsülü ile çevrili DNA ya da RNA’dan ibaret küçük patojen partiküllerdir?


Zigot

Bakteri

Virüs

Alg

Fungi


15.Soru

Protein sentezinin yapıldığı zar içermeyen organel hangisidir?


Ribozom

Lizozom

Vakuoller

Golgi Kompleksi

Endoplazmik Retikulum


16.Soru

Hidrojen klorür (HCl) molekülünde hangi bağ tipi vardır?


İyonik bağ

Dipol-dipol etkileşimi

Apolar kovalent bağ

Hidrojen bağı

Polar kovalent bağ


17.Soru

Seçeneklerden hangisi prokaryot hücrelerin özelliklerinden bir tanesidir?


Eşeyli üreme yaparlar.

Hücre iskeletine sahiptirler.  

İçerisinde çekirdekçik bulunur.

Zarlı sitoplazmik organeller içerirler.

Hem oksijenli hem de oksijensiz solunum yapan tipleri bulunur.


18.Soru

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi çoklu kovalent bağ ile oluşmuştur?


NaCl

HCl

CO

O2

KBr


19.Soru

Bir elementin kütle numarası neyi ifade eder?


proton sayısı

nötron sayısı

proton ve elektronların toplam sayısı

proton ve nötronların toplam sayısı

elektron ve nötronların toplam sayısı


20.Soru

Nötronun yapısı ise 1932’de kim tarafından tarafından keşfedilmiştir?


James Chadwick

Niels Bohr

Ernest Rutherford

Joseph John Thomson

Demokritus