Hücre Kimyası Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

'........... çözücünün yarı geçirgen zardan çözeltiye akışıdır.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Osmotik basınç

Çözünme

Kolligatif özellikler

Solvatasyon

Hidratasyon


2.Soru

Çekirdek kütlesinin yaklaşık %80-90’ı oluşturan yapı hangisidir?


Çekirdek sıvısı

Heterokromatin

Ökromatin

Kromatin fibriller

Çekirdek iskeleti


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin tRNA’da karşılığı yoktur ve sentezi durdurur?


UAA

TCC

ATA

UGT

AUU


4.Soru

Aşağıdakilerden hangileri besinlerle alınması zorunlu olan amino asitlerdendir?


Histidin

Serin

Sistein

Arjinin

Glutamin


5.Soru

Hipertonik bir çözeltideki kırmızı kan hücresinin akıbeti ne olur?


Şekli değişmez.

Büzülür.

Şişer.

İzotonik çözeltideki gibi olur.

Hipotonik çözeltideki gibi olur.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, prokaryot hücrelerin ökaryot hücrelerden farklarından biri değildir?


Eşeyli üreme yapmazlar.

Metabolizmaları aerobiktir.

Tek halkasal DNA'ları bulunur.

Hücre iskeletleri yoktur.

Çekirdekçikleri yoktur.


7.Soru

Atom numarası aşağıdakilerden hangisine eşittir?


Proton sayısı

Nötron sayısı

Elektron sayısı

Proton+nötron sayısı

Proton+elektron sayısı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hücre iskeletinin en büyük elemanıdır?


Mikrofilamentler

Mikrotübüller

İntermediyer

İntegrrinler

Plastidler


9.Soru

I. Bir orbitalde en fazla iki elektron bulunabilir.
II. Bir orbitaldeki elektronlar birbirlerine paralel spinlerde yönelmiş olmalıdır.
III. Bir atomda dört kuantum sayısı da birbiri ile aynı olan iki elektron bulunamaz.
Yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri Pauli ilkesine göre doğrudur?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


10.Soru

Gaz veya sıvı moleküllerin sahip oldukları kinetik enerji yardımıyla rastgele yer değiştirmesine .................. denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Difüzyon

Osmoz

Brown Hareketi

Kolloid

Molarite


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi prokaryotik hücreler için söylenebilir?


İçinde genetik maddenin bulunduğu zarla çevrili bir organel olan çekirdeğe sahip hücrelerdir.

Bitkiler, hayvanlar protistler ve fungiler prokaryotik organizmalardır.

Yalnızca oksijenli solunum yaparlar.

Çekirdekçik, hücre iskeleti ve sitoplazmik organeller gibi yapılara sahiptirler.

Hem oksijenli (aerobik) hem de oksijensiz (anaerobik) solunum yapan tipleri bulunur.


12.Soru

Enzimler hangi protein grubuna girmektedir?


Düzenleyici proteinler

Yapısal proteinler

Katalizör proteinler

Taşıma proteinleri

Haberleşme ya da sinyal iletimi proteinleri


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çekirdeksiz hücreye sahiptir?


Bitkiler

Fungiler

Protozoalar

Algler

Bakteriler


14.Soru

Salgı proteinlerinin işlenmesi ve paketlenmesinde ve kompleks polisakkaritlerin sentezinde önemli rolü olan ve proteinlerin parsiyal proteolizi, fosforilasyonu ve sülfatasyonunu sağlayan organel aşağıdakilerden hangisidir?


Mitekondri

Sitoplazma

Endoplazmik Retikulum

Golgi aygıtı

Lizozim


15.Soru

İlk kez kim tarafından çekirdek keşfedilmiştir?


Theodor Schwann

Matthias Schleiden

Robert Brown

Antonie van Leeuwenhoek

Ian Wilmuth


16.Soru

n=2’ye karşılık gelen toplam orbital sayısı kaçtır?


2

4

6

8

10


17.Soru

“Hücredeki karmaşık kimyasal yapılar, özel başlangıç materyallerinden başlayan basamak basamak, reaksiyon zincirleriyle sentezlenirler. Kimyasal reaksiyonların her bir serisi bir metabolik yolak olarak ifade edilir. Her bir reaksiyon basamağı sonucunda hücrede çeşitli ara ürünler oluşur.” Şeklinde tanımlanan moleküller aşağıdakilerden hangisidir?


Biyomoleküller

Makromoleküller

Mikromoleküller

Metabolitler

Monomerler


18.Soru

Aşağıdaki elementlerden hangisi periyodik cetvelde s bloğunda olmasına rağmen p bloğunda gösterilmektedir?


H

Ne

He

Ar

Kr


19.Soru

Yağ asitleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Tipik bir yağ asiti molekülü, bir ucunda bir karboksil grubu bulunan uzun doğrusal hidrokarbon zinciridir.

Hidrokarbon zincirin diğer  ucunda bir metil grubu bulunur.

Karbon atomları sayısı genellikle çift sayıda olmak üzere çok çeşitli olabilir.

Yağ asitlerinin yapısı karbonlarının arasındaki çift bağlarının varlığına göre çeşitlilik gösterir.

Çift bağlar içermeyen yağ asitleri doymamş yağ asitleri olarak ifade edilir.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yalnızca çocuklar için esansiyel amino asitlerdendir?


threonin

Arjinin

valin

lizin

metiyonin