Hücre Kimyası Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hmolekülünde hangi bağ tipi vardır?


İyonik bağ

Dipol-dipol etkileşimi

Apolar kovalent bağ

Hidrojen bağı

Polar kovalent bağ


2.Soru

Henry yasası hangi ilişkiyi açıklar?


Bir gazın çözünürlüğünün ısı ile ilişkisini 

Bir sıvının çözünürlüğünün ısı ile ilişkisini

Bir sıvının çözünürlüğünün basınç ile ilişkisini 

Bir gazın çözünürlüğünün basınç ile ilişkisini 

Bir gazın çözünürlüğünün molarite ile ilişkisini 


3.Soru

Elektronun çekirdeğe diğer elektronlardan daha fazla yaklaşabilme özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Perdeleme

Spin

Girginlik

Orbital

Baş kuantum sayısı


4.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sitoplazma ve organellerle ile ilgili doğru olan ifadeler bir arada verilmiştir?

I) Ökaryotik bir hücrenin çekirdek dışında kalan mitokondri gibi çeşitli organelleri ve iç zar sistemlerini içeren yarı akıcı kısmına sitozol denir.

II) Sitoplazmanın organeller dışındaki kısmı plazma olarak adlandırılır ve büyük bir kısmını % 60-95 oranında iyi bir çözücü olan su oluşturur.

III) Mitokondriler oksijenli solunumun (aerobik) yapıldığı kompartımanlardır.

IV) Mitekondirinin dış zarı krista adı verilen kıvrımlı bir yapı oluşturur ve matriks adı verilen iç kısma uzantılar yapar.


I ve II

II ve III

I ve IV

I, II ve III

II, III ve IV


5.Soru

I. Nükleik Asit II. Protein III. Karbonhidrat IV. Lipit Yukarıda verilenlerden hangileri makromoleküldür?


I, II

III, IV

I, II, IV

II, III, IV

Hepsi


6.Soru

'...........; çapları 1 nm ila 1 mm arasındaki taneciklerin (dağılan faz) başka bir madde içinde (dağılma ortamı) dağılmasıyla oluşmuş bir karışımdır.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Kolloid

Osmotik basınç

Difüzyon

Hidrofilik

Hidrofobik


7.Soru

I. Mesajcı RNA II. Taşıyıcı RNA III. Ribozomal RNA IV. Küçük RNA Yukarıdakilerden hangisi ribonükleik asit (RNA) çeşitleridir?


I, II
III, IV
I, II, III
II, III, IV
Hepsi

8.Soru

  1. Hücre ya da organizmada enerjinin büyük bir bölümünü sağlarlar.
  2. Kayganlık, hücresel ileti ve bağışıklıkta da rol oynarlar.
  3. DNA ve RNA’yı oluşturan nükleotitlerin bileşenleridir.
  4. Metabolik ara ürün (metabolit) olarak iş görürler.

Yukarıda verilenlerden hangileri karbonhidratların görevi olarak sayılır?


I ve II

I ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


9.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Çözeltinin çözünen ile doyduğu andaki derişimi, çözünürlükten büyüktür.

Aşırı doymuş çözeltiler oldukça kararlı bir yapıya sahiptir.

Misel, kolloidal hâlde dağılmış yüzey aktif maddelerin kümelenmesidir.

10 mL çözeltide 1 g NaCl içeren sulu bir çözeltinin %1’lik NaCl (kütle/hacim) çözeltisi olduğu söylenir.

Molalite (m), çözünenin mol sayısının çözücünün g cinsinden miktarına oranıdır.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir çözeltidir?


Toprak

Ayran

Süt

Gözyaşı

Sis


11.Soru

I. Elektronların hareket ettiği yörüngeler gelişigüzel değildir, çekirdekten belli uzaklıklarda dönmektedirler
II. Bu uzaklıklar elektronlar için kararlı seviyelerdir. Bu seviyeler içinde elektronlar enerji yaymadan, yörüngede kalır
III. Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler atom orbitalleri olarak adlandırılmaktadır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


12.Soru

Hücrede oksijenli solunumun gerçekleştiği ve hücrenin enerji santralleri olarak da ifade edilen organel aşağıdakilerden hangisidir?


Kloroplast

Endoplazmik retikulum

Golgi kompleksi

Mitokondri

Lizozom


13.Soru

Bir atomun bir molekül içinde elektronları kendisine çekme yeteneğine ne isim verilir?


İyonlaşma Enerjisi

Elektronegatiflik

Elektron İlgisi

Atom Yarıçapı

Diyamanyetik element


14.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Ökaryot hücreler anaerobik metabolizmaya sahiptirler.

Prokaryot hücrelerde çekirdek zarı vardır.

Ökaryot hücreler zarlı sitoplazma organellerine sahiptir.

Ökaryot hücrelerde eşeyli üreme yoktur.

Fungiler prokaryotik hücreye sahiptir.


15.Soru

Bitki hücrelerinde hayvan hücrelerinden farklı olarak bulunan iki organel aşağıdakilerden hangisidir?


Merkezi vakuol ve plastidler

Ribozom ve sentrozom

Ribozom ve lizozom

Mitokondri ve ribozom

Golgi kompleksi ve lizozom


16.Soru

Çekirdek zarı aşağıdakilerden hangisidir?


Karyoplazma

Karyoteka

Nükleus

Lamin

Kromozom


17.Soru

I. Hücre zarında bulunan iyon kanalları yüksek düzeyde seçicidir.
II. Hücre zarında aktif taşınma ATP hidrolizi sonucu elde edilen enerji ile olur.
III. Bir zarın iki yanında bulunan iyonların kimyasal derişimleri ve elektrik potansiyellerindeki farklılığa elektrokimyasal gradient denir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


18.Soru

Hücre iskeletinin elemanlarından hangisi epitelyal hücrelerde keratin, bağ doku ve diğer hücrelerde vimentin, kas hücrelerinde desmin ve nöral kök hücrelerinde nestin proteini olarak bulunur?  


İntermediyer (ara) filamentler

Sitoplazmik mikrotübüller

Aksonemal mikrotübüller

Mikrofilamentler

Tübülin


19.Soru

Hangisi hücrede genel olarak protein yapımı için gerekli elemanlardan biridir?


Golgi cisimciği

Lizozom

Koful

Ribozom

Sentrozom


20.Soru

Birer takım kromozoma sahip haploid yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesi sonucu iki takım kromozama sahip olan dipliod hücre aşağıdakilerden hangisidir?


Zigot

Prokaryot

Ökaryot

Çekirdeksiz

Çekirdekli