Hücre Kimyası Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. DNA
  2. Proteinler
  3. Kalsiyum
  4. Lipitler
  5. Sodyum

Hangileri hücreleri oluşturan makromoleküller arasında yer alır?


I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

III, IV ve V

III ve V


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşmesi, homeostaz ve organ gelişiminin kontrolünde rol oynayan proteindir?


Lamininler

Entaktinler

Fibronektinler

Proteoglikanlar

Elastinler


3.Soru

DNA molekülünün taşıdığı genetik bilgilerin sonraki kuşaklara aktarılması için kopyasının sentezlemesi olayına ........... denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Replikasyon

Genom

Nükleik asit

Gen

Enzim


4.Soru

Bitki ve alglerde fotosentezin yapıldığı organel aşağıdakilerden hangisidir?


Endoplazmik retikulum

Mitokondri

Golgi kompleksi

Lizozom

Kloroplast


5.Soru

Ökaryotik bir hücrenin çekirdek dışında kalan mitokondri gibi çeşitli organelleri ve iç zar sistemlerini içeren yarı akıcı kısmına ne ad verilir?


Endoplazmik Retikulum

Mitokondri

Golgi Kompleksi

Lizozom

Sitoplazma


6.Soru

Gaz veya sıvı moleküllerin sahip oldukları kinetik enerji yardımıyla rastgele yer değiştirmesi olayına ne ad verilir?


Osmoz

Difüzyon

Dispersiyon

Brown hareketi

Donnan dengesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dört-halkalı hidrokarbon türevi ve hidrofobik özellikte moleküller olan. Özellikle ökaryotik hücrelerde bulunan ve içerdikleri çift bağların sayısı ve pozisyonu ile fonksiyonel grupları bakımından farklılıklar gösteren, mitokondri ve kloroplastların iç zarları hariç diğer organel zarları ve plazma zarlarının yapısında bulunan lipid sınıfıdır?


Fosfolipitler

Triaçilgliseroller

Steroitler

Glikolipitler

Lipoproteinler


8.Soru

'Çekirdeği, zıt iki lob şeklinde elektron bulutu ile
çevreleyecek şekilde sınır yüzey diyagramlarına sahip
orbitallerdir. px
’in lobları kartezyen koordinatlardan
x ekseninde, py
ve pz
’ninkiler ise sırasıyla y ve z eksenlerinde bulunmaktadır. Bu elektron bulutlarındaki
loblar birbirinden............... adı verilen bir
düzlemle ayrılmaktadır.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


atom orbitalleri

atomun yapısı

elektron

düğüm düzlemi

nötron


9.Soru

Hücrenin yapısını oluşturan ve işlevlerini gerçekleştiren yüksek seviyede organize olmuş ve düzinelerden milyonlara varan karbon atomları içeren çok büyük moleküllere ne ad verilir?


Monomerler

Metabolitler

Biyomoleküller

Polimerler

Polipeptitler


10.Soru

Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelere ..................... denir.

yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Atom orbitalleri

Baş kuantum sayısı

Magnetik kuantum sayısı

Element

Elektron spini


11.Soru

Kuantum sayıları ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi veya hangileri doğrudur?

I. Baş Kuantum Sayısı; Orbitalin bulunduğu kabuğu belirtir ve 1, 2, 3… gibi tam sayılar kullanılarak ifade edilir.
II. Açısal Momentum Kuantum Sayısı; Orbitallerin şekillerini açıklar ve orbital türünü belirtir.
III. Magnetik Kuantum Sayısı;  Orbitalin uzaydaki yönlenmesini gösterir.


Yalnız I

Yalnız I ve II

I, II, III

Yalnız II ve III

Yalnız III


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Brown hareketlerinin doğrudan sonucudur?


Osmoz

Difüzyon

Hidratasyon

Solvatasyon

Diyaliz


13.Soru

  1. Şekil değiştirir.
  2. Hareket ederler.
  3. Bilgi taşırlar.
  4. Büyür ve bölünürler.

Yukarıda verilenlerden hangileri hücrenin genel özelliklerindendir?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


14.Soru

“Oksijenli solunumun gerçekleştiği hücrenin enerji santralleridir. İşlevinden dolayı farklı hücrelerdeki sayısı ve lokalizasyonu değişebilir. Çoğu metabolik reaksiyonda enerji kaynağı olarak kullanılan ATP (adenozin üç fosfat) burada sentezlenir. Böylece, şekerlerin ve diğer hücresel moleküllerin mitokondride oksidasyonu sonucu besin moleküllerinden enerji elde edilmiş ve ATP içinde tutulmuş olur. Oksidasyonda gerekli elektron transportu ve ATP sentezi için görevli moleküller kristalar üzerinde ve matriks içinde yer alır.” şeklinde tanımlanan organel aşağıdakilerden hangisidir?


Golgi cisimciği

Mitokondri

Lizozom

Sentrozom

Kloroplast


15.Soru

Aşağıdaki organellerin hangisi zarla çevrili değildir?


Ribozom

Mitokondri

Lizozom

Kloroplast

Peroksizom


16.Soru

Bir amino asitin karboksil ucu ile diğer bir amino asitin amino ucu arasında meydana gelen bir dehidrasyon reaksiyonu sonucu karbon ile azotun kovalent olarak bağlanması ile oluşan bağa ne ad verilir?


Peptit bağı

Fosfodiester bağı

Ester bağı

Amid bağı

Glikozidik bağ


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi heterojen bir karışımdır?


Su-Zeytinyağı

Su-Alkol

Su-Tuz

Su-Süt

Su-Sirke


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi amino asitin karboksil ucu ile diğer bir amino asitin amino ucu arasında meydana gelen bir dehidrasyon reaksiyonu sonucu karbon ile azotun kovalent olarak bağlanması ile oluşur?


fofsodiester bağı

hidrojen bağı

glikozidik bağ

peptit bağı

ester bağı


19.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I. Bir atomda bulunan proton sayısı atom numarası olarak adlandırılır.

II. Bir elementte proton sayısına eşit sayıda elektron yer almaktadır.

III. Bir atomun atom numarası değişmeyen bir büyüklüktür.

IV. Kütle numarası  atomun sahip olduğu proton ve nötronların toplam sayısına eşittir ve atom kütlesi olarak da bilinmektedir.


I, II, III, IV

Yalnız I

Yalnız I ve II

Yalnız I, II, III

Yalnız II, IV


20.Soru

Hücre kavramı ilk kez 17. yüzyılın ortalarında aşağıdaki bilim insanlarından hangisi tarafından kendi geliştirdiği mikroskop ile ağaç kabuğundan yapılmış şişe mantarını incelemesi sonucunda ortaya atılmıştır?


Robert Hook

Luise Pasteur

Alexander Fleming

Michael Tswet

Walther Nernst