Hücre Kimyası Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Alkenlere hidrojen halojenürlerin katılmasında hidrojen halojenürlerin etkinlik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?  


HI>HF HBr> HCl> 

 HCl> HI> HBr>  HF

HI> HBr> HCl> HF

HI>  HCl> HF HBr>

 HBr> HCl> HI>  HF


2.Soru

"Bir alt kabuktaki elektronların en kararlı dağılımı en fazla paralel spin içeren hâldir" kuralı aşağıdakilerden hangisidir?


Hund

Pauli

Oktet

Auf Bau

VSEPR


3.Soru

Hücrede enerji değişiminin merkezi olan ve evrensel enerji taşıyıcısı olarak görev yapan molekül aşağıdakilerden hangisidir?


Pirüvat

Glukoz-6-fosfat

Laktat

Adenozin trifosfat (ATP)

Su


4.Soru

Hücre zarında bulunan aşağıdaki yapılardan hangisi hücreyi korur, hücrelerin birbirini tanıması ve hormonların hücreleri tanıması için belirteç görevi yapar?


Kapsül

Pillus

Kamçı

Glikokaliks

Hücre iskeleti


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi C2H6O'ün yapı izomerlerinden biridir?


CH3CH2CH2CH3 Bütan

CH3CH2 CH2 Br  1-Bromopropan

CH3CH2OH Etanol 

CH3CH2COOH propiyonik asit

metil asetat


6.Soru

Derişimi bilinen, standart çözelti yardımıyla derişimi bilinmeyen bir çözeltinin derişimini bulmak için uygulanan yönteme ne denir?


Titrasyon

Nötralizasyon

İyonlaşma

Titrant

Hidroliz


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir yapı izomeri değildir?


Etanol

Dimetil eter

Bütan

Propiyonik asit

Dibromoeten


8.Soru

Alkanların özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Alkanlar apolar bileşikler olduklarından molekülleri arasında sadece zayıf Van der Waals etkileşimleri görülür.

Dallanmış alkanlarda dallanma nedeniyle Van der Waals etkileşimleri için yüzey alanı azaldığından, kaynama noktaları da azalır.

Dört ve daha küçük karbon sayılı hidrokarbonlar oda sıcaklığında ve atmosfer basıncında gazdır.

Dallanmamış alkanların molekül kütleleri arttıkça kaynama noktaları azalmaktadır.

Alkanlar suda çözünmezler.


9.Soru

Doğal makromoleküllerin mol kütlelerinin tayininde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


Osmometre

Barometre

Termometre

Altimetre

Higrometre


10.Soru

Alkanların oksijen ile yanma tepkimesi sonucu aşağıdakilerden hangileri oluşur?


Karbondioksit, su

Eter, karbondioksit

Amin, karbondioksit

Tiyol, su

Alkol, su


11.Soru

I. Bir molekül kendi ayna görüntüsü ile çakışmıyorsa kiraldir.

II. Düzgün dört yüzlü tek bir stereomerkeze sahip ise molekül kiraldir.

III. Eğer bir molekül simetri düzlemine sahip değil ise o molekül kiraldir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir molekülün kiral olup olmadığının anlaşılmasında rol oynar?


Yalnız II

I-III

II-III

I-II-III

Yalnız I


12.Soru

'.........., kütlesi olan ve uzayda yer kaplayan her
şey olarak tanımlanabilen madde ve dönüşümlerinin bilimidir.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Atomun yapısı

Kimya

Element

Kimyasal bağ

Atom orbitalleri


13.Soru

Barajda duran su hangi enerjiye örnek olarak verilebilir?


Isı enerji

Elektirik enerji

Manyetik enerji

Potansiyel enerji

Nükleer enerji


14.Soru

Potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamına ne ad verilir?


Mekanik enerji

Kimyasal enerji

Manyetik enerji

Isı enerjisi

Nükleer enerji


15.Soru

Vücutta asit-baz dengesinin sağlanmasında etkili olan en önemli tampon aşağıdakilerden hangisidir?


Karbonik asit/bikarbonat

Hidrojenfosfat/dihidrojen fosfat

Asit protein/proteinat

Asit hemoglobin/hemoglobinat

Hidrojenfosfat/proteinat tamponu


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, yemek, pil vb. maddelerdeki depolanmış enerjidir?


Kimyasal enerji

Isı enerjisi

Potansiyel enerji

Kinetik enerji

Mekanik enerji


17.Soru

Bir maddenin durumuna göre sahip olduğu enerji türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kimyasal enerji

Isı enerjisi

Kinetik enerji

Elektrik enerjisi

Manyetik enerji


18.Soru

Yapı izomerinin tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Aynı molekül formülüne sahip oldukları hâlde, atomların farklı bir sıra ile bağlı olduğu bileşiklere  denir.

Bir moleküldeki atomların bağlanma düzeni aynı fakat uzaydaki yönlenişleri farklı olan izomer türlerine denir.

Ayna görüntüsü ilişkisi olmayan stereoizomerlere denir.

Birbirlerinin ayna görüntüsü olan ancak üst üste koyulduğunda çakışmayan stereoizomerlerdir.

Bir molekülde herhangi iki grubun kendi aralarında yer değiştirmesi ile yeni bir stereoizomer oluşturacak özellikte gruplar taşıyan bir atomlara denir.


19.Soru

Aşağıdaki ?G°' değerlerinden hangisine göre termodinamik sonucu ''sistem dengede, enerji salınımı veya ihtiyacı yok'' şeklinde yorumlanır?


<0

0

>0

<1

>1


20.Soru

HF, HCl , HBr , HI bileşiklerinin asitlik kuvvetlerinin sıralanması hangi şıkta doğru verilmiştir?


HF < HCl < HBr < HI

HI < HCl < HBr < HF

HF > HCl > HBr > HI

HF > HCl > HI > HBr

HF < HBr < HCl < HI