Hukukun Temel Kavramları Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Cumhurbaşkanı kaç yıl süre ile görev yapar? 


3

4

5

6

10


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel nitelikteki kişisel kamu haklarındandır?


Eğitim ve öğretim hakkı

Çalışma hakkı

Sendika kurma hakkı

Sosyal güvenlik hakkı

Mülkiyet hakkı


3.Soru

 Mahiyetlerine (Niteliklerine) göre özel haklar kaça ayrılmaktadır?


1

2

3

4

5


4.Soru

Gerçek ya da tüzel kişilerin toplumsal ilişkilerinde ön plana çıkan haklarını konu alan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Medeni Hukuk

İş Hukuku

Ticaret Hukuku

Devletler Özel Hukuku

İdare Hukuku


5.Soru

Gerçek ya da tüzel kişilerin toplumsal ilişkilerinde ön plana çıkan haklarını konu alan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Medeni hukuk

İş hukuku

Ticaret hukuku

Devletler özel hukuku

Taşıma işleri hukuku


6.Soru

Osmanlı döneminde vatandaşların kanun önünde eşitliği ilkesi ilk kez aşağıdakilerden hangisi ile kabul edilmiştir?


Islahat Fermanı

Kanun-i Esasi

Gülhane Hattı Hümayun

Mecelle-i Ahkamı Adliyye

Türk Hukuk Devrimi


7.Soru

Devletin mali uğraşlarını, kamusal gelir elde etme ve harcama işlerini inceleme konusu yapan hukuk dalına ne ad verilmektedir?


Mali hukuk

Adli hukuk

Ceza hukuku

İdari hukuk

Yargılama hukuku


8.Soru

Hukuk tarafından tanınan, yararlanılması hak sahibinin iradesine bırakılan ve korunmasını isteme hususunda bireyin yetkili sayıldığı menfaatlere ne ad verilir?


Hak

Hukuk

Adalet

Teşkilat

Sistem


9.Soru

Borçlar Kanununda düzenlenmiş olan genel işlem koşulları kavramı hangi seçenekte doğru olarak tanımlanmıştır?


Birden çok borçludan her birinin, alacaklıya karşı borcun tamamından
sorumlu olmayı kabul etmesidir. 

Bir sözleşmenin yapılması sırasında sözleşmeyi düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. 

Tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıdır. 

Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşmektir. 

Kanun ya da sözleşme uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyetine denir. 


10.Soru

Bireylere devletten olumlu bir davranış, bir hizmet, bir yardım isteme imkânını tanıyan haklar aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal ve ekonomik kamu hakları

Siyasal kamu hakları

Kişisel kamu hakları

Mülkiyet hakkı

Kişilik hakları


11.Soru

Uluslararası hukukun kaynakları öncelik sırasına göre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmektedir?


Hukukun genel ilkeleri, uluslararası örf ve âdet 

Uluslararası antlaşmalar, hukukun genel ilkeleri 

Uluslararası antlaşmalar, uluslararası örf ve âdet, hukukun genel ilkeleri 

Hukukun genel ilkeleri, uluslararası örf ve âdet, uluslararası antlaşmalar

Uluslararası örf ve âdet, uluslararası antlaşmalar, hukukun genel ilkeleri 


12.Soru

I. Anayasanın sözüne uygun olma

II. Ölçülülük ilkesine uygun olma

III. Yönetmelikle sınırlama

IV. Anayasanın ruhuna uygun olma

Yukarıda verilenlerden hangileri temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılabilme şartlarındandır?


I, II ve III

I, II ve IV

I ve IV

I, III ve IV

II ve IV


13.Soru

Hukuki bir sonuç yaratma düşüncesiyle yapılan irade beyanına ne ad verilir?


Sözleşme akdetmek

Hukuki işlem

Dava açma

Menfaat gözetmek

Feragat etmek


14.Soru

Evinde çıkan yangından kaçmak için balkondan yan daireye geçip komşusunun kapı ve penceresini kırmak zorunda kalan kişinin durumuna ne denir?


İhkakı hak

Zaruret

Haklı savunma

Meşru müdafaa

Kuvvet kullanma


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuki işlem benzeridir?


Sözleşme

İhtar

İptal hakkı

Haksız fiil

Temsil yetkisi


16.Soru

Sosyal güvenlik hukuku ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Sigortalı kavramına yalnız işçi ve memurlar girer.

Sosyal güvenlik hukuku özel hukuk karakteri iş hukuka göre daha ağır basan bir hukuk dalıdır. 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sosyal güvenlik hukukunun temel yasasıdır.

Primsiz rejim, sosyal güvenlik hukuku kapsamında değildir. 

İsteğe bağlı sigortalılık sosyal güvenlik hukukunun kapsamı dışındadır. 


17.Soru

I.Bir yazarın yayımlanmış kitabı üzerindeki telif hakkı

II.Anne ve babanın yeni doğmuş çocukları üzerindeki velayet hakkı

III.Başkasına ait bir eşyayı zamanaşımı ile kazanma

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri aslen kazanılabilir?


Yalnız I

Yalnız II

I-II

II-III

I-II-III


18.Soru

Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlemler hangi hukuk dalında incelenir?


Devletler genel hukuku

Devletler özel hukuku

Kamu hukuku

Ticaret hukuku

Anayasa hukuku


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik kamu haklarından biri değildir?


Ailenin korunması ve çocuk hakları

Eğitim ve öğretim hakkı

Çalışma ve sözleşme hürriyeti

Sendika kurma hakkı

Seçme ve seçilme hakkı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hakkın kazanılmasına yol açan sebeplerden biri değildir?


Hukuki olaylar

Hukuki fiiller

Hukuka aykırı fiiller

Hukuki işlemler

Hukuki bireyler