Hukukun Temel Kavramları Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hukuk tarafından tanınan, yararlanılması hak sahibinin iradesine bırakılan ve korunmasını isteme hususunda bireyin yetkili sayıldığı menfaatler aşağıdakilerden hangisidir?


Hukuk

Hak

Muafiyet

Adalet

Eşitlik


2.Soru

I. Doğum

II. Bir adrese oturma niyetiyle yerleşme

III. Sözleşme kurmak için öneride bulunma

Yukarıdakilerden hangileri hukuki olay kavramına örnek teşkil eder?


Yalnız I

I ve II

II ve III 

I ve III

I, II ve III


3.Soru

Aşağıdailerden hangisi özel haklardan biri değildir?


Konularına göre özel haklar

kullanmalarına göre özel haklar

amaçlarına göre özel haklar

bağımsız olup olmamalarına göre özel haklar

siyasi haklar


4.Soru

Mülkiyet hakkı sahibine ne ad verilir?


Ev sahibi

Malik

Kiracı

Şahıs

Birey


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hakkın mutlak kaybına bir örnek oluşturmaz?


Ölüm ile hak sahibinin kişilik haklarının sona ermesi

Hak sahibinin ölümü ile velayet hakkının sona ermesi

Kazandırıcı zamanaşımında önceki hak sahibinin hakkının sona ermesi

Hak düşürücü sürede belli süre içinde kullanılmama halinde hakkın sona ermesi

Bağışlamada bağışlanan malın devredilmesi ile eski hak sahibinin hakkının sona ermesi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik kamu haklarındandır?


Ailenin korunması ve çocuk hakları

Katılma hakları

Kamu hizmetlerine girme hakkı

Bilgi edinme hakkı

Aktif statü hakları


7.Soru

Mevcut ve bilinen olgulardan, bilinmeyen bir olgunun varlığı sonucunu çıkarmaya ne ad verilir?


İyiniyet

Karine 

Varsayım

Hukuki işlem

Tesisen kazanma


8.Soru

Mülkiyet hakkına bağlı olarak bir malın iadesi talep edilirse  hangi dava açılabilir ?


İnşai dava

İstihkak davası

Eda davası

Tespit davası

Topluluk davası


9.Soru

Kanunda suç karşılığında öngörülen süreli hapis cezasının alt sınırı gösterilmemişse, bu suçla ilgili temel ceza olarak en az ne kadar hapis cezası verilebilir?


3 ay

2 ay

1 ay

15 gün 

10 gün


10.Soru

Aşağıdakilerden hangileri Hukuka uygun fiiller içinde yer alır?

1. İrade, iş veya emek açıklamaları

2. Duygu açıklamaları

3. Bilgi açıklamaları

4. Haksız fiiller

5. Borca aykırı fiiller


1,3,4

1,2,3

2,3,4

5,4,3

4,2,1


11.Soru

Borçlar hukukunda bir alacağın alacaklı tarafından yazılı şekilde bir başkasına devredilmesine ne denir?


Taşınmazlar

Mülkiyet hakkının kazanılması

Mülkiyet hakkının devredilmesi

Karine

Alacağın devri


12.Soru

Kişinin o âna kadar kimsenin malı olmayan bir şey üzerinde kendi fiili ile kendi lehine bir hak kurmasına, hiçbir aracı olmadan şey üzerinde ilk defa hak kurmasına, kazanmasına ne denir?


İhraz

Akde aykırılık

İşgal

Hakkın vekaleten kazanılması

Hakkın aslen kazanılması


13.Soru

Amaçlarına göre özel haklar ayrıma tabi tutulduğunda, aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


Boşanma/ayrılık talep etmek yenilik doğuran haklardandır.

Vasiyetnamenin iptali kararı yenilik doğuran haklardandır.

Velayet hakkı alelade haklardandır.

Kira sözleşmesi feshi ihbar hakkı alelade haklardandır.

İstifa hakkı yenilik doğuran haklardandır.


14.Soru

Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları kimlerdir? 


Büyükanne büyükbaba

Teyze Hala

Kuzen 

Kardeş

Amca-dayı 


15.Soru

Vesayet makamı neresidir? 


Sulh hukuk mahkemesi

Asliye hukuk mahkemesi

Sulh ceza mahkemesi

Asliye ceza mahkemesi

Ağır Ceza Mahkemesi


16.Soru

Birtakım alacak haklarının etkisi kuvvetlendirilerek üçüncü kişilere karşı da ileri sürülmesi aşağıdakilerden hangisi ile mümkün kılınmıştır?


Hakkın devredilmesi ile

Alacak hakkının aile hukukundan doğması ile

Hakkın tapuya şerh edilmesi ile

Hakkın şahıs üzerinde doğması ile

Alelade alacak hakkı niteliğinde olması ile


17.Soru

Aşağıdaki durumlardan hangisinde iyiniyet korunur?


Ayırt etme gücü bulunmayan kişiye karşı iyiniyetli kişi

Çalınan malın malikine karşı malı iyiniyetli edinen

Malı elinden rızası dışında çıkmış kişiye karşı iyiniyetli kişi

Malı gasp edilen kişiye karşı iyiniyetli kişi

Emin sıfatıyla zilyetten taşınır mal edinen iyiniyetli kişi


18.Soru

  1. Özel haklar, kişiler ile kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen özel hukuk kurallarından doğan
    haklardır.
  2. Hak, yalnızca yazılı hukuk kuralına dayanabilir.
  3. Hak, hukuki ilişkinin özünü teşkil eder. 

Hak kavramına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I, II ve III

I ve II

I ve III

Yalnız I

Yalnız II


19.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde haksız fiiller ile borca aykırı fiiller arasındaki fark vardır?


Hukuk düzeninin uygun görmediği fiiller olup olmaması

Hukuki sonuçtan failin sorumlu olup olmaması 

Taraflar arasında önceden bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmaması

Bir hukuk kuralının ihlali ile ortaya çıkıp çıkmadığı

Hukuka aykırı davranışa kanun tarafından sonuç bağlanıp bağlanmadığı


20.Soru

Özel haklar ileri sürülebileceği çevre bakımından hangi ayrımla incelenir?


Ayni haklar - alacak hakları

Bağımlı haklar - bağımsız haklar

Mülkiyet - sınırlı ayni haklar

Mutlak haklar - nisbi haklar

Malvarlığı hakları - şahısvarlığı hakları