Hukukun Temel Kavramları Final 29. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kamu hukukundan doğan, kişiler ile Devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen haklara ne ad verilir?


Kamu hukuku

Özel hukuk

Devlet hukuku

Aile hukuku

Şeri hukuk


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kuşak haklardan biridir? 


Dernek kurma hakkı 

Toplantı ve gösteri yürüşü hakkı 

Mülkiyet hakkı 

Sendika kurma hakkı 

Barış hakkı 


3.Soru

İyiniyet kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Hakların devren kazanılmasında önemli rol oynar

Bir olayı bilmek veya bilmemek şeklindeki objektif bir esasa dayanır

Esas olarak bir kişideki dürüstlüğü, kişisel ahlakı gösterir

Türk Medeni Kanununun 3. maddesinde düzenlenmiştir

Malvarlığı ve kişilik hakları alanında kendine yer bulur


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bozucu yenilik doğuran haklardan biridir?


Seçimlik borçlarda borçlu tarafından seçim hakkının kullanılması hakkı

Boşanma davası açma hakkı 

Yetkisiz temsil hâlinde temsil olunanın işleme icazet vermesi

Taşınmazın üçüncü bir kişiye satılmasında, hak sahibine taşınmazı öncelikle satın alabilme yetkisi veren ön alım (şuf’a) hakkı

Tespit davası açma hakkı 


5.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sayılan tüm haklar kişisel kamu hakkı niteliğindedir?


Din ve vicdan hürriyeti- çalışma hakkı- basın hürriyeti

Kamu hizmetlerine girme hakkı- siyasal parti kurma hakkı- sosyal güvenlik hakkı

Grev hakkı ve lokavt- konut dokunulmazlığı- yerleşme ve seyahat hürriyeti

Kişi hürriyeti ve güvenliği- süreli ve süresiz yayın hakkı- düşünce ve kanaat hürriyeti

Mülkiyet hakkı- hak arama hürriyeti- eğitim ve öğretim hakkı


6.Soru

Hakkın devren kazanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Bir kişinin bir hakkı o zamana kadar sahibi olan
kişiden elde etmesi hakkın devir yoluyla / devren
kazanılmasıdır (fer’en iktisap).

Bir kişi haiz (sahip)
olduğu bir hakkı, diğer bir kimseye devir (temlik)
eder, ona geçirirse, örneğin; mâlik bulunduğu evini yani taşınmaz malını satarak, onun üzerindeki
mülkiyet hakkını bir başka kişiye devrederse, alıcı
taşınmazı (taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkını)
satıcıdan (satıcı vasıtasıyla) “devren kazanmış” olmaktadır

Devren kazanmada bir
hak eski sahibinden yeni bir hak sahibinin malvarlığına geçmekte, bir kişi hakkı kaybederken diğeri
devren kazanmaktadır.

Hakların devren kazanılması, genellikle bir hukuki işlemle bir başka kişiye geçirilmesi veya miras
yoluyla olur

Hepsi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sahibine şahıslar ile maddi ve gayrımaddi bütün mallar üzerinde en geniş yetkileri veren ve hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilen haklardır?


Özel  haklar

Mutlak haklar

Kamu hakları

Genel haklar

Sosyal haklar


8.Soru

  1. Ceza davası
  2. Tam yargı davası
  3. İptal davası
  4. Eda davası
  5. İdari sözleşmeden doğan davalar

Yukarıdakilerden hangileri idari davalardır?


I, II ve III

II, III ve Iv

II, III ve V

III ve IV

II ve III


9.Soru

Bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer, başka bir deyişle kişinin yerleşim yeri, hukuk dilinde ne ile adlandırılır?


İkametgah

Yerleşim yeri

Özel mülk

Taşınmaz mal

Daimi ev


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun alanlarından biridir?


Bireysel iş hukuku

Müşterek iş hukuku

Koşullu iş hukuku

Koşulsuz iş hukuku

Elbirliği iş hukuku


11.Soru

Başlı başına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal topluluklarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Gerçek kişiler

Tüzel kişiler

Kan hısımlığı

Hak ehliyeti

Fiil ehliyeti


12.Soru

Evlenme, hısımlık, nafaka, aile vakıfları ve vesayet hangi hukuk dalında yer alır?


Aile hukuku

Miras hukuku

Borçlar hukuku

Eşya hukuku

Kişiler hukuku


13.Soru

Hak sahibinin, sahip olduğu bir hakkın hukuki işlem, hukuki fiil ya da hukuki olay sonucunda bir başka kişiye devredilmesine ne denir ?


Hakkın nisbi kaybı

Hakkın kaybedilmesi

Hakkın mutlak kaybı

Hakkın dolaylı kaybı

Hakkın aslen kaybı


14.Soru

  1. Sigorta hukuku
  2. Sosyal güvenlik hukuku
  3. Kıymetli evrak hukuku
  4. Miras hukuku

Yukarıda verilen hukuk dallarından hangileri ticaret hukuku kapsamındadır?


I, III ve IV

II, III ve IV

III ve IV

I ve IV

II ve III


15.Soru

Hak, bütün alacak ve borçları ile devrediliyorsa, hukuken bu durum nasıl ifade edilir?


Cüz'i halefiyet

Külli halefiyet

Halef

Aslen kazanma

Temlik


16.Soru

Sözleşmeden doğan ilişkide, sözleşmeye ilişkin hal ve şartlarda önemli değişiklikler ortaya çıksa ve bu nedenle borçlunun ifa edeceği edim daha ağırlaşsa bile, sözleşmenin taraflarca aynen ifa edilmesi, tarafların birbirlerine verdikleri söz ve taahhütlere bağlı kalmalarını esas kılan ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Sözleşme özgürlüğü

Ahde vefa ilkesi

Dürüstlük ilkesi

Hakkın kötüye kullanılması

İrade özerkliği


17.Soru

Aşağıda sayılan insan haklarından hangisi üçüncü kuşak haklar arasında yer alır?


Çalışma hakkı

Yaşama hakkı

İnanç ve ibadet özgürlüğü

Konut edinebilme hakkı

Barış hakkı


18.Soru

Hukukta hak sahibi olan varlıklara ne ad verilir?


Davacı

Davalı

Kişi

Özne

Birey


19.Soru

I. İrade kuramı

II. Psikososyal kuram

III. Menfaat kuramı

IV. Çoklu etmen kuramı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hakkın niteliğini açıklamaya çalışan kuramlardandır?


I ve II

II ve III

II ve IV

I ve III

III ve IV


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun özelliklerinden değildir?


Özel hukuk, kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini, eşitlik ve irade serbestisi esasına göre düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür.

Özel hukuk ilişkisi iki taraflıdır. Bir özel hukuk ilişkisinin ortaya çıkabilmesi için tarafların karşılıklı anlaşmaları gerekmektedir.

İrade serbestisi ve tarafların ilkesi geçerlidir.

Tarafların yaptığı işlemlerin hukuka uygun olduğu yolunda bir karine vardır.

Herkes, kendi iddiasını ispatlamak zorundadır.