İktisada Giriş Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir tüketicinin belirli bir zaman diliminde satın almayı istediği bir mal veya hizmet miktarını belirleyen etkenlerde olan herhangi bir değişikliğin malın talebini nasıl etkileyeceğini teker teker ve sırasıyla incelemek gereklidir, bu inceleme için kullanılan bilimsel yöntemin adı nedir?


Her şey sabitken anlamında "ceteris paribus"

İnceleme yapılırken bir tek değişkenin ve diğerlerinin değiştirilmesi

Değişkenler ile tüketici gelirleri arasında etkileşim ilişkisinin kurulması

Bir inceleme ve her seferinde yalnızca birinin değişkeninin değiştirilmesi

Doğal bir biçimde değişkenlerin tümünün aynı anda ve aynı yönlerde değişmesi


2.Soru

Bir pasta grafiğinde yer alan oranlar toplamı kaç olmalıdır?


0

25

50

75

100


3.Soru

Satış hasılatından açık maliyetlerin çıkarılmasıyla hangi kavrama ulaşılır?


Muhasebe Kârı

Ekonomik Kâr

Aşırı kar

Başa baş noktası

Marjinal hasılat


4.Soru

Bir hayvancılık işletmesinde, aşağıdaki giderlerden hangisi sabit maliyetler arasında yer almaktadır?


Bakım işçiliği

Veteriner ödemesi

Hayvan barınakları

Yem

Su


5.Soru

Kalem üretimi yapan bir firmanın 4 işçisi varken 440 birim kalem üretirken ilave bir işci istihdam ettiğinde üretimi 600 birime çıkmaktadır. Buna göre emeğin marjinal ürünü kaçtır?


110

120

160

220

440


6.Soru

Herhangi bir şeyi elde etmek için vazgeçtiğimiz en değerli alternatife iktisatta ne ad verilir?


Fırsat maliyeti

Rasyonel davranış

Marjinal maliyet

Parasal maliyet

Marjinal analiz


7.Soru

Q= f (K, L) eşitliğinde, "K" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Üretim miktarı

Sermaye miktarı

Emek miktarı

Tasarruf miktarı

Yatırım  miktarı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilk olarak, piyasa ekonomilerinin kendi kendilerini düzelttiklerini, yani ekonomile­rin kendi haline bırakılırsa tam istihdama dönme eğiliminde olduğunu iddia etmişlerdir?


Monetaristler

Klasikler

Keynezyen iktisatçılar

Merkantilistler

Fizyokratlar


9.Soru

İşgücü piyasasındaki olağan hareketlilikten dolayı ortaya çıkan, uzun süreli olmayan işsizliğe ne denir?


Friksiyonel işsizlik

Yapısal işsizlik

Devresel işsizlik

Kalıcı işsizlik

Doğrudan işsizlik


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, tüketicilerin gelirleri arttıkça, taleplerini azaltabildikleri belirli mallara verilen addır?


Normal mal

Düşük mal

İkame mallar

Tamamlayıcı mal

Tercihli mallar


11.Soru

Maliyet eğrileri ile ilgili hangisi söylenemez?


Ortalama Sabit Maliyet (AFC) eğrisi üretim miktarı arttıkça sürekli azalmaktadır.

Toplam Maliyet eğrisi (TC), Toplam SabitMaliyet (TFC), ve Toplam Değişken Mali- yet (TVC) eğrilerinin dikey olarak toplanmasıyla bulunabilir

Ortalama Maliyet (AC) ve Marjinal Maliyet (MC) eğrileri üretim miktarı artırıldıkça önce azalmakta, bir minimuma ulaşmakta sonra artmaktadırlar.

Ortalama Maliyet eğrisi (AC), Ortalama Sa- bit Maliyet (AFC), ve Ortalama Değişken Maliyet (AVC) eğrilerinin dikey olarak toplanmasıyla bulunabilir.

Marjinal Maliyet eğrisi (MC), Ortalama Maliyet (AC) eğrisinden sonra minimuma ulaşmaktadır.


12.Soru

Sabit bir girdiye giderek artan miktarlarda değişken girdi uygulandığında, değişken girdinin marjinal ürününün ve ortalama ürününün belirli bir üretim miktarından sonra düşmeye başlayacağını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?


Azalan verimler kanunu
Talep kanunu
Arz kanunu
Ölçeğe göre azalan getiri
Ölçeğe göre sabit getiri

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin değeri üretim miktarı sıfır olduğunda sıfırdır?


Ortalama sabit maliyet
Fırsat maliyeti
Toplam sabit maliyet
Toplam maliyet
Toplam değişken maliyet

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi firmanın farklı girdi düzeyleri ile elde ede­bileceği en yüksek çıktı düzeyini gösterir?


Kaynak çeşidi

Üretim fonksiyonu

Büyüme belirleyicileri

Kalkınma zamanı

Sanayi gelişimi


15.Soru

İşgücü piyasasındaki olağan hareketlilikten dolayı ortaya çıkan, uzun süreli olmayan işsizliğe ne ad verilir?


Tüzel işsizlik

Doğal işsizlik

Friksiyonel işsizlik

Devresel işsizlik

Yapısal işsizlik


16.Soru

Aşağıdaki hangi bilgi doğru değildir?


Marjinal ürün eğrisi, toplam ürün eğrisinin dönüm noktasına kadar yukarı eğimlidir, bu noktada maksimuma ulaşmakta ve daha sonra ise aşağı doğru eğimli olmaktadır.

Marjinal ürün eğrisi ortalama ürün eğrisinin üstünde iken ortalama ürün eğrisi pozitif eğimlidir.

Ortalama ürün eğrisinin maksimum olduğu noktada ortalama ürün marjinal ürüne eşittir.

Marjinal ürün ortalama ürünün altında iken ortalama ürün yukarı eğimlidir

Marjinal ürün sıfır olduğunda toplam ürün maksimuma ulaşmıştır.


17.Soru

Fırsat maliyetini yansıtan ve muhasebe kayıtlarında yer almayan maliyetlere ne denir?


Açık maliyet

Örtük maliyet

Batık maliyet

Fırsat maliyeti

Marjinal maliyet


18.Soru

Firmanın Planlama Eğrisi adı verilen ve Zarf Eğrisi de denilen eğri aşağıdakilerden hangisidir?


Firmanın uzun dönem marjinal maliyet eğrisi
Firmanın kısa dönem toplam maliyet eğrisi
Firmanın kısa dönem marjinal maliyet eğrisi
Firmanın uzun dönem toplam maliyet eğrisi
Firmanın uzun dönem ortalama maliyet eğrisi

19.Soru

Diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında tüketicilerin aylık gelirleri arttığında taleplerini azalttığı mallara ne ad verilir?


Tamamlayıcı mal

Ceteris paribus 

İkame mal

Normal mal

Düşük mal


20.Soru

Bir dönemde bir ülke sınırları içerisinde üretim faktörleri kullanılarak üretilmiş nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarıyla hesaplanmış değerine ne ad verilir?


Tüketici Fiyatları Endeksi (TU¨FE)

U¨retici Fiyatları Endeksi (U¨FE)

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)

Revalüasyon

Devalüasyon