İktisada Giriş Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Firmanın uzun dönem ortalama maliyetinin minimuma ulaştığı üretim düzeyi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Ölçek ekonomisi

Ölçeğe göre getiri

Minimum etkin ölçek

Uzun dönem maliyet

Zarf eğrisi


2.Soru

"Kâğıt para basma yetkisi ...................’na aittir. Madeni paralar ise ...................tarafından basılır."

Yukarıdaki cümlede bırakılan boşlukları tamamlayacak uygun ifadeler hangileridir?


Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Maliye Bakanlığı

Maliye Bakanlığı-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Kalkınma Bakanlığı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hane­halklarının gelirlerinde bir değişme yokken daha fazla tutumlu olmaları, tasarruf düzeyinin art­masına, bunun yanında gelirin de azalmasına yol açmaktadır?


Tasarruf paradoksu

Gelir paradoksu

Tüketici paradoksu

Yatırım paradoksu

Faiz paradoksu


4.Soru

Sabit kur sisteminde resmi makamlarca, ülke parasının değerinin diğer ülke paraları karşısında düşürülmesine ne ad verilmektedir?


Stagflasyon

Devalüasyon

Deflatör

Sübvansiyon

Deflasyon


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maliyetlerin katılığının temel sebebidir?


Menü maliyetleri

Faiz oranları

Teknoloji seviyesindeki gelişmeler

Girdi fiyatlarındaki değişmeler

Uzun dönemli sözleşmeler


6.Soru

Toplam arz ve toplam talebin birlikte ve aynı oranlarda arttıkları varsayımı altında sırasıyla fiyat düzeyi ve reel GSYH nasıl değişir?


Değişmez - değişmez

Artar - artar

Artar - Azalır

Değişmez - artar

Azalır - değişmez


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini kaydıran faktörlerden birisi değildir?


Hükümet politikalarındaki değişmeler

Hanehalkları ve firmaların bekleyişlerindeki değişmeler

Uluslararası faktörler

Teknoloji ve emek verimliliğindeki değişmeler

Toplam servetteki değişmeler


8.Soru

Bankaların mevduat kabul edip kredi vermeleri sonucu para arzında gerçekleşen artışa ne denir?


M1 para

Kaydi para

Fiat para

Mal para

M-Pesa


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankalarının üstlendiği işlerden biri değildir?


Bireysel bankacılık görevlerini yerine getirmek

En son likidite kaynağı olmak

Bankaların bankası olarak görev yapmak

Finansal piyasaların istikrarını sağlamak

Banknot basımını gerçekleştirmek


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi I=I0 varsayımı altında yatırım-gelir düzleminde çizilecek yatırım fonksiyonunun şeklini verir?


Dikey eksene paralel

Azalan

Artan

Yatay eksene paralel

Yatırımlar otonom olamaz.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi firmaların üretimi gerçekleştirebilmek için kullandığı emek, sermaye, toprak ve ara mallardan oluşan kaynakların ismidir?


Üretim girdileri

Kaynak ihtiyacı

Arz malları

Üretim miktarı belirleyicileri

Firma planı


12.Soru

Herhangi bir değerli metal karşılığı bulunmayan ve bir mal olarak da değer taşımayan paralara ne ad verilir?


Sigara para

Mal para

Fiat para

M1 para

M2 para


13.Soru

TC = TFC+TVC eşitliğinde, "TVC" ile ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?


Toplam maliyet

Fırsat maliyeti

Marjinal maliyet

Toplam değişken maliyetler

Toplam sabit maliyetler


14.Soru

Sikkelerin içerdiği değerli maden miktarının azaltılarak değerinin düşürülmesine ne ad verilir?


Tağşiş

Trampa

Likidite

Fiat para

Gayrimenkul


15.Soru

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) hangi yılında faaliyetlerine başlamıştır?


1919

1923

1929

1931

1935


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi para arzını arttırmaktadır?


%100 rezerv bankacılığı

Mevduat bankacılığı

Yatırım bankacılığı

  

Faiz bankacılığı

Kısmi rezerv bankacılığı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisi üzerinde aşağı yukarı hareketlenmeye yol açar?


Uluslararası faktörler

Hanehalkı ve firmaların bekleyişlerindeki değişme

Faiz oranlarındaki değişme

Hükümet politikalarındaki değişme

Fiyatlardaki değişme


18.Soru

Ücretler ve fiyatların esnek olduğunu ve gelecek hakkındaki bekleyişlerin rasyonel olduğu kabul eden iktisadi ekol aşağıdakilerden hangisidir?


Klasikler

Keynesyenler

Monetaristler

Yeni Klasikler

Yeni Keynesyenler


19.Soru

Kâğıt paralar tarihte ilk olarak hangi ülke tarafından kullanılmıştır?


Çin

İngiltere

İtalya

Fransa

Hollanda


20.Soru

Aşağıdaki uzun dönemde üretim le ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?


Ölçeğe göre getiri oranı birden küçükse ölçeğe göre artan getiri vardır.

Ölçeğe göre getiri oranı bire eşitse ölçeğe göre sabit getiri vardır.

Ölçeğe göre getiri oranı birden büyükse ölçeğe göre artan getiri vardır.

Çıktıdaki artış oranı girdilerdeki artış oranından daha az ölçeğe göre artan getiri vardır.

Ölçeğe göre sabit getiri varsa üretim miktarındaki oransal artış girdi kullanımındaki oransal artıştan büyük demektir.