İktisada Giriş Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

M x V = P x Y

Paranın miktar teorisinin ifade edildiği yukarıdaki denklemde "V" neyi temsil etmektedir?


Para arzı

Paranın dolaşım hızı

Nominal GSYİH

Fiyatlar genel düzeyi

Toplam üretim miktarı


2.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Talep edilen malın fiyatının değişmesi talep eğrisi üzerinde bir noktadan başka bir noktaya hareket edildiği anlamına gelir.

Talep edilen malın fiyatının değişmesi talep eğrisinin kayması ve/veya eğiminin değişmesi anlamına gelir.

Tüketicinin gelirinin değişmesi talep eğrisinin kayması ve/veya eğiminin değişmesi anlamına gelir.

Zevk ve tercihlerdeki değişim talep eğrisinin kayması ve/veya eğiminin değişmesi anlamına gelir.

İlişkili malların fiyatındaki değişim talep eğrisinin kayması ve/veya eğiminin değişmesi anlamına gelir.


3.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ekonomiler için otomatik stabilizatörler doğru olarak verilmiştir?

I.Faiz oranı

II.Gelir vergisi

III.İşsizlik ödemeleri

IV. Teşvikler


I ve II

II ve III

III ve IV

I,II,III

II,II,IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomide enflasyonun olduğu durumda hükümetin bununla mücadele etmek için uygulamaya koyması gereken politikadır?


Ticari bankaların sayısının arttırılması

Harcamaların azaltılması

Firmalara teşviklerin verilmesi

Faiz oranlarının artırılması

Vergilerin düşürülmesi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini kaydıran faktörlerden birisi değildir?


Hükümet politikalarındaki değişmeler

Fiyatlar genel düzeyinde değişme

Hanehalkları ve firmaların bekleyişlerindeki değişmeler

Uluslararası faktörler

Toplam servetteki değişmeler


6.Soru

Mal ve hizmetlerin alınıp satıldığı piyasalara ne denir?


Mal piyasası

Döviz piyasası

Faktör piyasası

Emek piyasası

Sermaya piyasası


7.Soru

Eğer ekonomide 100 çeşit mal varsa, takas işlemlerini gerçekleştirmek için bilmemiz gereken kaç adet  fiyat söz konusudur?


50

100

4.950

499.500

1.000.000


8.Soru

Bir ürünün ithalatına kısıtlama getirildiğinde, o ürünün yurtiçi fiyatı ne olur?


Artar

Azalır

Değişmez

Önce azalır, sonra sabit kalır.

Önce sabit kalır, sonra azalır.


9.Soru

Genel olarak ekonomiler geliştikçe hangi sektörün yaratılan katma değerde daha fazla pay sahibi olduğu görülmektedir?


Tarım sektörü

İnşaat sektörü

Hizmet sektörü

İmalat sektörü

Sanayi sektörü


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini kaydıran faktörlerden biri değildir?


Hükümet politikalarındaki değişmeler

Hanehalkları ve firmaların bekleyişlerindeki değişmeler

Reel balans etkisi

Uluslararası faktörler

Toplam servetteki değişmeler


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın para politikası uygulamalarındaki amaçlarından biri değildir?


Fiyat istikrarı

Yüksek istihdam ya da düşük işsizlik

Ekonomide büyüme

İşsizlikle mücadele

Finansal piyasalarda ve kurumlarda istikrar


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam arzı azaltıcı yönde (sola kayma) etkide bulunur? 


Teknolojik buluş

Girdi maliyetlerinin azalması

Ücret düzeyinin düşürülmesi

Ücret düzeyinin artırılması

Emek verimliliğinin artması


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yüksek faiz durumunda toplam harcama fonksiyonu (AE) ve toplam talep (AD) eğrileri için söylenebilir?


AD artacağı için yukarı kayar- AD (-) eğime sahip olur

AD azalacağı için aşağı kayar-AD (-) eğime sahip olur

AD azalacağı için aşağı kayar-AD (+) eğime sahip olur

AD artacağı için aşağı kayar-AD (+) eğime sahip olur

AD azalacağı için yukarı kayar-AD (+) eğime sahip olur


14.Soru

Mal ve hizmetlerin başka mal ve hizmetlerle değiş tokuş edilmesine ne ad verilir?


Trampa veya takas 

Değiş tokuş

Hesap Birimi

Mal ve hizmetlerin değişimi

Likidite


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir tüketicinin belirli bir zaman diliminde satın almayı isteyeceği bir mal veya hizmet miktarını belirleyen etkenlerden birisi değildir? 


Malın kendi fiyatı

Tüketicinin geliri

İlişkili malların fiyatları

Tüketicinin zevk ve tercihleri

Tüketicinin mesleği


16.Soru

  1. Fiyat istikrarı
  2. Yüksek istihdam ya da düşük işsizlik
  3. Ekonomide büyüme
  4. Finansal piyasalarda ve kurumlarda istikrar

Yukarıdakilerden hangileri Merkez Bankası'nın para politikası uygulama amaçları arasında yer alır?


Yalnız I

I ve IV

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


17.Soru

I. AVC eğrisi sürekli azalan bir seyir izler II. AC eğrisi AVC ve AFC eğrilerinin dikey olarak toplanmasıyla bulunur III. MC eğrisi AC eğrisinden önce minimuma ulaşır IV. AFC ve AC eğrileri genellikle U biçimindedir V. MC eğrisi AC eğrisini minimum olduğu noktada keser Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?


I ve IV
I, II, III
I, II, III, IV ve V
II, IV ve V
II, III ve V

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletin bankası işlevini üstlenmekte, devletin mevdu­atlarının toplanması ve ödemelerinin gerçekleşti­rilmesi gibi işlevleri yapmakta ve belirli koşullar altında devlete kısa vadeli avans verebilmektedir?


Ticari bankalar

Merkez bankası

Devlet bankaları

Özel bankalar

Katılım bankaları


19.Soru

Tarihte merkez bankası olarak nitelendirilebilecek ilk kurum olan "Riksbank" hangi ülkede kurulmuştur?


Singapur

Amerika

Çin

İsveç

İngiltere


20.Soru

Kar maksimizasyonu amaçlayan bir firma hangi noktada üretim yapmasıdır?


AFC=MC

AVC>AFC

MR<MC

MR>MC

MR = MC