İktisadi Düşünceler Tarihi Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İlk defa matematiği ekonomik ve sosyal konularda kullanan ve politik aritmetik adını verdiği kantitatif yöntemi geliştren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Thomas Mun

Jean Bodinm

Adam Simmith

Jean Baptiste Calbert

William Petty


2.Soru

Krizohedonizm hangi iktisadi akıma ilişkin bir kavramdır?


Merkantilizm

Fizyokrasi

Klasik okul

Monetarist okul

Keynesyen okul


3.Soru

Potansiyel gelir ve üretim faktörlerinin bir kısmının atıl kalmasından dolayı potansiyel gelire ulaşılamıyor olmasına dikkat çeken ilk iktisatçı hangisidir?


Karl Rodbertus.

Simonde de Sismondi.

Proudhon.

Georges Sorel.

Louis Blanc.


4.Soru

Kapitalist sistemin uyumsuz ve çatışmalara gebe olduğunu ve çıkar çatışmalarının  toplumsal çatışmalara yol açmadan barışçıl yöntemler ile çözülmesi gerektiği görüşünü savunan düşünürler hangileridir?  


Marksist iktisatçılar.

Klasik iktisatçılar.

Müdahaleci İktisatçılar.

Faydacı iktisatçılar.

Ütopikler.


5.Soru

Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi sosyalist düşünceyi benimsemiştir?


A.Smith

D.Ricardo

R.Owen

T.R.Mlthus

J.B.Say


6.Soru

Mallar, piyasalar ve diğer ekonomik konularda tam bilgiye sahip, karşılaştığı seçenekler arasında mutlaka değerlendirme yapan, çoğu aza tercih eden, yaptığı tercihler birbiriyle çelişmeyen kişiyi klasik düşüncede nasıl tanımlarız? 


Pozitif birey.

Pozitif tüketici.

Rasyonel birey.

Pozitif tüketici.

Pozitif üretici.


7.Soru

Değerli madenlere özellikle altına karşı aşırı bir sevgi ve bağlılığı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Milliyetçilik

Sömürgecilik

Merkantilizm

Krizohedonizm

Külçeci Merkantilizm


8.Soru

Ülke içinde altın ve gümüş gibi değerli madenlerin kaynağı bulunmamaktadır. Bu ülke daha çok sanayi üretimine ve sanayi mallarının üretimine önem vermiştir. Merkantilizm dönemindeki özellikleri verilen bu ülke aşağıdakilerden hangisidir?


İspanya

İtalya

Fransa

Almanya

İngiltere


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belli bir bilim topluluğu tarafından paylaşılan bütün inançları, değerleri ve teknikleri kapsayan kavramdır?


Paradigma 

Bilimsel araştırma programı 

Polis

Ütopya 

Tağşiş


10.Soru

Merkantalist uygulamayı doğuran şey nedir?


Ulaşımdaki gelişmeler

Piyasanın sınırlarını genişletmek

Belirli bir grubun kişisel yaşamında ticaretin önemli rol oynaması

Hazinenin zenginleştirilmesi 

Yeniçağ ile birlikte feodal sistemin ziraat ve zanaata dayanan ekonomisi


11.Soru

Devletin ticareti özellikle de ihracatı artırmak için ülke sanayisini düzenlemesini, gerektiğinde sanayi kuruluşları kurmasını ve sanayi kesimini sıkı bir denetim altında bulundurmasını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?


Fizyokrasi

Kurumcu iktisat

Merkantilizm

Liberalizm

Keynesyen iktisat


12.Soru

Orta Çağ üniversitelerindeki öğretim yöntemleri ve düşünce ortamına verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?


Skeptisizim

Pragmatizm

Naturalizm

Skolastizm

İdealizm


13.Soru

Tarımı ekonomik büyümenin motoru olarak gören iktisadi düşünce aşağıdakilerden hangisidir?


Colbertizm

Kameralizm

Fizyokrasi

Neoklasisizm

Klasizm


14.Soru

Marx'a göre dönüşümün merkezini oluşturan aşağıdakilerden hangisidir?


Mülkiyet ilişkileri

Ekonomik ve sosyal sınıflar

Sermaye birikim

Üretim araçları ve gereçleri

Devlet politikaları


15.Soru

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Eflatun olarak da bilinmektedir?


Albertus Magnus

Aristo

Kautilya

Platon

Ksenofon


16.Soru

Toprağın değerinin ve rantının belirlenmesinde “politik aritmetik” adını verdiği kantitatif bir yöntem benimseyen ve ilk defa “milli gelir” kavramını kullanan iktisatçı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Thomas Mun

Jean Bodin

Adam Smith

David Ricardo

William Petty


17.Soru

A.Smith'in uluslararası iş bölümü ve serbest ticaret sayesinde ticarete girişen iki ülkenin bundan fayda sağlayacağını ve kaynakların böylece optimal bir şekilde dağılacağını açıkladığı teori aşağıdakilerden hangisidir?


Mahreçler Kanunu

Değer Teorisi

Rant Teorisi

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi

Mutlak Üstünlükler Teorisi


18.Soru

Marx'ın klasik iktisatçılarla aynı görüşte olduğu konu aşağıdakilerden hangisidir?


Artı değer

Ekonomik krizler

Sermayenin merkezileşmesi

Emek değer teorisi

Azalan kar oranları


19.Soru

İbn-i Haldun'a göre üretimin esas faktörü nedir?


Emek

Techizat

Sermaye

Toprak

Girişimci


20.Soru

"Sermaye birikiminin kaynağı tasarruftur. Tasarruf ise, toplumdaki kişilerin çalışmaları sonucu elde edilir. Tasarrufun kaynağı, işçinin geliri ücret, kâr ve ranttan oluşmaktadır." görüşünü öne süren klasik iktisatçı hangisidir?


Adam Smith.

David Ricardo.

John S. Mill.

Thomas Malthus.

Jean Babtiste Say.