İletişim Araştırmaları Ara 27. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İletişim araştırmalarında fizyolojik araştırmalardan olan, kişilerin duygu ve stres düzeyindeki değişimleri ve heyecanlarını ölçmeye yarayan yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?


Tematik algı testi

Gizli tepki tekniği

Galvanik deri tepkisi analizi

Beyin dalgaları analizi

Ses tonu analizi


2.Soru

I.Bilişsel Uyum Kuramı

II.ABX Modeli

III.Aracılanmış İletişim Modeli

IV.Genel İletişim Modeli

V.Doğrusal Model

yukarıdakilerden hangileri 1950'li yıllarda geliştirilen kuramlardandır


I, II ve IV

II, III, Ve V

I, II; IV ve V

I, II, III ve IV

II; III, IV ve V


3.Soru

Değişkenler gözlenirken, değişkenlerin değişim durumları kaydedilir ve bağımsız değişkendeki değişimin bağımlı değişkende yarattığı değişim düzeyi belirlenir. 

Bu ifade bilimsel bilginin hangi ayırt edici özelliği ile ilgilidir?


Gözlemlenebilirlik

Tekrarlanabilirlik

Birikimlilik

Eleştirellik

Sınanabilirlik


4.Soru

İletişimde doğal olarak kabul edilen doğrusal ve tek yönlü etki mekanizmasının anlatıldığı, ilk iletişim kuramı olarak bilinen "Doğrusal Model", kim tarafından oluşturulmuştur?


Benjamin
Lasswell
Habermas
Horkheimer
Lazarsfeld

5.Soru

Kitle iletişim araçlarının etki yaratma sürecinde bireysel farklılıkların önemi üzerinde duran model aşağıdakilerden hangisidir?


Psikodinamik Model

Gündem Belirleme

Bilgi Açığı Kuramı

Medya Propaganda Kuramı

Bilgi Toplumu Kuramı


6.Soru

Neden ve nasıl sorularıyla yönlenen araştırmalardaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?


Olguları tanımlamak

Olgular arasındaki ilişkiyi keşfetmek

Olguların yarattığı sonuçları sıralamak

Olguların karşılıklarını bulmak

Olguları sınamak


7.Soru

‘Algılanan kalite (mediatör değişken) ile satın alma eğilimi arasında “pozitif” ilişki vardır’ ifadesinde satın alma eğilimi ne tür bir değişkendir?


Moderatör

Mediatör

Bağımlı

Bağımsız

Aracı


8.Soru

Alternatif ürün gruplarındaki kategorilere ilişkin elde edilen tüm veriler, başta öngörülen biçimde oranlanarak bütüne yansıtılır ve nihai enflasyon oranı hesaplanır. Bu nihai enflasyon oranı, aşağıdaki kavramlardan hangisine ait iyi bir örnektir?


Veri

Bilgi

Bulgu

Enformasyon

Soyutlama


9.Soru

Süreç ve gösterge bilim temelinde sınıflanan iletişim araştırmaları aşağıdakilerden hangisiyle ilgilenmez?

 


Kodlama

 

Kod açımı

 

Etkililik

 

Gürültü

 

İdeoloji


10.Soru

İki olgu arasındaki ilişkiyi açıklayan kavramsal sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Teori
Bilim
Hipotez
Sınama
Bilim

11.Soru

Reklama yönelik tutum reklamcılık literatüründe hangi kavramla ilişkilidir?


Hoşlanma

Tanıma

Beğenilme

Hatırlama

Etkilenme


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi literatür taramasının amaçlarından biri değildir?


Yeni bilgi üretmek Alana özgü kaynaklara ulaşmak Sorunu sınırlamak Okunacak kaynakların sınırını belirlemek Konu ile ilgili önemli çalışmaları belirlemek
Alana özgü kaynaklara ulaşmak
Sorunu sınırlamak
Okunacak kaynakların sınırını belirlemek
Konu ile ilgili önemli çalışmaları belirlemek

13.Soru

‘Propaganda’ya ilişkin iletişim araştırmalarını incelerken, II.Dünya Savaşı sürecini de inceleme gerekliliği iletişim araştırmalarının hangi özelliğiyle ilgilidir?

 


Tarihsel bağlamda inceleme

 

Sınıflandırma

 

Tümevarım yöntemiyle inceleme

 

Bileşenlerine ayırma

 

Göstergebilimsel bakışla ele alma


14.Soru

Göstergebilimsel yöntemle ilişkili olan ve anlamın kültür aracılığıyla üretildiğini, inançların ve öznel deneyimlerin gerçeğin bir parçası olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


İşlevselcilik

Etkileşimcilik

Yapılandırmacılık

Yapısalcılık

Belirlenimcilik


15.Soru

Retoriğin hangi unusu kaynak güvenilirliğini konu alır?


Ethos

Pathos

Logos

Aristoteles

Dil


16.Soru

"kim, kime, hangi kanalla, hangi etki için, neyi iletir?" şeklinde formüle edilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Etki modeli

Süreç modeli

Yayılım modeli

Doğrusal model

Soru modeli


17.Soru

Bilimsel bilginin tabi tutulduğu tekrarlı sınamalar nesnelliğin yanında bilimin yapısı hakkında nasıl bir bilgi verir?


Sınırlanabilir olma

Öznel olma

Eleştirel olma

Birikimli olma

Sınanabilir olma


18.Soru

Bilimsel bilginin tabi tutulduğu tekrarlı sınamalar aynı zamanda bilimin kendine yönelik hangi yapısını ifade etmektedir?


Birikimlilik

Eleştirellik

Sınanabilirlik

Tekrarlanabilirlik

Gözlemlenebilirlik


19.Soru

Katılımcıların yapılandırılmış bir formda kendi televizyon izleme kayıtlarını yazdıkları araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?


Medya araştırması günlüğü

Grup ölçer araştırması

Kişi ölçer araştırması

Medya ölçer araştırması

Örneklem araştırması


20.Soru

Bilimsel araştırmalarda, verilerin amaç doğrultusunda seçilmesi, sınıflanması ve ilişkilendirilmesiyle ulaşılan sonuca ne ad verilir? 


Yorum 
Bilgi 
Analiz 
Bulgu 
Anlam