İletişim Bilgisi Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir toplumda bireysel yaşam ile kolektif yaşam arasında hüküm süren ilişkiyi tanımlayan kültürel boyut aşağıdakilerden hangisidir?


Uzun – Kısa Dönemli Uyum

Belirsizlikten Kaçınma

Erillik - Dişillik

Bireycilik – Ortaklaşalık

Güç mesafesi


2.Soru

Yüksek bağlamlı kültürlerde iletişim nasıl gerçekleşir?


Sembollerin yoğunlukta olduğu iletilerle

Şeffaf iletilerle

Resmi iletilerle

Doğrudan iletilerle

Birey odaklı iletilerle


3.Soru

Sembollerin dilbilgisi kurallarını içerecek şekilde düzenlendiği kodlara "sözel kodlar" denir. Aşağıdakilerden hangisi bir sözel kod olarak değerlendirilebilir?


Dansçıların dans figürleri
Duyma özürlülerin kullandığı işaret dili
Kişilerin kıyafetlerindeki renk tercihleri
Belirli alt kültürlere ait saç biçimleri
Konuşmadaki ses tonu kullanımı

4.Soru

E-postayı kullanarak iletişim kurarken uyulması gereken kurallardan  aşağıdaki hangisi yanlış bilgidir?


E-posta mesajlarının öncelikle kimden geldiğine bakmalıyız.

Birden fazla kişiye gönderilen ve zincir e-posta olarak adlandırılan mesajlara dikkatli yaklaşmalıyız.

Her ne kadar güvenli görünürse görünsün kimlik bilgilerimizi ya da siteye giriş bilgilerimizi e-posta ile göndermemeliyiz.

E-posta şifremizi kimseyle paylaşmamalıyız.

E-posta gönderirken ismimizi gizlemeliyiz.


5.Soru

Birbirine benzer insanlardan oluşan bir yığın ya da aralarında güçlü iletişim ve etkileşim ilişkisi olmayan insanlardan oluşan bir topluluğu niteleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kitle

Birey

Şahıs

Toplum

Irk


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ortaklaşalık özelliklerinden biridir?


İnsanın kendi düşüncelerini söylemesi dürüstlüktür

Eğitimin amacı, nasıl yapılacağını öğrenmektir

Eğitimin amacı, nasıl öğrenileceğini öğrenmektir

Diploma, ekonomik değeri ve kişisel saygıyı getirir

İş ilişkiler üzerine kuruludur


7.Soru

Bu kurama göre konuşma ilkel insanın coşkusal duygusal deneysel yaşamı ile ilgili rastgele eyleminden ortaya çıkmıştır. Burada tanımı yapılan konuşmanın doğuşu ile ilgili kuram aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?


İş Kuramı

Ünlem Kuramı

Yansıtma kuramı

Toplumsal denetim kuramı

Jest kuramı


8.Soru

Duygularla ilgilidir. Dinleyicilerin duygularını anlayabilme ve yönlendirebilme yetisi olarak düşünülebilir. Burada tanımı yapılan iyibir konuşmacının sahip olmadı gereken özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Etos

Patos

Logos

Kültür

Retorik


9.Soru

Trompenaars ve Turner’ın çalışmasına göre kültürel boyutlar diğer bireylerle olan ilişkiler boyutu, zamanla ilişkili boyut ve çevreyle ilişkili boyut olmak üzere üç ana grupta incelenmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi "diğer bireylerle olan ilişkiler boyutu"nun incelendiği alt gruplarından biri değildir?


Evrensellik-Tikelcilik

Nötr-Duygusal Olma

Bireycilik-Ortaklaşalık

İç Yönelimlilik-DışYönelimlilik

Başarı-O¨vgü Odaklılık


10.Soru

Aynı meslekten iki kiişnin tokalaşması hangi örgütsel dokunma türüne bir örnektir?


Fonksiyonel-profesyonel

Toplumsal-nazik

Sevgi gösterisi

Mantıklı-hakim

Mantıklı- belli bir amaç


11.Soru

Günümüzde birçok bireyin eş ya da arkadaşlarını, birçoklarının eskiden iyi ilişkileri olan ancak bir süre ayrı kalan tanıdık ya da akrabalarıyla etkileşimlerini çevrim içi iletişim araçları aracılığıyla kurması, güçlendirmesi ve sürdürmesi, çevrim içi iletişimin hayatımızdaki aşağıdaki alanlardan hangisine etki ettiğini göstermektedir?


Sağlık

Eğitim

Eğlence

Sosyal ilişkiler

Ülke savunması


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişimin var olabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?


Kültürler farklı, birbirinden ayırt edilebilir olmalıdır.

Kültür ve iletişim arasında bir ilişki olmalıdır.

Kültürün ait olduğu milletler arasında diplomatik bir ilişki olmalıdır.

İletişime katılanlar aynı zamanda bir kültürde yer alan, o kültüre katılanlardır.

Kültürel olan, iletişime yansır (kültür katılımcıları olmadan iletişim kurulamaz).


13.Soru

İletileri alan alıcılar çok büyük bir coğrafyaya yayılmış, sayılamayacak kadar fazla insandan oluşmaktadır. Buradan yola çıkarak kitle iletişimine maruz kalan kitlenin temel özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?


Birbiriyle aynı

Anonim değil

Aralarında sıkı bağlar olan

Heterojen

Homojen


14.Soru

"Ağ toplumu" kavramını öne süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


Jurgen Habermas

Marshall McLuhan

Herbert Hollerith

Harold Innis

Manuel Castells


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, elektronik posta yoluyla bulaşan virüslere karşı alınabilecek önlemler arasında sayılamaz?


Tanınmayan adreslerden gelen elektronik postaları açmamak

Adres defterini sık sık güncellemek

Tanınan adreslerden gelen şüpheli elektronik postaları açmamak

Elektronik postalardaki şüpheli ekleri açmamak

Adres defterinde yer alan diğer kullanıcıları virüsler konusunda uyarmak


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Newhagen ve Rafaeli (1996)’ye göre çevrim içi iletişimi diğer iletişim biçimlerinden ayıran temel özelliklerden değildir?


Paket-değişim

Tekli ortam

Etkileşim

Eş zamanlılık

Bağlantılı metin (hypertextuality)


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın ve dilin kökeni ile ilgili kuramlar arasında yer almaz?


Jest kuramı

Ünlem kuramı

Gündem belirleme kuramı

Yansıtma kuramı

Toplumsal denetim kuramı


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi politika gündemini etkileyen faktörlerdendir?


Medya gündemi

Kamuyu oluşturan bireylerin kişisel birikimleri ve kişisel ilişkileri

Gerçek yaşamda ortaya çıkan gelişmeler sonucu sorun olarak ortaya çıkan ve çözüm bekleyen konular

Doğrudan deneyimle öğrenilenler

Kitle iletişim araçları çalışanlarının kişisel deneyimleri


19.Soru

........., çevresel belirsizliğin üstesinden gelmek için birbirleriyle bağlantılı ilişkiler ağı içindeki mesajların yaratılması ve değiş tokuş sürecidir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelirse doğru olur*


Kurumsal iletişim

İletişim

Bireyler arası iletişim

Halkla ilişkiler

Örgütsek iletişim


20.Soru

"Bir örgüt, insan-makine ilişkisinden çok daha fazla şeyi ifade etmektedir. İnsanlar sahip olduğu özellikleri ile bir örgütün oluşmasına katkıda bulunurlar." Verilmiş olan bu cümle, hangi örgüt yaklaşımı ile açıklanabilir?


Klasik Yaklaşım

İnsan Kaynakları Yaklaşımı

Olasılık Yaklaşımı

Sistem Yaklaşımı

İnsan İlişkileri Yaklaşımı