İnfaz Hukuku Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu m.53’te belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma şeklindeki güvenlik tedbiri olarak belirtilmemiştir?

 


Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden men

 

Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan men,

 

Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan men,

 

Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif lere üyelikten men

Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten men


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cezaevi yönetim servisinde görev yapan bir personeldir?


Psikolog

Sosyal çalışmacı

Ambar memuru

Müdür yardımcısı

İnfaz ve koruma başmemuru


3.Soru

İlamların infazında yetkili merciyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Kesinleşen ilam, hükümlünün yerleşim yerinin bulunduğu yer savcılığına tevdi olunur. 

Hüküm, kesinleşmesinden itibaren bir hafta içinde, yetkili Cumhuriyet Savcılığına verilmelidir.

İlamların zamanında savcılığa verilip verilmediğini Yargıtay denetler. 

İnfaz kaydının il özel idarelerinde tutulması zorunludur.

İlamların zamanında savcılığa verilip verilmediğini Danıştay denetler. 


4.Soru

  1. Cumhurbaşkanı
  2. Adalet Bakanı
  3. TBMM
  4. İnfaz Hakimi

Hangileri özel af yetkisini haizdir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve III

II ve IV

II, III ve IV


5.Soru

I-Akıl hastalığı olması durumunda

II- Hayati tehlike oluşturan hastalıklarda

III- Hükümlünün kasten neden olmadığı normal hastalıklarda

Cezanın infazına başlandıktan sonra hastalık nedeniyle hükümlünün ceza infaz kurumundan hastaneye kaldırılması hâlinde yukarıdaki durumlardan hangilerinde hükümlünün hastanede geçirdiği süre cezadan indirilir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiler için öngörülen güvenlik tedbirlerinden biri olan izin iptalinin koşulları arasında yer almaz?

 


Bir özel hukuk veya kamu tüzel kişisi söz konusu olmalıdır.

 

Suç tüzel kişinin yararına işlenmiş olmalıdır.

 

Suç iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenmiş olmalıdır.

 

Söz konusu suç kasten işlenen bir suç olmalıdır

Söz konusu suçtan mahkûmiyet bulunmalıdır.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri izleme kuruluna seçilebilecek kişilerde aranacak niteliklerdendir? I. 35 yaşını doldurmuş olmak II. Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda en az 10 yıl çalışmış olmak III. Herhangi bir siyasi partinin teşkilatında görevli olmamak


Yalnız I ve II
Yalnız I ve III
Yalnız II ve III
I, II ve III
Hiçbiri

8.Soru

Birleşmiş Milletler Minimum Cezaevi Standart Kuralları ile Avrupa Konseyi Cezaevi Kurallarına uygun kalabalık koğuş sisteminin yarattığı asayiş ve güvenlik zafiyetini en aza indirmek amacıyla kurulan cezaevi aşağıdakilerden hangisidir?


Çocuk Eğitim Evleri

Açık Ceza İnfaz Kurumları

Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları

F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları


9.Soru

Cezanın infazına başlandıktan sonra hastalık nedeniyle hükümlünün ceza infaz kurumundan hastaneye kaldırılması hâlinde burada geçirdiği sürenin hangi durumda cezadan indirilmesi imkansızdır?


Hükümlü, hastalığına kasten neden olmuşsa.

Mahkûmun hayatı için kesin tehlike oluşturması hâlinde.

Akıl hastalığı söz konusu ise.

Hastanede geçirilen sürenin 15 günü geçmesi durumunda.

Ameliyat gerektirmeyen yatarak tedavi alınması durumunda


10.Soru

  1. Yönetim uygulamaları
  2. Tehlikeli suçluları tanıma
  3. Hükümlüleri topluma kazandırma

Yukarıdakilerden hangileri infaz kurumu personelinin eğitiminin önem taşıdığı noktalardandır?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik tedbirleri genel özelliklerinden değildir?

 


Güvenlik tedbirlerinin süresi kural olarak belli değildir

 

Kişinin tabi olduğu yoksunluklar daha sınırlıdır

 

Kusur aranmaz

 

Güvenlik tedbirlerinin süresi kanunla bellidir

 

Af, erteleme ve zamanaşımı gibi konular geçerli değildir


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mahkeme tarafından yargılamanın sonunda yargılamanın konusuna ilişkin olarak verilen ve yargılamayı sona erdiren karar olarak tanımlanır?


İnfaz

İlam

Hüküm

Müddetname

Ceza


13.Soru

Hükümlünün bir infaz kurumundan diğer bir infaz kurumuna götürülmesi olarak tanımlanabilen aşağıdakilerden hangisidir?


Nakil

Sevk

İnfaz

Erteleme

Ceza


14.Soru

Güvenlik ve gözetim servisinde görev yapanlar aşağıdaki görevlerden hangisini düzenli yaparlar?


Eğitim

Giriş-Çıkış kayıtlarının tutulması

Asayişi sağlamak

Sayım

Mevzuattaki görevleri yerine getirmek


15.Soru

Hükümlüler nakledildikleri kurumlarda mahkeme kararı, kurum güvenliği, can güvenliği veya hastalık sebepleriyle nakil hariç ne kadar kalmak zorundadırlar?


6 ay.

1 yıl.

2 ay.

2 sene.

3 ay.


16.Soru

Hangisi tehlikeli suçlu olarak nitelendirilemez?

 


Firar etmeleri çok kuvvetli olasılıkta olanlar

 

Psikolojik sorunu bulunan hükümlüler

 

Kavgacılar

 

Kurallara itaat edenler

Cezaevi yaşamına uyum göstermeyenler


17.Soru

Kendi istekleri ile nakledilen hükümlü çocuklar nakledildikleri kurumlarda eğitim öğretim veya hastalık nedeniyle nakil hariç en az ne kadar süreyle kalmak zorundadır?


Bir ay

İki ay

Üç ay

Altı ay

Bir yıl


18.Soru

Yabancılar hakkında Türk mahkemelerince hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza ve emniyet tedbirlerinin yabancı ülkede yerine getirilmesi için ise aşağıdaki şartların hangisinin bulunmasına gerek yoktur?


Türk mahkemelerince verilen mahkûmiyet hükmünün, hükümlünün uyruğu olduğu devlet tarafından aynen veya karardaki subut sebepleri ile bağlı kalınmak kaydıyla o devlet kanunlarında aynı nev’iden fiil için öngörülen hürriyeti bağlayıcı ceza ve emniyet tedbiri şeklinde uygulanacağının taahhüt edilmesi

Hükümlünün Türkiye’de belli ikametgâhı veya iş yerinin bulunmaması

Yabancı hükümlü hakkındaki cezanın uyruğu olduğu devlette infazına hâkim veya o devletin irade beyanını tespite yetkili konsolosu önünde muvafakat etmiş olması

Mahkûmiyet kararında ayrıca para cezasına ve şahsi hakka hükmedilmiş ise bunların ve mahkeme masraflarının ödenmiş olması,

Hükümlünün belirli bir siyasi, dinî ve ırki görüşe sahip olması sebebiyle kovuşturmaya tabi tutulacağına veya cezalandırılacağına dair ciddi sebeplerin bulunması


19.Soru

CGTİHK’nın 99 uncu maddesi gereğince cezaların toplanması gerektiğinde, bu hususta
hüküm verme yetkisi hangi merciidedir?


En fazla cezaya hükmetmiş bulunan mahkemede

Failin son suçunu işlediği yer mahkemesinde

Failin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde

Suç sonucunda en fazla mağdurun olduğu yer mahkemesinde

Cumhuriyet savcısının öneride bulunduğu yer mahkemesinde


20.Soru

İnfaz hâkimliği kurumunda, hâkimin infaza katılması düşüncesinin ilk kez ortaya atıldığı Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi hangi yılda gerçekleşmiştir?


1927

1930

1933

1937

1940