İnsan Kaynakları Yönetimi Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi insan kaynakları elde edilmesi faaliyetinin temel işlevlerinden biridir?


İnsan kaynakları planlaması

İş analizi

İş tasarımı

Personel seçme

Stratejik ortaklık


2.Soru

• İşletmenin örgütsel yapısı, • Disiplin sistemi, • Güvenlikle ilgili düzenlemeler, • Personel el kitabında yer alan bilgilerin açıklanması. Yuarıdaki maddeler, işe alıştırma programı içinde yer alması gereken hangi konu başlığına aittir?


İşletmenin Tanıtımı
İşle İlgili Bilgilerin Açıklanması
Sigorta Düzenlemeleri
Personel Haklarının Açıklanması
Tanıştırma.

3.Soru

Günümüzde işletmelerde her zaman ve her pozisyon için terfi edilecek bir üst pozisyonun bulunmaması yaygın bir durum haline gelmiştir. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Günümüzde basık organizasyonların yaygınlaşması

İşletmelerin üst pozisyonlarıda çalışmanın gittikçe zorlaşması.

Mevcut çalışanların çalıştıkları pozisyonlarını boşaltmamak için yoğun çaba harcamaları

İşletmelerin özellikle dış kaynaklardan istihdam sağlamaya çalışması

Ekonomik krizin işletmelerin istihdam politikalarını değiştirmesi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangileri Medyada işe alma ilanı yöntemini kullanırken sormaları gereken temel sorular arasındadır?

I- En ucuz medya hangisidir?

II- Ulaşmak istediğimiz insanlar hangi demografik özelliklere sahip?

III- İlan mesajında neler olmamalıdır?

IV- Mesaj nasıl sunulmalıdır?

V- Mesaj hangi medya organı ile iletilmelidir?


I, II ve III

IV ve V

I ve V

II ve IV

I, II, III, IV ve V


5.Soru

Örgüt yapısındaki boş pozisyonlar için nitelikli adaylardan bir havuz oluşturma süreci tanım aşağıdakilerden hangisidir?


İnsan kaynağı bulma
İş değerlemesi
Performans değerleme
İş tanımı
İş gücü 

6.Soru

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak gerekli niteliklere sahip, gerekli sayıda personeli gereken zamanda sağlayacak hareket programının hazırlanmasını amaçlamaktadır?


İş gerekleri
İş değerlemesi
Performans değerleme
İş tanımı
İnsan kaynakları planlaması

7.Soru

Bir işletmenin muhasebe müdürü, başka bir işletmeye geçmiştir. Boşalan pozisyonun acilen doldurulması gerekmektedir. Bu durumda, boşalan pozisyonu dış kaynaklardan doldurmak isteyen yöneticiler, aşağıdaki kaynakların hangisini kullanmayı tercih etmelidir?


İşçi birlikleri
Ticaret kaynakları
Medya kaynakları
Eğitim kurumları
İstihdam büroları

8.Soru

Verimlilik ve ka^rlılığın arttırılması

Çalışanların işle ilgili korkularından ve ön yargılarından kurtulması

Personel devir hızının düşürülmesi

İşyerindeki iletişimin güçlendirilmesi

İşletme hakkındaki genel bilgilerin, kuralların ve çalışma koşullarının kısa zamanda öğretilmesi

Yukarıdakilerden hangileri işe alıştırma programının beklenen yararlarındadır?


I, II, III ve V

I, II ve III

III, IV ve V

II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


9.Soru

Yönetici gözetiminde eğitime verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Yetki göçerimi yoluyla eğitim
Gözetimci nezaretinde eğitim
Formen aracılığıyla eğitim
İş rotasyonu
Takım çalışmaları yoluyla eğitim

10.Soru

I- İstenen niteliklere sahip adayların hangi kaynaklardan (iç ya da dış) bulunabileceği araştırmak ve onlara ulaşmak.

II- Oluşturulan aday havuzundan çeşitli yöntemler kullanılarak işe ve örgüte en uygun adayları seçmek.

III- Ücretlendirmeye esas olmak üzere iş değerlemesi ve performans değerlemesi sistemlerini kurmak.

IV- Seçilen adaya işe ve iş ortamına alıştırma eğitimi vermek.

Hizmet içi eğitimde uzmanlardan birisi insan kaynakların elde edilmesinde yapılan eylemlerin ne olduğunu katılımcılara sordu. Katılımcılardan birisi söz aldı ve aşağıdakileri ifade etti. Size gore katılımcının ifade ettiklerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I ve II

I, II, ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işe alıştırma programı içerisinde yer alan işletmenin tanıtımında yer almaz?


İşletmenin tarihi
Ücret ödeme yöntemleri ve günleri
Üretim hattı
Üretim süreci
Disiplin sistemi

12.Soru

Yeni açılan bir işletmede insan kaynakları planlaması yapılırken aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat edilmektedir?


Dönemsel olarak hangi planların yapılmasının uygunluğu
İşletme planının ne olduğu
İşletmenin kilit pozisyonlarına yerleştirilecek personelin planlanması
Bütüncül düzey planların yapılması
Temel roller düzeyinde planların yapılması

13.Soru

"İnsan kaynakları yönetimi" terimi hangi yıllarda ortaya çıkmıştır?


1950 

1960

1970

1980

1990


14.Soru

Aşağıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri personel yönetimi ile İK yönetimi arasındaki temel farklardandır?

I- Personel yönetimi çalışanlara “maliyet” unsuru olarak bakar.
II- İK yönetimi tüm yöneticilerin sorumluluğudur.
III- İK yönetimi operasyoneldir; personel bulma ve seçme, eğitme, ücret idaresi, endüstriyel ilişkiler ve belgeleme üzerinde odaklanmıştır.
IV- İK yönetimi yüksek düzeyde bağlılığı olan, nitelikli bir iş gücünün geliştirilmesi yoluyla bir örgütün rekabetçi avantaj elde etmesini hedefler.


I, II, III

II ve III

I, II, IV

III ve IV

IV


15.Soru

Personel yönetimi çalışanlara ............ unsuru olarak bakar.

Cümlesinde boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelecektir?


gelişim

üretim

maliyet

işletme

kolaylık


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynağı bulmak için kullandığı iç kaynaklardan biridir?


İstihdam büroları
İnternet
Eğitim kurumları
Mevcut çalışanlar
Medya

17.Soru

İnsan kaynakları planlamasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Personel hareketinin ve yükseltimin planlanmasını kapsar.
Gelecekte ihtiyaç duyulan personelin sayısını ve özelliklerinin belirlendiği süreçtir.
Örgütün o andaki ve gelecekteki personel ihtiyacının saptanıp gereksiz kaynak harcamalarından kaçınılmasını sağlar.
Sadece gerekli iş gücünün sayısının belirlenmesidir.
İşe alma, eğitim ve emekliliklerin planlanmasını kapsar.

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklar› fonksiyonlarının otomasyonu yararlarından biri değildir?


Veri doğruluğunda artış
İşlem hızında artış
Veri tabanı hazırlama
Daha kullan›ışlı ve kaliteli sonuçlar,
Verimlilikte artış

19.Soru

I. Eğitimin ihtiyacının analizi
II. Eğitim içeriğinin tasarlanması
III. Eğitimin yapılanması
IV. Sonuçların değerlendirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri eğitim ve geliştirme sürecinin aşamalarındandır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV


20.Soru

Başarılı bir işe alıştırma programında işe yeni başlayan bir çalışana çeşitli konular hakkında bilgiler verilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, çalışana işle ilgi verilen bilgiler arasındadır?


Personelin eğitim hakları
Sigorta düzenlemeleri
Emeklilik programları
İşi oluşturan görevler
Danışma ve rehabilitasyon programları