İnsan Kaynakları Yönetimi Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sıcak soba yaklaşımının öngördüğü etkili disiplin yaklaşımının temel varsayımları arasında yer almaz?


Ceza öğretici ve hatırlatıcıdır.

Ceza zamana ve insana karşı tutarlıdır.

Ceza hemen uygulanır.

Cezanın şiddeti yapılan eylemle doğru orantılı olmalıdır.

Ceza kişiye değil yaptığı harekete verilir.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde genellikle yaygın olarak kullanılan iş faktörlerinden biri değildir?


Beceri
Sorumluluk
Çaba
Çevre
Zaman

3.Soru

İlk sendikalaşma hareketleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


İlk sendika olan “Londra Yazışma Derneği” kurulduktan çok kısa bir süre sonra yayılma eğilimi sebebiyle kapatılmıştır.

“Londra Yazışma Derneğinin” kapatılmasından sonra 1800 yılında çıkartılan bir kanun ile her türlü örgütlenme yasaklanmıştır.

1926 yılında İngiltere’de sendikalaşma tekrar yasaklanmıştır ve bu yasakları diğer Avrupa ülkeleri olan Almanya’nın, Fransa’nın ve ABD’nin yasakları  izlemiştir.

“Londra Yazışma Derneğinin” kapatılmasına rağmen toplumdaki sorunlar giderek büyümüştür ve huzursuzluklar artmıştır bunun üzerine devlet müdahalelere başlamıştır.

“Londra Yazışma Derneğinin” kapatılmasından sonra art arda başlayan devlet müdahalelerine karşılık ücretler, çalışma süreleri, iş güvenliği gibi konularda devlet yasalar çıkarmak zorunda kalmıştır ve sendikaları resmi olarak tanımak zorunda kalmıştır.


4.Soru

Bir işletme çalışanı kendisinden nasıl bir davranış beklendiğini (kuralları) bilmiyorsa, aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusu olur?


Çalışanın istenmeyen davranışı disiplin eylemine konu olmaz
Çalışanın istenmeyen davranışı disiplin eylemine konu olur
Çalışan kendisinden bekleneni başaracak niteliklere sahip ise çalışanın istenmeyen davranışı disiplin eylemine konu olur
Çalışan isteyerek kuralları ihlal etmişse, davranışı disiplin eylemine konu olur
Yönetici inisiyatif kullanır

5.Soru

Ana-kök ücrete sözleşmeden ya da kanunlardan kaynaklanan ek olanakların ilave edilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?


Ek ödeme
Giydirilmiş ücret
Reel ücret
Net ücret
Brüt ücret

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi I. Grup Suçlar içerisinde yer alır?


İş konusunda amirine kasten yanlış bilgi verme
Ayda iki gün mazeretsiz olarak ifle gelmeme
İşyerinde kavga etme veya birilerine bedensel zarar verme
Yöneticiden izin almadan işletmeyi terketme
Mesai bitmeden işi bırakma

7.Soru

Çalışan performans değerleme sürecinde yer alan aşamalar dikkate alındığında aşağıdaki bu aşamalardan hangisinde yaşanan aksaklıklar çalışanın kariyer yönetiminde sekteye uğramasına yol açar?


Performans kriterlerinin ve değerleme sıklığının belirlenmesi
performans standartlarının belirlenmesi
Değerlemeyi yapacak kişinin belirlenmesi
Değerlendirme yönteminin belirlenmesi
Değerleme sonuçlarının personele iletilmesi

8.Soru

Bir adayın güvenlik elemanı pozisyonuna uygun olup olmadığını belirleyecek testi, satış temsilciliği için bir adaya satış potansiyelini belirlemek için uygulanıp uygulanmayacağı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilidir?


Güvenirlik

Ekonomiklik

Optimallik

Geçerlilik

Uygulanabilirlik


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi personelin işyerinde belirlenen kurallara uymamasının nedenleri arasında yer almaz?


Dikkatsizlik
Sorumsuzluk
İşe yabancılaşma ya da iş aile çatışması
Motivasyon eksikliği
Stres

10.Soru

Kariyer aşamalarından, kişinin çıraklıktan ustalığa, öğrenici olmaktan yapıcı olmaya, güvenlik gereksiniminin önemi azalıp başarı, saygınlık, bağımsızlık gibi gereksinimlerin ön plana çıktığı dönem hangisidir?


Keşfetme
Kurma Aşaması
Kariyer Ortası
Kariyer Sonu
Azalma

11.Soru

I. Kuralların örgüte ve personele sağladığı yararlar
II. Cezaya karşı personelin izleyebileceği prosedür
III. Hangi davranışların suç olacağı
IV. Suçla ilgili ne gibi delillerin toplanacağı
V. Cezanın kim tarafından, nasıl verileceği
Yöneticilerin işletmenin disiplin sistemini tanımaları zorunludur. Aksi hâlde, sistem ne kadar etkin olursa olsun, uygulamada kargaşaya yol açacaktır. Bu amaçla yöneticilere yukarıdaki konulardan hangilerinde açıklama yapmak gerekir?


II, III, IV, V

II, IV, V

I, II, IV, V

I, II, III, V

Hepsi


12.Soru

İşlenen suçun çok ağır olması ve işgörenin davranışlarının düzeltilme umudunun kalmaması halinde kullanılan ve çalışanın davranışları nedeniyle iş ilişkisine devam, ahlak ve iyi niyet kuralları gereği işveren için katlanılmaz (çekilmez) hale gelmişse verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?


İşten çıkarma
Kınama
Uyarma
Ücret kesme
Ğeçici işten çıkarma

13.Soru

Aşağıdaki suçlardan hangisi ilk defa işlense bile işten çıkarma cezasını içerir?


Mesai bitmeden işi bırakma
İş esnasında uyuma
İş yerinde kavga etme
Yöneticiden izin almadan işletmeyi terketme
Görevini kötüye kullanma

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemesinin ilkelerinden biri değildir?


Personelin değil işin değerlendirilmesi
Eşit işe eşit ücret verilmesi
Gizliliğin olması
Verilerin güncellenmesi
Çalışmaların taraflarca benimsenmesi

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede adil bir ücret yapısının belirlenmesini etkileyen temel unsurlardan biri değildir?


Asgari ücret
İş analizi bilgileri
İş tanımları
İş değerlemesi
Performans değerlemesi

16.Soru

Aşağıdaki Eşleştirmelerden hangisi doğrudur?


Konferans- İşbaşı Eğitim Yöntemi
Rol Oynama - İşdışı Eğitim Yöntemi
Takım Çalışması - İşdışı Eğitim Yöntemi
Örnek Olay - İşbaşı Eğitim Yöntemi
Yetki Göçerimi Eğitimi - İşdışı Eğitim Yöntemi

17.Soru

Bir turizm işletmesinde Ahmet ve Mehmet disipline konu olacak davranışlar yaparak işletmenin örgütsel performansını sekteye uğratmıştır. Üst amir tarafından sadece sözlü bir şekilde uyarılmışlardır. Ancak Ahmet ve Mehmet bu davranışları yapmaya devam etmektedir. Yılsonunda düşük sezonda Ahmet içten çıkarılarak geçici olarak askıya alınmış, Mehmet ise işletmede çalışmaya devam etmiştir. Ahmet bu durumu şikayet etmiştir ancak şikayetinden herhangi bir sonuç alamamıştır. Bu duruma bağlı olarak adam kayırmanın önüne geçmek için ne yapılmalıdır?


İşveren işgörenin performansının değerlendirmesini yapmalıdır
Etkin bir disiplin sistemi kurulmalı, bu sistemin çalışanlara açıklanmalıdır
Üst amir peşin hükümlü olmamalıdır
Yoğun bir denetim olmalıdır.
Alt-üst ilişkisinde çatışmalar önlenmelidir.

18.Soru

İnsan kaynakları talep tahmini için sadece bir faktörü göze alarak, bir yılda üretilen ürün sayısının direkt personel sayısına oranına göre değerlendirme yapan bir işletmenin kullandığı tahmin yöntemi için aşağıdakilerden hangisi en uygundur?


Basit matematiksel yöntem, verimlilik oranı
Basit matematiksel yöntem, kadrolama oranı
Basit matematiksel yöntem, öğrenme eğrisi
Karmaşık matematiksel yöntem, çoklu regresyon
Karmaşık matematiksel yöntem, doğrusal programlama

19.Soru

Bir iş yerinde çalışan personelin kurallara uymamasının sebepleri aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri olabilir?
I. Kurallardan habersiz olma
II. Kuralları yanlış anlama
III. Dikkatsizlik
IV. Sorumsuzluk
V. Kasıtlı davranış
VI. İş doyumsuzluğu
VII. Motivasyon eksikliği
VIII. Stres


I – II – III

II – IV – V

III – V – VI

Hepsi

VI - VII


20.Soru

Kişiliği tüm yönleriyle inceleyen, özellikle polis memurluğu, pilotluk gibi diğer insanların hayatlarını etkileyebilecek pozisyonlara aday olan kişilerde davranış bozuklukları veya yatkınlık olup olmadığını ortaya koyan kişilik testine ne ad verilir?


CPI -Kaliforniya Psikolojik Envanteri
MMPI -Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
16 PF -16 Kişilik Faktörü
Hogan Personel Seçimi Serisi
Proaktif Kişilik Testi