İnsan Kaynakları Yönetimi Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerin hangisi değerleme görüşmesinin amaçlarından biri değildir?


Çalışanlara günlük iş sorunlarını çözmede yardımcı olmak

Çalışanın değerleme periyodu boyunca gözlemlenen zayıf ve güçlü yanlarını tartışma fırsatı vermek

Çalışanın sorumluluklar, amaçlar ve performans beklentilerine göre tartışmak

Gelecekteki ücret artışına değinmemek

Çalışanın uzun dönemli eğitim ve gelişim çabalarını saptamak


2.Soru

Günümüz işletme yönetimlerinin öncelikli hedeflerinden biri yetenek havuzunu geliştirecek ve besleyecek bireylerin etkili seçimidir. Ancak sadece yetenekli insanları işletme örgütüne katmakla yetenek yönetilmiş olmamaktadır. Bunun haricinde İK tarafından yetenekler için aşağıdakilerden hangi kritik unsur yerine getirilmelidir?


Ortalamanın üzerinde maaş ve prim vermek

Yurtdışı fuar ve diğer etkinliklere daha sık göndermek

Çalışma sürelerini daha kısa tutmak

Kendilerini gerçekleştirebilecekleri uygun örgütsel ortamı yaratmak

İşe geliş gidiş saatlerinde esneklik  sağlamak


3.Soru

İnsan kaynakları planlaması konusunda henüz deneyimi olmayan ve bu alanda planlamaya yeni başlayan bir işletme için öncelikli olarak kaç yıllık planların yapılması uygun olur?


2-5 yıllık
2-3 yıllık
0-2 yıllık
3-5 yıllık
5 yıldan fazla

4.Soru

Ortalama performans gösteren bir personelin, kötü performans gösteren bir personelden sonra olduğundan yüksek performans göstermiş gibi ya da mükemmel bir performans gösteren personelden sonra olduğundan daha düşük performans göstermiş gibi değerlendirildiği bir hata türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kontrast hataları

Müshama ve katılık

Direkt indeks yöntemi

Halo etkisi

Peşin hükümlülük


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları arzını belirlemede başvurulan kaynaklardan biri değildir?


Personel Genel Envanteri
Personel Beceri Envanteri
Yükseltim Planlama Şemaları
Personel Devir Oranı
İş Gerekleri

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütün uzun vadeli amaçları ve planları doğrultusunda performans amaçlarının ve hedeflerinin belirlenmesini, yönetimin beklentilerini personele iletmesini, performansın izlenmesini, ölçülmesini ve değerlenmesini, personelin bilgisinin ve becerilerinin geliştirilmesini, ücret yönetimini, kariyer yönetimini, motivasyon ve disiplinle ilgili teknikleri içeren geniş kapsamlı bir süreci ifade etmektedir?


Performans değerleme

Performans yönetimi

Performans standartları

Performans kriterleri

Kariyer planlanması


7.Soru

............, personelin yetkinliklerini ve davranışla- rını kurumun stratejik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri ve davranışları üreten İK sistemlerinin, politikalarının ve uygulamalarının formüle edilmesini ve yönetilmesini ifade eder.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanımlanmış olan mesleki pozisyonu ifade eder?


Entellektüel sermaye yönetimi 

İnsan Kaynakları yönetimi 

Stratejik insan kaynakları yönetimi

Personel yönetimi 

Refah yönetimi 


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ücret bileşenlerinden biri değildir?


Ana-kök ücret
Etkinlik ücreti
Performans ücreti
Ek olanaklar
Sosyal yardımlar

9.Soru

İş değerlemesi yapılırken her işin diğer işlerle teker teker karşılaştırılması yoluyla en değerliden en az değerli işe doğru bir iş hiyerarşisi elde edilmesini içeren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Sıralama yöntemi
Sınıflandırma yöntemi
Puan verme yöntemi
Faktör karşılaştırma yöntemi
Anahtar işleri belirleme yöntemi

10.Soru

Aşağıdaki tanımlardan hangisi bireyin daha fazla yükselme olasılığı bulunmayan ya da çok az olan bir kariyer basamağında bulunmasını ifade eder?


Kariyer (Dengeleri) Çapaları
Kariyer Kalıpları
Kariyer Yolu
Kariyer Düzleşmesi (Platosu)
Kariyer Değerleri

11.Soru

İşlerin içerdiği görevleri ve sorumlulukları, işi yapacak kişide bulunması gereken nitelikleri, işin fonksiyonunu, işin yapıldığı ortam koşullarını, içerdiği tehlikeleri, kullanılan araçları ve makineleri ve diğer yönleri yazılı bir şekilde açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İş analizi
İş değerlemesi
İş tanımı
Performans değerlemesi
Arz talep dengesi

12.Soru

Bölgesel ya da ulusal düzeyde aynı meslekte ya da aynı işkolunda faaliyet gösteren sendikaların bir araya gelmesiyle kurulan üst örgütlere ne ad verilir?


İşkolu sendikaları

Federasyon

Konfederasyon

İşyeri sendikaları

Birlik


13.Soru

İnsn kaynağı seçme sürecinde yer alan "Seçme mülakatı" hangi aşamadan sonra yapılır?


Referans kontrolü
Sağlık muayenesi
Seçme sınavı ve testleri
Öz geçmiş ve başvuru formlarının değerlendirilmesi
Ön görüşme

14.Soru

Bir işletme çalışanlarının eğitim ihtiyacının belirlenmesi için yapılan çalışmalar sonucunda, tüm işletme çalışanlarının etkili iletişim becerileri ile ilgili eğitimlere ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi ihtiyaç analizinin hangi boyutundaki analizin yapılması sonucu ortaya çıkmıştır?


Örgüt analizi
İçerik analizi
Kişi analizi
Sonuç analizi
İş analizi

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ücretle ilgili taraflardan biri değildir?


Sendikalar
Çalışanlar
İşverenler
Toplum
Öğrenciler

16.Soru

İşletmelerde disiplin sisteminin kurulması, tanıtılması ve uygulamada tekdüzeliğin sağlanmasından sorumlu organ aşağıdakilerden hangisidir?


Yönetim
İnsan Kaynakları Birimi
AR-GE
Kalite Kontrol Birimi
Satış Pazarlama Birimi

17.Soru

Bireyin daha fazla yükselme olasılığı bulunmayan ya da çok az olan bir kariyer basamağında bulunmasını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?


Kariyer hareketliliği
Kariyer yolu
Kariyer kalıpları
Kariyer düzleşmesi
Kariyer çapaları

18.Soru

Aşağıdakilerin hangisi performans değerlemenin amaçları arasında değildir?


İnsan gücü planlaması için personel envanteri hazırlamak

Personelin eğitim gereksinimini saptamak

Ödül ve ceza sisteminde girdi temin etmek

Çalışan-yönetim ilişkilerini geliştirmek

Çalışanların yetersizliklerini saptamak ve yüzlerine vurmak


19.Soru

Toplu iş uyuşmazlıklarında; ara buluculuk ve uzlaştırmadan farklı olarak, iş uyuşmazlıklarının çözümünde karar verici bir organ aşağıdakilerden hangisidir?


hakem

işveren

işletmeci

müşteri lişkileri

banka


20.Soru

Ayda iki gün mazeretsiz olarak işe gelmeme hangi grup suçlar arasındadır?


1. Grup Suçlar

2. Grup Suçlar

3. Grup Suçlar

4. Grup Suçlar

5. Grup Suçlar