İnsan Kaynakları Yönetimi Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Kuralların niçin konulduğu
II. Personelin hakkını nasıl arayacağı
III. Kurallara uymayan davranışların nasıl belirleneceği
IV. Kural ihlalinin tekrarı hâlinde ne olacağı
V. Hangi kural ihlaline, ne tür cezanın verileceği
İşletmeler, personeli birtakım kurallara uymaktan zorunlu tutacaklarsa öncelikle o kuralları personele iletmek ve tanıtmak durumundadırlar. Bu amaçla personele yukarıdaki konulardan hangilerinde açıklama yapmak gerekir?


I, II, IV, V

II, III, V

I, III, IV, V

II, IV, V

Hepsi


2.Soru

Düşünsel ve-veya fiziksel emeğini katan iş gücünün yerine getirdiği iş karşılığında aldığı ayni ve veya nakdî değer tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?


Ücret
Performans değerleme
İş tanımı
Performans
İş değerlemesi

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Faaliyet Alanlarından Örgüt, İşler ve İnsanlar İçin Planlama Yapılmasının işlevlerindendir?


Ücretlendirme

Kariyer planlama ve geliştirme

İş sağlığını ve güvenliğini sağlama

Personel seçme

Stratejik ortaklık


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işi yapan bireye dayalı ücret sistemleri içinde yer alır?


Üretilen iş miktarına dayalı ücret sistemleri
Yetkinliklere dayalı ücret sistemleri
Götürü ücret sistemleri
Performansa dayalı ücret sistemleri
Zamana dayalı ücret sistemleri

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi beyaz yakalı çalışanlar için yapılan iş değerlemesinde kullanılan faktörlerden biri değildir?


Zihinsel gerekler
Gözetim sorumluluğu
Beceri
Fiziksel faktörler
Çalışma koşulları

6.Soru

İşletmelerde ceza uygulamasına yönelik olarak McGregor tarafından ortaya konan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Önleyici yaklaşım
Yapıcı yaklaşım
Sıcak soba yaklaşımı
Artçı ceza yaklaşımı
Bastırıcı yaklaşım

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme içinde bir işe diğerlerine göreceli olarak ne kadar ücret ödeneceğinin belirlenmesi anlamına gelen kavramdır?


Ücret yapısı
Ücret geliri
Ücret sistemleri
Nominal ücret
Ücret düzeyi

8.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Delphi yöntemini tanımlar?


Her birim ya da bölüm kendi personel ihtiyaçlarını tahmin eder ideal olarak yöneticiler bazı verileri alırlar ve bunları kendi bakış açılarıyla birleştirerek tahminde bulunurlar.

Tahmin için grubun ortak karar vermesi yöntemini kullanan oldukça yapılanmış sezgisel bir yöntemdir. Bu yöntemde uzmanlar yüz yüze gelmez eğer uzmanlar farklı yerlerde ise oldukça ekonomik bir yöntemdir.

Bir yılda üretilen ortalama ürün sayısının direkt personel sayısına oranı olarak belirleyen yöntemdir.

Direkt ve endirekt işçilik kullanıldığı kadrolama oranı, diğer işlerdeki personel gereksinimlerinin sayısını hesaplayarak bulunması yöntemidir.

Talep tahmininde sadece bir faktörün göze alınmasıyla tahmin yapılan yöntemdir.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş performansı öğelerinden biri değildir?


Zeka
İş miktarı
İş kalitesi
Hizmet süresi
Esneklik

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi e-öğrenmenin üstünlüklerinden değildir?


Birey öğrenme kapasitesine göre konuyu istediği derinlikte öğrenebilir.
Bireyin kendi hızında, iş süreçlerini ve üretimi aksatmadan kısa zamanda eğitim almasını sağlar.
Eğitim masraflarında önemli yer tutan yol masrafları ve diğer harcamaları önemli ölçüde artar.
Bireyin belli bir zaman diliminde ihtiyaç duyduğu bilgiye anında erişmesine ve istenilen yer ve zamanda eğitimin alınmasına olanak verir.
Edinilen bilgilerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesine yardımcı olur.

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deneyimli, konusunda uzman bir kişinin; bilgi, beceri, birikim, deneyimlerini diğer bir kişiye aktarması ve bu konuda ona örnek oluşturmasını içeren öğrenme ve gelişim sürecidir?


Mentorluk
Koçluk
Kariyer Rehberliği
Kariyer Merkezleri
Örgütsel Yedekleme Planı

12.Soru

I. Veri doğruluğunda artış
II. İşlem hızında artış
III. Daha kullanışlı ve kaliteli sonuçlar
IV. Verimlilikte artış
Yukarıda sıralanan durumlardan hangisi/hangileri insan kaynakları bilgi sisteminin insan kaynakları planlaması açısından önemleri arasında bulunmaktadır?


I-II

I-III

Yalnız IV

I-II-III-IV

I-II-III


13.Soru

I. İma eden sorular
II. Ayrımcalık yaratan sorular 
III. Yanıtı belli olan sorular
IV. Yaygın olarak tek bir doğru cevap üreten sorular
V. İşle alakalı sorular
Yukarıdakilerden hangileri mülakatta sorulabilecek kötü sorular olarak nitelendirilebilir?


Yalnız I

I, II ve III

II, III ve IV

III ve IV

I, II, III, IV ve V


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir çalışanın davranışları ve bu davranışların etkileri hakkında o çalışanın üstlerinden, çalışma arkadaşlarından, üyesi olduğu proje takımlarının diğer üyelerinden, mümkün olduğu durumlarda müşterilerden ve tedarikçilerden, kısaca bulunduğu örgüt içi pozisyonda gerçekleştirdiği davranışlara tanıklık eden herkesten bilgi toplandığı bir sistemi ifade eder?


Kariyer planlaması

Davranışa dayalı kriterler

360 derece geri bildirim

T grup yönetimi

Örgüt analizi


15.Soru

İlk işçi örgütü olan Ameleperver Cemiyeti kaç yılında kurulmuştur?


1831

1851

1891

1861

1871


16.Soru

Süresi 2-5 yıl olan planlar aşağıda yer alan sınıflandırmalardan hangisine dahildir?


Uzun dönemli planlama
Çok kısa dönemli planlama
Genel planlama
Orta dönemli planlama
Kısa dönemli planlama

17.Soru

“Sendika hakkı” göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


İnsanlar izin almaksızın üyelikten ayrılabilirler.

Sendika hakkı uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır.

Sendika hakkı ve özgürlüğü bireysel ve kollektif olarak ikiye ayrılır.

Sendika hakkı sadece ulusal mevzuatlarla ve Anayasa ile düzenlenmiştir.

İnsanlar işverenden izin almaksızın sendika kurabilirler ya da sendikaya üye olabilirler.


18.Soru

I. Sonuçların değerlendirilmesi
II. Eğitim İhtiyacının analizi
III. Eğitimin yapılması
IV. Eğitim İçeriğinin tasarlanması
Yukarıda eğitim ve geliştirme programının sürecinin aşamaları verilmiştir. Buna göre doğru sıralama aşağıdakilerin hangisidir?


I-II-III-IV

IV-I-II-III

II-IV-III-I

IV-III-II-I

I-IV-III-II


19.Soru

I. Sıcak bir sobaya dokunur dokunmaz acısını hissedersiniz.II. Soba insanı yakmak için kendisine birkaç kez dokunulsun diye beklemez.III. Sobaya dokunan kişi acının nereden geldiği konusunda şüpheye kapılmaz.IV. Kişi sıcak bir sobaya dokunmuş ve bu eylemin cevabını hemen acıyı hissederek almıştır.Yukarıdaki koşullara göre sıcak soba yaklaşımının öngördüğü etkili disiplin yaklaşımının temel varsayımlarından hangisine varılabilir?


Ceza hemen uygulanır
Ceza kişiye değil yaptığı harekete verilir
Ceza zamana karşı tutarlıdır
Ceza insana karşı tutarlıdır
Ceza öğretici ve hatırlatıcıdır.

20.Soru

İş güvencesinden çok başarı, saygınlık ve güvenlik gereksinimi ortaya çıkan, kişinin çıraklıktan ustalığa geçtiği kariyer aşaması hangisidir?


Keşfetme
Kurma
Kariyer ortası
Kariyer sonu
Azalma