İnsan Kaynakları Yönetimi Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir kurumda ödenen ücretlerin birbirlerine göreli durumuna ne ad verilir?


Ücret yapısı
Ücret düzeyi
Giydirilmiş ücret
Ücret denkliği
Ücret sistemleri

2.Soru

Önleyici Disiplini için hangisi doğru bir ifadedir?


Ceza korkusu ile değil, yararına inanıldığı için kurallara uyma konusunda davranış değişikliğini sağlamak
Kurar İhlali olduktan sonra önlemler almayı amaçlar
Personeli göz hapsinde tutmayı hedefler
Ceza vermeden önce kuralı ihlal eden personeli bir rehber ile görüştürerek nedenlerini sorgular
Cezalandırma yöntemi ile kurallara uyulmasını sağlar

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş dışı eğitim yöntemlerinden biridir?


Yönetici Gözetiminde Eğitim
Yetki Göçerimi Yoluyla Eğitim
Formen Aracılığıyla Eğitim
Eşbenzetim eğitimler
İş Rotasyonu

4.Soru

I. Terfi ve transfer için daha iyi fırsatlar yaratabilirse II. Eğitim ve kişisel gelişim olanakları sağlayabilirse III. Çalışana değer verirse IV. Sağlık durumu işi yapmaya uygun olursa V. Referans kontrolü doğru yapılırsa Verilen seçeneklerden kaç tanesinde işletmelerin uygun çalışanları elde tutabilmesi için göz önünde bulundurması gereken hususlar doğru ifade edilmiştir?


1
2
3
4
5

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde iç kaynaklardan işe almanın yararlarından biri değildir?


Terfinin getirdiği moral
Yeteneklerin daha iyi değerlendirilmesi
Terfilerin sıralandırılması
Yeni bir bakış açısı kazandırılması
İyi performans için motivasyon

6.Soru

Bireylerin ve takımların yeteneklerinin geliştirilmesi yoluyla örgütlerin başarısını sürekli hale getiren, örgütsel performansı geliştirmek için kullanılan sistematik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Motivasyon

Personel envanteri

Maliyet hedefleri

Personel hedefleri

Performans yönetimi


7.Soru

“Hedefler yapılan işle ilgili olmalı, önceden uzlaşılmalı, “belirli (somut)” olmalı ve çalışanlar kendilerinden ne beklendiğini bilmelidir.” ifadesine göre hangi peformans standart özelliğinden söz edilmektedir?


A-Achievable

M-Measurable

R-Reasonable

S-Specific

T-Time-Bound


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi personelin kurallara uymama nedenlerinden değildir?


Dikkatsizlik
Kuralların değişmesi
İş doyumsuzluğu
Motivasyon eksikliği
Stres

9.Soru

Otonomi İstikrar Teknik yetkinlik Yönetsel yetkinlik Girişimci yaratıcılık Hizmete adanmışlık Yaşam tarzı Meydan okuma Yukarıdaki unsurlar aşağıdaki kariyer ile ilgili hangi terim ile ilişkilendirilebilir?


Kariyer çapaları
Kariyer değerleri
Kariyer kalıpları
Kariyer aşamaları
Kariyer yolu

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplu iş uyuşmazlıklarına mücadeleci çözüm yollarından biridir?


Uzlaştırma

Ara buluculuk

Hakem kararı

Lokavt

Bütünleştirme


11.Soru

Bir çalışanın kendisinden istenen zaman içerisinde verilen görevleri yerine getirme ölçüsü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Performans
İş değerlemesi
Performans değerleme
İş tanımı
İş gücü 

12.Soru

I. Durağanlık ve Kesinlik II. Esnek çalışma saatleriIII. Personel SayısıIV. Kaynakların UygunluğuV. ZamanVI.Çalışma koşulları ve iş zamanlamaları Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri insan kaynakları talep ve içsel arzı belirlemekte doğru tahmin yöntemi bulmak için göz önünde bulundurulması gereken faktörler arasında yer alır?


I,II ve III
II,IV veV
IV, V ve VI
I,III,IV ve V
I,II,IV ve V

13.Soru

Bir otel işletmesi ücret politikasını belirlerken piyasanın ve rakip firmaların durumunu dikkate almaktadır. Piyasada rekabetin yoğun ve rakip firmaların sayıca fazla olduğu durumda aşağıdaki ücret politikalarından hangisi uygun değildir?


Ücret düzeylerinin piyasaya göre düzenlenmesi
Ücret artışlarının yalnızca yasal düzenlemeye göre yapılması
Kıdemli işçilerle, yeni işe girenler arasında ücret farkı olması
Nitelikli işgücünü elde tutmak için performansa göre ek ücretler verilmesi
Ücretler piyasaya hakim ücretlere göre belirlenmeli.

14.Soru

Mevcut durum ile ulaşılmak istenilen durum arasındaki farkı belirleyebilmek için yapılan inceleme aşağıdakilerden hangisidir?


Eğitim ihtiyacının analizi

Eğitim içeriğinin tasarlanması

Eğitimin yapılması

Sonuçların değerlendirilmesi

Davranış değerlendirilmesi


15.Soru

Personelin bilgisini, becerisini ve davranışlarını içeren sergilenebilir özelliklerini tanımlayan performans unsuru aşağıdakilerden hangisidir?


Kişilik özelliklerine dayalı kriterler
Davranışlara dayalı kriterler
Yetkinliklere dayalı kriterler
Aynı çalışanlarla devam etmek
Çıktılara dayalı kriterler

16.Soru

Genede işletmelerin 3. suçta verdikleri ceza aşağıdakilerden hangisidir?


Uyarma
Geçici işten uzaklaştırma
Kınama
Yer değiştirme
İşten çıkarma

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi personel haklarının açıklanması içinde yer alır?


Ücret ödeme yöntemleri ve günleri
İşletmenin tarihi
Üretim hattı
Üretim süreci
Disiplin sistemi

18.Soru

Personelin ortaya koyduğu üretken çabanın değeri olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Mal
Hizmet
Ücret
Pazar
Piyasa

19.Soru

Başarılı bir işe alıştırma programı içinde yer alması gereken konular aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?
I. İşletmenin tanıtımı
II. Personel haklarının açıklanması
III. Tanıştırma
IV. İşle İlgili Bilgilerin Açıklanması


I – IV

II – III 

I – II – III – IV

III – IV

II – IV


20.Soru

Organizasyondaki işlerin tümü için doğrudan piyasa ücret düzeylerinin kullanıldığı  ücret sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Doğrudan iş gücü piyasasına dayalı ücret sistemi
İşe dayalı ücret sistemleri
İşi yapan bireye dayalı ücret sistemleri
İşi yapan gruba dayalı ücret sistemleri
Beceriye ve yetkinliğe dayalı ücret sistemleri