İnsan Kaynakları Yönetimi Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş değerleme ilkelerinden biri değildir?


Personelin değerlenmesi
Eşit işe eşit ücret verilmesi
Doğruluğun ve dürüstlüğün esas alınması
Gizliliğin olmaması
İş değerleme verilerinin güncelleştirilmesi

2.Soru

İşletmelerde etkin bir disiplin uygulamasını gerçekleştirebilmek için hangi aşamaların yerine getirilmesi gerekir?
I. Sistemin kurulması
II. Sistemin tanıtımı
III. Disiplin eyleminin uygulanması
IV. Karşılıklı anlaşma


Yalnız I

I – II -III

I – II

II – III

Hepsi


3.Soru

İçsel işe almanın yararlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?


Aynı çalışanlarla devam etme
Terfi ettirilmeyenlerin morallerinde olası problemler
Terfilerde politik sürtüşmenin oluşması
Yönetici geliştirme programına ihtiyaç duyma
Terfilerin sıralandırılması

4.Soru

Bir işletmede işe almada işletmeyi hatalı öz geçmiş ya da yanlış bilgilerden korumak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?


Referans Kontrolü
Başvuru kayıtlarının tutulması
Testlerin yapılması ve değerlendirilmesi
Mülakat yapılması ve değerlendirilmesi
Fiziksel incelemelerin yapılması

5.Soru

"Bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca herhangi bir iş alanında adımadım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanması" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İş analizi
Ücret yönetimi
İnsan kaynakları
Performans
Kariyer

6.Soru

Çalışanların genelde işletmeyi maddi zarara uğratıcı ve güvenlik riski yaratıcı hal ve hareketlerine öngörülen ceza türü aşağıdakilerden hangisidir?


Uyarma
Kınama
Ücret kesme
Geçici işten uzaklaştırma
İşten çıkarma

7.Soru

“Hedeflerin gerçekleştirilmesi “zaman sınırlı” (altı aylık veya yıllık) olmalıdır.” ifadesi dikkate alındığında hangi performans standart özelliği tanımlanmaktadır?


A-Achievable

M-Measurable

R-Reasonable

S-Specific

T-Time-Bound


8.Soru

Adayın nasıl tepki vereceğini görmek için endişe ve baskı oluşturan, mülakatı yapan kişinin aşırı agresif ve küçümseyici bir tavır takındığı ve Sigortacılık ve bankacılık gibi finans sektöründe işe alımlarında tercih edilen mülakat aşağıdakilerden hangisidir?


Yapılandırılmamış mülakat

Karma mülakat

Stres mülakatı

Durumsal mülakat

Yapılandırılmış mülakat


9.Soru

Bir örgüt insan kaynakları planlamasını tam anlamıyla yapmaya yeni başlıyorsa planlama süresi nasıl olmalıdır?


Uzun dönemli
Planlama yapmak gereksizdir
Orta Dönemli
Orta ve Uzun dönemli
Kısa dönemli

10.Soru

I- U¨cret yönetimi

II- Faaliyet giderlerinin düşürülmesi

III- Stratejik planlama

IV- Eğitim gereksiniminin belirlenmesi

V- Vergi tasarrufları

Yukarıdakilerden hangileri performans değerlemenin kullanım alanları içindedir?


I, III ve IV

I, II ve III

III, IV ve V

II ve V

I ve IV


11.Soru

Endüstri devrimi ile başlayan yeni yaşam ve onun koşulları bir sonuç olarak sendikaları ortaya çıkartırken endüstri devriminin yaşam koşulları göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


İşçilerin içinde bulundukları kötü yaşam koşulları ve ağır çalışma ortamları onların diğer işçilere ve uluslararası kurumlara karşı mücadele içine girmelerine sebep olmuştur.

Çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği ve geçim düzeyi açısından çok kötü ve sağlıksız bir yapıya sahiptir.

İşçilerin işverenlerle toplu halde pazarlık yapmaları mümkün olmamıştır.

Çok sayıda kadın ve çocuk koruma önlemlerinden yoksun bir biçimde çalıştırılmıştır.

İşverenler tek taraflı olarak işçilerin kötü çalışma koşullarını hazırlamışlar ve kabul ettirmişlerdir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmelerde personelin disipline edilmesi için uygulanan temel disiplin yaklaşımlarından değildir? 
I. Önleyici disiplin
II. Öğretici disiplin
III. Yapıcı disiplin


I – II

I – III

I – II – III

Yalnız II

II – III


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlık sürecinin başlangıç aşamasıdır?


Grev kararının alınması

Yeni istihdam pozisyonlarının belirlenmesi

Pazarlık için hazırlık ve taleplerin belirlenmesi

Görüşmeye çağrı

Toplu görüşme


14.Soru

Sendikaların işçilerin ekonomik ve toplumsal durumlarını düzeltme amacıyla kurulmuş olmaları, onların hangi özelliğini ortaya çıkartır?


Kendi kendine bir yardım mekanizmasıdır.

Sendika deyimi genellikle işçiler için kullanılır.

Üyelerin çıkarlarını devlet ve finans kurumları karşısında koruma mekanizmasıdır.

Sınıf oluşturma ve mevcut olanlarının da korunması çabalarının bütünüdür.

Endüstrinin yarattığı zararları işçiler adına ortadan kaldırma çabalarıdır.


15.Soru

"Bir çalışan hiç devamsızlık yapmadığı ya da işe hiç geç kalmadığı için güvenilebilir olarak değerlendirilmekte ve bu davranışından dolayı çok dürüst olduğu, asla örgütün varlıklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayacağı gibi bir sonuç çıkarılabilmektedir." Bu örnek performans değerleme hatalarından hangisine aittir?


Merkezi eğilim hatası
Halo etkisi
Müsamaha ve katılık
Kontrast hataları
Peşin hükümlülük

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mülakat hatalarından biri değildir?


Dinleme tepkileri
Halo etkisi 
Önyargılar
Referans kontrolü
Kültürel etki

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını önleme mekanizmalarından biri değildir?


Eğitim

Beceri kursları

Teknik destek

Yaptırımlar

Konferanslar


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi normal düzeyde yerine getirilebilmesi için, o işi yapacak personelde bulunması  gerekli nitelikleri içerir?


İş analizi
İş değerlemesi 
İş tanımları
İş gerekleri
İş gücü

19.Soru

Bir işletmede kısa sürede ve az maliyetle performans değerlemesi yapılmak istenmesi durumunda aşağıdakilerden hangisinin performans değerleme yapması uygun değildir?


İlk amir
Kişinin kendi
İş arkadaşları
Astlar
Danışman ve uzmanlar

20.Soru

Günümüzde ve özellikle son on beş yılda küreselleşme, teknolojik gelişmeler, kalite ve verimliliğin rekabette ön plana çıkması ve işletmelerde yeni üretim ve yönetim tekniklerinin uygulanmaya başlamasıyla hem ulusal ekonomilerde, hem liberal ekonomide hem de işletmelerde önemli değişimler olmuştur bu değişimler sendikaları nasıl etkilemiştir?


Olumlu etkilemiştir insanların ekonomik ve sosyal hakları gelişmiştir sendikalar ise yeni roller alarak bu yeni yapı içinde yerini almıştır.

Olumsuz etkilemiştir, sendikal haklar ekonomik ve sosyal yaşamın daha karmaşık hale gelmesi sebebiyle anlamsız olmuştur.

Olumlu etkilemiştir teknolojik gelişmeler ve çalışma koşullarının daha iyiye gitmiş olması daha mutlu çalışanlar ve daha fazla sendikaya üye olma ile sonuçlanmıştır.

Olumsuz etkilemiştir bütün dünyada sendikalar zayıflamıştır ve üye kaybetmiştir.

Olumsuz etkilemiştir, bu gelişmeler karşısında hümanizm gibi yeni özgürlükler ve haklar ortaya çıkmış ve devlet insanın bu ihtiyaçlarını karşılamak için yeni roller üstlenmeye başlamıştır.