Kurum Kültürü Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurumların tek bir imajı olmadığı, her bir kişinin zihninde o kuruma dair kendi düşüncesinin bulunduğunu ileri süren araştırmacı var mıdır?


Dowling,

Abratt,

Stuart,

Hatch-Shultz,

Darwin,


2.Soru

Kurum kültüründe onaylanan davranışlar olup davranışın yazılı olmayan kurallara ve standartlara ne ad verilir?


Değerler

İlke

Norm

Sembol

Kahraman 


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hofstede'in temel kültürel farklılıklarından biri değildir?


Güç mesafesi

Belirsizlikten kaçınma

Bireycilik ve ortaklaşa davranış

Erillik ve dişillik

Zihinsel programlama


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün temel özelliklerinden biri değildir? 


Gözlemlenebilen davranış benzerlikleri

Ortak norm ve kurallar

Hakim değerler ve  Ortak felsefe

Müşteri / rakip algısını değiştirmek

Kurumsal iklim


5.Soru

Hangi kurum kültürü modeli, kültüre gereken önemi vermediği gerekçesiyle eleştirilmektedir?


Dowling Modeli,

Stuart Modeli,

Abratt Modeli,

Hach-Shultz Modeli,

Kirkpatric Değerlendirme Modeli,


6.Soru

Kısaca, ''amaca ulaşmak için her türlü yolu ve aracı kullanmak mübahtır'' şeklinde tanımlanan;  pragmatik olmanın gerekliliğinin savunan; korkulur olmanın sevilir olmaktan daha fazla tercih edilmesi gereğinden hareketle diğer bireylerle araya mesafe konulmasını öneren hem bir düşünce ve davranış biçimi hem de bir kurumsal davranış türü olan özellik, hangi seçenekte yer almaktadır?


Öz Yeterlik

Öz İzleme

Makyavelizm

Risk Alma

Narsisizm


7.Soru

Atılımcı, ihtiraslı yarışmayı seven kişilik tipi aşağıdakilerden hangisidir?


B tipi

Narsist

A tipi

Gösterişçi

İçe dönük


8.Soru

Tüketicinin tercih ettiği ürünün pek çok insan tarafından, özellikle de ailesi ve yakın arkadaşları tarafından da tercih edileceğini bilmesine ne ad verilir?


Ağızdan ağıza yayılma

Psikolojik pekiştireç

Kurum kültürü

Sosyal kabul

İmaj transferi


9.Soru

Hatch ve Shultz’un modelinin Dowling modelinden temel farkı nedir?


Kurumsal kültüre odaklanması

Kurumsal kimliğe odaklanması

Kurumsal imaja odaklanması

Kültürü bağlam olarak ele alması

Kültürü değişken olarak ele alması


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün olumsuz etkilerinden biri sayılamaz?


Hızlı karar verilmesini sağlar

Yeni oryantasyonlar reddedilebilir

Eleştiriye kapalı bir yapı söz konusu olabilir

Mevcut kültüre karşı eleştiri ve uyarılar gözden kaçabilir

Uyum açısından farklı düşünceler geri plana itilebilir


11.Soru

Cultura sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Voltaire tarafından tanımlanmış hali ile verilmiştir?


İnsan aklının oluşumu, gelişimi ve geliştirilmesi

İnsanlardaki din ve dil farklılığı

İnsanlar arası iletişim çeşitliliği

İnsanların farklı kişiliklere sahip olması

İnsanların benzer kültürlere sahip olması


12.Soru

'' Çalışanların işleri kurallar ve düzenlenmelerle belirlenmiş'' bir yapı hangi kurum kültürünün yaklaşımında vardır? 


Deshpande, Farley ve Webster yaklaşımı,

Harrison ve Handy yaklaşımı, 

Deal ve Kennedy yaklaşımı, 

Chang ve Lin yaklaşımı, 

Miles ve Snow yaklaşımı, 


13.Soru

  1. Kurum çalışanlarının idealleri
  2. Medya raporları
  3. Kurum lokasyonu
  4. İletişim biçimleri
  5. Çalışanlar

Roma rakamıyla verilen ifadelerden hangisi kurumsal imajın soyut bileşenlerindendir?


I-II

I-II-III

I-III

II-III-IV

III-IV-V


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünü oluşturan ögelerden biri değildir? 


Kalite ve servisi sürdürmek 

Kurumun bağlı olduğu değerler ve inançlar

Kurumu anlatan hikaye ve mitler

Kurumun iş akış yapısı

Kurumun çalışanları


15.Soru

...................resmi politikalardan kastedilen ürün, fiyat, kalite, dağıtım, yayınlanan muhasebe verileri, kurumsal politikalar, fiziki koşullar, diğer kurum ve organizasyonlarla ilişkiler ve gelecek hakkında paylaşılmış planları içerir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Hatch ve Shultz Modeli

Dowling Modeli

Abratt Modeli

Stuart Modeli

LEGO Modeli


16.Soru

I- Çalışma faaliyetinin kendisi (İçerik ve çevre koşulları). II- İletişim imkânları. III- Sosyal alan ve ilişki kurma imkânları. IV- Personel geliştirme imkânları. V- Eğitim imkânları. VI- Geniş anlamda çalışma koşulları. Yukarıda maddeler halinde sıralanan özellikler, hangi seçenekte bulunan bir kurum kültürü temel özelliğiyle ilgilidir?


Ortak felsefe

Kurumsal iklim

Hakim değerler

Ortak norm ve kurallar

Gözlemlenebilen davranış benzerlikleri


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumlar için doğru bir kurumsal imajın getirdiği yararlı sonuçlardan biri değildir?


Daha yüksek bir fiyat talep edebilir

Daha sık satın alma sağlayan müşteri sadakati sunar

Ağızdan ağıza yayılmada olumlu sonuç almayı sağlar

Dağıtım kanalı gücü sağlar

Pazarda yaşanan değişimler işletmeleri yoğun biçimde etkiler


18.Soru

"Kurum tarafından benimsenen temel değerler, kurumun çalışanlarına ve müşterilerine yönelik politikasına kılavuzluk eden felsefesi, kurum üyelerince paylaşılan temel inanç ve varsayımlar, işin nasıl organize edilmesi, otoritenin nasıl kullanılması, insanların nasıl ödüllendirilmesi ve kontrol edilmesi gerektiğine ilişkin kuvvetli inançlar bütünüdür" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Kurum kültürü 

Kurumsal davranış 

Kurum kültürünün yapı taşları 

Kurum hiyeraşisi 

Kurumsal değişkenler 


19.Soru

Kurum kültürü, kurum için neyi ifade eder?


Kurum için anlamı yoktur,

İletişimsizliği,

İlkesizliği,

Etiksizliği,

İşlerin yürütülme tarzını,


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın somut bileşenleri arasında yer almaz?


Ürün ve hizmetler

Ürünlerin satıldığı mağazalar

Medya raporları

Kurumsal isim ve logo

Çalışanlar