Kurum Kültürü Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Markanın kurumsal özellikleri; büyüklük, kurumla ilgili sosyal çağrışımlar algılanan kalitesi, gelişime olan açıklığı, müşteriye olan ilgisi ve işletmenin kurumsal görüntüsü neyi oluşturmaktadır?


kurumsal marka kimliği

kurumsal marka kişiliği

kurumsal marka imajı

kurum felsefesi

kurumsal davranış


2.Soru

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi kurum kültürü ile ilişkili değildir?


Kurumun kuruluşundan bu yana oluşan ve gelişen değerler.

Çalışanların davranışlarını yönlendirmesi

Kurumun kuruluşundan bu yana oluşan ve gelişen inançlar. 

Kurum kültürü sosyal bir yapıdır. 

Kurum yöneticilerinin sermayesi ile oluşan ekonomik yapı.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkin kültür yönetimi için liderlerin yapması gerekenler arasında yer almaz?


 Stratejik planlama ve bunun gerektirdiği kültürel altyapıyı belirlemek. 

Kurumun felsefesi ve değerlerini yazılı bir belgeye dönüştürmek. 

Birbiriyle tutarlı teşvikler, takdir sistemleri ve performans yönetimi kurmak. 

Grup üyelerini kendi hâline bırakarak her çalışanın kendisine verilen kaynaklar dahilinde amaçları belirlemesine, plan ve program yapmasına izin vermek

Hata tespit sistemleri ve yaptırımlar oluşturmak. 


4.Soru

House ve Howell tarafından 1977 yılında tanımlanan liderlik ne tarz bir liderliktir?


Otoriter Liderlik,

Hümanist Liderlik,

Karizmatik Liderlik,

Koç-stili Liderlik,

Etkileşimci Liderlik,


5.Soru

Çalışanın iş yerinde grup üyeliğine kabulü önemli olabilir mi?


Yalnız kalmaz,

Potansiyelini ortaya çıkarır,

Bağlayıcı olmaz,

Açık algıya sahip olmaz,

Disiplinli olmaz,


6.Soru

Dowling’in modeline göre kurumun kendisi ile ilgili algısını yansıtan boyut aşağıdakilerden hangisidir?


Kişisel tecrübe

Kitle iletişimi

Kurumsal kültür

Kişilerarası iletişim

Kurumsal itibar


7.Soru

Kurumsal marka üreticiye yarar sağlar mı?


Kurumsal marka üreticiye yarar sağlamaz,

Kurumsal marka, üreticiye ek maliyet getirir,

Kurumsal marka, üreticiye piyasada yarar sağlamaz,

Kurumsal marka, üreticiye farklılaşma ve tercih yaratır,

Kurumsal marka,içsel ve dışsal menfaatleri hedeflemez,


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikanaliz terimi olarak kendine tutkunluk hastalığıdır?


Öz izleme

Risk alma

Narsisizm

Kontra odağı

B tipi kişilik


9.Soru

Edgar Schein, değişim ve öğrenme sürecine girecek kurumlarda çalışanların yeni oluşacak kültürü daha kolay içselleştirebilmeleri için yapılması gerekenleri 8 maddede sıralamaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu maddelerden biri değildir?


İlgi çeken olumlu bir misyon yaratmak

Takımların ve grupların informel eğitimi

Uygulama alanları oluşturma ve geri bildirim sunma

Destek grupları oluşturma

Değişimle tutarlı yapı ve sistemler


10.Soru

Kurum kelimesinin İngilizce karşılığı olan............... sözcüğü, anlam olarak tüzel/kurumsallaşmış olmayı ifade eder. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerde belirtilen kelimelerden hangisi getirilnelidir?


Organization

Corporate

Institution

Enterprise

Fellowship


11.Soru

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi kurumlar için doğru bir kurumsal imajın getirdiği yararlı sonuçlardan biridir?


Daha sık satın alma sağlayan müşteri sadakati sunar

Yabancı olan ortamlarda tanıdık olan ürünleri satın alma kararını oluşturur

Satın alma kararı aşamasında araştırma süresini kısaltır

Satın alımların psikolojik pekiştirecini ve sosyal kabulunu sağlar

Tüketicinin satın alma süreci ile ilgili sigorta görevi görür


12.Soru

Kurumsal iletişim, kurum için önemli midir?


Kendi çalışanları için önemsizdir,

Kurumun etkileşimde bulunduğu cevre için önemsizdir,

Kurumsal kimliğin doğru konumlanması için önemlidir,

Kurumsal iletişimde uzun vadede oluşmaz,

Kurumsal iletişimin kurumsal imaja etkisi yoktur,


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarın etkili hale gelmesini sağlayan altı çevresel eğilimden birisi değildir?


Ürün metalaşması

Küreselleşme

Paydaş aktivizmi

Reklam doygunluğu

Kurum ulaşılabilirliği


14.Soru

  1. Ortak bir tehdide karşı insanları birbirinden uzaklaştırmak.
  2. Kritik yetenekleri elinde tutarak kurumun yeniden iyileşme süreci için gerekli kapasiteyi hazır bulundurmak.
  3. Organizasyonun sadece idari katmanlarında eylem için tolerans beslemek.
  4. Bireyleri tehdit altındayken harekete geçirebilecek paylaşılan varsayımların yansımalarından oluşan ortak dili sunmak.
  5. Kötü performans gösterenlerin ne zaman ve nasıl ayrılmaları gerektiğine rehberlik etmek.

Yukarıdakilerden hangileri krize neden olabilecek tehditleri içeren zor zamanlarda güçlü ve sağlıklı bir kültürün sağladığı avantajlar arasında yer almaktadır?


I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V

I, III ve V

II, IV ve V


15.Soru

Hangisi kurum kültürünü oluşturan ögelerden biri değildir?


Kurumun tarihi

Kurumun bağlı olduğu değerler ve inançlar

Kurumu anlatan hikâye ve mitler

Kurumun iş akış yapısı

Kurumun teknolojik alt yapısı


16.Soru

Bir kurumun iç ve dış görünümünü karakteristik hâle getiren, bina yapısından, çalışma ofislerine, çalışanların uyması gereken kıyafet kurallarından mobilyaların rengine kadar kurumsal yapıyı olumlu biçimde yansıtacak tarz kurum kültürü bağlamında çalışan davranışlarından hangi sembolü tanımlar?


Aksiyon/hareket sembolleri

Stil/tarz sembolleri

İlgi sembolleri

Tarihsel semboller

Törenler/ritüeller sembolü


17.Soru

İlgi, dikkat ve tüketim için pazara sunulabilecek, istek ya da talebi karşılayabilecek her şeye ne denilmektedir?


sorumluluk

felsefe

 kimlik

 ürün

marka


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünü oluşturan faktörlerden biridir?


Gelenekler

Görenekler

Misyon

Normlar

Vizyon


19.Soru

Hatch ve Shultz Modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Karmaşık bir modeldir.

Kültürü bir bağlam olarak değil bir değişken olarak ele alır. 

Modelin beş bileşeni vardır.

Model kültüre gereken önem vermediği gerekçesi ile eleştirilmektedir.

Bileşenler döngüsel süreçler çerçevesinde açıklanır. 


20.Soru

Kurum kültürünün kurum performansı üzerindeki etkilerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 


Kurum kültürü, kurumun uzun dönemli ekonomik performansı üzerinde kayda değer etkiye sahiptir.

 

Zayıf kültürler, kurumlar değişime ihtiyaç duyduklarında kurumları adaptasyondan alıkoydukları için başarısızlığa neden olmaktadırlar.

 

Kurumları başarısızlığa götüren kültürlere nadir rastlanmaktadır.

 

Kurumları başarısızlığa götüren kültürler, yıllar içerisinde yavaşça ve genellikle kurumların performansı iyi giderken ortaya çıkarlar.

Değiştirilmeleri oldukça zor olsa da kültürler olumlu performansı destekleyecek bir hâle getirilebilirler.