Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İlk kez kurum kimliği kavramı kaçlı yıllarda kullanılmıştır?


1940

1950

1960

1970

1980


2.Soru

Balmer’in Yakınlık İncelemesi tekniğinde “kurucu veya yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş söz veya felsefe” tanımıyla geçen aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Besleme

Tanımlama

Değerleme

Hassasiyeti göster

Tepki


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumun stratejik anlamda kimlik geliştirmeye ve yönetmeye ihtiyaç duymalarının sebepleri arasında değildir?


Kurum kimliğinin yıllık periyodlarda değişmesi gerekliliği 

Kurum içerisinde kurum kimliği yapısını etkileyecek değişikliklerin meydana gelmesi 

Kurumun yeni oluşması ya da yeni bir yapılanma sürecine girmesi

Kurumun faaliyet alanının değişmesi ya da yeni bir alana girilmesi

Kurumun yönetim kadrosunda değişiklikler olması


4.Soru

“ Toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve özelliklerin bütünü ve / veya herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


Kurumsal kimlik

Aidiyet

Bireysel Kimlik

Kimlik

Kolektif Kimlik


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün tasarımının kurumlar için sağladığı yararlardan biri değildir?

 


Ürünün pazarlanacak olan özelliğini görselleştirir

Aidiyet duygusunu yerleştirir

Ürünü kendi hedef grubuna yönlendirir

Bir ürünü gençleştirebilir ve ona güncellik kazandırabilir

Rekabete karşı ürünü profillendirir


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişim çatısı altında yer alan örgütsel iletişimin kapsama alanlarından biridir?


Ürün iletişimi

Çalışanlarla olan iletişim 

Kurumun misyonunu geliştirme

Hizmet iletişimi

Kurumun hedeflerini geliştirme


7.Soru

Aşağıdakilerden hangi özellik desteklenmiş kimliğe sahip kuruluşların özelliklerinden değildir?


Bu kuruluşlar tek sektörde faaliyet gösteren  kuruluşlardır

Çoğu zaman rekabete dayanan ürünleri vardır

Finansal kitle, kanaat oluşturanlar, muhtemel bazı şirketler ve müşteriler gibi belirli hedef kitleleri vardır

Sık sık farklı ülkelerde faaliyette bulunan bu kuruluşların buralarda ürettikleri ürünler de farklı olabilir

Bir ana firmaya bağlı olan kuruluşların kimlikleri yanında bu ana kuruluşa bağlı yan kuruluşların da kendi kimlikler bulunmaktadır


8.Soru

Kurumsal itibar ve kurumsal imajı etkileyen ortak unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Vizyon

Misyon

Kimlik

Finansal performans

Dış paydaşların algısı


9.Soru

 1. Stratejik aşama
 2. Operasyonel aşama
 3. Tasarım aşaması

Yukarıda sıralan aşamalar aşağıda verilen kavramlardan hangisine aittir?


Çevre tasarımı

Ürün tasarımı

Kurum imajı

İletişim tasarımı

Kurum felsefesi


10.Soru

Gelincik Sigarası kim tarafından tasarlanmıştır?


İhap Hulusi

Bedri Rahmi Eyüpoğlu

Arif Dino

Hale Asaf

Elif Naci


11.Soru

“Bir kurumun ürün ve hizmetlerine daha yüksek seviyede bir anlam ve ifade katması” ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


Marka

İmaj

İtibar

Markalaştırma

Süper marka


12.Soru

 1. Kurumun yeni oluşması ya da yeni bir yapılanma sürecine girmesi
 2. Kurumun faaliyet alanının değişmesi ya da yeni bir alana girilmesi
 3. Kurumun yönetim kadrosunda değişiklikler olması
 4. Kurumun bulunduğu bölgeden ayrılıp, yeni bir yerde faaliyet göstermesi
 5. İki kurumun birleşmesi
  Yukarıdakilerden hangileri kurumların stratejik anlamda kimlik geliştirmeye ve yönetmeye ihtiyaç duymalarının sebepleri arasında yer almaktadır?


I ve II

I, II, III

I, III, V

III, IV, V

Hepsi


13.Soru

Koç Grubunun ve ona bağlı olan yan kuruluşlarının (Arçelik, Beko, Tofaş, Aygaz) kendi kimliklerinin bulunması aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Marka kimliği

Monolitik kimlik

Desteklenmiş kimlik

Kolektif kimlik

İmaj kimliği


14.Soru

Kişilerin bir kuruma duydukları güven sayesinde,  kurum çalışanlarının kendilerini güvende hissetmeleri ve kuruma bağlılıklarının artması aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?


Moral ve bağlılığın kuvvetlenmesi

İstikrarın sağlanması

Satışların yükselmesi

Riskin düşmesi

Rahat etkinlik alanının olması


15.Soru

”Bir kişinin işletme hakkında yaptığı değerlendirmelerdir. İnanç ve duyguları kapsar” tanımı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Kurumsal kimlik

Kurumsal imaj

Kurumsal süper marka

Kurumsal itibar

Kurumsal reklam


16.Soru

Saygınlık, takdir edilme ve güveni anlatan kurumsal itibarın temel bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?


Ürünler ve hizmetler

Finansal performans

Vizyon ve liderlik

Duygusal cazibe

Çalışma ortamı


17.Soru

Aşağıdakİlerden hangisi toplam kalite yönetimi anlayışını benimseyen kurumların sergilemesi gereken davranışlardan birisidir?


Yıllık yayın çıkartmak 

 

Kurumun finansal yapısını kamuoyu ile paylaşmak

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine odaklanmak

Mal ve hizmet üretiminde ve satışında kaliteyi ön planda tutmak

Lobicilik faaliyetlerinde bulunmak


18.Soru

 1. Ürünün pazarlanacak olan özelliğini görselleştirir
 2. Ürünün sahip olduğu sembolik değeri iletir
 3. Ürünü kendi hedef grubuna yönlendirir
 4. Edinilmiş olan tecrübe niteliklerini belirtir
 5. Değer yargılarını etkiler

Yukarıdakilerden hangileri ürün tasarımının kurumlara sağladığı yararlar arasında bulunmaktadır?


Yalnızca I

I ve II

II, III, IV

III, IV, V

Hepsi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimliğin geçirdiği dönemlerden birisi değildir?


Geleneksel Dönem

Marka tekniği Dönemi

Tasarım dönemi

Stratejik dönem

İlerleme Dönemi


20.Soru

1918-1950 yılları arasındaki dönemi kapsayan ve kurumların kimliğinin markalarla ya da ürünlerle oluşturulmaya çalışıldığı kurumsal kimlik dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

 


Geleneksel dönem

 

Marka tekniği dönemi

 

Tasarım dönemi

 

Stratejik dönem

Politik dönem