Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik aşamanın unsurlarındandır?


Görsel kimlik sistemi

Tasarım süreci

Sürdürülebilirlik

Tipoloji

Uluslararası görünüş


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çoklu kimliği olan kuruluşların özelliklerinden biridir?


Tek kimliğin esas gücü organizasyon tarafından tanıtılan her ürün ve hizmetin aynı isme, tarza, niteliklere ve karaktere sahip olmasıdır

Sık sık farklı ülkelerde faaliyette bulunan bu kuruluşların buralarda ürettikleri ürünler de farklı olabilir

Dar bir alanda çalışırlar

Uzun yaşam süresine sahiptir

Tek kimliğe sahip olan işletmelerin tanınma oranı daha yüksektir


3.Soru

Belirli bir alanda kök salmış birtakım grupların (daha çok etnik toplulukların) diğer gruplardan farklılıklarını ortaya koyduğu kimlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

 


Kurum kimliği

Marka kimliği

Kolektif kimlik

Desteklenmiş kimlik

Bireysel kimlik


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğini oluşturan unsurlar arasında yer almamaktadır?


Kurum felsefesi

Kurumsal tasarım

Kurumsal iletişim

Kurumsal yaklaşım

Kurumsal davranış


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim tasarımı sürecinde operasyonel aşamanın unsurlarındandır?


Kurum adı

Kurum logosu

Kurum sloganı

Renk

Tasarım süreci


6.Soru

Bir kurumun kurum kimliği oluşturulma sürecinde bazı soruların sorulması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorular içerisinde yer almaz?


Biz kendimizi nasıl görüyoruz?

Kendi kurum felsefemizi çalışanlarımıza nasıl gösteririz?

Başkaları bizi nasıl görmek ister?

Biz kendimizi nasıl görmek isteriz?

Başkalarının bizi nasıl görmesini isteriz?  


7.Soru

Kurumun görsel kimlik sisteminin geliştirilmesi ve başarılı bir şekilde yönetilmesine odaklanılan iletişim tasarımında görsel kimlik aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Taktik aşama

Operasyonel aşama

Monolitik aşama

Stratejik aşama

Tasarım aşaması


8.Soru

“1918-1950 yılları arasındaki dönemi kapsayan bu dönemde kurumların kimliği markalarla ya da ürünlerle olusturulmaya çalısılmıstır. Semboller de destekleyici unsur olarak kullanılmıstır. Kimliği etkileyen en önemli unsur ona bağlı geliştirilen markaların basarısı olmustur. “

 Yukarıdaki tanım kurumsal kimliğin geçirdiği aşamalardan hangisine aittir?  


Geleneksel dönem

Marka tekniği dönemi

Tasarım dönemi

Post geleneksel dönem

Stratejik dönem 


9.Soru

“Kurumun ……… kendini gelecekte nerede görmek istediği ile ilgili ifadelerdir.”  Boşluğu uygun olan seçenekle doldurunuz.


Kurum kültürü

İmaj

Kurum felsefesi

Misyon

Vizyon


10.Soru

Aşağıda belirtilen süreçten oluşan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kurumsal misyon ve stratejisinin kurulması
 2. Kurum içinde baskın olan inanç ve değerlerin gösterilmesi
 3. Kurumsal misyon ve stratejiye karşı bu inançlar ve değerler sisteminin değerlendirilmesi
 4. Kurumsal strateji ve misyonu destekleyen inanç ve değerlerin büyütülmesi


Merdivenleme tekniği

Kurumsal kimlikleştirme tekniği

Lux’un yıldız yöntemi

Balmer’in yakınlık incelemesi tekniği

Örümcek ağı yöntemi


11.Soru

I. Riski düşürmek
II. İstikrarı sağlamak
III. Maliyetleri düşürmek
IV. Ürün fazlalığı
V. Bilgiye ulaşılabilirlik
Yukarıdakilerden hangileri kurumsal itibarın faydaları arasında yer almaktadır?


I ve II

I, II, III

II, III, V

III, IV, V

Hepsi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun sözsüz iletişimini oluşturan öğelerden değildir?  


Beden dili

Mimikler

Reklam

Giyim

Logo


13.Soru

Belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sürecine ne ad verilir?


Vizyon

Liderlik

Farklılaşma

Marka

İtibar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Örümcek Ağı Yöntemine ait sekiz değerden birisi değildir?


Bütünlük

Kalite

Servis

Hayal gücü

Bireysel sorumluluk


15.Soru

Sosyal etkinlikleri hazırlamak, çalışanların ailelerini kurumu ziyarete davet etmek gibi eylemler kurumsal iletişimin hangi işlevi ile ilgilidir?


Hükümetle ilişkiler

Yatırımcı ilişkileri

İçsel iletişim

Pazarlama iletişimi

Medyayla ilişkiler


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğini yansıtan unsurlar arasında yer almaz?


Kurum misyonu

Kurum kültürü

Kurum imajı

Kurum kimliği karması

Kurum felsefesi


17.Soru

 1. Tekli kimlik
 2. Desteklenmiş Kimlik
 3. Markalanmış Kimlik

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Görsel kimlik gruplarındandır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


18.Soru

 1. Yazı yazma ve konuşma becerileri gelişmiş
 2. Kurumun iletişim sürecine hâkim
 3. Yüz yüze ve telefondaki iletişimi yönetmede başarılı
 4. Meraklı
 5. Dinleme becerileri yüksek

Yukarıdakilerden hangileri kurumsal iletişim bölümündeki çalışanlarda olması gereken özelliklerdendir?


I ve II

I, II, III

I, II, III, V

III, IV, V

Hepsi


19.Soru

Kurumların bulundukları pazarda en uygun şekilde konumlandırıldığı kimlik aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanmaktadır?


İdeal kimlik

Gerçek kimlik

Arzulanan kimlik

Algılanan kimlik

İletişim kimliği


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün yararlarındandır?

 

 


Kurumdaki her türlü süreç bireylere bağımlı hale getirilir, verimlilik artar

Çalışanlardaki ‘Ben’ duygusunu pekiştirir

Çalışanların kurumdaki belli standartları ve değerleri anlamalarını sağlar. Böylece çalışanlar kendilerinden istenilenleri daha iyi anlar, kurumdaki diğer çalışanlarla ve yöneticilerle daha iyi anlaşır

Kurumun faaliyet alanının değişmesi ya da yeni bir alana girilmesi durumunda verimlilik düşmez

Kurumun yönetim kadrosundaki değişikliklere daha kolay adapte olunmasına yardımcı olur