Para ve Banka Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Yurtdışı faiz haddi artışı II. Yurtdışı faiz haddi azalışı III. Yurtiçi faiz haddi artışı IV. Yurtiçi faiz haddi azalışı Yukarıda verilenlerden hangi ikisi kapsanmamış faiz haddi paritesine göre döviz kurunu yükselten etkenlerdir?


I ve III
I ve IV
II ve III
II ve IV
I ve II

2.Soru

  1. Enflasyon Oynaklığı
  2. Reel Büyüme Hızı
  3. Reel Büyüme Hızındaki Oynaklık
  4. İşsizlik Oranı
  5. İşsizlik Oranındaki Oynaklık

Ana amacı merkez bankası bağımsızlığı ile enflasyon ve üretim arasındaki ilişkileri saptamak olan bağımsızlığı ölen araştırma bulgularına göre yukarıdakilerden hangileri ile merkez bankası bağımsızlığı arasında bir ilişki saptanmıyor?


I ve II

I, II ve III

I, III ve V

II, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi para politikası uygulamalarının üretim ve fiyatlar genel düzeyi değişenlerini hangi kanallar aracılığıyla ne kadar bir gecikmeyle ne ölçüde etkilediğini inceler ?


Döviz kuru kalanı
Faiz kanalı
Parasal aktarım mekanizması
Kredi kanalı
Bilanço kanalı

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir merkez bankasının enflasyon hedeflemesi uygulamaya başlamasının ön koşullarından bir değildir?


Merkez bankasını bağımsız olması

Merkez bankasının yasası kamu kesimine kredi açmasına izin vermelidir.

Mali baskınlık olmamalı

Finansal sistemin sağlıklı olması

Geçmiş enflasyona bakılarak geleceğe ait enflasyon bekleyişlerinin oluşturulmaması.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi vadesiz mevduatlarında 15 milyon lira bulunan ve serbest rezerv bulundurmayan bir bankanın, zorunlu karşılık oranının 0.30 olması durumunda, verebileceği maksimum kredi miktarını gösterir?


45 bin lira

50 bin lira

30 bin lira

15 bin lira

10 bin lira


6.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi esnek enflasyon hedeflemesi ile katı enflasyon hedeflemesi arasındaki farkı açıklamaktadır?


Hedeflerden birinde Merkez bankaları hem çıktı hem de enflasyon açığını en aza indirmeye çalışıyorlarken diğerinde ise sadece enflasyon açığı en aza indirilmek istenir.

Hedeflerden birinde şeffaflık ön planda iken diğerinde uygulamalar yeterince şeffaf değildir.

İki hedefi ayırt edici husus; karar alma mekanizmasının kurumsallaşma farkıdır.

Hedeflerden birinde hesap verme zorunluluğu var iken diğerinde hesap verme zorunluluğu yoktur.

Hedeflerden birisinde merkez bankası açıkça belli bir rakamı telaffuz ederek bu enflasyon hedefimiz der ve kamuoyu ile bunu paylaşır. Diğerinde ise hedef açıkça ilan edilmez.


7.Soru

Örtük enflasyon hedeflemesi ülkemizde hangi yıllar arasında uygulanmıştır?


2000-2006

2001-2008

2002-2008

2002-2005

2003-2006


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesi ön koşullarından değildir?


Merkez bankası bağımsızlığı
Mali baskınlığın olmaması
Finansal sistemin sağlıklı olması
Geçmiş enflasyona bakılarak geleceğe ait enflasyon bekleyişlerinin oluşturulmaması
Döviz kurunun enflasyonu belirlemede etkisiz olması

9.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir varlığın hızlı ve kolay bir biçimde nakde çevrilebilme derecesini ifade etmektedir?


Likitide

Reel gelir

Deflasyon

Emisyon

Reeskont kredisi


10.Soru

2007’de başlayan ve 2008’de tam anlamıyla patlak veren küresel krizden sonra merkez bankalarının fiyat istikrarı olan temel amacının yanına hangi amaç eklenmiştir?


İstihdamı artırmak

İstikrarlı büyüme

Sürdürülebilir cari açık

Finansal istikrar

Denk bütçe


11.Soru

Bankaların kredi kullandırarak dolaşımdaki nakit miktarını arttırmasına bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi artmaktadır?


Döviz rezervi

Para arzı

Banka rezervi

Likidite

Mevduat


12.Soru

Merkez bankasının potansiyel kredi kullanıcılarının bilançolarının net değeri üzerinde sahip olduğu doğrudan etkiye bağlı olarak çalışan parasal aktarım kanalı aşağıdakilerden hangisidir?


Faiz kanalı

Banka kredileri kanalı

Döviz kuru kanalı

Varlık fiyatları kanalı

Bilanço kanalı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir para politikası aracı olarak değildir?


Politika faizi

Zorunlu karşılık oranları

Sermaye yeterlilik oranı

faiz koridoru

Devlet iç borçlanma senedi faizleri


14.Soru

Mali baskınlıkla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Para politikası hedefleri göz ardı edilir

Enflasyonun fazla önemsenmez

Yüksek bütçe açıkları gerçekleşir

Para politikası aktif bir şekilde uygulanır

Maliye politikası aktif bir şekilde uygulanır


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiyatlar genel düzeyindeki artışa bağlı olarak paranın satın alma gücünde ortaya çıkan düşüşün ekonomik birimler tarafından anlaşılamamasını ifade eder?


Enflasyon

Likidte tuzağı

Deflasyon

Para yanılgısı

Mali baskınlık


16.Soru

I. Bir ekonomik yapıda bütçe açığı az önemsenmektedir. II. Bir ekonomik yapıda enflasyon az önemsenmektedir. III. Bütçe açıkları para basılarak karşılanmaktadır. IV. Bütçe açıkları borçlanılarak karşılanmaktadır.Yukarıdaki baskınlık koşulları dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?


Merkez Bankasının uygulamaya koyduğu hedefler karmaşık bir yapıya bürünmüştür.
Politikalarla belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi uzun zamana yayılmaktadır.
Mali baskınlıkta, maliye ve para politikalarında sık sık değişikliğe gidilmektedir.
Parasal baskınlıkta para politikası öncü ve disiplinlidir, maliye politikası ise onu izlemektedir.
Mali baskınlıkta, maliye politikası aktif konumda, para politikası ise pasif konumdadır

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi parasal aktarım mekanizması kapsamında değerlendirilen kanallardan biri değildir?


Faiz
Kredi
Altın
Kur
Bilanço

18.Soru

Finansal sistemin likiditesini kalıcı olarak artırmak isteyen bir Merkez Bankası aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


Repo

Ters repo

Doğrudan tahvil alımı

Doğrudan tahvil satımı

Sterilizasyon


19.Soru

Eğer siyasi iktidar, merkez bankasının yöneticilerini istediği gibi değiştiremiyorsa, ne tür bir bağımsızlıktan bahsedilebilir?


Ekonomik bağımsızlık
Politik bağımsızlık
Amaç bağımsızlığı
Araç bağımsızlığı
Parasal kontrol

20.Soru

Bağımsız bir merkez bankası aşağıdaki yer alan makroekonomik değişkenlerden hangisi üzerinde doğrudan olumlu bir etkiye sahiptir?


Cari işlemler açığı

Kamu bütçesi

İhracat

Enflasyon

Döviz kuru