KURUMSAL KİMLİK VE İMAJ YÖNETİMİ Dersi İmaj ve Kurumsal İmaj Kavramları soru cevapları:

Toplam 39 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

İmaj kavramını kısaca açıklayınız.


CEVAP:

İmaj kavramı Latince “imago” (resim) kökünden olup epistemolojik açıdan insanın zihninde bir kişi, kurum, ürün, olay vb. hakkında geliştirdiği bilişsel ve psikolojik bir resim ifade etmektedir. İmaj bir ürünün, markanın, politik kişinin ya da ülkenin kamudaki algılanması ya da görünümü olarak tanımlanmaktadır. İmaj, insanların gördüğü ve algıladığı bir insan, kurum veya bir organizasyon hakkında oluşturdukları izlenimdir. İmaj, bireyin zihninde bazı ögelerin etkileşim sonucu yavaş yavaş oluşan bir imgedir.
İmaj kelimesi farklı insanlar için farklı anlamlar ifade etmektedir. Kimler konuya olumlu yaklaşmakta, kimler de imajın sahte ve gerçeklikten uzak, yapay özellikler ya da
davranış kalıpları içine girerek oluşturulduğu düşüncesini savunmaktadır. İmajlar bilgi taşıyıcısıdırlar. Sahip olduğumuz bilgilerin önemli bir kısmı imajlar aracılığıyla sağlanmaktadır. Bireyler ve kurumlar ister istemez insanların üzerinde bir imaj bırakırlar. Bernsten’ a göre imaj, zihinde yenden bir sunuştur ve davranışı etkileyen tutumlara etki eder. Willams imajı reklam ve halkla ilişkilerin etkili bir jargonu olarak tanımlar. İmaj gerçeğin “yaklaşık” olarak görsel sunumudur. Bu sunum, fotoğraf ve resimdeki gibi fiziksel veya edebiyat ve müzikteki gibi hayal de olabilir. Öte yandan Gartner ise imajı bir dizi bilgilenme süreç sonunda ulaşılan imge olarak tanımlar. Başka bir anlatımla çeşitli kanallardan, reklamlardan doğal ilişkilere, içinde yaşanılan kültürel iklimden, sahip bulunulan ön yargılara kadar elde edilen bilgi ve verilerin değerlendirilmesidir


#2

SORU:

Bireysel imaj ve kurumsal imajı kısaca tanımlayınız.


CEVAP:

1. Bireysel imaj: Bireyin içinde bulunduğu ortamlarda jestler, mimikler, giyiniş tarzı, yapılan hareketler ve sözel ifadeler, bu ifadelerin tonunun birleşiminden oluşan ve bu çerçevede kişinin insanlarda bıraktığı izlenim olarak değerlendirilir. Kişisel imaj bireyin resmidir.
2. Kurumsal imaj: Bir kurumun genel kamuoyu tarafından nasıl algılandığına işaret eder. Kurumların kendilerini nasıl gördükleri ve değerlendirdiklerinden ziyade başkaları tarafından nasıl görüldükleri ve değerlendirildikleri daha önemlidir. Kurumsal imaj, kurumun resmidir.


#3

SORU:

İmajın oluşmasını sağlayan ögeleri açıklayınız.


CEVAP:

1. Bilgilendirme düzey: Bireyin bilgilendirme düzey, çeşitli iletişim kanalları ve süreçler vasıtasıyla elde edilen bilgi ve yerlerden oluşmaktadır. Çeşitli görsel ya da işitsel yayın organları, sosyal ve kültürel çevre, tavsiyeler, reklam ve tanıtım hizmetler çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla elde edilen yerler bireyin zihninde bir süzgeçten geçirilerek algıyı oluşturur ve birey bir tutuma yönlendirir.
2. Sahip olunan yargılar: Yargılar ise bireyin doğru ya da yanlış, nereden kaynaklandığı tam olarak bilinmeyen, daha önceki bir zamanda oluşmuş basmakalıp fikirlerdir. Bunlar breye gelen bilgiler yönlendirirler.
3. Sunulan olanak ve hizmetler: Olanak ve hizmet ögesi ise kişinin yaşadığı sosyo-ekonomk ve kültürel ortam, yasal yapılar ya da iklim ve coğrafya gibi birçok unsur tarafından şekillenmektedir.


#4

SORU:

Marka imajı nedir? Kısaca anlatınız.


CEVAP:

Tüketiciyi ve tüketicinin satın alma karar sürecin etkileyen ve şekillendiren, özellikle somut ürünler birbirinden ayıran marka; pazarlama ve reklam faaliyetlerinin odak noktasıdır. Marka, insanoğlunun kendisini diğer kişilerden farklı hatta üstün kılabilmek için harcadığı enerjinin bir simgesi olarak düşünülebilir. Markalar bağlı oldukları firmayı ve ürünlerin temsil ederler ve belli bir marka imajını yansıtırlar. Bir marka sadece logo veya isim olmanın da ötesinde kurum ve ürünler hakkında tüketicinin taşıdığı duygu ve düşüncelerin ifade edilmesi, aktarılmasıdır.


#5

SORU:

İmaj ve marka yönetiminin dört anahtar amacı nedir?


CEVAP:

1. Organizasyonun Markası: Markalarının neyi kapsadığını anlamak
2. Markaları aracı kanallara, tüketicilere ve diğer hedef kitlelere iletmek
3. Markaları yaşam devirlerine göre yönetmek
4. Marka denkliğini arttırmak


#6

SORU:

Kurumsal markalamanın üç ögesi nelerdir?


CEVAP:

1. Stratejk vizyon: Kurumun gelecekte görmeyi arzuladığı konum.
2. Kurum kültürü: Kurum değerler, inançlar ve kurum mirasını bünyesinde barındıran temel varsayımlar ve bunların anlamının kurumun üyelerine aktarılmasıdır.
3. Kurumsal imaj: Kurumun, paydaşları, müşteriler, hissedarları, medya, kamuoyu ve benzerler nezdinde nasıl bir izlenme sahip olduğudur. 


#7

SORU:

Kurumsal imajı maddeler halinde özetleyiniz.


CEVAP:

• Kurumsal imaj çok boyutlu bir konsepttir.
• Pozitif ya da negatif yönlü olabilir.
• Çalışanların motive edilmesinde olumlu veya olumsuz etkiye sahiptir.
• Kurumsal yönetişimin doğru ve sistemli bir şekilde işlemesini sağlar.
• Kurumsal kimlikten etkilenir ve kurumsal kimliği etkiler.
• Kalıcı değildir, konu ve olaylardan etkilenebilir.
• İtibara giden sağlam bir yolu oluşturur.
• İnsanların ürün ve hizmete yönelmeleri için neden zaman harcamaları gerektiğini açıklar.
• Kurum hakkında ön bilgi verir ancak bu bilgi her zaman doğru olmayabilir.
• Ürün ve hizmetin çeşidinden, çalışanların düşünce ve davranışlarından etkilenir.
• 7 gün 24 saat kişiler aracılığıyla canlı tutulur.
• Medyayla ilişkileri olumlu veya olumsuz etkiler.
• Kurumsal marka, ürün, kişisel değerler ve coğrafi bölge özellikleri ile doğrudan ilişkilidir.
• Kurum ismi, ideolojisi, gelenekler, itibar, kimlik, kurumsal kodlar, hizmet alanı, kuruma yönelik tanıtım çalışmaları ve müşterilerle yaşanan iletişim sürecinin kalitesine yönelik izlenimlerle ilişkilidir.


#8

SORU:

Kurumsal imaj oluşturmanın önemli amaçlarını sıralayınız.


CEVAP:

• Kurumun adını taşıyan her ürün için güven yaratma
• Yeni bir ürünün kabulünü kolaylaştırma
• Kurumun yeni yetenekleri keşfetmesini sağlama
• Kurumda çalışanların çalıştıkları yerden memnun olup o kurumda kalıcı olmalarını sağlama
• Satışlara yardımcı olma nitelikli eleman istihdam etme
• Kuruluşun varlığını ve faaliyetlerini bilen insanların sayısını artırma
• Kuruluş hakkında olumlu görüşler yayan liderler kazanma


#9

SORU:

Kurumsal imajın belirleyici temel unsurları nelerdir?


CEVAP:

• Altyapı unsuru: Kurumsal imaj, mutlaka kurumların temel niteliklerini ve özelliklerini içeren sağlam bir altyapı üzerinde şekillendirilmek durumundadır. Altyapı unsurları şekillendirilirken kurumun vizyonu ve misyonu, yönetim anlayışları, kurumun yapısal niteliği, hedef kitleye ya da tüketicilere ulaşma şekli ve benzeri unsurlar ifade  edilmektedir.
• Dış imaj unsuru: Tüketicilerin ya da hedef kitlenin, kuruma yönelik olumlu ya da olumsuz tüm algılarını içermektedir ki bu yönüyle dış imaj unsuru, kurumun genel olarak nasıl algılandığının da temel belirleyicisi niteliğindedir. Dış imaj, aşağıda verilen beş öge doğrultusunda şekillendirilmektedir:
a) Kalite gerekliliği
b) Somut imaj yaratımı
c) Reklam
d) Sponsorluk
e) Medya
• İç imaj unsuru: İşletmenin iç paydaşları tarafından şekillendirilen ve dış imajın da oluşturulmasında ya da dış paydaşlar dışında nasıl algılanacağına yönelik belirlemeleri  içeren bir unsurdur (Çelik, 2007). Bu bağlamda iç paydaşların kuruma yönelik beklentilerinin ne düzeyde karşılandığı, onların motivasyonlarını ve verimliliklerini de direkt olarak etkileyecek ve bu durum, kurumsal iş ve işleyişlerin de temel belirleyicisi olacaktır.
• Soyut imaj unsuru: Tüketiciler ya da hedef kitle ile sadece somut birtakım unsurlardan hareket edilerek değil, duygusal bağ kurularak da imaj oluşturulması gerekliliğini ifade etmektedir. Bu bağlamda soyut imajın temelinde, öncelikli olarak müşteri tatmininin ve sadakatinin sağlanması anlayışı yer almak durumundadır ve soyut imaj, kurumun ne kadar kâr ettiği ile değil, topluma ve bireylere ne yönde ve ne kadar katkıda bulunduğu ile oluşturulabilmektedir.


#10

SORU:

Güçlü bir kurumsal imajın oluşmasını sağlayan dört unsuru sıralayınız.


CEVAP:

• Kurum içi ve kurum dışındaki hedef kitlenin kurum ve ürünlerine ilişkin belirgin tutumlarını pozitif yönde etkilemek ve olumsuz izlenim ve tutumlarını değiştirmek,
• İşletmenin içinde bulunduğu toplum ve hedef kitlesi ile arasındaki güven derecesini arttırmak ve bunun devamını sağlamak,
• İşletmenin çevresel ve sosyal sorunlara yönelik duyarlılığını saptayarak, bunu topluma yansıtmak ve böylece topluma sosyal sorumluluk bilinci içerisinde olduğunu göstermek,
• İşletmenin geleceğini yakından ilgilendiren önemli konularda ilgili hedef kitleyi eğitmek, kurumun var olan ve olası ürün ve hizmetlerinin tümüne yönelik destekleyici pazarlama yaklaşımlarını sağlamaktır.


#11

SORU:

Kurumsal imajı maddeleyerek açıklayınız.


CEVAP:

1. Bilgi,
2. Görsel bütünlük,
3. Öz güven,
4. Dönütler oluşturmak ve yorumlamak,
5. Kararlılık gibi önemli girdilerle beslenmektedir


#12

SORU:

Kurum kültürü, kurum kimliği ve kurumsal imaj arasındaki ilişkiyi kısaca açıklayınız.


CEVAP:

“Kurum kültürü” ile kurumun özgün değer, inanç ve kendisine has kişiliğini yansıtan “Kurum kimliği”, kurumun çevresel ve dış görünümünün yansıması ile özünü ileten “Kurumsal imaj”, kazanılmış ve yansıtılmış olur. Bu sayede kurum farklılaşır, süreklilik organizasyonun ve tüm katılımcılarının doğal davranış biçimi hâline gelmiş olur, bireysel ve kurumsal davranışlara olumlu olacak şekilde tesir eder.


#13

SORU:

Kurum felsefesi nedir? Hangi başlıkları kapsamaktadır? Açıklayınız.


CEVAP:

Kurum felsefesi; kurumun değer, tutum ve normlarından, amacından ve tarihinden meydana gelmektedir. Bir kurumda faaliyet gösteren insanların içe ve dışa yönelik tüm davranışlarının sosyal nedenini ve bunların oluşturulmasını kapsamaktadır.
• Kurumsal davranış: Genel anlamda davranış; bir organizmanın gösterdiği her türlü tepki, organizmanın, çevrede veya çevreyle olan ilişkisinde değişiklik oluşturan eylemleridir. Kurumsal davranış, organizasyondaki kişi ve grupların “nasıl ve neden 2 5. Ünite - İmaj ve Kurumsal İmaj Kavramları 95 davrandıkları” sorularına cevap bulmak, ilişkiler, ilişkilerin kurulmasında kullanılan araçlar ve bunlarla kurumsal yapı arasındaki etkileşimlerle ilgilidir.
• Kurumsal iletişim: Kurumsal iletişim, iletişimin tüm anlamlarının paydaş gruplarla birlikte olumlu bir itibar oluşturmak ve sürdürmek amacıyla etkili koordinasyonu için ortak bir çerçeve ve dil öneren bir yönetim fonksiyonudur.
• Kurumsal dizayn: Kurumsal dizayn, bir kuruluşun kendisini görsel olarak ifade etme biçimidir. İşletmenin markaları, yazı ve tipografisi, renk seçimi, mimari dizaynı,
müşteri yayınları, oryantasyon programları, kurum içine yönelik kurum içi yayınları, bilgilendirme ve iletişim araçları, eğitim malzemeleri, çalışma yeri makine ve teçhizatı, oda ve mekân düzenlemeleri kurumsal dizayn çerçevesinde değerlendirilmektedir. İşletmeler kurumsal dizayn unsurları ile diğer kurumlardan farklarını göstermiş olmakta, söz konusu unsurlarla tüketicilerin ve hedef kitlelerinin akıllarında yer etmektedirler


#14

SORU:

Kurum imajı hangi durumlarda kuruma destek sağlar?


CEVAP:

• Hedef gruplar kuruma yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunma aşamasında iken bilginin karmaşık, çelişkili ve eksik olması durumunda imaj davranışı yönlendirebilir.
• Belirli bir konuda yargıya vararak, eylemde bulunulması gerektiği zamanlar bilgi, düşünce ve duyguların geniş kapsamlı olması hâlinde imaj, kararın eyleme dönüşmesini
kolaylaştırır.
• Karar alma sürecini etkileyen süre kısıtlamaları gibi ortamsal koşullar mevcut olduğu takdirde imaj, karar almayı çabuklaştırır.


#15

SORU:

Güçlü bir kurumsal imajın kurumlara sağlayabileceği katkıları sıralayınız.


CEVAP:

• İşletmenin uzun dönem amaçları ile ilgili olarak yöneticiler arasında bir duyarlılık yaratır.
• Hedeflere ve bunlara ulaşmak için izlenecek yollara açıklık kazandırır.
• İşletmeye faaliyet gösterdiği pazarda rekabet üstünlüğü kazandırır.
• İşletme içi ve dışı iletişimi güçlendirir.
• Müşterilere, kurumun piyasadaki durumunu ve diğer kurumlar karşısındaki konumunu değerlendirebilme kolaylığı sağlar.
• Müşteri memnuniyetini ve tercihlerini olumlu yönde etkiler.
• Müşteri bağlılığını artırır.
• İşletmeye duyulan güveni artırarak, sermaye bulma konusunda kolaylık sağlar.
• İşletmenin amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için kullanılacak stratejilerin kurum paydaşları tarafından anlaşılmasını kolaylaştırır.


#16

SORU:

Kurumsal imajı etkileyebilecek unsurlar nelerdir? Açıklayınız.


CEVAP:

• Satış sonrası hizmet: Müşterinin üretilen mal veya hizmetten memnun olması garanti koşullarına, tüketicinin mamulden en verimli biçimde yararlanabilmesine bağlıdır.
Bu nedenle kuruluşlar satış sırasında müşterileri bilgilendirerek, satıştan sonra ise ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine yardımcı olarak imaj oluşumuna katkıda bulunmalıdır.
• Reklamlar: Reklamların satışa olumlu katkısının yanında, kurumsal imajı da etkilemesi reklam desteğinin alınmasını gerektirir.
• Endüstriyel ilişkiler: Çalışanlar, dağıtımcılar, mal ya da hizmet sağlayanlarla iliş- kiler, kurumsal imajı doğrudan etkileyen faktörler olarak kabul edilmeli ve endüstriyel ilişkilerde tutarlılık sağlanmalıdır.
• Ambalaj: Ürünün ambalajında ticari kaygıdan çok, müşterinin memnuniyeti ön planda tutulmalı, eski değil yeni teknolojinin kullanıldığı mesajı verilmelidir.
• Borsanın etkisi: Para piyasasındaki yatırım uzmanları ve ilgili yazarlar kuruluşu tanıyor mu? Görüşleri olumlu mu? Sorularına olumlu cevap verebilmelidir.
• Fiziksel görüntüsü: Kuruluşun genel görüntüsü ve yarattığı izlenim, kurumsal imajı etkileyerek kurumsal kimlik ve kurumsal imaj arasında etkileşimi kanıtlayan en önemli faktörlerden biridir. Çevre, bekleme salonu, danışmada çalışanların yarattığı izlenim, fiziksel görüntü içinde algılanmalıdır.
• Kuruluşun muhatap olduğu soruları yanıtlama yöntemleri: Tüketicinin herhangi bir nedenle bilgi alma hakkını kullanmak üzere gönderdiği mektuplar, elektronik postalar
ve açtığı telefonlar kuruluş hakkında izlenimi, dolayısıyla kurumsal imajı etkileyen önemli faktörlerden biridir.


#17

SORU:

İyi veya kötü imaj değişiklikleri, hangi faktörlere bağlıdır?


CEVAP:

• Uyum mecburiyeti: Teknik bir görüş veya tanımda bir sorunla karşılaşıldığında sadece obje değil yine imaj zarar görür.
• Çevrenin önlenemeyen etkisi: İmaj zamanla eskir veya yaşam süreci içinde eski gücünü yitirir.
• İmajın direnci: İmaj kavramında çoğu zaman ilk etapta değişime karşı bir direnç söz konusudur. Bilinmeyene karşı kaygı, yeni olanı reddetme duygusunu ortaya çıkarır.


#18

SORU:

İmaj oluşturmaya katkı sağlayacak kazanımları sıralayınız


CEVAP:
 • Tanınmışlık derecesinin artırılması,
 • İmajın ya da kısmi imajın değiştirilmesi veya güçlendirilmesi
 • Kurumun kamuoyunda ya da hedef kitlede yer alması
 • Güven ve inandırıcılığın oluşturulması
 • Başarılı olmak için olumlu bir izlenim (algı) oluşturulması
 • Hedef kitlenin ilgi ve sempatisinin kazanılması, 
 • Fiziksel ortamın iyileştirilmesinin sağlanması
 • Personelin motivasyonunun iyileştirilmesi
 • Medyada objektif ve olumlu haberlerin çıkması
 • Yasal kurumlara ve diğer ortaklara karşı proje ve yatırımların desteklenmesi,
 • Çalışma alanında ve başka alanlarda daha iyi koşulların oluşması,
 • Kriz durumlarında medyadan ve hedef kitleden objektif tutum ve anlayış görmek
 • Çatışmaların, çatışmalara yol açan dedikodu, iftira vb. şeylerin en aza indirilmesidir.

#19

SORU:

Kurumsal imaj çalışmalarının çok farklı kitlelere ulaşmasına olanak sağlayan halkla ilişkiler sürecinde kullanılan yöntem ve araçlar nelerdir?


CEVAP:

• Basın/medya bültenleri, Görsel-İşitsel bültenler, Makaleler
• Basına/Medyaya yönelik organizasyonlar (Basın toplantıları, basın gezler, basın resepsiyonu)
• Diğer iletişim olayları (Toplantı, seminer, açık oturum, özel görüşme)
• Medyaya yönelik diğer iletişim yöntemleri (Halkla ilişkiler amaçlı film, halkla ilişkiler amaçlı radyo programları, televizyon programları, halkla ilişkiler amaçlı fotoğraf)
• Kurum içine yönelik iletişim araçları (Duyuru, kuruluş gazetesi, bülten, dergi, broşür, dilek ve şikâyet kutusu, kuruluş gezileri ve bilgilendirme toplantıları)
• Diğer halkla ilişkiler organizasyon faaliyetleri (Sponsorluk, sosyal sorumluluk faaliyetleri).


#20

SORU:

İmaj konusu genelde bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride ele alınmıştır. Bunlar nelerdir?


CEVAP:

İmaj konusu genelde bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride ele alınmıştır.

1. Bireysel imaj: Bireyin içinde bulundugu ortamlarda jestler, mimikler, giyinis tarzı, yapılan hareketler ve sözel ifadeler, bu ifadelerin tonunun birlesiminden olusan ve bu çerçevede kisinin insanlarda bıraktıgı izlenim olarak degerlendirilir. Kişisel imaj bireyin resmidir.
2. Kurumsal imaj: Bir kurumun genel kamuoyu tarafından nasıl algılandıgına isaret eder. Kurumların kendilerini nasıl gördükleri ve degerlendirdiklerinden ziyade başkaları tarafından nasıl görüldükleri ve degerlendirildikleri daha önemlidir. Kurumsal imaj, kurumun resmidir.


#21

SORU:

İmajın oluşmasını sağlayan öğeleri sıralayınız.


CEVAP:

İmajın oluşmasını sağlayan öğeler üç başlıkta toplanabilir:
Bilgilendirme düzeyi: Bireyin bilgilendirme düzeyi, çesitli iletisim kanalları ve süreçleri vasıtasıyla elde edilen bilgi ve verilerden olusmaktadır. Çeşitli görsel ya da işitsel yayın organları, sosyal ve kültürel çevre, tavsiyeler, reklam ve tanıtım hizmetleri çesitli iletişim araçları vasıtasıyla elde edilen veriler bireyin zihninde bir dizi süzgeçten geçirilerek algıyı oluşturur ve bireyi bir tutuma yönlendirir.
Sahip olunan yargılar: Yargılar ise bireyin dogru ya da yanlıs, nereden kaynaklandıgı tam olarak bilinmeyen, daha önceki bir zamanda olusmus basmakalıp fikirlerdir. Bunlar bireye gelen bilgileri yönlendirirler.
Sunulan olanak ve hizmetler: Olanak ve hizmet ögesi ise kisinin yasadıgı sosyo-ekonomik ve kültürel ortam, siyasal yapılar ya da iklim ve cografya gibi birçok unsur tarafından sekillenmektedir.


#22

SORU:

İmaj ve marka yönetiminin anahtar amaçları nelerdir?


CEVAP:

İmaj ve marka yönetimi dört anahtar amacı kapsamaktadır. Bunlar:
• Organizasyonun markası/markalarının neyi kapsadığını anlamak
• Markayı/markaları aracı kanallara, tüketicilere ve diğer hedef kitlelere iletmek
• Markaları yaşam devirlerine göre yönetmek
• Marka denkliğini arttırmak


#23

SORU:

Kurumsal markalamanın öğelerini sıralayınız.


CEVAP:

Kurumsal markalamanın üç öğesi bulunur:

 • Stratejik vizyon
 • Kurum kültürü
 • Kurumsal imaj

#24

SORU:

Stratejik vizyon nedir?


CEVAP:

Stratejik vizyon, kurumun gelecekte görmeyi arzuladığı konumdur.


#25

SORU:

Kurum kültürü tanımını yapınız.


CEVAP:

Kurum kültürü: Kurum içi degerler, inançlar ve kurum mirasını bünyesinde barındıran temel varsayımlar ve bunların anlamının kurumun üyelerine aktarılmasıdır.


#26

SORU:

Kurumsal imaj ne anlama gelmektedir?


CEVAP:

Kurumsal imaj: Kurumun, paydaşları, müşterileri, hissedarları, medya, kamuoyu ve benzerleri nezdinde nasıl bir izlenime sahip olduğudur.


#27

SORU:

Kurumsal imaj oluşturmanın önemli amaçları nelerdir?


CEVAP:

Kurumsal imaj oluşturmanın önemli bazı amaçlarını şöyle sıralamak mümkündür:
• Kurumun adını taşıyan her ürün için güven yaratma
• Yeni bir ürünün kabulünü kolaylaştırma
• Kurumun yeni yetenekleri keşfetmesini sağlama
• Kurumda çalışanların çalıştıkları yerden memnun olup o kurumda kalıcı olmalarını sağlama
• Satışlara yardımcı olma
• Nitelikli eleman istihdam etme
• Kuruluşun varlığını ve maaliyetlerini bilen insanların sayısını artırma
• Kuruluş hakkında olumlu görüşler yayan liderler kazanma


#28

SORU:

Kurumsal imajın birtakım temel belirleyicileri nelerdir?


CEVAP:

Kurumsal imajın birtakım temel belirleyicileri vardır. Bu belirleyici unsurlar şunlardır:

 • Altyapı unsuru
 • Dış imaj unsuru
 • İç imaj unsuru
 • Soyut imaj unsuru

#29

SORU:

Kurumsal imajın temel belirleycilerinden olan dış imajı şekillendiren öğeleri sıralayınız.


CEVAP:

Dış imaj, aşağıda verilen beş öğe doğrultusunda şekillendirilmektedir:
a) Kalite gerekliligi
b) Somut imaj yaratımı
c) Reklam
d) Sponsorluk
e) Medya


#30

SORU:

Güçlü bir kurumsal imajın oluşmasını sağlamak için hangi unsurların gerçekleşmesi gerekmektedir?


CEVAP:

Güçlü bir kurumsal imajın oluşmasını sağlamak için aşağıdaki dört unsurun gerçekleşmesi gerekmektedir:

• Kurum içi ve kurum dışındaki hedef kitlenin kurum ve ürünlerine ilişkin belirgin tutumlarını pozitif yönde etkilemek ve olumsuz izlenim ve tutumlarını değiştirmek,
• İşletmenin içinde bulunduğu toplum ve hedef kitlesi ile arasındaki güven derecesini arttırmak ve bunun devamını sağlamak,
• İşletmenin çevresel ve sosyal sorunlara yönelik duyarlılığını saptayarak, bunu topluma yansıtmak ve böylece topluma sosyal sorumluluk bilinci içerisinde olduğunu göstermek,
• İşletmenin geleceğini yakından ilgilendiren önemli konularda ilgili hedef kitleyi eğitmek, kurumun var olan ve olası ürün ve hizmetlerinin tümüne yönelik destekleyici pazarlama yaklaşımlarını sağlamaktır.


#31

SORU:

Kurumsal kimlik hakkında bilgi veriniz.


CEVAP:

Kurumsal kimlik, bir kuruluşun görsel ve fiziksel özellikleriyle kurum kültürü, kurum felsefesi gibi soyut nitelikleri olusturur. Bununla birlikte kurumun logosu, amblemi ve diger tanıtıcı isaretleri, bina tasarımı, iç ve dış düzeni, reklam ve diğer iletişim etkinlikleri, tabela ve pano gibi dış cephe işaretleri, flamaları arabaları, çalışan giysileri, kimliği oluşturan öğelerin yalnızca birkaçıdır. Tüm bunlara bakıldığında kurumsal kimlik için “görsel bütünlük” tanımı yapılabilir. Görsel bütünlük, kurumun kendini nasıl göstermek istediğiyle bağlantılıdır.


#32

SORU:

Kurum felsefesi nelerden meydana gelmektedir?


CEVAP:

Kurum felsefesi; kurumun değer, tutum ve normlarından, amacından ve tarihinden meydana gelmektedir.


#33

SORU:

Güçlü bir kurumsal imajın kurumlara saglayabilecegi katkılar nelerdir?


CEVAP:

Güçlü bir kurumsal imajın kurumlara saglayabilecegi katkılar aşağıdaki gibidir:

 • İşletmenin uzun dönem amaçları ile ilgili olarak yöneticiler arasında bir duyarlılık yaratır.
 • Hedeflere ve bunlara ulaşmak için izlenecek yıllara açıklık kazandırır.
 • İşletmeye faaliyet gösterdiği pazarda rekabet üstünlüğü kazandırır.
 • İşletme içi ve dışı iletişimi güçlendirir.
 • Müşterilere kurumun piyasadaki durumunu ve diğer kurumlar karşısındaki konumunu degerlendirebilme kolaylıgı sağlar.
 • Müşteri memnuniyetini ve tercihlerini olumlu yönde etkiler.
 • Müşteri bağlılığını artırır.
 • İşletmeye duyulan güveni artırarak sermaye bulma konusunda kolaylık sağlar.
 • İşletmenin amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için kullanılacak stratejilerin kurum paydaşları tarafından anlaşılmasını kolaylaştırır.

#34

SORU:

Kurumsal imaj yönetiminin aşamaları nelerdir?


CEVAP:

Kurumsal imaj yönetimi, kurumun gelişiminin herhangi bir evresinde uygulanabilecek dönüşümlülük ve süreklilik göstermesi gereken beş aşamalı sistematik bir çalışmayı gerektirir. Bu aşamalar:

 • Araştırma ve Değerlendirme
 • Stratejik Planlama ve Geliştirme
 • Yaratıcı Çalışma
 • Geliştirme ve Uygulama
 • İzleme ve Yönetme

#35

SORU:

Kurumsal imaj oluşturma çabasına girişmeden önce kurumsal imajı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları içeren bir check-listte hangi unsurlar yer alır?


CEVAP:

Kurumsal imaj oluşturma çabasına girişmeden önce kurumsal imajı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları içeren bir check-list (kontrol listesi) hazırlanması gerekmektedir. Bu unsurlar şunlardır:

 • Satış sonrası hizmet
 • Reklamlar
 • Endüstriyel ilişkiler
 • Ambalaj
 • Borsanın etkisi
 • Fiziksel görüntüsü
 • Kuruluşun muhatap olduğu soruları yanıtlama yöntemleri

#36

SORU:

Planlı bir imaj değişimi için gerekli olan aşamalar nelerdir?


CEVAP:

Planlı bir imaj değişimi için gerekli olan aşamalar şunlardır:

1. İlk izlenim analizi (Kim, ne düşünüyor?): Müşteri, müşteri olmayan veya çalısanlarla yapılan bir mülakat, hedef grubunun düsünce seklini gösterir.
2. Sebep analizi (Neden?): Hedef grubu neden böyle düşünüyor? Bu görüs nereden kaynaklanıyor?
3. Hedef tarifi (Neyi değiştirmek?): İçe veya dışa yönelik ne tür degişiklikler gereklidir?
4. İletişim tarifi (Hangi mesaj? Hangi iletişim yolları?): Hangi mesaj, aralıksız olarak, hangi iletişim yollarıyla, istenilen hedef grubunun görüsünü pozitif olarak etkileyebilir?
5. Düzenlemek (Kim, neyi, nasıl ve ne kadar bir sürede yapar?): Tedbirler, sorumluluk, uygulama ve koordinasyon tespit edilecek.
6. Kullanma (Hangi araçlar?): Ne kadar para, hangi nesneler ve nasıl bir personel gerekli?
7. Kontrol (Neye, ne kadar bir zamanda ulaşılmış?): Iki-üç yıllık bir süreyi kapsayan bir kontrol, degişikligi gösterir ve planlama ve tedbirler için gerekli olan yeni değişiklikleri ortaya koyar.


#37

SORU:

Halkla ilişkiler sorumlusunun en önemli görevlerinden biri olan kurumun kamuoyundaki imajını belirleyebilmek için hangi soruların cevaplandırılması gerekir?


CEVAP:

Halkla ilişkiler sorumlusunun en önemli görevlerinden biri olan kurumun kamuoyundaki imajını belirleyebilmek için şu soruların cevaplandırılması gerekir:
• Kuruluşun mevcut imajı nedir?
• Kamuoyu kurumun farkında mıdır?
• Bu farkındalık yönetiminki ile ne kadar benzeşmektedir?
• Kuruluşun istedigi kurum imajı nedir?
• Kuruluşun ürettigi ürün ya da hizmet imajını nasıl etkilemektedir?
• Kuruluş yeni bir kurum imajı kazanabilmek için ne yapmalıdır?


#38

SORU:

İşletmeler farklı hedef grupların kuruma bakış açılarını farklı yöntemlerle etkileme çabası içindedir. Bu hedef kitleleri ve iletişim sağlama yöntemleri nelerdir?


CEVAP:

İşletmeler farklı hedef grupların kuruma bakış açılarını farklı yöntemlerle etkileme çabası içindedir. Bu hedef kitleleri ve iletişim sağlama yöntemleri aşağıdaki şekildedir?

 • Hissedarlar
 • Tüketiciler
 • Potansiyel tüketiciler
 • Çalışanlar
 • Satıcılar
 • Ham madde sağlayanlar
 • Çevre

#39

SORU:

Halkla ilişkiler sürecinde kullanılan iletişim yöntem ve araçları nelerdir?


CEVAP:

Halkla ilişkiler sürecinde kullanılan iletişim yöntem ve araçlarını asağıdaki gibi sıralamıştır:
• Basın/medya bültenleri, Görsel-İşitsel bültenler, Makaleler
• Basına/Medyaya yönelik organizasyonlar (Basın toplantıları, basın gezileri, basın resepsiyonu)
• Diğer iletişim olayları (Toplantı, seminer, açık oturum, özel görüşme)
• Medyaya yönelik diğer iletişim yöntemleri (Halkla iliskiler amaçlı film, halkla iliskiler amaçlı radyo programları, televizyon programları, halkla ilişkiler amaçlı fotoğraf)
• Kurum içine yönelik iletişim araçları (Duyuru, kuruluş gazetesi, bülten, dergi, broşür, dilek ve şikâyet kutusu, kuruluş gezileri ve bilgilendirme toplantıları)
• Diğer halkla ilişkiler organizasyon faaliyetleri (Sponsorluk, sosyal sorumluluk faaliyetleri)