WEB TASARIMI SATIŞ VE PAZARLAMA Dersi Web Tasarımında Pazarlama İletişimi soru cevapları:

Toplam 94 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Ekonomik sistemin içerisinde yer alan şirketler diğer paydaşlarla iletişim kurarken neleri amaçlarlar?


CEVAP:

İletişim çabasının amacı ikna etmekten, bilgilendirmeye, markayı hatırlatmaktan, doğrudan ürünü satmaya kadar değişebilse de değişmeyen ana unsur firmaların her zaman hedef pazarındaki tüketicileri ile iletişim kurabilmek adına çabalamasıdır.


#2

SORU:

İletişim faaliyetleri 19. Yüzyıldan itibaren günümüze kadar nasıl değişmiştir?


CEVAP:

Yüzyıla kadar iletişim çabalarının yer aldığı ana kanal basılı medya iken (gazeteler, dergiler vb.) 1920’li yıllar ile birlikte radyonun keşfiyle firmalar artık seslerini de tüketicilere ulaştırabilir hale gelmiştir. 1950’li yıllar ve televizyonların evlerimize girişi firmaların tüketiciler ile iletişime geçmelerinin yepyeni bir yolunu ortaya çıkarmıştır. Televizyonların yaygınlaşması ve neredeyse her eve girmesi ile birlikte firmalar kolaylıkla kitlelere mesajlarını ulaştırabilir hale gelmişlerdir. Uzun yıllar boyu televizyonlar ve basılı medya pazarlama iletişimi çabalarının ana unsurları olarak varlıklarını sürdürmüştür. Ancak internetin ortaya çıkışı pazarlama iletişimi için yepyeni bir dünyanın kapılarını aralamıştır.


#3

SORU:

İnternetin ortaya çıkışı ile birlikte gelişen imkanlar nelerdir?


CEVAP:

İnternetin ortaya çıkışı ile birlikte coğrafi sınırlar ortadan kalkmıştır. Artık tüketiciler dünyanın bir başka yerindeki ürünlerden anında haberdar olabilmekte, benzer ürünleri tüm özellikleri bazında hızlıca kıyaslayabilmekte ve beğendikleri ürünleri gene internet üzerinden kolaylıkla sipariş verebilmektedirler.


#4

SORU:

Pazarlama iletişimi nedir?


CEVAP:

Pazarlama iletişimi, tüketicilerle işletme arasında oluşan sürekli bir diyalogdur.


#5

SORU:

İletişim sürecinde bulunan fonksiyonlar nelerdir?


CEVAP:

İletişim sürecinde kodlama, kod açma, gürültü ve geribildirim olmak üzere dört iletişim fonksiyonu bulunmaktadır.


#6

SORU:

Sürekli bir diyalog olan pazarlama iletişiminin temel ögelerinden olan göndericinin fonksiyonu nedir?      


CEVAP:

Gönderici, iletişim sürecini başlatan ve mesajı kodlayan taraftır. Pazarlama iletişim süreçlerinde genelde bu tarafı firmalar oluşturur. Firmalar hedef pazarlarındaki alıcılara, yani tüketicilere iletmek istedikleri mesajları kodlayarak farklı kanallar üzerinden gönderirler.


#7

SORU:

Sürekli bir diyalog olan pazarlama iletişiminin temel ögelerinden olan mesaj nedir?


CEVAP:

Mesaj, alıcıya gönderilmek istenilen uyarı, bilgi veya davranışın gönderici tarafından ortak semboller kullanılarak kodlanması şeklinde tanımlanmaktadır. İlgili semboller gerçek objelerden, modellerden, sesten, resimden ya da hareketlerden oluşabilirler. Dolayısıyla mesaj kodlanırken, göndericinin anlayabileceği sembolleri ve unsurları kullanmak önemlidir.


#8

SORU:

Sürekli bir diyalog olan pazarlama iletişiminin temel ögelerinden olan kodlama nedir?


CEVAP:

Kodlama, bilginin, düşüncenin, duygunun iletime uygun, hazır bir mesaj biçimine dönüştürülmesine denir. Kodlama ile göndericinin vermek istediği mesajın alıcı tarafından anlamlandırılabilir hale gelmesi amaçlanmaktadır.


#9

SORU:

Sürekli bir diyalog olan pazarlama iletişiminin temel ögelerinden olan kod açma nedir?


CEVAP:

Gönderici tarafından kodlanmış mesajın, alıcı tarafından anlamlı sembollere ve simgelere dönüşme sürecidir. Kod açma süreci ile birlikte anlamsız olan semboller, işaretler, görüntüler ve sesler alıcının zihninde anlamlı hale dönüşürler. Fark edilebileceği üzere, kodlama gönderici tarafından yapılırken kod açma ise alıcı tarafından yapılmaktadır.


#10

SORU:

Sürekli bir diyalog olan pazarlama iletişiminin temel ögelerinden olan alıcı nedir?


CEVAP:

Alıcı, kodlanan mesajı alan ve kod açarak anlamlandıran taraftır. Firmaların pazarlama iletişimi çabalarının ana ögesini alıcı oluşturmaktadır. Ana amaç, firmalar tarafından iletilen mesajın firma tarafından istenildiği biçimde alıcı tarafından anlamlandırılmasıdır.


#11

SORU:

Sürekli bir diyalog olan pazarlama iletişiminin temel ögelerinden olan gürültü nedir?


CEVAP:

Gürültü, mesajın alıcı tarafından istenilen biçimde anlamlandırılmasına engel olan her türlü unsurdur. Dolayısıyla gürültü kavramı göndericinin isteği dışında anlamlandırılarak mesaja eklenen her unsuru içermektedir. Örneğin televizyonda oynayan reklam sırasında, dışarıdan gelen bir korna sesi gürültü olarak kabul edilmektedir.


#12

SORU:

Sürekli bir diyalog olan pazarlama iletişiminin temel ögelerinden olan kanal nedir?


CEVAP:

Kanal, kodlanan mesajı göndericiden alıcıya taşıyan araçlardır. Diğer bir deyişle mesajın gönderildiği medya, ortam ya da araç kanalı oluşturmaktadır. İletişim kanalının seçimi firmalar için oldukça kritik bir unsurdur. Kanallar; kişiler arası ve kitlesel olmak üzere iki ana başlık altında incelebilir.


#13

SORU:

Sürekli bir diyalog olan pazarlama iletişiminin temel ögelerinden olan geribildirim nedir?


CEVAP:

Geribildirim, alıcının kaynağa ilgili mesaja ilişkin olarak verdiği yanıt geri bildirim olarak adlandırılır. İnternetin pazarlama iletişim süreçleri bazında getirdiği en büyük dinamiklik geribildirim bağlamında yaşanmıştır. Bu hızlı çift yönlü iletişim, firmalar açısından kodladıkları mesajın tüketiciler tarafından doğru bir şekilde anlamlandırılıp anlamlandırılmadığını ölçebilmek ya da kod açma sırasında ortaya çıkabilen yanlış anlamlandırlamaların hızlıca farkına varılması açısından muazzam olanaklar sunmuştur.


#14

SORU:

Geleneksel medya ile kitlesel medyanın farklılaştığı ana noktalar nelerdir?


CEVAP:

Geleneksel medyanın yer aldığı iletişim süreçlerinde, kısıtlı sayıda girişimcinin sahibi olduğu gazete, televizyon kanalları, dergiler gibi kitlesel medya araçları kullanılmaktadır. Ancak internetin genel tek bir sahibi yoktur, dolayısıyla internet büyük medya organlarında boy gösteremeyen firmalar içinde önemli fırsatlar sunmaktadır. Yaratıcı bir pazarlama iletişimi kampanyası ile geniş tüketici kitlelerine mesajlarını ulaştırabilme şansı, artık küçük firmalar için ulaşılabilir bir olanaktır.


#15

SORU:

Pazarlama iletişimi karması hangi araçlardan oluşmaktadır?


CEVAP:

Literatürde tutundurma karması olarak da isimlendirilebilen pazarlama iletişimi karması Reklam, Halkla İlişkiler, Promosyon ve Kişisel Satış araçlarından oluşmaktadır.


#16

SORU:

İnternette yer alacak ve pazarlama iletişimlerini internet üzerinden yürütecek firmaların göz önünde bulundurması gereken avantajlar nelerdir?


CEVAP:

Genel bir sınıflandırma ile internetin pazarlama iletişimi bağlamında başlıca avantajlarını alıcı kontrolü, etkileşimi, ayrıntılı müşteri verisi elde etme, hedef kitleye etkin erişim ve etkin ölçüm oluşturmaktadır.


#17

SORU:

Online reklam nedir ve özellikleri nelerdir?


CEVAP:

Amerikan Pazarlama Birliği’nin tanımına göre reklam; herhangi bir ürün, hizmet ya da düşüncenin bedeli ödenerek ve bu bedeli kimin ödediği anlaşılacak biçimde yapılan, kişisel satış dışında kalan tanıtım eylemleridir. Reklamın dört önemli özelliği vardır; Reklam bedel karşılığı yapılmaktadır. Reklam, kişisel sunuş değildir. Reklam mesajlarında ürün, hizmet ya da düşünceler yer alabilir. Reklam yapan kişi ya da kurum bellidir. Bu özellik reklamı, propagandadan ayırır.


#18

SORU:

Reklamın kaç tane temel fonksiyonu vardır ve bunlar nelerdir?


CEVAP:

Reklamın; bilgilendirme, hatırlatma ve ikna etme olmak üzere üç temel fonksiyonu vardır.


#19

SORU:

Online reklamların yer aldığı platformlar nelerdir?


CEVAP:

Online reklamların yer aldığı platformlar aşağıda verilmiştir.

 • Bannerlar,
 • Rich medya reklamları,
 • Metin içi hiper linkler,
 • Bloglar,
 • Web siteleri,
 • E-mail,
 • Arama motoru reklamları.

#20

SORU:

Rich medya reklamları nedir?


CEVAP:

Rich medya reklamları animasyon, ses, küçük uygulamalar ve/veya video içeren ve bu sayede artırılmış interaktiflik deneyimi sunan reklamları tanımlamak için kullanılmaktadır.


#21

SORU:

Promosyon nedir?


CEVAP:

Promosyon; tüketici ve aracıları ani satın alma veya daha çok miktarda satın almaya özendiren rutin dışı tutundurma çabalarıdır. Reklamlar daha çok satın alma nedenini oluştururken, promosyonlar satın alma davranışını tetiklemeye çalışır.


#22

SORU:

Online promosyonlar hazırlanırken süre konusunda dikkate alınması gereken husus nedir?


CEVAP:

Online promosyonlar yapılırken sürenin çok fazla uzatılmaması önem arz etmektedir. Aksi halde promosyonların ani ve hızlı etkileri etkinliklerini kaybedebilir ve yerini tüketicilerin ilgili ürüne yönelik olumsuz imaj algısına bırakabilir.


#23

SORU:

Sanal ortamda kullanılan promosyon türleri nelerdir?


CEVAP:

Sanal ortamda kullanılan promosyon türleri şu şekildedir;

 • Ücretsiz ürün kullanımları,
 • Çekilişler,
 • Fiyat indirimleri,
 • Hediyeler.

#24

SORU:

Halkla ilişkiler nedir?


CEVAP:

Halkla ilişkiler, firmaya karşı hedef kitlenin tavrının değerlendirilip firmanın hedef kitle nezdinde saygınlık ve itibar kazanabileceği strateji ve politikaların izlenmesidir.


#25

SORU:

Başarılı bir halkla ilişkiler çabası örneği olan ve National Geographic kanalında yayınlanan mega fabrikalar belgesinde yer alan yerli firmamız hangisidir?


CEVAP:

Yerli firmalarımızdan Vestel’in National Geographic kanalında yayınlanan mega fabrikalar belgeselinde yer alan Vestel City bölümü başarılı bir halka ilişkiler çabası örneğidir.


#26

SORU:

Sponsorluk nedir?


CEVAP:

Sponsorluk, kuruluşun iletişim hedeflerine ulaşması için bağlantılı olabilecek eylem ya da organizasyonlara maddi ya da araç gereç desteğinde bulunmak suretiyle yapılan ticari yatırımlardır.


#27

SORU:

Online sponsorlukta taraflar kimlerdir?


CEVAP:

Online sponsorlukta sponsor olan ve sponsor olunan olmak üzere iki taraf vardır. Sponsor olunan spor, sanat, toplumsal menfaat, çevre gibi birçok alanda faaliyet gösteren, etkinliği ispatlanmış, hedef kitlesi belli olan taraftır. Sponsor ise, bir bedel karşılığı yaratılmış etkinlikten veya bir uygulamadan yararlanan kurum veya bireydir.


#28

SORU:

Ekonomik sistemin içerisinde yer alan şirketler diğer paydaşlarla iletişim kurarken neleri amaçlarlar?


CEVAP:

İletişim çabasının amacı ikna etmekten, bilgilendirmeye, markayı hatırlatmaktan, doğrudan ürünü satmaya kadar değişebilse de değişmeyen ana unsur firmaların her zaman hedef pazarındaki tüketicileri ile iletişim kurabilmek adına çabalamasıdır.


#29

SORU:

İletişim faaliyetleri 19. Yüzyıldan itibaren günümüze kadar nasıl değişmiştir?


CEVAP:

19. Yüzyıla kadar iletişim çabalarının yer aldığı ana kanal basılı medya iken (gazeteler, dergiler vb.) 1920’li yıllar ile birlikte radyonun keşfiyle firmalar artık seslerini de tüketicilere ulaştırabilir hale gelmiştir. 1950’li yıllar ve televizyonların evlerimize girişi firmaların tüketiciler ile iletişime geçmelerinin yepyeni bir yolunu ortaya çıkarmıştır. Televizyonların yaygınlaşması ve neredeyse her eve girmesi ile birlikte firmalar kolaylıkla kitlelere mesajlarını ulaştırabilir hale gelmişlerdir. Uzun yıllar boyu televizyonlar ve basılı medya pazarlama iletişimi çabalarının ana unsurları olarak varlıklarını sürdürmüştür. Ancak internetin ortaya çıkışı pazarlama iletişimi için yepyeni bir dünyanın kapılarını aralamıştır.


#30

SORU:

İnternetin ortaya çıkışı ile birlikte gelişen imkanlar nelerdir?


CEVAP:

İnternetin ortaya çıkışı ile birlikte coğrafi sınırlar ortadan kalkmıştır. Artık tüketiciler dünyanın bir başka yerindeki ürünlerden anında haberdar olabilmekte, benzer ürünleri tüm özellikleri bazında hızlıca kıyaslayabilmekte ve beğendikleri ürünleri gene internet üzerinden kolaylıkla sipariş verebilmektedirler. 


#31

SORU:

Pazarlama iletişimi nedir?


CEVAP:

Pazarlama iletişimi, tüketicilerle işletme arasında oluşan sürekli bir diyalogdur.


#32

SORU:

İletişim sürecinde bulunan fonksiyonlar nelerdir?


CEVAP:

İletişim sürecinde kodlama, kod açma, gürültü ve geribildirim olmak üzere dört iletişim fonksiyonu bulunmaktadır.


#33

SORU:

Sürekli bir diyalog olan pazarlama iletişiminin temel ögelerinden olan göndericinin fonksiyonu nedir?


CEVAP:

Gönderici, iletişim sürecini başlatan ve mesajı kodlayan taraftır. Pazarlama iletişim süreçlerinde genelde bu tarafı firmalar oluşturur. Firmalar hedef pazarlarındaki alıcılara, yani tüketicilere iletmek istedikleri mesajları kodlayarak farklı kanallar üzerinden gönderirler. 


#34

SORU:

Sürekli bir diyalog olan pazarlama iletişiminin temel ögelerinden olan mesaj nedir?


CEVAP:

Mesaj, alıcıya gönderilmek istenilen uyarı, bilgi veya davranışın gönderici tarafından ortak semboller kullanılarak kodlanması şeklinde tanımlanmaktadır. İlgili semboller gerçek objelerden, modellerden, sesten, resimden ya da hareketlerden oluşabilirler. Dolayısıyla mesaj kodlanırken, göndericinin anlayabileceği sembolleri ve unsurları kullanmak önemlidir.


#35

SORU:

Sürekli bir diyalog olan pazarlama iletişiminin temel ögelerinden olan kodlama nedir?


CEVAP:

Kodlama, bilginin, düşüncenin, duygunun iletime uygun, hazır bir mesaj biçimine dönüştürülmesine denir. Kodlama ile göndericinin vermek istediği mesajın alıcı tarafından anlamlandırılabilir hale gelmesi amaçlanmaktadır.


#36

SORU:

Sürekli bir diyalog olan pazarlama iletişiminin temel ögelerinden olan kod açma nedir?


CEVAP:

Gönderici tarafından kodlanmış mesajın, alıcı tarafından anlamlı sembollere ve simgelere dönüşme sürecidir. Kod açma süreci ile birlikte anlamsız olan semboller, işaretler, görüntüler ve sesler alıcının zihninde anlamlı hale dönüşürler. Fark edilebileceği üzere, kodlama gönderici tarafından yapılırken kod açma ise alıcı tarafından yapılmaktadır.


#37

SORU:

Sürekli bir diyalog olan pazarlama iletişiminin temel ögelerinden olan alıcı nedir?


CEVAP:

Alıcı, kodlanan mesajı alan ve kod açarak anlamlandıran taraftır. Firmaların pazarlama iletişimi çabalarının ana ögesini alıcı oluşturmaktadır. Ana amaç, firmalar tarafından iletilen mesajın firma tarafından istenildiği biçimde alıcı tarafından anlamlandırılmasıdır.


#38

SORU:

Sürekli bir diyalog olan pazarlama iletişiminin temel ögelerinden olan gürültü nedir?


CEVAP:

Gürültü, mesajın alıcı tarafından istenilen biçimde anlamlandırılmasına engel olan her türlü unsurdur. Dolayısıyla gürültü kavramı göndericinin isteği dışında anlamlandırılarak mesaja eklenen her unsuru içermektedir. Örneğin televizyonda oynayan reklam sırasında, dışarıdan gelen bir korna sesi gürültü olarak kabul edilmektedir.


#39

SORU:

Sürekli bir diyalog olan pazarlama iletişiminin temel ögelerinden olan kanal nedir?


CEVAP:

Kanal, kodlanan mesajı göndericiden alıcıya taşıyan araçlardır. Diğer bir deyişle mesajın gönderildiği medya, ortam ya da araç kanalı oluşturmaktadır. İletişim kanalının seçimi firmalar için oldukça kritik bir unsurdur. Kanallar; kişiler arası ve kitlesel olmak üzere iki ana başlık altında incelebilir.


#40

SORU:

Sürekli bir diyalog olan pazarlama iletişiminin temel ögelerinden olan geribildirim nedir?


CEVAP:

Geribildirim, alıcının kaynağa ilgili mesaja ilişkin olarak verdiği yanıt geri bildirim olarak adlandırılır. İnternetin pazarlama iletişim süreçleri bazında getirdiği en büyük dinamiklik geribildirim bağlamında yaşanmıştır. Bu hızlı çift yönlü iletişim, firmalar açısından kodladıkları mesajın tüketiciler tarafından doğru bir şekilde anlamlandırılıp anlamlandırılmadığını ölçebilmek ya da kod açma sırasında ortaya çıkabilen yanlış anlamlandırmaların hızlıca farkına varılması açısından muazzam olanaklar sunmuştur.


#41

SORU:

Geleneksel medya ile kitlesel medyanın farklılaştığı ana noktalar nelerdir?


CEVAP:

Geleneksel medyanın yer aldığı iletişim süreçlerinde, kısıtlı sayıda girişimcinin sahibi olduğu gazete, televizyon kanalları, dergiler gibi kitlesel medya araçları kullanılmaktadır. Ancak internetin genel tek bir sahibi yoktur, dolayısıyla internet büyük medya organlarında boy gösteremeyen firmalar içinde önemli fırsatlar sunmaktadır. Yaratıcı bir pazarlama iletişimi kampanyası ile geniş tüketici kitlelerine mesajlarını ulaştırabilme şansı, artık küçük firmalar için ulaşılabilir bir olanaktır.


#42

SORU:

Pazarlama iletişimi karması hangi araçlardan oluşmaktadır?


CEVAP:

Literatürde tutundurma karması olarak da isimlendirilebilen pazarlama iletişimi karması Reklam, Halkla İlişkiler, Promosyon ve Kişisel Satış araçlarından oluşmaktadır.


#43

SORU:

İnternette yer alacak ve pazarlama iletişimlerini internet üzerinden yürütecek firmaların göz önünde bulundurması gereken avantajlar nelerdir?


CEVAP:

Genel bir sınıflandırma ile internetin pazarlama iletişimi bağlamında başlıca avantajlarını alıcı kontrolü, etkileşimi, ayrıntılı müşteri verisi elde etme, hedef kitleye etkin erişim ve etkin ölçüm oluşturmaktadır.


#44

SORU:

Online reklam nedir ve özellikleri nelerdir?


CEVAP:

Amerikan Pazarlama Birliği’nin tanımına göre reklam; herhangi bir ürün, hizmet ya da düşüncenin bedeli ödenerek ve bu bedeli kimin ödediği anlaşılacak biçimde yapılan, kişisel satış dışında kalan tanıtım eylemleridir. Reklamın dört önemli özelliği vardır; Reklam bedel karşılığı yapılmaktadır. Reklam, kişisel sunuş değildir. Reklam mesajlarında ürün, hizmet ya da düşünceler yer alabilir. Reklam yapan kişi ya da kurum bellidir. Bu özellik reklamı, propagandadan ayırır.


#45

SORU:

Reklamın kaç tane temel fonksiyonu vardır ve bunlar nelerdir?


CEVAP:

Reklamın; bilgilendirme, hatırlatma ve ikna etme olmak üzere üç temel fonksiyonu vardır.


#46

SORU:

Online reklamların yer aldığı platformlar nelerdir?


CEVAP:

Online reklamların yer aldığı platformlar aşağıda verilmiştir.
• Bannerlar
• Rich medya reklamları
• Metin içi hiper linkler
• Bloglar
• Web siteleri
• E-mail
• Arama motoru reklamları


#47

SORU:

Rich medya reklamları nedir?


CEVAP:

Rich medya reklamları animasyon, ses, küçük uygulamalar ve/veya video içeren ve bu sayede artırılmış interaktiflik deneyimi sunan reklamları tanımlamak için kullanılmaktadır.


#48

SORU:

Promosyon nedir?


CEVAP:

Promosyon; tüketici ve aracıları ani satın alma veya daha çok miktarda satın almaya özendiren rutin dışı tutundurma çabalarıdır. Reklamlar daha çok satın alma nedenini oluştururken, promosyonlar satın alma davranışını tetiklemeye çalışır.


#49

SORU:

Online promosyonlar hazırlanırken süre konusunda dikkate alınması gereken husus nedir?


CEVAP:

Online promosyonlar yapılırken sürenin çok fazla uzatılmaması önem arz etmektedir. Aksi halde promosyonların ani ve hızlı etkileri etkinliklerini kaybedebilir ve yerini tüketicilerin ilgili ürüne yönelik olumsuz imaj algısına bırakabilir?


#50

SORU:

Sanal ortamda kullanılan promosyon türleri nelerdir?


CEVAP:

Sanal ortamda kullanılan promosyon türleri şu şekildedir;
• Ücretsiz ürün kullanımları
• Çekilişler
• Fiyat indirimleri
• Hediyeler


#51

SORU:

Halkla ilişkiler nedir?


CEVAP:

Halkla ilişkiler, firmaya karşı hedef kitlenin tavrının değerlendirilip firmanın hedef kitle nezdinde saygınlık ve itibar kazanabileceği strateji ve politikaların izlenmesidir.


#52

SORU:

Başarılı bir halkla ilişkiler çabası örneği olan ve National Geographic kanalında yayınlanan mega fabrikalar belgesinde yer alan yerli firmamız hangisidir? 


CEVAP:

Yerli firmalarımızdan Vestel’in National Geographic kanalında yayınlanan mega fabrikalar belgeselinde yer alan Vestel City bölümü başarılı bir halka ilişkiler çabası örneğidir.


#53

SORU:

Sponsorluk nedir?


CEVAP:

Sponsorluk, kuruluşun iletişim hedeflerine ulaşması için bağlantılı olabilecek eylem ya da organizasyonlara maddi ya da araç gereç desteğinde bulunmak suretiyle yapılan ticari yatırımlardır.


#54

SORU:

Online sponsorlukta taraflar kimlerdir?


CEVAP:

Online sponsorlukta sponsor olan ve sponsor olunan olmak üzere iki taraf vardır. Sponsor olunan spor, sanat, toplumsal menfaat, çevre gibi birçok alanda faaliyet gösteren, etkinliği ispatlanmış, hedef kitlesi belli olan taraftır. Sponsor ise, bir bedel karşılığı yaratılmış etkinlikten veya bir uygulamadan yararlanan kurum veya bireydir.


#55

SORU:

Çevrimiçi (online) pazarlama iletişimi olarak gönderici ne anlama gelir?


CEVAP:

Gönderici, iletişim sürecini başlatan ve mesajı kodlayan taraftır. Pazarlama iletişim süreçlerinde genelde bu tarafı firmalar oluşturur. Firmalar hedef pazarlarındaki alıcılara, yani tüketicilere iletmek istedikleri mesajları kodlayarak farklı kanallar üzerinden gönderirler. Pazarlama iletişim sürecinin istenen etkiyi gösterebilmesi için, göndericinin alıcıyı iyi tanıması ve alıcı tarafından beklenilen bir biçimde açılacak kodlar göndermesi gerekmektedir.


#56

SORU:

Çevrimiçi (online) pazarlama iletişiminde mesajın nasıl bir fonksiyonu vardır?


CEVAP:

Mesaj, alıcıya gönderilmek istenilen uyarı, bilgi veya davranışın gönderici tarafından ortak semboller kullanılarak kodlanması şeklinde tanımlanmaktadır. İlgili semboller gerçek objelerden, modellerden, sesten, resimden ya da hareketlerden oluşabilirler. Dolayısıyla mesaj kodlanırken, göndericinin anlayabileceği sembolleri ve unsurları kullanmak önemlidir.


#57

SORU:

Çevrimiçi (online) pazarlama iletişiminde kodlama neye denir?


CEVAP:

Bilginin, düşüncenin, duygunun iletime uygun, hazır bir mesaj biçimine dönüştürülmesine kodlama denir. Kodlama ile göndericinin vermek istediği mesajın alıcı tarafından anlamlandırılabilir hâle gelmesi amaçlanmaktadır.


#58

SORU:

Çevrimiçi (online) pazarlama iletişiminde kod açmak hangi işlevi yerine getirir.


CEVAP:

Kod Açma, gönderici tarafından kodlanmış mesajın, alıcı tarafından anlamlı sembollere ve simgelere dönüşme sürecidir. Kod açma süreci ile birlikte anlamsız olan semboller, işaretler, görüntüler ve sesler alıcının zihninde anlamlı hâle dönüşürler. Fark edilebileceği üzere, kodlama gönderici tarafından yapılırken kod açma ise alıcı tarafından yapılmaktadır.


#59

SORU:

Çevrimiçi pazarlama iletişiminde alıcı kimdir?


CEVAP:

Alıcı, kodlanan mesajı alan ve kod açarak anlamlandıran taraftır. Firmaların pazarlama iletişimi çabalarının ana ögesini alıcı oluşturmaktadır. Ana amaç, firmalar tarafından iletilen mesajın firma tarafından istenildiği biçimde alıcı tarafından anlamlandırılmasıdır.


#60

SORU:

İletişimde gürültü ne anlama gelir?


CEVAP:

Gürültü, mesajın alıcı tarafından istenilen biçimde anlamlandırılmasına engel olan her türlü unsurdur. Dolaysıyla gürültü kavramı göndericinin isteği dışında anlamlandırılarak mesaja eklenen her unsuru içermektedir.


#61

SORU:

İletişimde kanal nasıl bir araçtır?


CEVAP:

Kanal, kodlanan mesajı göndericiden alıcıya taşıyan araçlardır. Diğer bir deyişle mesajın gönderildiği medya, ortam ya da araç kanalı oluşturmaktadır. İletişim kanalının seçimi firmalar için oldukça kritik bir unsurdur. İlgili seçim yapılırken hedef tüketicinin mesajı doğru anlayabileceği, gürültü unsurunun etkilerinin olabildiğince kısıtlandığı ve hedef tüketiciye ilgili mesajın iletilmesi için en uygun olan kanalın seçilmesi gerekmektedir.


#62

SORU:

Geri bildirim bize hangi süreçleri  anlatır?


CEVAP:

Geri bildirimin olmadığı iletişimi süreçleri, tek yönlü iletişim süreçleri olarak adlandırılır. Çift yönlü iletişim süreçleri ise geribildirimin olduğu süreçleri ifade etmektedir.


#63

SORU:

Geribildirim nedir?


CEVAP:

Geribildirim, alıcının kaynağa ilgili mesaja ilişkin olarak verdiği yanıt geri bildirim olarak adlandırılır. İnternetin pazarlama iletişim süreçleri bazında getirdiği en büyük dinamiklik geri bildirim bağlamında yaşanmıştır.


#64

SORU:

Pazarlama iletişiminde üç temel sorun nedir?


CEVAP:

Pazarlama iletişimi süreci her zaman başarılı bir şekilde sonuçlanmayabilir. İletişim sorunları 3 temel genel durumda ortaya çıkabilmektedir.  

 1. Gönderici sorunu yanlış bir biçimde algılayabilir ve bu nedenle kodlamayı yanlış kavramlar üzerinden yapar.
 1. Gönderici sorunu anlar ancak gönderdiği mesajın kodlaması ile istenilen anlamıveremez.
 1. Alıcı mesajı doğru bir şekilde alır ancak ya mesajı unutur ya da umursamaz.

#65

SORU:

İnternet ve pazarlama iletişiminde, alıcı kontrölü ne anlama gelir?


CEVAP:

Alıcı Kontrolü, internet ortamında bireyler iletişim çabalarında eskisine kıyasla çok daha fazla kontrol sahibidirler. Dinlemek ya da izlemek istemedikleri reklamları geçebilir ya da kapatabilirler. Geleneksel medyada ise tüketicinin iletişim sürecindeki kontrolü internete oranla çok daha azdır. Dolayısıyla tüketicinin elindeki bu güç, firmaların tüketicilerin kendi istekleriyle izlemek ya da dinlemek isteyecekleri mesajların oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle günümüzde iletişim kampanyalarının eskisine göre daha dikkat çekici ve eğlenceli unsurlar barındırmaktadır.


#66

SORU:

İnternet ve pazarlama iletişiminde, etkileşim nedir?


CEVAP:

Etkileşim, internet üzerinde tüketiciler mesajın iletiminde daha fazla kontrolü olan ve ilgili mesaja yönelik tepkilerini eş zamanlı olarak verebilme imkânına sahip bireyler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum tüketicinin iletişim sürecinin bir parçası olmasına imkân vermektedir.


#67

SORU:

Ayrıntılı müşteri verisi nasıl elde edilir?


CEVAP:

Ayrıntılı müşteri verisi elde etmek, gelişen teknoloji sayesinde artık web sitesine giren bir müşterinin, ilgili web sitesinde ne kadar süre geçirdiği, hangi linklere tıkladığı ya da günün hangi saatinde hangi sitelerde bulunmayı tercih ettiği gibi detaylı verilere ulaşmak oldukça kolaylaşmıştır. İlgili verilerden elde edilecek bilgi doğru ve yerinde kullanılırsa hem firmaların kârlılıkları hem de tüketicilerin tatmin düzeyleri artırılabilecektir.


#68

SORU:

Hedef kitleye etkili iletişim nasıl yapılmalıdır?


CEVAP:

Hedef kitleye etkin erişim, internet ortamında, pazarlamacılar iletişim kampanyalarını doğrudan hedef özelliklere sahip tüketicilere ulaştırabilme şansına sahiptirler. Sadece kadınların kullanacağı bir ürüne ilişkin pazarlama iletişimi, İnternet ortamında sadece kadın olduğu bilinen kullanıcılara gösterilirken erkek kullanıcılara başka ürünlere ilişkin pazarlama iletişimi mesajlarının iletilmesi mümkündür.


#69

SORU:

Etkili iletişim ölçümleri klasik yöntemlere göre neden daha etkindir.


CEVAP:

Etkin ölçüm,  internet pazarlama iletişimi süreçlerine ilişkin olarak, geleneksel medya unsurlarına oranla çok daha ileri düzey ölçümler yapılmasına olanak sağlamaktadır. Kaç kişiye reklamın gösterildiği, ilgili videonun ne kadar süreyle izlendiği ve bu izlenme sonrası kaç kişinin ilgili web sitesi üzerinden satın alma yaptığı gibi bilgilere çok net bir kesinlikle ulaşılabilmektedir. Bu olanaklar pazarlamacılar için geleneksel medyaya oranla, ulaşılmak istenen hedeflerin başarılıp başarılamadığına ilişkin daha güvenilir ve geçerli geribildirimler sağlamaktadır.


#70

SORU:

İnternet erişiminde herkese ulaşmak mümkün müdür?


CEVAP:

İnternete erişimi olmayan kesimler, her şeyden önce İnternet erişimi için ilgili lokasyonlarda belirli bir teknik altyapının kurulu olması gerekmektedir. Ayrıca İnternet kullanımı için bireyin belirli düzeyde bilgisayar kullanımı bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bu iki unsur İnternet vasıtası ile erişilebilecek kesimleri kısıtlamaktadır. Dolayısıyla hedef tüketici kitlesi bu pazarlarda yer alan firmalar için İnternet, pazarlama iletişimi açısından kullanışsız hâle gelmektedir.


#71

SORU:

İnternet iletişiminde güven ne anlama gelir?


CEVAP:

Güven,  internet henüz tüm kesimlerde tam olarak güven yaratabilmiş   değildir. İnternet üzerinden çalınan bilgiler, yapılan illegal işlemler ve dolandırıcılıklar İnternete yönelik güven unsurunun yara almasına sebep olmaktadır. İnternetin yüz yüze iletişim noktasındaki kısıtları da güven unsurunun gelişimine engel teşkil etmektedir. Aynı zamanda İnternette herhangi bir genel denetim unsurunun olmayışı doğru olmayan bir çok bilginin de bu platformda yer almasına ve bilgi kirliliğine yol açabilmektedir. Tüm bu unsurların bir araya gelmesi, İnternet üzerinde yer alan bilgilere yönelik tutumu olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  


#72

SORU:

İnternet iletişiminde izinsin reklam mümkün müdür?


CEVAP:

İzinsiz reklamlar, hiçbir şekilde kullanıcının iznine dikkat edilmeden gönderilen   e-mailler, farklı sayfalara izinsiz yönlendirmeler ya da izinsiz kendiliğinden açılan sayfalar, bireylerin İnternet ortamında iletilen mesajlara olumsuz yaklaşabilmesine sebebiyet verebilmektedir. 


#73

SORU:

On line olarak banner reklam ne anlama gelir?


CEVAP:

Banner reklamlar aynı zaman elektronik kuşak reklamları ya da bant reklamlar olarak da adlandırılmaktadır. Online reklamcılığın ilk yıllarında banner reklamlar 468x60 piksel boyutlarında ve web sayfasının genel olarak üst bölümüne yerleştirilen reklam biçimlerinden ibaretti. Günümüzde banner reklamlar gif uzantılı animasyonlar, farklı boyutlar ve farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar günümüzde binlerce çeşitlilikte banner reklamı olduğuna işaret etmektedir.


#74

SORU:

Banner reklamların farklı yerlerde olmasının sonuçları nasıl açıklanabilir?


CEVAP:

Banner reklamların web sitesinin hangi kısmında yer alacağına ilişkin yapılan çalışmalar incelendiğinde de farklı sonuçlar görmek mümkündür. Web sitesinin üst kısmında yer alan banner reklamların daha çok görülüyor olması ile birlikte daha az tıklandığı gene çalışma sonuçlarını işaret ettiği bir durumdur. Dolayısıyla tıklanma amacı taşımayan ancak bir mesajı iletme niyeti daha fazla olan reklam bannerları için web sitelerinin üst kısmının daha yararlı olduğu söylenebilir. Web sitesinin alt kısmına yerleştirilen banner reklamlarının ise kullanıcı tarafından göz ardı edildiği gene araştırma sonuçlarının ortaya koyduğu bir durumdur. Banner reklamların en iyi sonuç verdiği durum, web sitesinin içeriği ile uyumlu mesajların yer aldığı ve ilgili web sitesinin içeriğinin bulunduğu kısma uygun olarak yedirilmiş hâlde konumlandırıldığında ortaya çıkmaktadır.


#75

SORU:

Banner reklamların başarılı olması için nasıl bir gidiş yolu gereklidir?


CEVAP:

Başarılı bir banner reklamı için anlaşılır, sadelik ve öz, yani gereğinden fazla uzun olmamak önem taşımaktadır. Bu üç özeliğe sahip ve ilgili web sitesinin bağlamı ile uyumlu banner reklam mesajlarının başarıya ulaşma şansı daha yüksektir. Web sitesinin bağlamı dışında ilgili web sitesinin renk paletleri de banner reklam eklemlenirken göz önüne alınmalıdır. Genel itibari ile kırmızı renklerin kullanıldığı bir web sitesine aynı renk üzerinden kurgulanmış bir banner reklamın eklenmesi ilgili reklamın görünmesini ve fark edilmesini zorlaştırabilecektir. Ancak banner reklamlarda çok zıt renklerin kullanılarak web sitesinin görselliğinin de bozulmaması gereklidir. Dolayısıyla reklamlar hem içerik hem de tasarım açısından ilgili web sitesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun yanı sıra ilgili web sayfasında gereğinden fazla banner reklama yer verilmesi, web sayfasını görünümünün karmaşıklaşmasına yol açacak aynı zamanda banner reklamı veren firmanın imajını da olumsuz etkileyebilecektir.


#76

SORU:

Rich Medya Reklamları nedir?


CEVAP:

Rich medya reklamları animasyon, ses, küçük uygulamalar ve videoları da içeren, interaktiflik seviyesini arttırmış reklamları tanımlamak için kullanılan bir terimdir.


#77

SORU:

Rich medya reklamhangiögeleri içermelidir?


CEVAP:

Rich medya reklam aşağıda yer alan ögeleri içerebilir:

 • Genişleyen: Başlangıçtaki piksel boyutlarını aşarak genişleyen bir reklam ögesidir. Genişletme hareketi kullanıcı etkileşimde bulunduktan sonra   tıklama, dokunma veya fareyle üzerine gelme  veya sayfa yüklenirken otomatik olarak otomatik genişletme  meydana gelir.  
 • Geçiş reklamı: Sayfanın içeriği üzerinde kayan veya mobil uygulamalarda başlatma, yükleme ve video öncesinde gösterilen reklam gibi doğal geçiş noktaları sırasında tam ekran reklam olarak görünen bir reklam ögesidir.
 • Çok yönlü genişleyen: Reklamın sayfada göründüğü yere bağlı olarak, çeşitli yönlerde genişleyen bir reklam ögesi. Örneğin, reklam sayfanın sol tarafında olduğunda, konumunu otomatik olarak algılar ve sağa doğru genişler. Aynı reklam sayfanın sağ tarafında yayınlanırsa sola doğru genişler. 
 • Çoklu kayan geçiş reklamı: Çoklu geçiş reklamı ögeleri tek bir reklam ögesi gibi çalışır ve genellikle sayfanın içeriğini çerçeveler veya sarar. Normal geçiş reklamındaki gibi, bu reklam ögesi de kullanıcı sayfada kaydırma yaptığında içerikle birlikte hareket edebilir veya sabit bir konuma kilitlenebilir.
 • Video oynatıcı reklam ara yüzü: Bu reklam ögesi, bir yayıncının video oynatıcısı (YouTube veya Dailymotion gibi) içerisinde yer alır. İlgili video içeriği web sitesine yerleştirilir ve duruma göre kullanıcının tıklaması ya da ilgili web sayfasını açılması ile birlikte görüntülü içerik oynamaya başlar.

#78

SORU:

Rich media reklamları için hangi  programlama dilleri kullanılır?


CEVAP:

Bu reklam türünde genellikle DHTML, Java, Javascript, ve Flash tabanlı programlama dilleri kullanılır.


#79

SORU:

Metin içi hiper linkler ne anlama gelir?


CEVAP:

Bu reklam türü daha çok metin içerikli sitelerde uygulanan bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Hiper link reklamlarda, web sitesindeki metnin içerisinde, ilgili reklama yönlendirecek olan kelimeler ya da cümleler farklı renkle veya yazı karakteriyle yazılmaktadır. Kullanıcı istemesi hâlinde ilgili kelimenin üzerine fare ile geldiğinde ufak bir pencerede konuya ilişkin özet bir açıklama metni ya da görseli ile karşılaşır.  Konuya ilişkin daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen kullanıcının ilgili metne tıklaması yeterli olmaktadır. Tıklama sonrası kullanıcı reklam verenin belirlediği web sitesine yönlendirilmekte ve konuya ilişkin daha fazla bilgi alma şansına sahip olabilmektedir. 


#80

SORU:

Metin içi hiper linklere web sitesinde yer verilirken hangi unsurlara dikkat edilmelidir?


CEVAP:

Her şeyden önce ilgili metin yazılırken hiper link verilmesine odaklanılmamalı, bunun yerine metnin, kullanıcı için fayda sağlamasına odaklanılmalıdır. İlgili metin kullanıcı faydası odaklı oluşturulduktan sonra hiper link verilebilir kelimeler veya cümleler tespit edilmeli ve bu kelimeler/cümleler üzerinden hiper linkler verilmelidir. Bunun yanı sıra hiper linkin barındırdığı reklam unsuru ile metin arasında bir bağ olması, kullanıcının ilgili reklamı daha güvenilir algılamasına yol açmaktadır. Bu nedenle ana konusu spor yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlar olan bir metnin içerisine bulaşık deterjanına yönlendirme yapan kelimeler üzerinden hiper link verilmesi, ilgili içeriğin doğal görünümden uzaklaşmasına ve kullanıcının reklama önyargı ile yaklaşmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca hiper link verilen kelimelerin metnin görsel bütünlüğünü bozacak şekilde abartılı olarak belirtilmesi gene kullanıcı bağlamında olumsuz duygular ortaya çıkartabilecektir.


#81

SORU:

Online promosyonların amacı nedir?


CEVAP:

Online promosyonlar aracılığıyla ana amaç müşterileri bir hedef doğrultusunda   hızla harekete geçirmek ya da marka ile etkileşime geçmelerini sağlayarak marka ile tüketicinin bağlarını güçlendirmektir. Örneğin kimi online promosyonlar direkt özel indirimler ya da kampanyalar ile tüketicileri ilgili web sitesi üzerinden satın almaya yönlendirmektedir. Kimi promosyonlar ise satın alma yerine bir bankanın cep telefonu uygulamasını kullanmaya yönlendirebilmektedir.


#82

SORU:

Online promosyonlar hangi farklı amaçlar için kullanılır?


CEVAP:

Online promosyonlar firmaların stratejilerine göre farklı amaçlarla uygulanabilir. Ge­nel itibariyle online promosyonların amaçları şu şekilde sıralanabilir:

• Diğer online pazarlama iletişimi karması unsurlarının etkinliğini artırmak ve ilave katkılarda bulunmak.

• Satışları kısa dönem için veya hemen artırmak.

• Yeni müşteriler kazanmak.

• Hedef web sitesinin ziyaretçi trafiğini artırmak.

• Tüketicinin marka veya ilgili web sitesine yönelik bağlılığını korumak, sürdürmek veya artırmak.

• Ürüne ya da web sitesine ilişkin yapılan yeniliği vurgulamak ve güçlendirmek.

• Tüketicinin zihninde daha önce planlamadığı satın almaları artırmak.

• Satış veya ziyaretçi sıkıntısını geçici olarak gidermek.

• Bir süre için rekabeti karşılamak ya da geciktirmek.

• Tüketiciyi ürünü denemeye ya da ilgili web sitesine üye olmaya teşvik etmek.


#83

SORU:

Online promosyonlarda  ücretiz ürün kullanımları nasıl yapılır?


CEVAP:

Ücretiz Ürün Kullanımları, hedef tüketicilerin web sitesinin sunduğu hizmeti, programı ya da ürünü belirli bir süre ile ücretsiz kullanmasıdır. Demo ya da deneme sürümü olarak da isimlendirilen kullanımlarla, tüketici ilgili hizmet ya da program sayesinde elde edebileceği faydayı ilgili ürünü kısıtlı da olsa kullanarak fark edebilecektir. Ayrıca bu sayede satın alma sonrası ortaya çıkabilecek belirsizlikler ve riskler tüketici açısından ortadan kaldırılabilecektir.


#84

SORU:

Promosyonlarda uygulanan çekilişler nelerdir?


CEVAP:

Çekilişler, hedef tüketicilerin ilgili ürünü alması, ilgili web sitesine üye olması, ilgili hizmeti kullanması durumlarında bir hediye veya indirim kazanmak için çekiliş yapılmasıdır. Verilecek olan ödülün niteliği ve niceliği belirlenen amaç için uygun olmalıdır.


#85

SORU:

Fiyat İndirimleri, sunulan ürünün fiyatı üzerinden yapıldığında  satın almayı nasıl teşvik edecektir?


CEVAP:

Fiyat İndirimleri, sunulan ürünün fiyatı üzerinden yapılan indirimler satın almayı teşvik için etkin bir araçtır. İlgili ürünü satın almayı düşünen tüketicilerin satın alma planlarını erkene almalarını teşvik eder. Bu sayede gelecekte gerçekleşecek satın almaların daha erken döneme alınmasını sağlayabilir. Rakip ürünleri tercih eden tüketicilerin fikir değiştirmelerini sağlayabilir.


#86

SORU:

Online promosyonların da ne gibi üstün yönleri bulunmaktadır?


CEVAP:

Online promosyonların da her unsur gibi üstün ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Pazarlama iletişimi karar alıcılarının bu unsurların farkında olmaları ve dikkat etmeleri gereklidir.

Online promosyonların başlıca üstünlükleri:

 • Tüketicileri etkin biçimde satın almaya yönlendirir.
 • Tutundurma süreçlerinin herhangi bir aşamasında kullanılabilir, dolayısıyla esnektir.
 • Tüketiciler açısında bir şeyler kazanma hissiyatını besler, bu da tüketicinin ilgili ürüne olumlu duygular beslemesini sağlar.

#87

SORU:

Online promosyonların da ne gibi zayıf   yönleri bulunmaktadır?


CEVAP:

Online promosyonların başlıca dezavantajları ise:

 • Online promosyonların uzun vadeli uygulanma imkânı yoktur.
 • Çok sık tekrarlanan promosyonlar ürüne ilişkin değer algısını düşürebilirler.
 • Maliyet olarak çok yüksek olabilirler.

#88

SORU:

Etkili bir online halkla ilişkiler için doğruları söylemek niçin önemlidir?


CEVAP:

Doğruları   söylemek,  internetin   yapısı   gereği   gerçekleri   gizlemek   neredeyse imkansızdır. Herkesin hızlıca ve kolaylıkla bilgiye erişebildiği bir ortamda firmalar onli- ne halkla ilişkiler ile gerçeği gizlemek gibi bir hataya düşmemelidir. Bu tür bir kaçış kısa vadeli olarak krizden çıkmayı sağlayabilse de uzun vadede firmaya olan tüm güvenin bir anda ortadan kalkmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle sonuçları ne kadar ağır olursa olsun doğruları söylemek ve firmanın hatası varsa bunu direkt kabul etmek ve ilgili hatanın düzeltilmesi için gerekenleri hızlıca yerine getirmek gerekmektedir.


#89

SORU:

Reklam yapmak yerine bilgi sunmak ne anlama gelir?


CEVAP:

Reklam yapmak yerine bilgi sunmak, internet, firmaların tüm çevre ile iletişim kurabilmesini sağlayan bir yapıdır. Ancak bu iletişimlerin temeline sürekli firmanın ve ürünlerin övüldüğü reklamların eklemlenmesi, ilgili kesimlerin firmayla olan iletişimlerini sekteye uğratabilecektir. İnternetin getirmiş olduğu karşılıklı iletişim olanaklarının müşterilerin ve diğer yakın çevre unsurlarını istediği bilgilere ulaşmasını kolaylaştırıcı bir hâle getirmek uzun vadeli olarak firmanın itibarını yükseltmesini ve ilgili kesimlerin firmayı güvenilir olarak tanımlamalarını sağlayacaktır.


#90

SORU:

Online halkla ilişkilerde etkileşim nasıl arttırılabilir?


CEVAP:

Etkileşimi artırmak,  geleneksel medyaya göre İnternetin en büyük avantajı etkileşim olanaklarının oldukça fazla olmasıdır. Etki- leşim arttıkça bireyler konuya daha fazla konsantre olabilmekte ve ilgili mesaja ilişkin güvenleri artmaktadır. Bu nedenle halkla ilişkiler bağlamında verilen mesajlara ilişkin olarak bireylerin geri bildirimde bulunabilecekleri olanaklar artırılmalı ve mesaja ilişkin fikir beyan etmeleri cesaretlendirilmelidir. Bu sayede hem firmalar konuya ilişkin müşte- rililerinin fikirlerini anlama şansına sahip olabilmekte hem de tüketicilerin kendilerinin dinlenildiği ve dikkate alındığı hissi artmaktadır. Online halkla ilişkilerin başlıca iki avantajı bulunmaktadır. Öncelikle online halkla ilişkiler için hiçbir medya organına ücret ödenmez.  


#91

SORU:

Online sponsorluk nedir?


CEVAP:

Online sponsorlukta sponsor olan ve sponsor olunan olmak üzere iki taraf vardır. Sponsor olunan spor, sanat, toplumsal menfaat, çevre gibi birçok alanda faaliyet gösteren, etkinliği ispatlanmış, hedef kitlesi belli olan taraftır. Sponsor ise, bir bedel karşılığı yaratılmış etkinlikten veya bir uygulamadan yararlanan kurum veya bireydir


#92

SORU:

Online sponsorluklar firmalara hangi  fırsatları sunar?


CEVAP:

Online sponsorluklar firmalara şu fırsatları sunar:

    İlgili organizasyona bağlı değişebilmekle birlikte, çok net ve diğer türlü ulaşılması zor olan hedef kitlelerin sponsorluk ile ulaşılabilme imkânı vardır. 

    Yapılan sponsorluk ile hedef kitleye, sponsor olunan organizasyon ya da eylem ile firma arasında bir bağ olduğu mesajı verilebilir. Sponsor olunan eylem doğru seçilmişse verilen bu mesaj ile hedef kitle için değer yaratılabilir ya da hedef kitlenin ilgisi çekilebilir.

    Hedef kitlenin sponsora ilişkin mesajı üçüncü bir kaynak üzerinden alıyor olması  kitlesel medyaya yönelik olan önyargıların önüne geçilmesini sağlar.


#93

SORU:

Online sponsorlukların firmalara sağladığı başlıca avantajlar nelerdir?


CEVAP:

Online sponsorlukların firmalara sağladığı başlıca avantajlar şu şekildedir:

    Online sponsorluklar kitlesel araçlarla ulaşılması zor olan, belirli hedef tüketici kit- lelerine ulaşılabilmesi bağlamında düşük maliyetlere sahiptirler.

    Online sponsorluk marka bağlılığından, satış artırmaya birçok farklı amaç hedefle- nebilir. Esnek bir araçtır.

    Küçük ölçekli niş pazarlara ulaşılabilmenin en etkin dijital yolu online sponsorluklardır.

    Doğru organizasyon ve eylemlerde yer alınması hâlinde online sponsorluklar tüketicilerin zihninde reklama oranla daha güvenilir algılanırlar.


#94

SORU:

Online sponsorlukların firmalara getirdiği başlıca dezavantajları nelerdir?


CEVAP:

Online sponsorlukların başlıca dezavantajları ise aşağıdaki gibidir:

    Online sponsorluklarda kontrol tamamiyle firmanın elinde değildir. Sponsor olu- nan organizasyonda yaşanacak olumsuz durumlar ya da aksaklıklarda firma ima- jına zarar vermesi riskini taşımaktadır.

    Online sponsorluklar diğer online pazarlama iletişimi karmasına belirli oranda bağımlıdır. Diğer pazarlama iletişimi karması unsurları ile desteklenmeyen spon- sorluklar beklenen etkiyi yaratamazlar.

    Rekabetin yoğun olduğu organizasyonlarda tek bir tarafa sponsorluk yapılması karşı tarafın taraftarlarının ilgili firmaya olumsuz yaklaşmasına sebep olabilmektedir.