Stratejik Performans Yönetimi Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sektör çevresi analizini, kaç temel boyut ekseninde yapabilmek mümkündür?


2

3

4

5

6


2.Soru

  • Fiili sonuçlar / Planlanan sonuçlar formülüyle verilebilir.
  • Üretim sisteminin amaçlarını gerçekleştirme derecesi olarak tanımlanır. 

Yukarıdaki ifadeler aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımlanmasında kullanılmaktadır?


Etkinlik

Karlılık

Verimlilik

Yüksek performans

Etkililik


3.Soru

Durumsallık (uyum) yaklaşımına göre, insan kaynakları stratejileri, belirli koşulların gerçekleşmesi durumunda örgütsel performansı arttırmaktadır. Bu koşullar düşünüldüğünde hangi seçenek dışarıda kalmaktadır?


Örgüt stratejileri ile insan kaynakları stratejileri arasında daha güçlü bir uyumun
olması

İnsan kaynakları stratejilerinin, örgütün faaliyet gösterdiği çevre ile uyumlu olması,

İnsan kaynakları stratejilerinin önceden belirlenen özelliklere göre şekillendirilmesi

İnsan kaynakları stratejilerinin, örgütün belirli yeteneklerinden daha fazla yararlanmasının sağlanması

İnsan kaynakları stratejilerinin birbiri ile karşılıklı uyumu veya karşılıklı olarak
birbirini güçlendirmesi


4.Soru

Endüstriyel iktisatçılar tarafından ülkelerarası karşılaştırma yapma amacıyla
geliştirilen Porter tarafından işletmelere uyarlanan analiz modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Elmas modeli analizi

Temel yetenek analizi

VRIN analizi

Pazar analizi

Stratejik maliyet analizi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yapılandırma aşamasında yürütülen faaliyetleri tanımlayan kavramlardan biri değildir


Prosedür

Hedefler

Değerler

Vizyon

Misyon


6.Soru

İnsan Kaynakları Sonuç Kartı’nın kaç temel amacı vardır?


2

3

4

5

6


7.Soru

Performans değerlendirme konusu yönetsel sürecin aşağıdaki işlevlerinden hangisini yerine getirmektedir?


Organize etme

Planlama

Koordinasyon

Yöneltme

Kontrol


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yüksek performanslı çalışma sistemini takip etmek için kullanılabilecek performans göstergelerindendir?


Tamamlanan çalışan yetkinlik programlarının sayısı

Açık pozisyonları doldurma süresi

Performans değerlendirme puanlarının dağılımı

Toplam insan kaynakları yatırımlarının toplam gelirlere oranı

Performans değerlendirilmelerinin zamanında yapılma oranı


9.Soru

Uzun dönemde fayda elde etmek için kısa dönemli faaliyetlere odaklanan, uyum sağlamaya ve çalışma arkadaşlarıyla işbirliğine girmeye istekli işgörenler aşağıdaki stratejilerden hangisini talep ederler?


Rekabet stratejisi

Büyüme stratejisi

Maliyet düşürme stratejisi

Küçülme stratejisi

Uzun dönem stratejisi


10.Soru

Bilimsel yöntemlerle işletme literatürüne kazandırılan rekabet analizi
anlayışı kim tarafından bulunmuştur ?


Micheal Porter

Igor Ansoff

Cahit Arf

Thomas Edison

Nicola Tesla


11.Soru

Tedarikçi işletmelerin, ana işletmelerin talebi sonucu ISO 9000 kalite belgesi edinmeleri aşağıdaki eşbiçimlilik çeşitlerinden hangisine örnektir?


Zorlayıcı eşbiçimlilik

Serbest eşbiçimlilik

Kuralcı eşbiçimlilik

Normatif eşbiçimlilik

Taklitçi eşbiçimlilik


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel alanda meşru kabul edilen yapı ve/ veya uygulamaların bazılarının birbiriyle çatışma hâlinde olabilmesi ve işletmelerin benimsedikleri yapı ve/veya uygulamaların verimliliklerini olumsuz olarak etkileyebilmesi nedeniyle; işletmelerin bazı uygulamaları hayata geçirmemesi ve yapıyormuş gibi görünmesidir?


Ayrı tutma

Meşruiyet

taklitçi eşbiçimlilik

zorlayıcı eşbiçimlilik

normatif eşbiçimlilik


13.Soru

Boston Danışma Grubu matrisine göre pazar büyüme hızının ve göreceli pazar payının yüksek olduğu kategori aşağıdakilerden hangisidir?


Belirsiz

Yıldız

Sorunlu

Nakit deposu

Eksen


14.Soru

Üretim sisteminin amaçlarını gerçekleştirme derecesi olarak tanımlanan ve yönetim düşünürü Peter F. Drucker'ın “rasyonel (doğru) işin yapılması” şeklinde ifade ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Yönetsel etkinlik

Verimlilik

Örgütsel etkinlik

Etkililik

Karlılık


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maliyet liderliği rekabet stratejisine yönelik olarak önerilen insan kaynakları uygulamalarından biri olabilir?


Ödüllendirme, süreç odaklı yapılmalıdır.

Eğitimler teknik konularda olmamalıdır.

İşgören seçiminde nitelikli iş gücü tercih edilmelidir.

Kariyer planlarını aşırı uzmanlaşmaya bağlı olarak yapılmamalıdır.

İş gücü pazarındaki ücret oranları sürekli değiştirilmelidir.


16.Soru

Bürokrasiyi örgütsel işleyiş ve performansın önündeki engellerden birisi olarak ifade eden yönetim bilimci aşağıdakilerden hangisidir?


Taylor

Ford

Fayol

Weber

Atkinson


17.Soru

Asillerin, vekilleri kendi çıkarlarına uygun şekilde çalışmaya özendirmeleri ya da zorlamaları için çeşitli düzenlemelere başvurmaları ne anlama gelir?


İşlem sıklığı

Belirsizlik

Bilgi asimetrisi

İzleme

Bağlama


18.Soru

Ücret-politika, uygulama ve süreçleri arasındaki uyumu örnek olarak verebileceğimiz Yatay Uyum şekli aşağıdakilerden hangisidir?


İKY sistemi içinde dikey uyum

İKY faaliyet alanları arasındaki uyum

İKY faaliyet alanları içindeki uyum

İKY sistemleri arasındaki uyum

İKY arasındaki sinerji uyumu


19.Soru

İnsan kaynakları yönetimine ............ sıfatının eklenmesi, insan kaynakları yönetiminin organizasyonel etkinlik için ne derece kritik olduğunu vurgulamaktadır.

Yukarıdaki ifadeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


ekonomik

stratejik

sigortalı

riskli

politik


20.Soru

Performans Piramidinin en üst (tepe) noktasını aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?


Kalite

Pazar

Vizyon

Finans

Müşteri memnuniyeti