Stratejik Performans Yönetimi Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik insan kaynakları yönetiminin özelliklerinden değildir?


Etkili ve açık iletişimi arttırır.

İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonları uzun dönemli bir odağa sahiptir.

 Yeniliğin ve stratejik değişimin başarılmasına katkıda bulunur.

Fonksiyonlar birbirinden ve işletme stratejisinden bağımsız olarak değerlendirilmektedir.

Örgüt çalışanlarının değer, tutum ve davranışlarını anlamayı ve değerlendirmeyi gerektirir.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde insan kaynakları yönetimine ilişkin kararların ve uygulamaların stratejik olarak değerlendirilmesinin amaçlarından biridir?


Rekabet avantajı sağlamak ve sürdürmek

Günlük sorunlara odaklanmak ve çözümler üretmek

Çalışanların birbiriyle iyi ilişkiler kurmasını sağlamak

İşletmenin performansını artırmak

Yeniliklere ve gelişmelere öncülük etmek


3.Soru

Bir sektördeki rekabetin durumu bazı temel rekabet gücüne bağlıdır. Aşağıda verilen maddelerin hangileri bunlardandır?

I.Rakipler

II.Piyasaya Yeni Girenler

III.İkame Mal veya Hizmetler

IV.Tedarikçilerin Pazarlık Gücü

V. Müşterilerin Pazarlık Gücü


I-II-III-IV

I-II-III-V

I-II-IV-V

I-III-IV-V

I-II-III-IV-V


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Becker ve arkadaşlarının İnsan Kaynakları (İK) Sonuç Kartının oluşturulması için önerdikleri  modeldeki son aşamadır?          

    


Örgüt stratejisinin tanımlanması    

Strateji haritasının oluşturulması

  

İK uygulamalarının uyumunun sağlanması 

İK sisteminin insan kaynakları çıktılarıyla uyumlaştırılması

İK değerlendirme sisteminin tasarlanması 


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir kontrol sisteminin taşıması gereken özelliklerden biri değildir?


Ekonomik

Hedeflerle uyumlu

Karmaşık ve kapsamlı

Bilgiyi zamanında sağlayan

Sayısal bilgileri içeren


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarında örgüt performansını artıracak uygulamalardan biri olamaz?


Performansa göre prim verme

Statü farklılıklarını azaltma

Mesleki gelişimi destekleme

Merkezi karar verme sistemi kurma

Kapsamlı seçme ve yerleştirme sistemleri geliştirme


7.Soru

Bir örgütte yapı/sistem düzeyinde düşünme kapasitesi olanlar aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde yer almaktadır?


Tepkici

Önlem alıcı

Yön verici

Reaktive

Cevap veren


8.Soru

Firma hedefinin ve stratejisinin onları uygulamakla sorumlu çalışanlar tarafından yeterince anlaşılmamış olması, stratejilerin etkin olarak uygulanabilmesinin önündeki engellerden hangisini kapsamaktadır?


Vizyon

Yönetim

İnsan

Kaynak

Misyon


9.Soru

Stratejik performans ölçüm sistemleri, insan kaynakları yöneticisinin “İnsan kaynaklarının firma performansına etkisi nedir?” sorusunu yanıtlamasına olanak sağlamaktadır.

Verilen bilgi, aşağıdaki insan kaynakları sonuç kartının faydalarından hangisiyle ilgilidir?


İnsan kaynaklarının, stratejinin uygulanmasına olan katkısını değerlendirir.

Öncü göstergelerin ölçümünü sağlar.

Değer yaratılmasını ve maliyetlerin kontrolünü sağlar.

Esnekliği ve değişimi teşvik eder.

İnsan kaynakları yöneticilerinin stratejik sorumluluklarını etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “İnsan Kaynakları Sonuç Kartı”nın boyutlarından biri değildir?


Müşteri boyutu

Yüksek performanslı çalışma sistemi

İnsan kaynakları çıktıları

İnsan kaynakları sistem uyumu

İnsan kaynakları etkinliği


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik insan kaynakları yönetimi ile ilgili doğru olarak verilmiştir?


Personel seçme sistemi ile nasıl bütünleştirilebileceği gibi konular göz ardı edilmiştir.

Fonksiyonlar birbirinden bağımsız olarak degerlendirilmektedir.

Performans değerlendirme sistemi tartışma konusudur.

Fonksiyonlar işletme stratejsinden bağımsız olarak degerlendirilmektedir.

İnsan kaynakları uygulamaları birbiriyle ve örgüt stratejileriyle uyumlu olarak tasarlanmıştır.


12.Soru

Bürokratik yapıya sahip örgütlerin ciddi bir işleyiş bozukluğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Büropatoloji

Nepotizm

Kronizma

Sistem körlüğü

Kurumsal karne


13.Soru

"İnsan kaynakları uygulamaları birbiriyle ve örgüt stratejileriyle uyumlu olarak tasarlanmıştır." ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımı için geçerli bir ifadedir?


İnsan kaynakları yönetimi

Yönetim 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Stratejik Yönetim 

İnsan Kaynakları


14.Soru

Becker ve arkadaşları, İnsan Kaynakları Sonuç Kartının oluşturulması için yedi aşamalı bir model önermiştir. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu aşamalardan biri olamaz?


Örgüt stratejisinin tanımlanması

İnsan kaynaklarının stratejik öneminin ortaya konulması

Strateji haritasının oluşturulması

İK uygulamalarının uyumsuzluğunun sağlanması

İnsan kaynaklarının strateji haritasında tanımlanması


15.Soru

Performans Piramidi; örgütlerin, grupların ve bireylerin performanslarını yeterli bir
düzeye getirebilmek için basit ama kapsamlı bir bakış açısı sunmaktadır. Performans piramidinin temel mantığına göre, önemli bir başarı elde etmek için vizyona, kaynaklara ve
destek sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Düzenli olarak işletilen bir gözlemleme sistemi,
bu üç faktörün sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi performans piramidinin en alt basamağında yer almaktadır?


vizyon

kalite

misyon

müşteri memnuniyeti

pazar


16.Soru

  1. İnsan kaynakları politikalarının uygulanması ve stratejilerin yürürlüğe konulmasının, çalışan davranışlarını etkilemediği sürece bir insan kaynakları çıktısı olarak ele alınması mümkün değildir.
  2. İşletme stratejisinin uygulanmasına katkı sağlayacak insan kaynaklarıyla ilişkili kritik öncül ve ardıl performans göstergelerini içermektedir. 
  3. Performans ölçüm sistemlerine yöneltilen ortak eleştiri, bu sistemlerin kurumsallaşmış olduğu ve değişimi engellediği üzerinedir. 

İnsan Kaynakları Sonuç Kartı ile ilgili yukarıdakilerden hangisi doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


17.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Balanced Scorecard’ın dört boyutu doğru olarak sıralanmaktadır?


Finansal süreçler,

Müşterilerle ilgili süreçler,

İçsel süreçler,

Öğrenme ve gelişme.

Finansal süreçler,

Müşterilerle ilgili süreçler,

Dış süreçler,

Öğrenme ve gelişme.

Finansal süreçler,

Denetim,

İçsel süreçler,

Öğrenme ve gelişme.

Finansal süreçler,

Müşterilerle ilgili süreçler,

Performans ile ilgili süreçler,

Öğrenme ve gelişme.

Finansal süreçler,

Performans ile ilgili süreçler,

İçsel süreçler,

Öğrenme ve gelişme.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi günümüz toplumlarında en fazla rastlanan kurumsal mantık arasında yer alır?


İşletme birlikleri

Simgesel yapılar

Kurumsal işler

Meslek

Şahıslar


19.Soru

Kurumsal Karne yönetimi kimler tarafından geliştirilmiştir?


Kappan ve Phi

Phi ve Delta

Kaplan ve Norton

Delta ve Norton

Phi, Delta ve Norton


20.Soru

Örgütsel yapı nasıl şekillenir? sorusu hangi kurama dayandırılmaktadır?


İktisadi örgüt kuramı

Koşul bağımlılık kuramı

Vekalet kuramı

Kaynak bağımlılığı kuramı

Kurumsal kuram